woensdag 23 april 2014

Bijeenkomst met boycot Workfare

Op vrijdag 16 mei organiseren Doorbraak en Dwangarbeid Nee in Amsterdam een bijeenkomst met activisten van de Britse anti-dwangarbeid groep Boycott Workfare. Die organisatie strijdt tegen dwangarbeid, het zonder loon en contract te werk stellen van mensen met een uitkering, en heeft sinds 2011 al aardig wat successen op zijn naam weten te schrijven, via druk op bedrijven en instellingen die gebruik maken van dwangarbeiders. Tijdens de bijeenkomst zullen we ervaringen uitwisselen en discussiëren over strategieën om zo verder te komen in de strijd tegen dwangarbeid. Op 17 mei is er ook in Leiden een bijeenkomst met Boycott Workfare.

Bijeenkomst met Boycott Workfare-activisten
Vrijdag 16 mei, 20:00 uur, inloop 19:30 uur
Eerste Helmersstraat 106-M, Amsterdam
Voertaal: Engels (vertaling aanwezig)
Facebook-evenement

Door heel Europa worden mensen gedwongen te werken voor hun uitkering, en op veel plaatsen is daar ook verzet tegen. De afgelopen twee jaar hebben we al boeiende bijeenkomsten georganiseerd met de Franse groep RTO ende Duitse groep FelS. De discussies waren leerzaam en ze hebben onze ideeën en praktijken flink beïnvloed. Het is belangrijk om onszelf te voeden met kennis en inzichten van anderen die met dezelfde thema’s bezig zijn, om zo onze eigen strijd te versterken en inspiratie op te doen.
Dit jaar hopen we geïnspireerd te worden door Boycott Workare. Deze actiegroep timmert al een aantal jaar aan de weg, en wist al snel successen te boeken. De groep doet onderzoek naar bedrijven die gebruik maken van dwangarbeiders en nagelt die bedrijven publiekelijk aan de schandpaal via naming and shaming-campagnes. Boycott Workfare verzamelt verder informatie over het systeem van dwangarbeid, biedt tips en trucs voor mensen in de bijstand om onder dwangarbeid uit te komen, en verstoort bijeenkomsten van bobo’s die praten over dwangarbeid. Op deze manier probeert de actiegroep het systeem van dwangarbeid onwerkbaar te maken.
Boycott Workfare is een campagne tegen dwangarbeid die landelijk opereert én succes heeft. In Nederland moet zo’n landelijke campagne nog van de grond komen. Kom ook naar de bijeenkomsten en laat je inspireren!
Frodo Tromp

donderdag 17 april 2014

Nederlands leren in de bijstand. Bijstand bashen in de praktijk


Aan de ene kant nieuwe symboolwetgeving aan de andere kant desastreuze gevolgen. Wie een jaar na het aanvragen van bijstand verwijtbaar nog geen Nederlands spreekt, kan zijn uitkering kwijtraken. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat staatssecretaris Klijnsma voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd. In de praktijk komt er voor het verkrijgen van bijstand een beoordelingsmoment bij. Extra ambtenaren die moeten gaan beoordelen of iemand Nederlands spreekt. Hoewel klantmanagers er niet voor doorgeleerd hebben om dat te beoordelen.  Uitzonderingsgevallen bedenken, beoordelen of het verwijtbaar is of niet. Ontwikkeling nieuwe jurisprudentie door rechters, op basis van een stortvloed aan bezwaarschriften. Nieuwe bureaucratie van examens en examinatoren, ingewikkelder regels en voorschriften, waar de VVD zogenaamd tegen is. (Wel voor de rijken minder overheidsingrijpen en deregulering, niet voor de armen). In feite symboolwetgeving, omdat voor een grote groep een uitzondering zal worden gemaakt, en bezuinigingen niet worden gerealiseerd, maar toch ook wel met desastreuze gevolgen. Duizenden zonder middelen van bestaan zullen worden uitgesloten van de uitkering, vanwege de ingewikkelder worden van de aanvraagprocedures en omdat ze vaak onterecht verweten wordt dat ze geen Nederlands spreken.

stukje geschiedenis

Toen in de zeventiger jaren de eerste generatie migranten, die toen gastarbeiders genoemd werden, door de werkgevers en de staat geworven werden in o.a. Marokko en Turkije was het feit, dat vele n analfabeet waren en geen Nederlands spraken geen probleem. Werkgevers en overheid maakten zich er niet druk om. Er was en tekort aan arbeidskrachten, en die analfabeten konden mooi eentonig lopende band werk doen in de fabrieken. Die migranten verbleven hier toch maar tijdelijk, was de redenering, dus waarom zouden we voor mensen die straks toch weer weg zijn investeringen doen. Ze zoeken het maar uit, dat ze niet kunnen lezen en schrijven. De overheid en de werkgevers investeerden niet in taalcursussen en andere faciliteiten. Lekker goedkope arbeidskrachten. En als we ze niet meer nodig hebben, doen we ze weg. Mar de migranten die probeerden te ontsnappen aan de bittere armoede in het herkomstland bleven, en velen van hen wilden -met behoud en verdere ontwikkeling van een eigen identiteit- maar al te graag lezen en schrijven leren, en Nederlands. Onderwijs om lezen en schrijven te leren is een fundamenteel mensenrecht, waarvoor de overheid de faciliteiten beschikbaar moet stellen. Maar dat deed de Nederlandse overheid in de loop van de tijd maar mondjesmaat. Er ontstonden in het verleden lange wachtlijsten bij alfabetiseringscursussen en taalcursussen. Want de mensen wilden graag leren.

geld vinden

Toen de inburgeringscursussen ingevoerd moesten worden, moest daar geld voor worden gevonden. En kijk, de schandelijke situatie doet zich voor dat in Nederland anno 2014 meer dan een miljoen in Nederland geboren en getogen burgers ook niet kunnen lezen en schrijven. Daar had de overheid oorspronkelijk wat geld voor uitgetrokken in de volwassenen educatie om hen lezen en schrijven te leren. Dat moest voor een groot gedeelte natuurlijk wel gebeuren door vrijwilligers, voor voldoende professionele krachten was geen geld. (Lezen en schrijven en Nederlands leren aan andere mensen is een vak) Kijk, zeiden de bestuurders daar kunnen we mooi wat verder op bezuinigen en dan zetten we het geld in voor de inburgeringscursussen. Terecht waren veel mensen daar kwaad over, want onderwijs om lezen en schrijven te leren is een fundamenteel mensenrecht. Sommigen maakten de fout dat ze daarom de migranten de schuld gaven, voor hen wel geld, voor 'ons' niet. Maar de werkelijke veroorzaker van de problemen is de staat, die weigert voldoende faciliteiten beschikbaar te stellen voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven en geen Nederlands spreken, migrant of niet. De overheid bezuinigt, ja en dan kun je aan de schandelijke situatie dat in het moderne Nederland miljoenen niet kunnen lezen en schrijven niets doen. Dat door de inzet van gelden voor volwassenen educatie voor hier geboren en getogen burgers voor de inburgeringscursussen van migranten de mensen tegen elkaar uitgespeeld werden en de neiging hadden elkaar de schuld te geven was mooi meegenomen, dat leidde de aandacht af van de bezuinigingen.

En nu heeft de staat een nieuwe stok gevonden om de hond te slaan. Er wordt de eis gesteld, dat je Nederlands moet spreken als je een bijstandsuitkering nodig hebt. Zoeken naar een stok om de hond te slaan, d.w.z. zoeken naar redenen om te bezuinigen op de bijstand en mensen die er eigenlijk recht op hebben geen uitkering te geven. Zo´n maatregel is gezien vanuit de burgers volstrekt overbodig, want de overgrote meerderheid van mensen die slecht Nederland spreken of niet kunnen lezen en schrijven willen daar dolgraag ondersteuning bij hebben. Dus waarom dan die verplichting? Gaat de staat nu wel voldoende faciliteiten ontwikkelen om de schande van het analfabetisme in Nederland structureel aan te pakken? Ik denk het niet. Het zijn maatregelen om te bezuinigen op de mensen die het minste hebben en hen de schuld te geven van hun moeilijke positie. En als er wel geld voor wordt uitgetrokken, zal het wel worden weggehaald bij de WMO of elders bij de volwassenen educatie en cursussen voor mensen het een minimuminkomen. Ik hoor de hier geboren en getogen bijstandsgerechtigden al die zeggen: voor ons in de bijstand is niets, en voor die buitenlanders wordt geld over de balk gesmeten’. De PVV komt aan haar stemmen door het beleid van deze regering.


