dinsdag 31 maart 2015

Persbericht Bijstandsbond Amsterdam over VVD plan 'I HOST Amsterdam'


Het plan van de Amsterdamse VVD om uitkeringsgerechtigden op vrijwillige basis ervaring op te laten doen als gastheer of-vrouw valt bijzonder slecht bij de Vereniging Bijstandsbond Amsterdam, kortweg Bijstandsbond.
De Bijstandsbond is van mening dat het hier regulier werk betreft, waar dan ook een regulier salaris tegenover moet staan.
Loon wat gemakkelijk betaald kan worden, omdat Amsterdam tientallen miljoenen aan euro’s incasseert via de toeristenbelasting.
Vervolgens worden die euro’s wel uitgegeven aan peperdure reclamebureaus en -campagnes. Denk aan” I Amsterdam”. Men is zelfs zo schaamteloos om delegaties uit te zenden naar Shanghai om daar Amsterdam te promoten.
Daar is blijkbaar wel geld voor over. Maar niet om mensen een salaris te betalen.
Jaren geleden werd er flink op het VVV bezuinigd, waardoor een groot aantal mensen hun baan hebben verloren. Nu mogen werklozen op zogenaamde vrijwillige basis dit gat opvullen
Het er met de haren erbij gesleept argument dat mensen werkervaring opdoen en daardoor hun kansen op werk vergroten, is een ernstige vorm van misbruik maken van al die honderdduizenden die geen baan kunnen vinden en er heel veel voor over hebben om betaald werk te vinden.
Zij gaan zelfs zover dat ze als vrijwilliger aan de slag gaan met als enig lokkertje “kansen op de arbeidsmarkt.” Na zes maanden worden ze vervangen door een nieuwe lichting met dezelfde beloftes. Als dat geen misbruik maken is van mensen!
Waarom niet na een gedegen opleiding een baangarantie geven?
Bovenstaand Amsterdams VVD-verhaal doet de Bijstandsbond sterk denken aan een recent werkervaringsproject in Amstelveen, niet toevallig ook een VVD-stad, waar werklozen werden ingezet als hondencontroleurs. Ook met dezelfde riedel om werkervaring en kansen op werk te vergroten.
Wij gaan er natuurlijk vanuit dat de SP-wethouder Arjan Vliegenthart hiermee nooit akkoord gaat. Een duidelijker voorbeeld van verdringing van betaald werk door vrijwilligers kan er niet zijn.
Het HOST plan van de Amsterdamse VVD is daarmee verworden tot een krachtmeting tussen de liberalen van VVD en D’66 enerzijds en de SP anderzijds.
Jacques Peeters, spreekuurmedewerker van de Bijstandsbond

voor meer informatie:
020-6898806
wbva@dds.nl

maandag 30 maart 2015

In mei 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar. Dat gaan we groots vieren!

In mei 2016 is het veertig jaar geleden dat, op initiatief en in samenwerking met de toenmalige TV Ombudsman van de VARA, de Landelijke Bijstandsbond werd opgericht. Begonnen als zelforganisatie van bijstandsgerechtigden heeft de bond in de afgelopen veertig jaar onnoemelijk veel activiteiten en acties georganiseerd, zelfstandig en in samenwerking met anderen: van acties tegen tandenborstelcontroles tot acties tegen dwangarbeid; deelname aan nationale en internationale bijeenkomsten tegen armoede; en die jaren hield de bond een spreekuur waardoor duizenden mensen met raad en daad terzijde zijn gestaan. De bond verdedigt, tegen de maatschappelijk trend in, nog steeds onvermoeibaar zowel individueel als collectief de belangen van mensen die rondkomen van een minimum of minder waar andere instanties het laten afweten. Mede dankzij de inspanningen van de Bijstandsbond zijn de praktijken rond tegenprestatie en dwangarbeid aan de kaak gesteld en die inspanningen resulteerden in een aanpassing van de Participatiewet die vanaf 1 januari van kracht wordt. 
Daarom willen wij het veertig jarig bestaan van de bond niet ongemerkt voorbij laten gaan maar groots vieren en de resultaten van veertig jaar belangenbehartiging en strijd voor bijstandsgerechtigden en andere minima onder de aandacht brengen door de uitgave van een boek, een brochure, een reizende tentoonstelling en een manifestatie in mei 2016. Het project past in onze niet aflatende strijd tegen de stigmatisering en koeionering van werklozen en bijstandsgerechtigden.

Dit project zal echter het nodige geld kosten. Als u een eenmalige donatie zou willen doen voor de viering van het jubileum zouden wij dat zeer op prijs stellen. U kunt ook lid worden van de Bijstandsbond. U kunt een formulier invullen waarop u aangeeft hoe u ons gaat steunen. Hieronder vindt u een korte uitleg van het jubileum project. Mocht u nog meer informatie willen, dan zijn wij graag bereid deze te verstrekken.

Het jubileum project van de Bijstandsbond

Gedenkboek. Het is de bedoeling dat er een soort gedenkboek komt, van 40 jaar belangenstrijd
waar veel foto’s in staan. Tussen de foto’s een uitgebreide toelichting. Het boek krijgt een indeling 
in chronologische volgorde en er worden activiteiten/acties uit ieder jaar vermeld. Het boek wordt
voorzien van een uitgebreide toelichting aan het begin. In het boek niet alleen foto’s en illustraties
van acties en andere activiteiten van de Bijstandsbond zelf, maar ook van coalities en actiecomitees waar de Bijstandsbond deel van uitmaakte en die soms legendarische acties hebben gevoerd. Het boek is ook gekoppeld aan de manifestatie. We nodigen alle oud medewerkers en oude bekenden van de afgelopen 40 jaar uit. Zij krijgen zo´n gedenkboek. We werken samen met een professionele fotograaf en lay-outer om het boek er mooi uit te laten zien. Er is reeds contact opgenomen met de off-set drukker om eerste afspraken te maken.

De brochure over de Participatiewet zal aansluiten op de ‘overlevingsgids voor de minima’ die
de Bijstandsbond gemaakt heeft. Van deze overlevingsgids is een android app gemaakt die kan 
worden gedownload in de Google Play store. http://www.overlevingsgids.net. Op basis van deze
overlevingsgids zullen aanwijzingen worden gegeven hoe om te gaan met (te weinig)
minimuminkomen. De brochure zal verder een beschouwing bevatten over de geschiedenis van
opvattingen ten aanzien van bijstandsgerechtigden en daarmee samenhangende beleidsmaatregelen waarbij in het bijzonder aandacht besteed zal worden aan de voorgeschiedenis die tot de Participatiewet heeft geleid en de drie grote decentralisaties op het gebied van de gezondheidszorg, de jeugdzorg en de sociale zekerheid. Het kan echter ook zijn, dat wij de bovenstaande twee onderwerpen gaan splitsen en twee brochures gaan uitgeven.

De reizende tentoonstelling. Er worden 40 overzichtsbladen samengesteld over de verschillende
jaren. Van ieder jaar is een overzichtsblad. Op de bladen zijn pamfletten, foto’s, stickers, affiches,
logo’s en ander illustratiemateriaal aangebracht. Deze moeten opgehangen worden op 10 panelen
die aangeschaft moeten worden. Daarnaast moeten er faciliteiten komen voor het afspelen van
filmmateriaal en fotocollages. De Bijstandsbond beschikt over een archief van films en foto’s. De
reizende tentoonstelling zal op verschillende plaatsen te zien zijn. Op die plaatsen zal een opening
plaatsvinden met eventueel discussie en een hapje en een drankje. Deze tentoonstellingen zullen
het hele jaar 2016 door worden gehouden.

Buurtbijeenkomsten in Amsterdam. De Bijstandsbond heeft een kantoor in het gebouw Tetterode aan de Da Costakade in Oud West. In de loop der jaren hebben wij veel contacten in de buurt gekregen. Voorafgaand aan de grote manifestatie zal minstens een buurtbijeenkomst in Amsterdam West worden gehouden en waarschijnlijk ook in andere buurten in samenwerking met
buurtorganisaties. Onderwerp van discussie op deze bijeenkomsten zal zijn: vrijwilligerswerk, actiecomitees en belangenbehartiging in de buurt toen en nu en wat is daarbij de rol van de overheid geweest.

Op orde brengen en toegankelijk maken van het archief. De Bijstandsbond krijgt regelmatig vragen van studenten van diverse hogere en lagere opleidingen die met een werkstuk of scriptie bezig zijn en die informatie willen over de opbouw en de geschiedenis van het sociaal zekerheidsstelsel en de plaats van de client daarin als belangenbehartiger. De viering van 40 jaar Bijstandsbond wordt aangegrepen om het uitgebreide archief te inventariseren, toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen voor derden.

Manifestatie 40 jaar Bijstandsbond. De manifestatie 40 jaar Bijstandsbond zal een feestelijk karakter dragen. Wij maken een inventarisatie van alle oud-medewerkers en contacten om hen voor het feest uit te nodigen. Hopelijk wordt dat een soort reunie. Voorafgaand aan het feest zal een soort symposium worden gehouden over de betekenis van sociale bewegingen en belangenbehartiging van mensen die in deze samenleving van groeiende sociale ongelijkheid op de onderste sporten van de maatschappelijke statusladder terecht zijn gekomen. Vragen die op dit symposium aan de orde komen zijn o.a. Wanneer organiseren deze mensen zich wel, en komen ze in actie en wanneer niet? Wat is de rol van de overheid daarbij? Wat is de rol van ‘zaakwaarnemers’ in de belangenbehartiging? Is de beweging van clientenraden een goed middel om de stem van mensen aan de onderkant van de samenleving te laten horen? Deze vragen zullen worden geplaatst in een historisch perspectief.
Middels ervaringsverhalen van mensen die actief zijn (geweest) in sociale bewegingen en deskundigen op het gebied van sociale bewegingen zullen wij proberen meer zicht te krijgen op het antwoord op deze vragen.

donderdag 26 maart 2015

Het Lex Certa beginsel voor de Centrale Raad van Beroep a.s. maandag


Aanstaande maandag dienen vijf rechtszaken voor de Centrale Raad van Beroep in Utrecht over de boete in de nieuwe Participatiewet. In november heeft de Centrale Raad al een ander kader gecreeerd voor de boeten. Tot dan toe was overal, in alle gemeenten het boetebedrag gelijk aan het benadelingsbedrag. De Centrale Raad heft hierover al gezegd dat dit onjuist is. Er moet gekeken worden naar opzet en schuld. En de zaak moet individueel beoordeeld worden.

Maandag zal het gaan over de vraag of het boetebesluit toepasselijk is, waarin staat dat de boete gelijk moet zijn aan het benadelingsbedrag, wat niet in de wet staat. Het is de interpretatie van de wet door de staatssecretaris.

Daarnaast zal er aan de orde komen dat de financiele omstandigheden van de bijstandsgerechtigde ook in beschouwing moet worden genomen en dat daarom de boetes gematigd moeten worden. 

Verder zal de verbindendheid van de strafbepaling aan de orde komen. De ombudsman heeft in december ook een rapport geschreven over de boeten voor bijstandsgerechtigden.

Advocaat Marc van Hoof zal het Lex Certa beginsel aan de orde stellen, waarbij naar voren komt dat de strafbepaling in de wet in strijd is met dit beginsel. Het Lex Certa beginsel houdt in, dat bij een strafbepaling duidelijk en helder moet zijn waaraan je te houden hebt. Voorbeeld: je komt bij een stoplicht en het staat op rood. Dan is duidelijk dat je moet stoppen. Dit Lex Certa beginsel wordt geschonden in de Participatiewet. In de Participatiewet staat dat je in overtreding bent met betrekking tot de inlichtingenplicht als je iets niet meldt, wat van belang zou kunnen zijn voor je recht op een uitkering. Dus niet wat van belang is, maar wat van belang zou kunnen zijn. Daarmee is onduidelijk wat je nu moet melden. Deze formulering is te vaag. 

