maandag 30 maart 2015

In mei 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar. Dat gaan we groots vieren!

In mei 2016 is het veertig jaar geleden dat, op initiatief en in samenwerking met de toenmalige TV Ombudsman van de VARA, de Landelijke Bijstandsbond werd opgericht. Begonnen als zelforganisatie van bijstandsgerechtigden heeft de bond in de afgelopen veertig jaar onnoemelijk veel activiteiten en acties georganiseerd, zelfstandig en in samenwerking met anderen: van acties tegen tandenborstelcontroles tot acties tegen dwangarbeid; deelname aan nationale en internationale bijeenkomsten tegen armoede; en die jaren hield de bond een spreekuur waardoor duizenden mensen met raad en daad terzijde zijn gestaan. De bond verdedigt, tegen de maatschappelijk trend in, nog steeds onvermoeibaar zowel individueel als collectief de belangen van mensen die rondkomen van een minimum of minder waar andere instanties het laten afweten. Mede dankzij de inspanningen van de Bijstandsbond zijn de praktijken rond tegenprestatie en dwangarbeid aan de kaak gesteld en die inspanningen resulteerden in een aanpassing van de Participatiewet die vanaf 1 januari van kracht wordt. 
Daarom willen wij het veertig jarig bestaan van de bond niet ongemerkt voorbij laten gaan maar groots vieren en de resultaten van veertig jaar belangenbehartiging en strijd voor bijstandsgerechtigden en andere minima onder de aandacht brengen door de uitgave van een boek, een brochure, een reizende tentoonstelling en een manifestatie in mei 2016. Het project past in onze niet aflatende strijd tegen de stigmatisering en koeionering van werklozen en bijstandsgerechtigden.

Dit project zal echter het nodige geld kosten. Als u een eenmalige donatie zou willen doen voor de viering van het jubileum zouden wij dat zeer op prijs stellen. U kunt ook lid worden van de Bijstandsbond. U kunt een formulier invullen waarop u aangeeft hoe u ons gaat steunen. Hieronder vindt u een korte uitleg van het jubileum project. Mocht u nog meer informatie willen, dan zijn wij graag bereid deze te verstrekken.

Het jubileum project van de Bijstandsbond

Gedenkboek. Het is de bedoeling dat er een soort gedenkboek komt, van 40 jaar belangenstrijd
waar veel foto’s in staan. Tussen de foto’s een uitgebreide toelichting. Het boek krijgt een indeling 
in chronologische volgorde en er worden activiteiten/acties uit ieder jaar vermeld. Het boek wordt
voorzien van een uitgebreide toelichting aan het begin. In het boek niet alleen foto’s en illustraties
van acties en andere activiteiten van de Bijstandsbond zelf, maar ook van coalities en actiecomitees waar de Bijstandsbond deel van uitmaakte en die soms legendarische acties hebben gevoerd. Het boek is ook gekoppeld aan de manifestatie. We nodigen alle oud medewerkers en oude bekenden van de afgelopen 40 jaar uit. Zij krijgen zo´n gedenkboek. We werken samen met een professionele fotograaf en lay-outer om het boek er mooi uit te laten zien. Er is reeds contact opgenomen met de off-set drukker om eerste afspraken te maken.

De brochure over de Participatiewet zal aansluiten op de ‘overlevingsgids voor de minima’ die
de Bijstandsbond gemaakt heeft. Van deze overlevingsgids is een android app gemaakt die kan 
worden gedownload in de Google Play store. http://www.overlevingsgids.net. Op basis van deze
overlevingsgids zullen aanwijzingen worden gegeven hoe om te gaan met (te weinig)
minimuminkomen. De brochure zal verder een beschouwing bevatten over de geschiedenis van
opvattingen ten aanzien van bijstandsgerechtigden en daarmee samenhangende beleidsmaatregelen waarbij in het bijzonder aandacht besteed zal worden aan de voorgeschiedenis die tot de Participatiewet heeft geleid en de drie grote decentralisaties op het gebied van de gezondheidszorg, de jeugdzorg en de sociale zekerheid. Het kan echter ook zijn, dat wij de bovenstaande twee onderwerpen gaan splitsen en twee brochures gaan uitgeven.

De reizende tentoonstelling. Er worden 40 overzichtsbladen samengesteld over de verschillende
jaren. Van ieder jaar is een overzichtsblad. Op de bladen zijn pamfletten, foto’s, stickers, affiches,
logo’s en ander illustratiemateriaal aangebracht. Deze moeten opgehangen worden op 10 panelen
die aangeschaft moeten worden. Daarnaast moeten er faciliteiten komen voor het afspelen van
filmmateriaal en fotocollages. De Bijstandsbond beschikt over een archief van films en foto’s. De
reizende tentoonstelling zal op verschillende plaatsen te zien zijn. Op die plaatsen zal een opening
plaatsvinden met eventueel discussie en een hapje en een drankje. Deze tentoonstellingen zullen
het hele jaar 2016 door worden gehouden.

Buurtbijeenkomsten in Amsterdam. De Bijstandsbond heeft een kantoor in het gebouw Tetterode aan de Da Costakade in Oud West. In de loop der jaren hebben wij veel contacten in de buurt gekregen. Voorafgaand aan de grote manifestatie zal minstens een buurtbijeenkomst in Amsterdam West worden gehouden en waarschijnlijk ook in andere buurten in samenwerking met
buurtorganisaties. Onderwerp van discussie op deze bijeenkomsten zal zijn: vrijwilligerswerk, actiecomitees en belangenbehartiging in de buurt toen en nu en wat is daarbij de rol van de overheid geweest.

Op orde brengen en toegankelijk maken van het archief. De Bijstandsbond krijgt regelmatig vragen van studenten van diverse hogere en lagere opleidingen die met een werkstuk of scriptie bezig zijn en die informatie willen over de opbouw en de geschiedenis van het sociaal zekerheidsstelsel en de plaats van de client daarin als belangenbehartiger. De viering van 40 jaar Bijstandsbond wordt aangegrepen om het uitgebreide archief te inventariseren, toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen voor derden.

Manifestatie 40 jaar Bijstandsbond. De manifestatie 40 jaar Bijstandsbond zal een feestelijk karakter dragen. Wij maken een inventarisatie van alle oud-medewerkers en contacten om hen voor het feest uit te nodigen. Hopelijk wordt dat een soort reunie. Voorafgaand aan het feest zal een soort symposium worden gehouden over de betekenis van sociale bewegingen en belangenbehartiging van mensen die in deze samenleving van groeiende sociale ongelijkheid op de onderste sporten van de maatschappelijke statusladder terecht zijn gekomen. Vragen die op dit symposium aan de orde komen zijn o.a. Wanneer organiseren deze mensen zich wel, en komen ze in actie en wanneer niet? Wat is de rol van de overheid daarbij? Wat is de rol van ‘zaakwaarnemers’ in de belangenbehartiging? Is de beweging van clientenraden een goed middel om de stem van mensen aan de onderkant van de samenleving te laten horen? Deze vragen zullen worden geplaatst in een historisch perspectief.
Middels ervaringsverhalen van mensen die actief zijn (geweest) in sociale bewegingen en deskundigen op het gebied van sociale bewegingen zullen wij proberen meer zicht te krijgen op het antwoord op deze vragen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten