donderdag 17 maart 2011

Jonge staatsburgers rechteloos gemaakt


Grondrecht over de onschendbaarheid van lichaam en geest van de individuele burger door de gemeente Amsterdam met voeten getreden. Beroep op de onafhankelijke rechter is praktisch onmogelijk in het kader van de Wet Investeren in Jongeren. Moeten we die kant op, Groen Links?

persbericht Bijstandsbond 17-03-2011.

Linkse politieke partijen in de gemeenteraad van Amsterdam behalve de SP steken de Rubicon over:  woensdag nam de gemeenteraad van Amsterdam een verordening aan, waarbij de staat een individuele burger kan verplichten een medische behandeling te ondergaan op straffe van stopzetting van de uitkering of andere voorzieningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) en de bijstand. De teerling is geworpen in de afbraak van de democratische rechtsstaat. (Zie de beschouwing op http://www.solidariteit.nl/commentaren/com-167_13-3-2011.html )

Woensdag heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening inkomensvoorziening aangenomen, waarbij – hoewel met voorwaarden omkleed- de staat een individuele burger die een voorziening ontvangt op grond van de Wet WIJ kan verplichten een medische behandeling te ondergaan op straffe van vermindering van de verstrekte uitkering. Weliswaar wordt in toelichtingen gezegd, dat dit bedoeld is voor jongeren met een ernstige geestelijke problematiek of een verslavingsprobleem, maar zo staat het niet in de verordening. Daar staat het zo geformuleerd, dat het voor iedereen kan gelden. Met deze verordening wordt een grens overgestoken die we naar de mening van de Bijstandsbond niet moeten oversteken. Het is een aantasting van het grondrecht op de onschendbaarheid van lichaam en geest van de individuele burger. Een beroep op de rechter bij een meningsverschil met de gemeente is praktisch onmogelijk. De regering heeft in het kader van de Wet WIJ de maatregel genomen, dat wanneer de betrokkene een bezwaarschrift indient de uitkering wordt beeindigd. Zo zijn de jongeren zonder dat ze hun recht kunnen halen volledig overgeleverd aan de willekeur van de ambtenarij. De Clientenraad bij de Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam formuleerde een zeer kort advies. Dit kan niet.

“De CliĆ«ntenraad heeft de stellige mening dat de verplichting om mee te werken aan een
medische behandeling niet gekoppeld mag worden aan recht op een uitkering WWB.

"Dwang om een medische behandeling te ondergaan is aan strenge wettelijke regels onderworpen die
gerespecteerd dienen te worden door DWI.
Het dreigen met sancties, en zelfs het opzijzetten van het grondrecht op bijstand terwijl er geen
andere voorliggende voorzieningen zijn is onrechtmatig!
De regels omtrent keuring en medische verplichtingen die een wettelijke basis hebben in bv de
Wajong, met een daartoe opgetuigd instituut als het UWV, passen niet binnen de regels en de
vangnetfunctie van de bijstand
Cliƫnten zullen nog meer in de problemen komen als zij gekort zouden worden op hun uitkering.
Als klantmanagers de sanctiemogelijkheid als “stok achter de deur” hebben, bestaat het gevaar dat
de sanctie wordt toegepast. Dit gaat ten koste van de noodzakelijk stimulerende en activerende
benadering van jongeren met een medisch probleem “.
Het SP raadslid  Maureen van der Pligt heeft woensdagavond een amendement ingediend om dan toch in ieder geval te zorgen, dat toestemming van de wethouder nodig is.
Gehoord de discussie over het vaststellen van de beleidsregels bij de Afstemmingsverordening Inkomensvoorzieningen;
Overwegende:
-           dat het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen iets is wat met de grootste zorgvuldigheid omringt dient te worden;
-           dat mensen die afhankelijk zijn van een basisinkomen van de gemeente een kwetsbare positie innemen ten opzichte van de gemeente;
-           dat de wethouder Sociale Zaken uiteindelijk de hoofd verantwoordelijke is in deze;
Besluit:
-           op te nemen in de Afstemmingsverordening Inkomensvoorzieningen dat er pas tot sanctioneren wegens het niet nakomen van noodzakelijke behandeling van medische aard over mag worden gegaan na een schriftelijke toestemming van de verantwoordelijk wethouder.

De motie is afgewezen en de verordening is door de gemeenteraad aangenomen met alleen de SP tegen. Zie voor de stukken

Bijstandsbond 020-61818152

maandag 14 maart 2011

De sluipende erosie van de rechtsstaat

Wat bij de protesten tegen de regering Rutte vooral benadrukt wordt, zijn de veelsoortige bezuinigingen en hun maatschappelijke gevolgen. Wat echter enigszins onderbelicht blijft, is de sluipende erosie van de rechtsstaat en de ontwikkeling naar een autoritaire staat. De laatste is niet begonnen met dit kabinet, maar al ingezet onder zijn voorgangers, met steun van onder anderen bestuurders van de PvdA. Meer......

dinsdag 1 maart 2011

Regering Rutte gaat gemeentelijk minimabeleid drastisch inperken

En nu gaat het hard. De concrete voorstellen van de regering Rutte om bijstandsgerechtigden en andere minima keihard te pakken terwijl de rijken rijker worden buitelen over elkaar heen. Gemeentelijk minimabeleid wordt drastisch ingeperkt
01-03-2011. Uit de special over sociale zekerheid van het blad Binnenlands Bestuur van deze week blijkt dat na de voorstellen om mensen die slecht Nederlands spreken uit te sluiten van de bijstand, mensen te laten werken onder het minimumloon (loondispensatie) en een herziening van de partnertoets waardoor duizenden uitgesloten worden van de bijstand, nog een concreet voorstel in de ministerraad op tafel ligt: drastische inperking van het gemeentelijk minimabeleid. Lees hier de special van het blad Binnenlands bestuur. Je moet wel kijken in de week van 1-8 maart want de special is maar 1 week volledig online in pdf.

Praot ie allienig Stellingwarfs, Achterhoeks, Twents of Limburgs?. Daolik gien recht meer op een uutkering

Over de kromme praot van staotssecretaoris De Krom

Staotssecretaoris De Krom van A-sociale zaken het besleuten, da'j allienig recht hem' op een bijstandsuutkering, a'j wat nuumd wodt 'Algemien Beschaofd Nederlaands praoten. De staatssecretaoris wol eerst de maotregel alliennig laoten gelden veur buutenlaanders maor de Raod van Staote het zegt dat zoiets discriminaosie is. Daoromme het de staotssecretaoris veurstelt dat de maotregel veur iederiene gelden moet. Dus ok veur Nederlaanders die slecht Nederlaands praoten. Dus de mensen die thuus Algemien Beschaofd Saksisch praoten en die niet zo goed Nederlaaands kunnen, kriengen daolik gien uutkering meer. En dat geldt ok veur Friezen, Limburgers, mensen die plat Haags praoten, etc. A'j de reactie van de staotssecretaoris op het advies van de Raod van Staote lezen willen, moe'j hier klikken.

Thuus praotte ik allienig Stellingwarfs, en dan nog een specifieke variant ervan, et Westhoekers. Tot mien zesde kon ik helemaol gien Nederlaands. Dat het de juffrouw in de eerste klasse er insluugen deur mij mit de lineaal op de vingers te slaon. Daornao hebbe ik een grondige hekel kregen an cultuur-imperialisten as de krom praotende staotssecretaoris van A-sociale Zaken De Krom. Zie nuumen et 'Algemien Beschaofd Nederlaands' maar ik vraoge mij of wat dit mit beschaoving te maken het. As ik de staotssecretaoris ooit teugenkom, praot ik allien Westhoekers. Dat zal em beschaoving leren.

Piet van der Lende