donderdag 28 april 2016

Nieuws van 28 april 2016

De lonen hadden de afgelopen jaren veel meer moeten stijgen

De lonen hadden de afgelopen jaren best meer kunnen stijgen, blijkt volgens het Financieel Dagblad uit nieuwe berekeningen van De Nederlandsche Bank. Bedrijven kunnen de toegevoegde waarde die ze creëren uitkeren als loon, rente of winst. Het deel dat is uitgekeerd als loon (de arbeidsinkomensquote) lag in 2015 op 73,5% en niet, zoals eerder was berekend,op 78%. Dat betekent dat vooral de bedrijfswinsten fors hoger waren. In tijden van crisis of herstel pleiten werkgevers altijd voor loonmatiging. Maar minder loon is minder koopkracht en dus een rem op de economische groei, zeggen veel economen tegenwoordig. De FNV roept werkgevers en opdrachtgevers op om een stap vooruit te maken in de koopkracht van vakmensen. Vooral de onderbetaling van zzp'ers moet stoppen; hun onderhandelingsmacht richting opdrachtgevers is veel te vaak onvoldoende in balans. 'Voor grote bedrijven en vermogenden is de crisis al lang voorbij. Nu is het tijd voor koopkracht en echte banen voor de mensen die het werk doen', zegt Gijs van Dijk, vicevoorzitter FNV. De FNV vindt dat werkgevers en opdrachtgevers een stap vooruit moeten maken. Ook ligt de bal bij de overheid; het is nu veel te makkelijk voor werkgevers om een slaatje te slaan uit de fiscale voordelen van zzp'ers - met alle sociale gevolgen van dien. De fiscale voordelen worden vaker verwerkt in verlaging van het uurloon en dat is in strijd met de bedoeling van het fiscale voordeel. Op deze manier is het regelrechte loonkostensubsidie en staatsteun.


Meer hulp voor ontslagen winkelmedewerkers.

De sociale partners in de detailhandel gaan zich inzetten om mensen die hun baan verliezen snel aan ander werk te helpen. Het gaat om een aanvulling op de dienstverlening van UWV. Het projectplan kost 900.000 euro, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt de helft. Met name de eerste maanden van dit jaar kreeg de retailsector te maken met een aantal zware faillissementen, zoals die van V&D en Perry Sport. In hun val trokken deze grote winkelketens andere bedrijven mee. Hierdoor kwamen duizenden mensen op straat te staan. Voor de mensen die hierdoor onlangs hun baan verloren blijkt de dienstverlening van UWV in veel gevallen voldoende. In het projectplan wordt daarom ingezet op activiteiten die aanvullend zijn aan de dienstverlening die UWV biedt. Het gaat daarbij om de telefonische loopbaansupportlijn detailhandel, loopbaangesprekken, workshops, bijeenkomsten en een loopbaanportaal. Deze supportlijn gaat vandaag van start. Detailhandel Nederland, CNV Vakmensen en FNV Handel hebben er vertrouwen in dat de faciliteiten uit het projectplan mensen op laagdrempelige wijze weer op weg helpen.


Kortzichtigheid gemeenten en sociale wijkteams belemmert inzet van collectieve projecten voor mantelzorgers en vrijwilligers

Geen subsidie voor collectieve voorzieningen. Bijna alle gemeenten werken met sociale (wijk)teams. Ooit werden deze teams opgezet om burgers in de wijk te activeren het zelf te doen. In de praktijk blijkt dat deze teams zich nu vooral richten op individuele vragen van cliënten en gezinnen. Het integrale en vraaggerichte werken staat bij de wijkteams centraal. Een bezoekdienst, aan hulpbehoevenden, gerund door vrijwilligers, zet je niet op voor een individuele vraag. Het is een collectieve, preventieve voorziening waarbij goed getrainde, ervaringsdeskundige vrijwilligers permanent in de startblokken staan om mensen bij te staan. Hoe goed zo’n voorziening ook past bij het gedachtegoed van de participatiesamenleving, de praktijk wijst uit dat gemeenten de subsidie voor deze activiteiten stopzetten. Zij verwijzen naar de sociale wijkteams. Maar de sociale wijkteams gaan gebukt onder het grote aantal individuele vragen. Hierdoor komen zij niet toe aan het ondersteunen of opzetten van collectieve voorzieningen in de wijk, zo blijkt uit het Movisie-rapport Sociale (wijk)teams in beeld.


'Gemeenten vergroten financiële zorgen jeugdhulp'.

Steeds meer jeugdhulporganisaties in Nederland komen in ernstige financiële problemen doordat gemeenten niet of veel te laat betalen. Volgens koepelorganisatie Jeugdzorg Nederland is er sinds het overhevelen van zorgtaken van de rijksoverheid naar gemeenten begin vorig jaar, een enorme administratieve rompslomp ontstaan. ,,Daar hebben vooral gespecialiseerde jeugdhulpinstellingen last van die met verschillende gemeenten en contracten werken. Er is veel onduidelijkheid over de voorwaarden van factureren. Daardoor wordt er te laat betaald en ontstaan liquiditeitsproblemen'', legt een woordvoerster uit. Donderdag meldde NRC dat Intermetzo, een van de grootste jeugdhulporganisaties in Nederland, op de rand van de afgrond bungelt. Gemeenten zouden nog miljoenen euro's aan de organisatie moeten betalen. Een woordvoerster van Intermetzo wilde geen commentaar geven.


FNV pleit voor meldplicht werkgever bij beroepsziekte.

Een meldplicht wanneer iemand een beroepsziekte heeft opgelopen en vliegende brigades bij de inspectie SZW (arbeidsinspectie). Daarvoor pleit de FNV om het aantal ziekten en sterfgevallen door werk terug te dringen. Wanneer iemand een beroepsziekte krijgt, zou de bedrijfsarts dit volgens de FNV voortaan moeten melden aan zowel de werkgever als aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). De werkgever zou het vervolgens moeten doorgeven aan de Inspectie SZW. ”Wij willen de werkgever verantwoordelijk maken. En wat ons betreft komt er op niet-melden een forse boete te staan. Zo ontstaat een goed overzicht van plekken waar beroepsziekten voorkomen. De meeste bedrijfsartsen doen daarover nu geen melding”, aldus de FNV. Elk jaar gaan in ons land 3000 mensen eerder dood door een ongeluk of door een ziekte die met het werk heeft te maken, meestal kanker. De schatting is afkomstig van het NCvB, aldus de bond.


Nagstreefde aantal banen voor gehandicapten en mensen in de bijstand op basis van het sociaal akkoord bij lange na niet gehaald.

In 2013 spraken overheid, werkgevers en vakbonden af dat het bedrijfsleven tot 2026 honderdduizend extra (garantie)banen schept voor mensen met een arbeidsbeperking en de overheid 25.000 banen. De banen zijn bedoeld voor Wajongers, SW’ers, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en mensen met een bijstandsuitkering. Eind 2015 nam verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma een cheque van werkgeversvereniging AWVN in ontvangst. Het toegezegde aantal van 7500 extra banen was meer dan gehaald, namelijk 7583. Er werd een feestelijke foto gemaakt met daarop een lachende Klijnsma (zie SW-Journaal 1, 2016, pagina 8) en een al even vrolijke Harry van de Kraats, directeur van AWVN. Bij nadere beschouwing blijkt het echter om geambieerde banen te gaan; gerealiseerd waren eind 2015 slechts 3507 banen. Op de website www.werkgeversgaaninclusief.nl staan veel good practices. Maar helaas is meer dan de helft van de tot eind 2015 beloofde banen nog niet ingevuld. Ook de overheid haalde de doelstelling van drieduizend extra banen tot eind 2015 niet. Harde cijfers over het aantal banen dat wél is gerealiseerd, zijn er slechts tot zomer 2015. Toen waren dat vijftienhonderd extra banen. Belangenorganisaties en parlementariërs zitten flink achter de uitvoering van de banenafspraken aan. Zie voor een overzicht van de stand van zaken: Bron: Annemiek Onstenk, SW Journaal april 2016.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten