donderdag 25 februari 2016

Nieuws van 25 februari 2016

logobbappDe verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden weer in het nieuws

Staatssecretaris Klijnsma heeft het beleid van de gemeenten op het gebied van de verplichte tegenprestatie in het kader van de Participatiewet geevalueerd en een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waaruit blijkt dat sommige gemeenten de tegenprestatie niet ingevoerd hebben, omdat het handhavingsapparaat te duur is, geld beter kan gaan naar reintegratieactiviteiten om werklozen aan betaald werk te helpen, en omdat werken met behoud van uitkering bestaande betaalde arbeid verdringt, en nog zo wat argumenten. Die moeten het nu van de staassecretaris alsnog gaan invoeren. De gemeenten mogen wel zeggen tegen de werkloze: zoek zelf maar een leuk vrijwilligersbaantje, maar het principe, dat ze iets moeten zoeken, is verplicht volgens de staatssecretaris. Wethouder Arjen Vliegenthart van Amsterdam heeft in Dit is de Dag op de radio al laten weten de tegenprestatie niet in te voeren en hij weigert dus aan de opdracht van de staatssecretaris gevolg te geven. Wordt vervolgd. Lees hier de brief van de staatssecretaris

De reactie van Vliegenthart is te beluisteren op de radio via internet. Beluister hier de reactie van Vliegenthart


logobbappRoute naar jeugdhulp nog steeds lang, onduidelijk en onaangenaam

Niet weten waar je als ouders terecht kunt, als je de jeugdhulp voor je kind wilt regelen. Veel te lang wachten op een reactie van de gemeente. En je niet gehoord en serieus genomen voelen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd. In 2015 ontving de Monitor Transitie Jeugd 472 meldingen over knelpunten die voortkomen uit de decentralisatie van jeugdhulp naar de gemeenten. De knelpunten die in begin 2015 geconstateerd zijn, bestaan aan het eind van het jaar nog steeds. De jaarraportage is uitgevoerd door het Landelijk Platform GGz, de clienten en familiekoepel in de GGz. Lees verder over de monitor op de website van het LPGGz.


logobbappDuizend Wajongers aan de slag bij Albert Heyn

ZAANDAM - Albert Heijn heeft steeds meer Wajongers in dienst. De supermarktketen bereikte deze week zelfs een mijlpaal met de duizendste medewerker. Directeur UWV Werkbedrijf Tof Thissen en AH directeur winkels & logistiek Cees van Vliet kondigden aan alles in het werk te stellen om dit eind 2016 te verdubbelen tot tweeduizend Wajongers die dan aan de slag zijn bij Albert Heijn. De meesten werden geplaatst en begeleid door een jobcoach van USG Restart. Is dat nou uit liefde voor de Wajongers dat Albert Heyn dit doet? Nou, het zijn ook wel goedkope arbeidskrachten dus. Wajongers worden terwerk gesteld volgens het systeem van de loondispensatie. Een werkgever betaalt voor de productiviteit van de Wajonger. Die productiviteit wordt samen met een arbeidsdeskundige van het UWV vastgesteld. Is dat zestig procent, dan betaalt de werkgever zestig procent. De Wajonger krijgt vervolgens een aanvulling op zijn salaris van het UWV. Met andere woorden: het is werken beneden het minimumloon. In de praktijk zijn de loonwaardevaststellingen aanvechtbaar. De werkgever heeft bij de loonwaardevaststelling een vinger in de pap, en dus kunnen Wajongers in de praktijk meer werk verrichten dan volgens de arbeidsdeskundige is vastgesteld. Tel uit je winst!


logobbappAfhandeling claims n.a.v. uitspraak Hoge Raad inzake vakantiedagen.

Vóór 1 januari 2012 was in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Als een werknemer na langdurig ziek te zijn geweest werd ontslagen, dan kreeg hij voor de ziekteperiode alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Het Europees Hof van Justitie heeft echter in 2009 geoordeeld dat beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met de Europese ‘Arbeidstijdenrichtlijn’.* Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie is de wetgeving per 1 januari 2012 aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn ook over de hele ziekteperiode hun vakantiedagen op. Deze wetswijziging heeft echter uitsluitend betrekking op vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2012. De Hoge Raad heeft op 18 september 2015 geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden (als gevolg van de wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari 2012), doordat zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn ongeveer 1.300 schadeclaims ingediend. De claims worden op volgorde van de datum van ontvangst van de claim in behandeling genomen door het Agentschap SZW. Nieuwe claims kunnen nog tot 23 november 2016 ingediend worden bij het Agentschap SZW. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Agentschap SZW.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten