zaterdag 30 april 2016

Nieuws van 30 april 2016

Voorbereidingen jubileumviering Bijstandsbond in volle gang

In mei bestaat de Vereniging Bijstandsbond 40 jaar. Dat wordt gevierd met een symposium, een feest, een tentoonstelling en de uitgave van een jubileumboek. Alle activiteiten vinden plaats in het Nelson Mandelacentrum in Amsterdam. Mensen die facebook hebben kunnen zich opgeven


'Koersbesluit reintegratie' in Amsterdam

Het nieuwe beleid van wethouder Arjen Vliegenthart van Amsterdam m.b.t. de reintegratie van werkzoekenden zoals vast gelegd in het 'koersbesluit'heeft al veel publiciteit opgeleverd. De wethouder gaat in het 'Koersbesluit' uit van de opvatting, dat er momenteel niet voor iedereen betaald werk is. Voor veel (langdurig) werklozen is vrijwilligerswerk de hoogst haalbare doelstelling. Deze mensen kunnen -ook als ze verder niet arbeidsongeschikt zijn- in individuele gevallen worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Op 19 april jl. heeft het Amsterdamse college van B&W ingestemd met het Koersbesluit Re-integratie. Dit Koersbesluit is tot stand gekomen na een uitgebreide analyse- en consultatiefase met belanghebbenden. Met de besluitvorming door het college is het Koersbesluit Re-integratie nog niet definitief vastgesteld. Het laatste woord is –zoals dat hoort- aan de gemeenteraad van Amsterdam. Op 11 mei 2016 wordt het Koersbesluit besproken in de raadscommissie Werk en Economie en de verwachting is dat op 1 juni 2016 het stuk definitief kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Via deze link kun je het Koersbesluit Re-integratie (zoals dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd) downloaden en vind je ook de bijbehorende stukken waaronder een document met de uitkomsten van de consultatiefase. Direct na de besluitvorming door de gemeenteraad start de implementatiefase. Coraline Noordzij is inmiddels aangesteld als programmamanager voor de implementatie van het Koersbesluit.


1 mei viering Groen Links

Komende zondag, 1 mei, is de dag van de arbeid. Zoals elk jaar viert GroenLinks dit met een inhoudelijk evenement. Dit jaar discussiëren Kamerlid Linda Voortman, FNV-bestuurder Gijs van Dijk en publicist Merijn Oudenampsen over de vraag 'Hoe flex wil je het hebben?', de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De bijeenkomst start om 20:00 uur en vindt plaats in De Burcht in Amsterdam. Naast deze sprekers, gaan bezoekers in discussie over het onderwerp. Marjolein Meijer (voorzitter GroenLinks) leidt het programma, Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter van Groen Links in de gemeenteraad van Amsterdam, zal een column voordragen. De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel.


1 mei viering FNV

Ook dit jaar gaat de FNV weer de straat op voor meer Echte banen. Iedereen verdient een Echte baan. Kom ook naar Amsterdam en laat je stem horen! De 1 mei demonstratie start om 12.00 uur bij de Dokwerker in Amsterdam en gaat dan naar het Oosterpark, waar vanaf 13.00 uur een manifestatie met sprekers en muziek zal plaatsvinden, bij de ingang Mauritskade. Echte banen, dat zijn banen met genoeg zekerheid, kwaliteit en koopkracht. En dat is hard nodig, want steeds meer mensen maken zich zorgen over de toekomst van hun baan, leven gedwongen van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Werkgevers ontduiken ondertussen cao-afspraken door goedkope arbeidskrachten in te schakelen. Of ze laten mensen met een uitkering het werk doen van betaalde krachten.


Vereniging basisinkomen creert oneigenlijke tegenstelling die niet hoeft te bestaan.

De Vereniging basisinkomen publiceert, terwijl zoals hierboven blijkt de FNV strijdt voor meer banen, de volgende verklaring, waarin ze afstand nemen van de vakbonden. Verklaring: Dag van de Arbeid moet niet gaan over veeleisend ‘meer banen’ of hogere lonen. Dag van de Arbeid moet strijden voor de emancipatie van onnodige arbeid, onvrijwillige arbeid, uitgebuite arbeid. Het moet een feest voor de vermindering van de arbeidstijd, het krijgen van meer vrije tijd, meer vrijheid buiten de marktwerking. Er is geen vrije arbeidsmarkt als iedereen in principe wordt gedwongen om een ​​baan te vinden. (sic, alsof de vakbonden vinden dat iedereen gedwongen moet worden, pvdl) Basisinkomen is de noodzakelijke voorwaarde voor het toestaan ​​van mensen om daadwerkelijk kiezen voor de arbeidsmarkt, en dus voor een werkelijk vrije economie. 1 mei is een dag om de bijdragen van de arbeidersbeweging en haar strijd en prestaties door de jaren heen te erkennen. Waar vakbonden eens de arbeider de 40-urige werkweek en de 8-urige werkdag gaf, hebben globalisering de vooruitgang in de technologie het vermogen van vakbonden om verandering teweeg te brengen te uitgehold. Tot zover de verklaring. Hiermee creer je een oneigenlijke tegenstelling, in mijn ogen. Vanuit de sector uitkeringsgerechtigden is het basisinkomen volop in discussie met het doel om op het congres van de FNV in 2017 het nastreven van een voldoende hoog basisinkomen in goede kaders als doelstelling aangenomen te krijgen (waarom noemt de vereniging basisinkomen dat niet? ). Maar ook als een basisinkomen wordt ingeveoerd, moet er voor iedereen die daarnaast een betaalde (deeltijd) baan wil voldoende werkgelegenheid zijn en dus blijft strijden voor voldoende werkgelegenheid ook bij het basisinkomen een must. Anders is het een goedkope afkoopsom voor werkloosheid van alleen de mensen die kansloos zijn. Dat de vereniging vindt dat het niet moet gaan over hogere lonen vind ik een gotspe. Juist nu deze week in de publiciteit was, dat de Nederlandse Bank een rapport heeft gepubliceerd waarin staat (ondersteund door vele economen die nota bene worden geinterviewd in De Telegraaf) dat de lonen de afgelopen jaren veel te veel zijn gematigd en dat ze best fors omhoog kunnen. Maar de vereniging basisinkomen vindt meer banen en hogere lonen 'veeleisend'. Ze kunnen beter met de sector uitkeringsgerechtigden van de FNV om de tafel gaan zitten om het basisinkomen in goede maatschappelijke kaders te plaatsen. Piet van der Lende.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

donderdag 28 april 2016

Nieuws van 28 april 2016

De lonen hadden de afgelopen jaren veel meer moeten stijgen

De lonen hadden de afgelopen jaren best meer kunnen stijgen, blijkt volgens het Financieel Dagblad uit nieuwe berekeningen van De Nederlandsche Bank. Bedrijven kunnen de toegevoegde waarde die ze creëren uitkeren als loon, rente of winst. Het deel dat is uitgekeerd als loon (de arbeidsinkomensquote) lag in 2015 op 73,5% en niet, zoals eerder was berekend,op 78%. Dat betekent dat vooral de bedrijfswinsten fors hoger waren. In tijden van crisis of herstel pleiten werkgevers altijd voor loonmatiging. Maar minder loon is minder koopkracht en dus een rem op de economische groei, zeggen veel economen tegenwoordig. De FNV roept werkgevers en opdrachtgevers op om een stap vooruit te maken in de koopkracht van vakmensen. Vooral de onderbetaling van zzp'ers moet stoppen; hun onderhandelingsmacht richting opdrachtgevers is veel te vaak onvoldoende in balans. 'Voor grote bedrijven en vermogenden is de crisis al lang voorbij. Nu is het tijd voor koopkracht en echte banen voor de mensen die het werk doen', zegt Gijs van Dijk, vicevoorzitter FNV. De FNV vindt dat werkgevers en opdrachtgevers een stap vooruit moeten maken. Ook ligt de bal bij de overheid; het is nu veel te makkelijk voor werkgevers om een slaatje te slaan uit de fiscale voordelen van zzp'ers - met alle sociale gevolgen van dien. De fiscale voordelen worden vaker verwerkt in verlaging van het uurloon en dat is in strijd met de bedoeling van het fiscale voordeel. Op deze manier is het regelrechte loonkostensubsidie en staatsteun.


Meer hulp voor ontslagen winkelmedewerkers.

De sociale partners in de detailhandel gaan zich inzetten om mensen die hun baan verliezen snel aan ander werk te helpen. Het gaat om een aanvulling op de dienstverlening van UWV. Het projectplan kost 900.000 euro, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt de helft. Met name de eerste maanden van dit jaar kreeg de retailsector te maken met een aantal zware faillissementen, zoals die van V&D en Perry Sport. In hun val trokken deze grote winkelketens andere bedrijven mee. Hierdoor kwamen duizenden mensen op straat te staan. Voor de mensen die hierdoor onlangs hun baan verloren blijkt de dienstverlening van UWV in veel gevallen voldoende. In het projectplan wordt daarom ingezet op activiteiten die aanvullend zijn aan de dienstverlening die UWV biedt. Het gaat daarbij om de telefonische loopbaansupportlijn detailhandel, loopbaangesprekken, workshops, bijeenkomsten en een loopbaanportaal. Deze supportlijn gaat vandaag van start. Detailhandel Nederland, CNV Vakmensen en FNV Handel hebben er vertrouwen in dat de faciliteiten uit het projectplan mensen op laagdrempelige wijze weer op weg helpen.


Kortzichtigheid gemeenten en sociale wijkteams belemmert inzet van collectieve projecten voor mantelzorgers en vrijwilligers

Geen subsidie voor collectieve voorzieningen. Bijna alle gemeenten werken met sociale (wijk)teams. Ooit werden deze teams opgezet om burgers in de wijk te activeren het zelf te doen. In de praktijk blijkt dat deze teams zich nu vooral richten op individuele vragen van cliënten en gezinnen. Het integrale en vraaggerichte werken staat bij de wijkteams centraal. Een bezoekdienst, aan hulpbehoevenden, gerund door vrijwilligers, zet je niet op voor een individuele vraag. Het is een collectieve, preventieve voorziening waarbij goed getrainde, ervaringsdeskundige vrijwilligers permanent in de startblokken staan om mensen bij te staan. Hoe goed zo’n voorziening ook past bij het gedachtegoed van de participatiesamenleving, de praktijk wijst uit dat gemeenten de subsidie voor deze activiteiten stopzetten. Zij verwijzen naar de sociale wijkteams. Maar de sociale wijkteams gaan gebukt onder het grote aantal individuele vragen. Hierdoor komen zij niet toe aan het ondersteunen of opzetten van collectieve voorzieningen in de wijk, zo blijkt uit het Movisie-rapport Sociale (wijk)teams in beeld.


'Gemeenten vergroten financiële zorgen jeugdhulp'.

Steeds meer jeugdhulporganisaties in Nederland komen in ernstige financiële problemen doordat gemeenten niet of veel te laat betalen. Volgens koepelorganisatie Jeugdzorg Nederland is er sinds het overhevelen van zorgtaken van de rijksoverheid naar gemeenten begin vorig jaar, een enorme administratieve rompslomp ontstaan. ,,Daar hebben vooral gespecialiseerde jeugdhulpinstellingen last van die met verschillende gemeenten en contracten werken. Er is veel onduidelijkheid over de voorwaarden van factureren. Daardoor wordt er te laat betaald en ontstaan liquiditeitsproblemen'', legt een woordvoerster uit. Donderdag meldde NRC dat Intermetzo, een van de grootste jeugdhulporganisaties in Nederland, op de rand van de afgrond bungelt. Gemeenten zouden nog miljoenen euro's aan de organisatie moeten betalen. Een woordvoerster van Intermetzo wilde geen commentaar geven.


FNV pleit voor meldplicht werkgever bij beroepsziekte.

Een meldplicht wanneer iemand een beroepsziekte heeft opgelopen en vliegende brigades bij de inspectie SZW (arbeidsinspectie). Daarvoor pleit de FNV om het aantal ziekten en sterfgevallen door werk terug te dringen. Wanneer iemand een beroepsziekte krijgt, zou de bedrijfsarts dit volgens de FNV voortaan moeten melden aan zowel de werkgever als aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). De werkgever zou het vervolgens moeten doorgeven aan de Inspectie SZW. ”Wij willen de werkgever verantwoordelijk maken. En wat ons betreft komt er op niet-melden een forse boete te staan. Zo ontstaat een goed overzicht van plekken waar beroepsziekten voorkomen. De meeste bedrijfsartsen doen daarover nu geen melding”, aldus de FNV. Elk jaar gaan in ons land 3000 mensen eerder dood door een ongeluk of door een ziekte die met het werk heeft te maken, meestal kanker. De schatting is afkomstig van het NCvB, aldus de bond.


Nagstreefde aantal banen voor gehandicapten en mensen in de bijstand op basis van het sociaal akkoord bij lange na niet gehaald.

In 2013 spraken overheid, werkgevers en vakbonden af dat het bedrijfsleven tot 2026 honderdduizend extra (garantie)banen schept voor mensen met een arbeidsbeperking en de overheid 25.000 banen. De banen zijn bedoeld voor Wajongers, SW’ers, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en mensen met een bijstandsuitkering. Eind 2015 nam verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma een cheque van werkgeversvereniging AWVN in ontvangst. Het toegezegde aantal van 7500 extra banen was meer dan gehaald, namelijk 7583. Er werd een feestelijke foto gemaakt met daarop een lachende Klijnsma (zie SW-Journaal 1, 2016, pagina 8) en een al even vrolijke Harry van de Kraats, directeur van AWVN. Bij nadere beschouwing blijkt het echter om geambieerde banen te gaan; gerealiseerd waren eind 2015 slechts 3507 banen. Op de website www.werkgeversgaaninclusief.nl staan veel good practices. Maar helaas is meer dan de helft van de tot eind 2015 beloofde banen nog niet ingevuld. Ook de overheid haalde de doelstelling van drieduizend extra banen tot eind 2015 niet. Harde cijfers over het aantal banen dat wél is gerealiseerd, zijn er slechts tot zomer 2015. Toen waren dat vijftienhonderd extra banen. Belangenorganisaties en parlementariërs zitten flink achter de uitvoering van de banenafspraken aan. Zie voor een overzicht van de stand van zaken: Bron: Annemiek Onstenk, SW Journaal april 2016.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

dinsdag 26 april 2016

Nieuws van 26 april 2016

''' logobbapp

Nieuws

Wil je algemene nieuwsberichten en juridische berichten van oudere datum bekijken? weblog met oude nieuwsberichten

Ango failliet verklaard

Op 15 maart 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). De curator is Cees de Jong van Van Benthem & Keulen advocaten uit Utrecht. De Ango was de laatste tijd niet meer in staat aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De Algemene Ledenraad heeft in januari jl. maatregelen genomen om de situatie te veranderen, maar de financiële problemen – deels veroorzaakt door vermeende fraude van een oud-bestuurslid – waren te groot. Tegen het oud-bestuurslid is aangifte gedaan en het voormalig dagelijks bestuur is collectief aansprakelijk gesteld. Door het faillissement worden veel mensen gedupeerd. Op de eerste plaats de mensen met een beperking die een financiële bijdrage voor hulpmiddelen hebben gevraagd en de mensen die begeleid worden met advies en lotgenotencontact. Het voormalige dagelijks bestuur heeft o.a. gelden van de samenwerkende fondsen in de algemene middelen laten vloeien, waardoor deze niet meer beschikbaar waren voor de financiële hulp die aan cliënten was toegezegd. In januari 2016 heeft het waarnemend bestuur besloten om geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Waar mogelijk zijn de meeste aanvragers van hulpmiddelen geïnformeerd over de ontstane situatie. De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden de financiële hulpverlening, het advieswerk en de andere activiteiten op een andere manier voort te zetten. Naar verwachting zal in de komende weken meer duidelijk worden over de toekomst van de Ango.


Afspraken tussen gemeente en Rijk over kinderopvang

Gemeenten moeten alle peuters voor minstens twee dagdelen opvang bieden. Kinderen van ouders die niet allebei werken, krijgen dan een plek aangeboden die wordt betaald door de gemeente. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken afgesproken met de gemeenten. Nu is er niet voor alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar plek. De gemeenten krijgen zes jaar de tijd om de opvang te regelen. Rond Prinsjesdag werd al bekend dat gemeenten daar 60 miljoen euro voor krijgen. Twee dagdelen. En die andere dagdelen dan? O, over 6 jaar. Dat is pas een ingrijpende maatregel. Nou is alles goed geregeld, toch?


AOW-gerechtigden komen alsnog in aanmerking voor huurtoeslag

Het zal menigeen zijn ontgaan, maar AOW-gerechtigden met een vermogen tussen € 21.437 en € 24.437 kunnen alsnog in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dat wordt aangekondigd in een Novelle bij het Belastingplan 2016. Eerder kregen AOW-gerechtigden met een vermogen van meer dan € 21.437 in september een brief van de Belastingdienst waarin werd aangegeven dat de ouderentoeslag per 1 januari 2016 komt te vervallen. Uit de "Novelle bij het Belastingplan 2016" blijkt dat de groep AOW-gerechtigden met een vermogen tussen de 21.437 en 24.437 euro alsnog in aanmerking komt voor huurtoeslag indien zij voor 1 september 2017 met terugwerkende kracht zelf de huurtoeslag aanvragen. Dat de Belastingdienst de AOW-gerechtigden niet gericht informeert over deze belangrijke wijziging, is volgens de staatssecretaris 'gezien de resterende tijd niet meer mogelijk.' Graag wijzen wij bij deze daarom op de gevolgen van de verhoging van het heffingsvrije vermogen voor ouderen, en roepen op om deze informatie zo veel mogelijk te delen.


Nederlandse ouders betalen hun oppas slechter dan in andere landen het geval is.

Oudermatch.nl heeft een onderzoek gedaan onder oppassers en ouders over de gehanteerde oppastarieven. In dit onderzoek wordt Nederland vergeleken met 5 andere Europese landen waar moederbedrijf 2Care4Kids Group actief is. Het onderzoek laat zien dat er grote verschillen zijn binnen Europa. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1800 ouders en oppassers in Nederland, Spanje, Italië, Finland, Denemarken en Noorwegen. De resultaten die hieronder belicht worden hebben betrekking op de financiële vergoeding, de relatie tussen ouders en oppassers en wat voor werkzaamheden ouders van oppassers verwachten. Enkele opvallende resultaten: Nederlandse oppassers verdienen het minst, gemiddeld €5,76 per uur, Deense oppassers het meest, gemiddeld €10,50 per uur. 39% van de Nederlandse oppassers durft niet te onderhandelen over hun uurtarief. 70% van de Nederlandse ouders betaalt hun oppas niet extra als er vriendjes en vriendinnetjes komen spelen. 48% van de Nederlandse oppassers vindt het betaalmoment ongemakkelijk, in Italië hebben oppassers daar aanzienlijk minder moeite mee (27%)


Bijna 17% van de Nederlanders ontvangt zorg en ondersteuning.

25 april 2016. In het rapport Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 is op een rij gezet hoeveel zelfstandig wonende Nederlandse 18-plussers in 2014 zorg en ondersteuning ontvangen, welke typen hulp dit zijn en van wie ze de hulp (willen) krijgen. Ook is bestudeerd welke mensen hulp krijgen. Van dit rapport is ook een digitale samenvatting beschikbaar!. Circa 2,2 miljoen volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen, krijgen hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Zij ontvangen vooral zorg en ondersteuning van mensen uit hun sociale netwerk (ruim 10% van de zelfstandig wonende 18-plussers). Meestal gaat het om hulp in het huishouden (ongeveer 14% van de zelfstandig wonende 18-plussers). Mensen die voor langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen hulp in het huishouden het liefst van naasten en gespecialiseerde zorg van professionals. Ruim een op de tien Nederlanders beschikt niet over een sociaal netwerk dat hulp en ondersteuning kan bieden als dat nodig is. Bij ouderen en mensen met beperkingen is dit een op de vijf. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geschreven door Lisa Putman, Debbie Verbeek-Oudijk, Mirjam de Klerk en Evelien Eggink. Lees meer


NEET

Veertien miljoen jonge Europeanen tot 30 jaar zijn NEET. Ik had wel van 'nerds'gehoord, maar een neet? Een NEET is 'Not in Employment, Education or Training'. Deze jongeren gaan niet (meer) naar school, hebben geen werk en doen geen poging zich bij- of om te scholen. Neet-jongeren zijn niet of nauwelijks politiek of maatschappelijk geïnteresseerd en staan wantrouwend tegenover de overheid. In Nederland bleek dat In 2015 ongeveer 66.000 jongeren onder de 27 met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, het contact verloren hebben met de instanties die hen op weg naar een baan kunnen helpen. Ze zijn uit beeld geraakt. Een opsomming van hap snap maatregelingetjes met hier en daar wat geld om de problemen op te lossen. Veel zal er niet veranderen zo.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zondag 24 april 2016

Jubileumviering vereniging Bijstandsbond

Jubileum Bijstandsbond

In mei 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar. En de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting bestaan 20 jaar. Dat gaan we vieren !.

Op 26 mei 1976 werd de Bijstandsbond opgericht, de huidige Bijstandsbond Amsterdam komt daaruit voort. Dat betekent dat de Bijstandsbond Amsterdam dit jaar 40 jaar bestaat. Dat gaan we vieren!. Met een tentoonstelling, een symposium, een feest en de uitgave van een jubileumboek. De festiviteiten worden alle gehouden in het Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringplantsoen 2c Amsterdam. http://www.nelsonmandelacentrum.com Telefoon: 020-6242306 / 020-4288825

Tentoonstelling

40 jaar strijd voor de belangen van mensen met een minimuminkomen in woord en beeld. Er zijn 40 overzichtsbladen samengesteld over de verschillende jaren. Van ieder jaar is een overzichtsblad. Op de bladen zijn pamfletten, foto’s, stickers, affiches, logo’s en ander illustratiemateriaal aangebracht. Deze worden opgehangen in het Nelson Mandela Centrum gedurende de week van 16 mei tot en met 22 mei. Aldaar overdag te bezichtigen.

Symposium

We openen de feestweek met een symposium op 18 mei over 40 jaar belangenstrijd, de hoogte en dieptepunten, en wat we daarvan kunnen leren. Ook zal aandacht worden besteed aan hoe de situatie in Amsterdam nu is. Wat hebben we bereikt, wat kan beter? Bij de aanvang van het symposium wordt om 10.30 uur het jubileumboek gepresenteerd door Anke van der Vliet, al 40 jaar aan de Bijstandsbond verbonden en medeoprichtster van de bond.

Dagvoorzitter van het symposium is Madelene Duijst, werkzaam bij de vereniging Clientenbelang in Amsterdam.

In het ochtendgedeelte dat om 11.00 uur begint zal er op basis van bovenstaande probleemstellingen een forumdiscussie zijn waaraan deelnemen:

– Jacques Peeters, kaderlid van de Bijstandsbond

– Anke van der Vliet, secretaris van de Bijstandsbond

– Bart Louwman, lid van de Participatieraad en kaderlid van FNV uitkeringsgerechtigden

– Mark van Hoof, advocaat

– Patrick Hartwig voorzitter van de daklozenvakbond en lid van de Participatieraad

Het middag gedeelte van het symposium, dat aanvangt om 14.00 uur zal gaan over de toekomst. Welke hoopvolle initiatieven zijn er, hoe moeten we opkomen voor onze belangen verder organiseren in het licht van de ervaringen uit het verleden?

Aan de forumdiscussie zullen deelnemen:

– professor Gijsbert Vonk

– Maaike Zorgman, bestuurder FNV uitkeringsgerechtigden

– Henk Kroon, kaderlid Bijstandsbond

– Jaap de Bie organizer bij de FNV op Schiphol

– Linda Slagter, medewerker communicatie Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Na afloop is er een hapje en een drankje

Multiloog

Regelmatig zijn er Multiloog - bijeenkomsten in Amsterdam. Onder leiding van psycholoog Heinz MÖlders. De deelnemers luisteren naar elkaars verhalen over eigen en problemen van anderen in het dagelijks leven, over psychische en psychiatrische problemen in het bijzonder. Ze bespreken wat die voor hen betekenen en waar ze kracht en inspiratie uit halen om allerlei obstakels het hoofd te kunnen bieden. Er wordt een verband gelegd tussen persoonlijke dingen en maatschappelijke misstanden en er wordt gepraat over hoe je daar bijvoorbeeld vis de Bijstandsbond iets aan kunt doen. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken, luisteren en mee te praten. De multiloog begint om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Wordt vriend van Multiloog op de Facebook pagina www.facebook.com/multiloog

Feest

Vrijdag 20 mei organiseren we een feest voor leden en sympatisanten en oud-medewerkers. Aanvang 18.00 uur. Wij maken een inventarisatie van alle oud-medewerkers en contacten om hen voor het feest uit te nodigen. Hopelijk wordt dat een soort reunie.

Euromarsen bestaan 20 jaar

De Bijstandsbond maakt deel uit van een Europees netwerk van zusterorganisaties, de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Vertegenwoordigers van dat netwerk zullen op vrijdagavond vanaf 17.00 uur in Amsterdam aankomen en deelnemen aan het feest, met muziek, toespraken en een hapje en een drankje. Op zaterdag en zondag wordt de halfjaarlijkse coordinatie vergadering van de Euromarsen in het Nelson Mandelacentrum gehouden. De Euromarsen bestaan dit jaar 20 jaar, dus dat geeft het feest een extra feestelijk tintje.

Voor meer informatie: Piet van der Lende pvdlende@dds.nl Anke van der Vliet a_vandervliet@hotmail.com Jacques Peeters wbva@dds.nl 020-6181815

Nieuws van 24 april 2016

Boerenorganisaties, FNV en Milieudefensie luiden dinsdag de noodklok over TTIP.

Ze overhandigen Kamerleden een gezamenlijk manifest waarin zij de politiek oproepen te stoppen met TTIP om "oneerlijke concurrentie voor boeren te voorkomen en ons voedsel veilig en gezond te houden".


'Bezuinig niet nog meer op langdurige zorg'

De 500 miljoen euro die het kabinet vanaf 2017 wil bezuinigen op de langdurige zorg, slaan de bodem uit de zorg voor kwetsbare mensen. Verpleeghuizen hebben nu al de grootste moeite om alle veranderingen in de zorg door te voeren. Nog een bezuiniging brengt de zorg aan de bewoners van verpleeghuizen ernstig in gevaar. Mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen, moeten kunnen rekenen op een plaats in een verpleeghuis waar de zorg goed en veilig is en waar de kwaliteit van leven onderdeel uitmaakt van de dagelijkse zorg. Dat zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. Ze roept het kabinet op om bij de onderhandelingen over de Voorjaarsnota af te zien van deze in het regeerakkoord opgenomen ingreep in de langdurige zorg. Het kabinet praat komende weken over de Voorjaarsnota.


Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Presentatie boek

Vanaf 2015 vonden er ingrijpende veranderingen plaats voor vooral kwetsbare groepen, zoals jongeren in de jeugdzorg, ouderen met zorg, werknemers van sociale werkplaatsen, mensen met een uitkering of degenen die een traplift of huishoudelijke zorg nodig hadden. Gemeenten moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen. Hoe kreeg die verbouwing vorm? In 'Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt' brengt een breed spectrum van wetenschappers en journalisten de nieuwe situatie scherp in beeld. Voor het eerst wordt daarmee een balans van de decentralisaties opgemaakt. Zijn zelfredzaamheid, uitgaan van eigen kracht, participatie haalbare doelstellingen? Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold en Marcel Ham vertellen over de totstandkoming van het boek en hun bijdragen. Het boek zal vervolgens overhandigd worden aan wethouder Arjan Vliegenthart van Amsterdam, die het boek van commentaar zal voorzien. Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend: wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.


Overdag veel zitten of liggen maakt leven van ouderen aanzienlijk korter.

Ouderen liggen of zitten overdag gemiddeld 10,3 uur. Dat is meer dan de gemiddelde persoon in iedere andere leeftijdsgroep. Deze leefstijl – sedentair gedrag - eist zijn tol: de 25% meest sedentaire ouderen hebben 83% meer kans om binnen 4,5 jaar te overlijden vergeleken met ouderen die niet zo vaak zitten of liggen. Ook neemt de mobiliteit van deze sedentaire ouderen sneller af. Dit concludeert Marjolein Visser, hoogleraar Gezond Ouder Worden bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en VUmc. Zij onderzocht de leefstijl van mensen ouder dan zestig jaar, met name hoeveel tijd men overdag zittend of liggend doorbrengt. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS.


Amsterdam: 23 miljoen voor laaggeletterden.

Amsterdam trekt ruim 23 miljoen euro uit voor de aanpak van laaggeletterdheid in de stad. Het geld is voor taallessen voor volwassenen. In de hoofdstad is ongeveer 16 procent van de beroepsbevolking laaggeletterd. Met het programma Taal om te leren wil Amsterdam de komende drie jaar voor minimaal 14.500 inwoners taalcursussen beschikbaar stellen. Het programma richt zich op taal leren en toepassen. Dat kan in een klas of zelfstandig, met of zonder ondersteuning van een taalvrijwilliger, of door te oefenen via digitale leerprogramma's. Deze week stelde de Rekenkamer dat de overheid te weinig doet om laaggeletterdheid van een groot deel van de bevolking aan te pakken. Uit de officiële cijfers blijkt dat 1,3 miljoen mensen in Nederland niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven. Ze zitten onder vmbo-niveau. Maar het probleem is groter, schrijft de Rekenkamer: wie niet kan omgaan met cijfers of met alledaagse technologie, is ook laaggeletterd. Dan zou het gaan om 2,5 miljoen mensen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

vrijdag 22 april 2016

Nieuws van 22 april 2016

CPB: 'Begeleiden werklozen heeft nul effect'.

Alle denkbare maatregelen om werklozen aan een baan te helpen, zijn zo goed als zinloos. Dat valt op te maken uit het onderzoek 'Kansrijk arbeidsmarktbeleid' van het Centraal Planbureau (CPB). "Het verbaasde ons ook", reageerde een woordvoerder van het CPB in Trouw. Tientallen maatregelen zijn onderzocht, en de uitkomst is volgens het rapport voornamelijk: 'nul, nul, geen effect, afname, onbekend, nul, 0,1 procent, onbekend'. Alleen het verlagen van het wettelijk minimumloon zorgt er voor dat werkgevers flink meer mensen een baan willen geven. Maar dan neemt de armoede ook toe, waarschuwt het CPB, doordat veel mensen minder gaan verdienen. Lees hier het persbericht van het CPB over het rapport

Al jaren wijzen onderzoekingen uit dat al die reintegratiemaatregelen geen enkele extra baan scheppen (behalve voor de consulenten die de reintegratie doen) en niemand aan het werk helpt. Ook werklozzen wijzen al jaren op de zinloosheid van de trajecten en dat ze daardoor niet aan betaald werk komen. En nu zijn de wetenschappers, met indrukwekkende titels, VERBAASD. Hoe is het mogelijk. Of hebben ze een andere bedoeling? Jawel, de aanval inzetten op het minimumloon. Dat zou werk scheppen. Maar ook hier heeft eerder onderzoek aangetoond dat dit nauwelijks het geval is. Bij het CPB zijn ze ook voor die onderzoekingen doof en blind. Ze geloven heilig in hun evenwichtsmodellen, die in de werkeleijkheid nooit bestaan hebben, en die modellen wijzen uit dat er extra werk bijkomt. Wordt verlaging van het minimumloon een item in de weer aankomende verkiezingsstrijd?


Minimumjeugdloon gedeeltelijk afgeschaft

Actievoeren loont! Dat blijkt nu het kabinet bekend heeft gemaakt dat het jeugdloon vanaf 21 jaar afgeschaft wordt. Vanaf 21 jaar krijgen jongeren voortaan een volwaardig loon. SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘Het is fantastisch dat de strijd nu geleid heeft tot een eerste stap in het afschaffen van het jeugdloon. Young & United heeft een vuist gemaakt, geknokt en gewonnen.’ Het jeugdloon wordt in de plannen stapsgewijs afgeschaft. In 2017 wordt het minimumloon betaald vanaf 22 jaar en in 2019 vanaf 21 jaar. Daarnaast worden de jeugdlonen van jongeren tussen de 18 en 21 jaar verhoogd, waardoor ook zij meer te besteden krijgen. Karabulut: ‘Deze overwinning geeft een boost aan de strijd voor volledige afschaffing va het jeugdloon vanaf 18 jaar. Want volwassen ben je op je 18e!’


De FNV is in de Sociaal Economische Raad (SER) niet tegen het vrijhandelsverdrag TTIP

In de SER zitten werkgeversorganisaties, vakbonden en onafhankelijke deskundigen. De SER is tot een unaniem advies gekomen over een aantal uitgangspunten voor het TTIP-verdrag. Het advies spreekt geen oordeel over TTIP uit. De SER vindt dat TTIP geen aanleiding mag vormen voor verandering van niveaus van bescherming van mens en milieu. Europa moet zijn hoge beschermingsniveau in wet- en regelgeving kunnen handhaven en zo nodig verder verhogen. Daarvoor moet er ook voldoende beleidsruimte van overheden blijven. Overheden moeten vrij blijven om overeenkomstig de eigen voorkeuren bepaalde diensten ‘van algemeen publiek belang’ te verklaren en daarmee uit te zonderen. Hiermee sluit de SER aan bij de inzet van Nederland en de Europese Commissie in de onderhandelingen.


Sociale Alliantie wil een beter lokaal anti-armoede beleid

De kerken nemen actief deel in de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een samenwerkingsverband van kerken, vakcentrales, humanisten en enkele tientallen landelijke, regionale en plaatselijke belangenorganisaties, die zich allemaal inzetten voor een samenleving zonder armoede. De Sociale Alliantie heeft een brief opgesteld met beleidsaanbevelingen en vragen rond vier speerpunten van lokaal armoedebeleid. In een voorjaarsactie biedt de Alliantie plaatselijke groepen en gemeenteraadsleden materiaal aan om de gemeente te stimuleren een goed armoedebeleid te voeren. DOE MEE AAN DEZE ACTIE! BENADER GEMEENTERAADSLEDEN IN UW WOONPLAATS. Meer informatie over de actie


Uitreiking Ab Harrewijn Prijs.

13 mei 2016 Ab Harrewijn was belangrijk voor de kerkelijke anti-armoedebeweging. Eerst als arbeidspastor en mede-oprichter van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, later als GroenLinks-politicus. Op 13 mei 2002 overleed hij en sinds 2003 wordt telkens op die datum de Ab Harrewijn Prijs uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de onderkant van de samenleving. De jury heeft inmiddels vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. In totaal werden dit jaar 38 projecten voorgedragen. De bekendmaking van de winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2016 zal plaatsvinden op vrijdag 13 mei vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20 (5 minuten lopen vanaf R’dam CS). Meer informatie


Verbond van Verzekeraars wil geen uitsluiting van groepen mensen bij verzekeringen op grond van dataverzameling

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van in Nederland werkzame particuliere verzekeraars. Verzekeraars beschikken door nieuwe technologieën over steeds meer informatie (‘big data’) over het gedrag van hun klanten. Die informatie mag er echter niet toe leiden dat groepen klanten worden uitgesloten van verzekeringen. Dat stelt brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars vrijdag. De hoeveelheid informatie waar verzekeraars iets aan hebben neemt toe doordat processen en apparaten worden gekoppeld aan internet. Zo geven kastjes die in auto’s worden geïnstalleerd inzicht in het rijgedrag van mensen. Veilige chauffeurs kunnen daarbij beloond worden met een lagere premie. Het Verbond probeert in een vrijdag gepubliceerd rapport zorgen over dit onderwerp weg te nemen. Een van die zorgen is de vrees voor uitsluiting van een verzekering door big data. Mocht dat echter gebeuren, dan steken de verzekeraars de koppen bij elkaar om met een oplossing te komen, aldus een woordvoerder van de brancheorganisatie. Het lijkt de vraag of commerciele belangen van verzekeraars toch niet de boventoon gaan voeren en of daarom dit zelfregulerende mechanisme wel gaat werken. De verzekeraars voelen de bui al hangen en proberen op deze wijze dwingend voorgeschreven regels middels wetgeving te voorkomen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

woensdag 20 april 2016

Nieuws van 20 april 2016

Belastingdienst geeft inkomensgegevens weer door aan verhuurders

De belastingdienst heeft een brief verstuurd, waarin zij aangeeft dat zij een indicatie van de huishoudinkomens heeft doorgegeven aan de verhuurders. Dat gebeurt op verzoek van de verhuurders. Het gaat dan om een inkomensindicatie van het jaar 2014. De belastingdienst telt alle inkomens van alle huidige bewoners van een adres bij elkaar op. Deze inkomenscategorie wordt door de verhuurders gebruikt om de maximale huurverhoging voor 2016 vast te stellen. Als u een geliberaliseerd huurcontract heeft (vrije sector) mag de verhuurder geen inkomensindicatie bij de Belastingdienst opvragen. Het lijkt duidelijk dat de regeling voor lage inkomens zeer onnvoordelig kan uitpakken. Als iemand een laag inkomen heeft, en de buurman heeft een hoog inkomen, dan kom je in een andere categorie voor de maximale huurverhoging. OOk kan het feit, dat 2014 het peiljaar is tot problemen leiden. Je inkomen kan daarna zijn gekeldert, zodat je ondanks een laag inkomen toch veel extra huur moet gaan betalen.


Tweede Kamer wil een moratorium van een half jaar op schulden wanneer iemand in de schuldhulpverlening gaat

Groot probleem in de schuldhulpverlening is, dat wanneer iemand na een intake in de schuldhulpverlening wordt opgenomen, het vaak nog maanden duurt voor de daadwerkelijke hulpverlening op gang komt. In deze periode kunnen de schulden nog verder oplopen door allerlei aanmanings- en andere kosten. De Tweede Kamer wil dit voorkomen. Ze willen een wettelijke bevriezing van de schulden als iemand in de schuldhulpverlening zit. Dit is een periode (maximaal 6 maanden) waarin opzeggen van de huur en afsluiten van gas, water en elektra niet mag. In de tussentijd kan de bewoner zijn financiën op orde krijgen. Het moratorium is al in 2011 in de wet opgenomen, maar die is nog niet in werking gesteld. De minister moet daarvoor nog een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) invoeren. De ChristenUnie gaf aan dat ze met het CDA een initiatiefwetsvoorstel indient als de staatssecretaris geen haast maakt. Klijnsma verwacht dat de AMvB in september naar de Tweede Kamer kan. De Tweede Kamer vindt dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW haast moet maken met wetgeving rond het voorkomen van schulden. Verder wil de ChristenUnie een meer preferente positie van verhuurders bij het incasseren van schulden, zodat mensen met schulden in elk geval niet uitgezet worden. Dat bleek na een Kamerdebat over armoede en schulden op 14 april 2016.


Regels voor beslagvrije voet bij schulden worden vereenvoudigd

Mensen met schulden kunnen vanaf 13 april 2016 makkelijker berekenen op welk deel van hun inkomen geen beslag mag worden belegd. De zogenoemde beslagvrije voet zorgt er voor dat er voldoende geld overblijft om van te kunnen leven. Daar mogen deurwaarders niet aankomen. Het vaststellen van die beslagvrije voet is ingewikkeld. Er zijn veel gegevens voor nodig die mensen zelf moeten aanleveren. Daardoor wordt de hoogte van de beslagvrije voet lang niet altijd goed berekend. Dat kan ertoe leiden dat mensen met schulden te weinig geld overhouden om van te leven. Om dat te verbeteren vereenvoudigt staatssecretaris Jetta Klijnsma de berekening van de beslagvrije voet grondig. Voor het eind van dit jaar wil zij de wetgeving die hiervoor nodig is door beide Kamers heen hebben. Webtool Om mensen te helpen die nu nog te maken hebben met de ingewikkelde beslagvrije voet, is er nu een webtool . Die digitale hulp moet mensen in staat stellen meer inzicht te krijgen in de manier waarop de beslagvrije voet is vastgesteld. Als zij zelf kunnen berekenen waar ze recht op hebben en hoe dat is bepaald, zijn mensen zich ook meer bewust welke informatie ze moeten doorgeven aan de beslaglegger. En dat het belangrijk is om het door te geven als er iets in de leefsituatie verandert. Door de webtool zien zij dat de hoogte van de beslagvrije voet sterk van de persoonlijke situatie afhankelijk is. Bij de webtool is ook een video opgenomen waarin op een eenvoudige manier wordt uitgelegd wat de beslagvrije voet is. (Bron: Nieuwsbericht ministerie van SZW, 13 april 2016)


logobbapp

Pleidooi voor een breed welvaartsbegrip. Jacques Peeters van de Bijstandsbond plaatst er vraagtekens bij

Wat is welvaart? Het is een simpele vraag, maar een antwoord vinden is toch knap lastig. Nu wordt al snel gekeken naar onze economische groei om die vraag te beantwoorden. Maar zijn die cijfers alleen wel genoeg om onze welvaart te meten? Of gaat welvaart over meer dan inkomen alleen, zoals bijvoorbeeld ook schone lucht, onderwijs en veiligheid. De commissie Breed Welvaartsbegrip onderzocht of de manier die we nu hanteren om welvaart te meten nog wel van deze tijd is. Vandaag is het rapport gepresenteerd met als belangrijkste conclusie dat de commissie pleit voor een jaarlijkse monitor Brede Welvaart, die verder kijkt dan inkomen alleen. Jacques Peeters van de Bijstandsbond werd geinterviewd over het brede welvaartsbegrip. 'Als je geen geld genoeg hebt voor een dak boven je hoofd en eten dan heb je er niets aan'. Hoor hier de stelling van Jacques op twitter. statement op twitter Wanneer u het interview wilt terugluisteren kan dat hier. interview


Bestrijding laaggeletterdheid onvoldoende zegt de Rekenkamer

De aanpak die de rijksoverheid hanteert om laaggeletterdheid onder volwassenen te verminderen past onvoldoende bij de omvang van het probleem. Dat zegt de Rekenkamer in EenVandaag op basis van een rapport dat ze vandaag uitgeeft. Zo ziet de minister van Onderwijs zegt dat het om 1,3 miljoen mensen gaat, maar volgens de Algemene Rekenkamer gaat het om 2,5 miljoen. De doelen van het kabinet zijn alleen gericht op taal, bescheiden en niet gericht op ‘geletterd worden’. Het is onduidelijk wat het rijksbeleid bijdraagt aan een afname van het aantal laaggeletterden. In de praktijk zijn er wachtlijsten, er zijn verschillende doelgroepen die niet worden bereikt. Er zijn geen doelen gesteld, en ouderen die nog willen aanhaken vallen buiten de boot.Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

maandag 18 april 2016

Nieuws van 18 april 2016

Afgelopen week zijn er acht woningen gekraakt in Kanaleneiland in Utrecht. Protest tegen gentrificatie

Deze woningen, gelegen in het blok eiland 8, zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd door Mitros & Portaal die er vrijsector huur en koop woningen van willen maken. De krakers zijn het niet eens met de manier waarop de huurders worden behandeld en tegen de gentrificatie van van de stad. Zo waren er in dit blok ooit 224 sociale huur woningen, deze huurders moesten vertrekken omdat de woningen na lang achterstallig onderhoud rijp zouden zijn voor de sloop. Deze plannen maken deel uit van de grootschalige gentrificatie die in de stad Utrecht (en de rest van de Nederlanden) plaatsvindt. Gentrificatie is een proces waarbij oudere, centraal gelegen, arbeiderswijken steeds meer worden bewoond door huishoudens met hogere inkomens die zich laten aantrekken door de goedkope woningen, karakteristieke uitstraling van de wijken en de ligging dichtbij het centrum. Tijdelijk werd er op Kanalneiland door Portaal en Mitros huurders in gezet op basis van de leegstandswet, die schriftelijk beloofd werden er tot de sloop te mogen blijven wonen. Zo is het project Eiland 8 ontstaan, uitgevoerd door Wolf Huisvestingsgroep en Sophies Kunstprojecten. Uiteindelijk bleek er toch geen geld vanuit de gemeente te zijn om hier nieuwbouw te plaatsen en is het in handen gekomen van de Zwitsers-Quatarese vermogensbeheerder Aventicum, die het door bouwbedrijf Heijmans grondig laat renoveren. Dit om er vervolgens gedeeltelijk verkoop en gedeeltelijk vrijsector huur van gaat maken. Lees meer over de actie


Teken de petitie tegen de vrijhandelsverdragen

De ‘vrijhandelsverdragen’ TTIP en CETA bedreigen de democratie. Grote bedrijven kunnen overheden aanklagen voor speciale tribunalen als zij democratisch beleid aannemen dat hun kansen op winst aantast. Dit kost de belastingbetaler soms miljarden euro’s. Europa moet de vaak slechtere Amerikaanse standaarden voor consumentenbescherming, sociale rechten en milieubescherming accepteren. Dan voeren we Amerikaanse wetgeving in Europa in zonder dat burgers of parlementen daar nog iets over te zeggen hebben. De onderhandelingen zijn geheim. Wij burgers hebben bij dit alles het nakijken. Daarom willen we een referendum! Ondersteun je dit, teken dan de petitie. Teken de petitie


Gemeenten hebben het privacy beleid niet op orde

De meerderheid van de gemeenten heeft de beveiliging van persoonsgegevens niet op orde. Grote kans dat uw gemeente er daar een van is. Dan gaat het niet alleen om Suwinet, maar om álle systemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. De risico’s: rondzwervende gegevens, hoge boetes, reputatieschade en afsluiting van Suwinet. Wiljan de Jong van Stimulansz heeft een platform opgericht van gemeentelijke koplopers op het gebied van privacy. Hoofddoelen zijn: bewustwording, onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Lees meer over de beveiliging van persoonsgegevens


Minister Asscher gaat de regeling voor vrijwilligerswerk in combinatie met een WW-uitkering evalueren en eventueel aanpassen

Minister Asscher heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij bereid is om te evalueren of de regeling voor vrijwilligerswerk in combinatie met WW inderdaad doet wat is beoogd. De regeling moet dan wel voldoende tijd hebben gehad om zich te kunnen bewijzen in de praktijk. Daarom heeft hij in december 2015 het administratieve proces ten behoeve van de aanbesteding van de evaluatie opgestart. Hierdoor bestrijkt de evaluatieperiode minimaal een vol jaar. De evaluatie is begin maart gestart en loopt tot begin juli. Asscher zal de Tweede Kamer spoedig daarna informeren over de resultaten. Vooruitlopend op een nieuwe regeling mogen WW-ers nu alvast vrijwilligerswerk gaan doen tijdens de Giro d'Italia, een wielerwedstrijd. Ook bijstandsgerechtigden mogen dat vrijwilligerswerk doen.


Experiment met nieuwe vorm van democratie in gemeente Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas wil de betrokkenheid bij besluitvorming in de politiek vergroten en de lokale democratie versterken. Ieder jaar worden twee bijeenkomsten gehouden met 50 willekeurig gelote bewoners. Met een systeem van loting krijgt iedereen gelijke kansen en kunnen ook mensen meedoen die in het dagelijks leven minder politiek actief zijn. Gedurende een bijeenkomst gaan mensen in kleine groepjes met elkaar in gesprek over de centrale vraag. Aan het eind van de bijeenkomst komen de deelnemers tot een gemeenschappelijk oordeel. Dit breed gedragen resultaat gaat naar de gemeenteraad. Die behandelt dit vervolgens binnen 5 weken, in de eerstkomende raadsvergadering.


Editie 2016 van de gids Praktische informatie over Sociale Zekerheid 2016 verschenen

De editie 2016 van deze handige wegwijzer in de wereld van het socialezekerheidsstelsel is verschenen. In begrijpelijke taal, met veel praktische voorbeelden, een afkortingenlijst, informatie over nieuwe wetgeving en interessante wetsartikelen beschikt u over de meest actuele stand van zaken. U kunt de gids hier bestellen


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zaterdag 16 april 2016

Nieuws van 16 april 2016

Groningse baanlozen eisen einde bijstandsregime: "pik het niet!"
Op dinsdag 26 april organiseert Dwangarbeid Nee Groningen (DANG) een protest-actie op het Uitbuiterplein voor de ingang van de Sociale Dienst. DANG, waarin ook Doorbraak meedoet, eist de afschaffing van het repressieve bijstandsregime. Onder de participatiewet worden baanloze mensen gedisciplineerd, gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. Uitkeringsgerechtigden moeten dwangarbeiden, leven in armoede en hun privacy wordt doorlopend geschonden. Dit moet stoppen! Maar dat gaat niet zomaar gebeuren. Teveel politici en andere belanghebbenden hebben er baat bij om dit repressieve (winstgevende) regime in stand te houden. Daarom moeten we ze samen onder druk zetten. Tijdstip: 10:00 tot 12:00 uur Locatie: Uitbuiterplein (Voorheen Harm Buiterplein) Groningen

Maandelijkse stilte-actie op Het Plein in Den Haag
Elke derde dinsdag van de maand behalve in juli en augustus, dan is de Tweede Kamer met reces, en in september de 3e woensdag i.v.m. Prinsjesdag stilteactie tegen armoede. Plein in Den Haag (vlakbij Binnenhof achter de Tweede Kamer) 13.00 uur.
De bezuinigingen in het Sociale Domein, die door het Rijk op de bordjes van de lokale overheden gelegd zijn, gaan zich in 2016 en 2017 vertalen. Kommer en kwel? Niet helemaal. De omslag in het denken heeft niet alleen hoofdbrekens voor beleidsmakers gekost, maar ook energie opgeleverd aan professionals, vrijwilligers en aan ons allen om met minder geld inventief en creatief de burgers die op de een of andere manier hulp behoeven, niet tussen wal en schip te laten vallen. Ja als je de media volgt krijgt men de indruk dat er heel veel mis gaat. Jammer, want dit doet tekort aan het enthousiasme, de inzet en samenwerking van iedereen, die op wat voor manier ook in zorgland bijdragen om de hele transformatie goed te laten verlopen. Van buurt en wijkverenigingen tot professionals in de jeugdzorg, WMO en sociale diensten. We mogen daar best trots op zijn, want ook al zijn we mopperlandje, er gaat veel goed en ik denk dat het tijd wordt om in de media nu eens de successen te laten horen. Denk nu niet dat we voorbij gaan aan de dingen die mis gaan. Van fouten leer je en laten we wel wezen het is niet niks waarmee het Rijk de gemeenten heeft opgezadeld. Of de hemel op aarde ooit verwezenlijkt zal zijn? Laten we die hoop niet loslaten en wat zeggen we ook al weer: volhouders verdienen de prijzen. Dus dinsdag staan we weer bij de Tweede Kamer.

10 jaar Stilte tegen armoede
Welkom op 19 april aanstaande, maar noteer deze datum ook alvast in je agenda 21 juni 2016. De Stilteactie Tegen Armoede in Den Haag bestaat 10 jaar. 10 jaar lang strijk en zet iedere derde dinsdag van de maand, weer of geen weer staan er zwijgende mensen naast elkaar in een rij op het Plein. Soms in fluisterend gesprek met omstanders of op verstaanbare toon met gezagsdragers en politici. Armoede blijft een schande, maar dit feit gaan we toch vieren. Bij hoge uitzondering verbreken we de stilte en laten hardop van ons horen. Dinsdag 21 juni 2016
13.00 uur verzamelen aan het Plein bij het standbeeld van Willem de Zwijger.
13.15 uur stilstaan en weer verder gaan.
13.30 uur uitreiking van de broodpenning.

Bij toepassing kostendelersnorm in de Participatiewet mag maatwerk worden geleverd.
Onlangs heeft de gemeente Amsterdam besloten de zogenoemde kostendelersnorm soepel toe te passen. De kostendelersnorm houdt in dat uitkeringsgerechtigden een lagere uitkering krijgen als zij hun woning delen met een of meer volwassenen. Als bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde intrekt bij een alleenstaande, dan krijgt hij of zij bijna 280 euro per maand minder dan de alleenstaandenbijstand van 970 euro. De ruimte is geschapen door staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA). Zij schreef onlangs in een 'verzamelbrief' aan de gemeenten dat zij maatwerk mogen leveren. Voor uitzonderingen op de kostendelersnorm heeft Klijnsma dus de weg vrijgemaakt. De kostendelersnorm is bijvoorbeeld niet van toepassing bij onderhuur.

Initiatief voor een grondige discussie over marktwerking op de woningmarkt en voor voldoende sociale huurwoningen.
Frans van Tartwijk zet zich in Amsterdam in voor betaalbare huren, het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen en alles wat onder druk staat mbt het sociale huren. Eerder dit jaar schreef hij een opiniestuk in de NRC Next dat ondersteund werd door de huurdersverenigingen in Amsterdam en een aantal andere organisaties uit Amsterdam. Die brief heeft veel los gemaakt. Momenteel werkt hij aan een volgende brief , waarvoor hij ook steun zoekt van huurdersverenigingen en ander organisaties in Rotterdam en Utrecht, Haarlem, Den Haag en de rest van het land. Het huidige beleid is erg slecht voor alle huurders, en voor huurders in de steden in het bijzonder, maar in de media wordt daar veel te weinig over bericht. Als u voor ondersteuning of de conept-tekst van de brief informatie wilt hebben, kan ik dat aan u doorgeven. pvdlende@dds.nl

Veel onduidelijkheid over de vervanging van de VAR voor zzp-ers
Nederland telt zo'n 900.000 zelfstandig ondernemers. Een deel van hen is eigenlijk niet zelfstandig, maar werkt op dezelfde manier als iemand in een vast dienstverband. Volgens de belastingdienst is er dan sprake van schijnzelfstandigheid. Als de dienst daar achter komt, volgt er een belastingaanslag voor de misgelopen loonheffing. Die rekening gaat nu in zijn geheel naar de zzp'er. Per 1 mei verandert dat. De nieuwe regels bepalen dat ook de werkgever verantwoordelijk is. Als volgens de fiscus een zzp'er eigenlijk vast in dienst is, moet de werkgever meebetalen. De werkgever en zzp'er moeten samen vaststellen of er sprake is van schijnzelfstandigheid. Om dat makkelijker te maken heeft de belastingdienst modelovereenkomsten gemaakt. Daarin staat precies of iemand een zzp'er is of niet. Als zo'n modelcontract wordt nageleefd en is goedgekeurd door de fiscus, kan er geen naheffing volgen. Veel zzp'ers maken zich zorgen over de veranderingen. Ze snappen de modelcontracten niet of zijn bang dat de belastingdienst heel streng gaat optreden. Zzp'er Bart-Jan Oosting startte zelfs een petitie tegen het verdwijnen van de VAR. Die is inmiddels door bijna 30.000 mensen ondertekend. Men schat dat zo'n 40.000 mensen met de nieuwe regels niet meer als ondernemer aangemerkt zullen worden. De 40.000 mensen die buiten de zzp-boot vallen, zullen niet allemaal een in vaste dienst genomen worden.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

donderdag 14 april 2016

Nieuws van 14 apriil 2016

Bijstaan van werkzoekenden voor kerkelijke functionarissen
Op zaterdag 23 april organiseert Encour de landelijke Netwerkdag met het thema: ‘ Werkzoekenden bijstaan. Hoe doe je dat als kerk? Stichting Encour wil via kerken en andere organisaties mensen ondersteunen die worstelen met vragen rondom geldbesteding. Ook ondersteunt Encour mensen die vragen hebben rondom werk (zoeken). Zij wil samen zoeken naar nieuw perspectief. Encour traint vrijwilligers die mensen begeleiden bij deze vraagstukken. Daarnaast organiseert Encour workshops, cursussen, trainingen en conferenties. U bent van harte welkom op de landelijke Netwerkdag voor kerken en diaconieën. Tijdens deze dag willen we met elkaar nadenken over hoe we als kerk naaste kunnen zijn voor werkzoekenden. Daarnaast zijn er ook workshops. Bijvoorbeeld over het proces dat je doormaakt als werkzoekende, initiatieven die kerkelijke gemeenten zijn gestart voor werkzoekenden en er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. De Netwerkdag wordt gehouden in de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, Drentsestraat 1. De dag begint om 10.00 uur en is rond 14.00 uur afgelopen.

Gaat de FNV vanaf 2017 strijden voor een basisinkomen?
De afgelopen maanden organiseerde de sector FNV Uitkeringsgerechtigden onder leiding van Willem Banning en een werkgroep vele discussiebijeenkomsten in het land over de voors en tegens van het basisinkomen. Volgens zeggen van de FNV namen zo'n 1000 leden deel aan de discussie. Uitkomst: de FNV uitkeringsgerechtigden gaan een conceptvoorstel voorleggen aan andere sectoren, om te bevorderen dat op het FNV congres van 2017 een plan wordt aangenomen om te gaan strijden voor een basisinkomen. In het voorstel van de FNV krijgt dit basisinkomen de hoogte van de huidige AOW, waarbij de huidige toeslagen zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag blijven bestaan en dat de huidige werknemersverzekeringen ook blijven bestaan.

De Centrale Raad van Beroep laat een klein kiertje van de deur open bij het moeten aanvaarden van gangbare arbeid
CRvB 15-03-2016, nr. 15/3091 WWB. Een werkzoekende mag proberen gunstigere voorwaarden te bedingen indien hem algemeen geaccepteerde arbeid wordt aangeboden. Indien echter door zijn niet onmiddellijke aanvaarding van het aanbod en door zijn opstelling in de onderhandeling, uiteindelijk geen arbeidsovereenkomst tot stand komt, kan hem daarvan een verwijt worden gemaakt. Dat kan anders zijn als hij een gerechtvaardigde reden heeft het gedane aanbod niet te aanvaarden.

Bijeenkomsten in het kader van 1 mei-dag van de arbeid -georganiseerd door het netwerk Doorbraak
Eind april en op 1 mei organiseert het netwerk Doorbraak-basisorganisatie van onderop- verschillende bijeenkomsten in het kader van 1 mei, de viering van de dag van de arbeid. De bijeenkomsten worden gehouden in Groningen, Tilburg, Leiden en Nijmegen. Aankondigingen op de site van Doorbraak

Schrijnend dat een psychiatrisch patient die met een rechterlijke machtiging is opgenomen geen bijstand kan krijgen
Een maatschappelijk werker bij Arkin, een grote GGZ instelling in de regio Amsterdam wijst op de volgende misstand; psychiatrische patienten die met een Rechterlijke Machtiging zijn opgenomen, hebben geen recht op een bijstandsuitkering. Bij mensen die worden opgenomen met rechterlijke machtiging stellen sommige gemeenten zich op het standpunt, dat geen bijstand kan worden verstrekt. De gemeente stelt zich dan op het standpunt, dat men niet voldoet aan de eisen van de gemeente ten aanzien van een uitkering omdat men niet kan participeren in de maatschappij (immers, verplicht opgenomen met een Rechterlijke Machtiging). De volgende jurisprudentie bevestigt dit. jurisprudentie In het geval van iemand die is opgenomen komt erop neer dat hij/zij 78 euro zorgtoeslag krijgt (dit jaar waarschijnlijk 83 euro) en 30 euro bijzondere bijstand (per maand!) van de gemeente. Van deze 113 euro moet de zorgverzekering worden betaald. Persoonlijke verzorgingsartikelen welke niet door de kliniek worden vergoed, zoals bijvoorbeeld tandpasta, tandenborstel, maandverband kunnen niet aangeschaft worden. Schulden kunnen niet afgelost worden, waardoor de schuldenlast toeneemt. Laat staan dat betrokkene een cadeautje kan kopen of rookwaar. Zo zijn er velen in Nederland. De SP heeft kamervragen gesteld. En er is antwoord op gekomen. Vragen en antwoorden. Het ministerie zegt dat de gemeentes dit zelf kunnen oplossen met bijzondere bijstand. - aangezien veruit de meeste gemeentes in Nederland 'gewoon' bijstand verstrekken aan psychiatrische patiënten die met een RM zijn opgenomen, ligt het er maar net aan in welke gemeente je staat ingeschreven of en hoeveel geld je krijgt. - mensen die zijn opgenomen met somatische klachten, denk aan iemand in een revalidatie kliniek met een dwarslaesie, hebben wel recht op bijstand. Mensen met een psychiatrische ziekte die met een RM zijn opgenomen, niet. Dat is onderscheid op soort ziekte, alsof je er iets aan kunt doen als je psychiatrisch ziek wordt. De SP gaat weer vragen stellen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zaterdag 2 april 2016

Nieuws van 2 april 2016

Nieuwsvoorziening door griepepidemie getroffen
Ik had mij voorgenomen iedere twee dagen een serie nieuwsberichten uit te brengen op de weblog, de website en de app in de Google Play store, maar enkele weken is dat niet gelukt. De griep heeft ook bij mij toegeslagen. En ik kreeg spit in de rug, tegelijkertijd. Er zijn berichten, dat de griepepidemie afneemt, maar niet in mijn omgeving. Begin vorige week zijn veel mensen die ik ken hier in Amsterdam ziek geworden. Nu gaat het mij weer de goede kant op, dus nu de draad maar weer oppakken.
PvdL

Wanneer kunnen daklozen bijstand krijgen?
Een uitspraak op 17 februari door de Centrale Raad van Beroep waaruit duidelijk blijkt wanneer dit recht komt te vervallen. In de case meldde iemand zich bij de gemeente met een bijstandsaanvraag aanvraag. Meteen meldde de aanvrager dat hij op verschillende adressen verblijft. Dat is op zich geen reden om bijstand te weigeren. Wat de gemeente hoort te doen en hier ook netjes heeft gedaan is de aanvrager een 'zevendagenformulier' en een formulier "Opgave verblijfslocatie(s) dak- en thuisloze" laten invullen. Want ook van een dak- of thuisloze mag worden gevraagd of hij controleerbare gegevens verstrekt over zijn feitelijke verblijfplaats. Al is het alleen al om te kijken of hij wel in de juiste gemeente zijn aanvraag doet. De persoon in dit specifieke geval meldde al het intakegesprek dat hij bij vrienden en familieleden verblijft, maar geen adressen kan opgeven voor het afleggen van locatiebezoeken. "Omdat de mensen bij wie hij verblijft dat niet willen", zo stelt de aanvrager. Hij heeft de adressen op het opgave formulier dan ook leeg gelaten. De gemeente besluit geen bijstand toe te kennen, omdat het door het ontbreken van belangrijke informatie op geen enkele manier te achterhalen is wat nu zijn feitelijke woon- en verbijfsituatie is. De aanvrager is het er niet mee eens, maar wordt ook door de Centrale Raad in het ongelijk gesteld, de gemeente heeft juist gehandeld. De Raad stelt dat: het feit dat familie en vrienden geen toestemming geven om adres prijs te geven voor risico van de aanvrager is. Het uitblijven van verblijfsinformatie maakt dat hij de op hem rustende inlichtingsplicht heeft geschonden. Als de feitelijke verbijfplaats onbekend blijft dan heeft dat gevolgen voor de bijstandsuitkering.

Oprichting 'WMO-kamer'.
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) noemt de nieuwe samenwerking tussen de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de Wmo-kamer een belangrijke volgende stap voor de hervorming van de langdurige zorg en ondersteuning. De oprichting van de Wmo-kamer is afgesproken in de overeenkomst tussen Van Rijn, FNV, CNV en VNG die op 4 december 2015 is gesloten. Werkgevers, werknemers en gemeenten hebben vandaag besloten om de Wmo-kamer in te stellen. In de Wmo-kamer zullen die organisaties regelmatig overleg hebben over ontwikkelingen en vernieuwing op het terrein van zorg, welzijn en persoonlijke ondersteuning.

Wat te doen als je werk hebt en ziek wordt?
Op de site van de FNV staan aanwijzingen over wat te doen. Als je ziek bent, is het eerste wat je moet doen je ziek melden bij de juiste persoon. In de meeste gevallen is dat je leidinggevende of, als die er niet is, een vervanger. Van belang is dat je je bij ziekte houdt aan de voorschriften van je bedrijf. Ieder bedrijf heeft haar eigen reglement of verzuimprotocol bij ziekmelding. Ook is het mogelijk dat er regels in de cao staan. Daarnaast moet je gehoor te geven aan de oproep van een arbo- of bedrijfsarts. Je bent niet verplicht om aard en ernst van je ziekte aan de werkgever te melden. De bedrijfsarts mag geen medische en andere persoonlijke informatie verstrekken aan je werkgever, andere artsen en derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming, tenzij de wet hem daartoe uitdrukkelijk verplicht. In bepaalde situaties kan de werkgever bij je ziekmelding direct vragen of hij misschien aanpassingen kan bieden voor het belang van jouw re-integratie. Als je ziekteverzuim werkgerelateerd is, mag de bedrijfsarts je werkgever ook informeren over noodzakelijke aanpassingen die het mogelijk maken dat jij je werk weer kunt doen.Je werkgever moet je ziekmelding accepteren. Als hij twijfelt dan kan hij je naar de bedrijfsarts of arbo-arts sturen. Je kunt zelf ook stappen nemen: Laat schriftelijk weten dat je ziek bent en per welke datum.Vraag je werkgever om een consult bij de bedrijfs- of arbo-arts. Laat weten wat je verpleegadres is en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent.

Hetze tegen bijstandsgerechtigden weer eens aan de orde
Jarenlang klagen bijstandsgerechtigden bij belangenorganisaties, bij hoorzittingen in de politiek, in clientenraden, op facebook en in klachtenboeken hun nood: als bijstandsgerechtigde wordt je betutteld, met zinloze zich herhalende strenge controles, waarbij je jezelf bij wijze van spreken moet uitkleden, niks mag, een eigen bedrijf starten vanuit de bijstand is onmogelijk, ze werken je eerder tegen als je betaald werk zoekt, mensen die met behoud van uitkering werken en worden vernederd komen regelmatig in de publiciteit, maar het heeft op de journalisten van RTL4 geen invloed. Ze hebben een enquete gehouden in gemeenten en de meeste mensen worden maar eens per jaar opgeroepen. Schande! zegt de omroep. Mensen die arbeidsongeschikt zijn, of kansloos op de arbeidsmarkt moeten veel vaker worden opgeroepen. Lichtend voorbeeld is Bergen op Zoom, waar alle bijstandsgerechtigden, arbeidsongeschikt of niet, maar liefst vier of vijfmaal per jaar op gesprek moeten verschijnen. Zinloze gesprekken, want ze leiden nergens toe en het betekent alleen maar nog meer zinloze, stigmatiserende controles voor mensen die het toch al moeilijk hebben. Maar de hetzerige propagandamachine van de commerciele omroep draait op volle toeren. Kenmerkend voor de propaganda is de omkering: al die zinloze extra controles van alles wat al vaak wordt gecontroleerd opvoeren, dat is goed voor de kansen van de bijstandsgerechtigde en er wordt 1 iemand opgevoert die haar nood klaagt dat ze niet vaker op kantoor moet verschijnen 'voor meer aandacht'. Hoor en wederhoor is in het item op RTL4 ver te zoeken. Alle argumenten, rapporten, een weerwoord van betrokkenen, onderzoekingen van wetenschappers die aantonen dat die controlemaatschappij van het sociaal panopticum niet werkt, het heeft geen invloed. Zou het iets met cognitieve dissonantie te maken hebben? Zie hier het hetzebericht.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.