Heb ik een gebroken arm? Moet ik dat melden? Ja, doe je dat niet dan ben je in overtreding. Krijg je 20 euro op je verjaardag? Moet je dat melden?. Ja dus. Doe je dat niet, dan ben je in overtreding. Je eet iedere week 3 dagen bij je moeder. Je moet het melden. Want het zou van belang kunnen zijn. Dus je bent bij ongeveer alles wat je doet in overtreding als je het niet meldt. Je kunt overal op gepakt worden en gemeentes kunnen hier misbruik van maken. Stel, je wordt opgeroepen om drie maanden giroafschriften meenemen. Je hebt er per ongeluk eentje vergeten. Je bent op dat moment in overtreding, want je voldoet niet aan de inlichtingenplicht. Eerst een waarschuwing en dan een boete.

Bij een eerste overtreding zonder nadeel kan een boete worden opgelegd van 3000 euro. Het enkele feit, dat je het niet hebt gemeld, betekent dat je in overtreding bent.maandag 23 maart 2015

Professor Gijsbert Vonk gaat onderzoeken hoe mensen die geen bijstand willen of durven aan te vragen overlevenOp 20 maart werd in EO door de week een reportage uitgezonden over de participatiewet. De reportage is gemaakt door Lemke Kraan van de IKON. Je kunt de reportage beluisteren op http://www.eo.nl/radio5/programmas/eodoordeweek/aflevering-detail/eo-door-de-week-20150320t200000/

De verslaggeefster is op de bijeenkomst in Groningen geweest van Dwangarbeidnee Groningen (DANG) waar zij Gijsbert Vonk, Tanja Willems en Hans Alderkamp interviewde. Vervolgens is zij bij de Bijstandsbond geweest waar zij Marc van Hoof ondervroeg. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de omgekeerde bewijslast in de bijstand, dwangarbeid en de nieuwe inlichtingenplicht. Gijsbert Vonk, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen heeft geconstateerd, dat veel mensen maar geen bijstand meer aanvragen vanwege de strenge regels en omdat ze er niet tegen kunnen onder grote druk te staan. Maar hij vraagt zich ook af hoe die mensen de tijd doorkomen, waar ze van leven, en hoe ze het hoofd boven water houden. Dat gaat hij de komende tijd onderzoeken. En hij gaat onderzoeken hoe die netwerken waar mensen dan een beroep op doen versterkt kunnen worden. Een mooie reportage

De uitzending is onderdeel van een uur durende uitzending. De reportage wordt uitgezonden van 40:42 tot 53.55. Daarna is er discussie over de reportage tussen twee journalisten, Willem Smouter, dominee en ex-medewerker van de EO en Sjirk Kuijper, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Deze discussie duurt van 53:55 tot 59:59. De heren praatten alles wat aan schrijnende verhalen in de reportage naar voren kwam weg. De bijstand moet ook geen hangmat worden, of vergelijkbare bewoordingen, en Marc van Hoof had gezegd wat werken in het Feijenoord stadion en daar stoeltjes schoonmaken nou voor zin heeft vanuit de gedachte: mensen aan het werk helpen. Men vraagt zich nooit af, aldus van Hoof, waarom dit nu voor een bepaalde werkloze in zijn of haar specifieke situatie de kansen vergroot. Daarop reageren de commentatoren door te zeggen dat dagritme opdoen, op tijd uit je bed moeten komen en structuur in je leven iedereen heel goed helpen, het gaat er niet om, dat je werk vind dat bij je past, het gaat over hoe dan ook het verrichten van werk.

Minstens 40 jaar wordt er al gediscussieerd over het sociaal zekerheidsstelsel in Nederland en het arbeidsethos. Er verschenen vele honderden, zo niet duizenden diepgravende meer of minder wetenschappelijke onderzoeken waar verslag van werd gedaan in evenzovele minstens vuistdikke rapporten en boeken, de werklozen en hun organisaties hebben 40 jaar lang gepraat als brugman om vanuit hun ervaring dingen naar voren te brengen, er zijn duizenden acties gevoerd, maar de dominee en de hoofdredacteur van een landelijk dagblad herhalen dezelfde oppervlakkige eenvoudige stellingen en argumenten die 40 jaar geleden bij het begin van de discussie ook naar voren werden gebracht. Ze hebben niets van de discussie geleerd. En er lopen veel van zulke figuren rond. Ik denk dat ik maar in de clientenraad ga zitten. De directeur van de voormalige dienst Werk en Inkomen overtuigen met mijn argumenten.

Piet