Piet van der Lende

zaterdag 12 april 2014

Filmavond maandag 14 april

Mededeling

Aanstaande maandagavond 14 april om 20.30 uur vertoont Hikmet Ulger een film die hij heeft gemaakt van de demonstratie van het Europees Verbond voor Vakverenigingen (EVV). De demonstratie werd gehouden op 4 april. De bij de EVV koepel aangesloten vakbonden, waaronder het FNV protesteerden tegen het neoliberale beleid van de zogenaamde Troika, nl de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Europese ministerraad. Men wil meer banen, een ontwikkeling naar een duurzame economie, behoud van werkgelegenheid en een actiever beleid om de economische crisis tegen te gaan. Hoewel de demonstratie een enerverende gebeurtenis was, waar ongeveer 50.000 mensen uit vele Europese landen aan deelnamen is er weinig van in de publiciteit gekomen. Hikmet wil met zijn film het beeld bijstellen, dat er op het Europese vlak geen protesten zijn. Tijdens de demonstratie deelde het Europese netwerk van werklozenorganisaties, de Euromarsen een pamflet uit waarin geageerd wordt tegen dwangarbeid en werken voor je uitkering. Daarbij werd de eis gesteld, dat sociale bewegingen in de verschillende Europese landen een sociaal minimum moeten eisen waarvan de criteria op Europees niveau worden vastgesteld. Na de film discussieren we over de vraag, of dit een goede eis is. In verschillende Europese landen leven sentimenten dat de sociale zekerheid volledig nationaal bepaald moet blijven worden. Komt allen om hierover te praten.

Plaats: ruimte Voedlink, Bilderdijkstraat 165 f in Amsterdam

Piet van der Lende

woensdag 9 april 2014

Debat over dwangarbeidOp woensdagavond 16 april om 19.30 uur organiseren de Kritische Studenten Amsterdam een debat over dwangarbeid en de tegenprestatie in de Bijstand. Het debat wordt gehouden in het gebouw van de Universiteit van Amsterdam Oudemanhuispoort 4-6 Zaal OMHP D1.09.
1012 CN Amsterdam. 

Van de weblog van de Kritische Studenten:

Iedere student is zich pijnlijk bewust dat een diploma tegenwoordig geen garantie meer is voor een baan. Daarom is het voor ons juist nu noodzakelijk om te kijken naar hoe de overheid werklozen behandelt. Uitkeringen worden gebonden aan steeds strengere voorwaarden, waarbij uitkeringsgerechtigden worden verplicht tot een ‘maatschappelijk nuttige tegenprestatie’. Maar is deze tegenprestatie wel nuttig, of is dit staaltje symboolmachismo een moderne vorm van dwangarbeid? Drie experts, advocaat Marc van Hoof, onderzoeker Alex Corra en kamerlid Sjoerd Potters (VVD), treden op woensdag 16 april om 19.30 in debat in OMHP D1.09. Komt allen!

Mooie gelegenheid voor werklozen om die Sjoerd Potters van de VVD met zijn schandelijke uitspraken nu eens flink de waarheid te zeggen. Weblog Kritische Studenten Amsterdam kun je reageren. http://kritischestudentenamsterdam.nl/2014/04/06/debat-dwangarbeid-na-je-diploma/

dinsdag 8 april 2014

Nieuwe groep met problematische schulden


Op het spreekuur van de Bijstandsbond komen de laatste weken steeds meer
mensen, die betalingsachterstanden hebben bij energieleveranciers zoals
de NUON, bij ziektekostenverzekeraars zoals de Agis en bij verhuurders
vanwege een huurachterstand. Het lijkt hier te gaan om een nieuwe groep
bijstandsgerechtigden, die tot nu toe met kunst en vliegwerk net het
financiele hoofd boven water konden houden, maar die nu in de problemen
komen.

structureel rood staan

Vaak was er al sprake van onregelmatige betalingen van maandelijkse
lasten aan bovengenoemde organisaties, en kon men zich al te grote
problemen van het lijf houden door betalingsregelingen. Mensen komen
echter steeds meer structureel rood te staan (bijvoorbeeld in plaats van
een halve maand de hele maand) waardoor afspraken in dat opzicht niet
kunnen worden nagekomen, omdat de bovengenoemde schuldeisers altijd als
voorwaarde stellen, dat de betalingsregeling via een automatische
afschrijving moet verlopen. Wanneer mensen rood staan kan die
afschrijving niet plaatsvinden. Daarop wordt vaak meteen een
incassoprocedure automatisch in werking gesteld, waarbij hoge
incassokosten in rekening worden gebracht omdat men zich niet aan de
betalingsregeling zou willen houden. Door de onregelmatige betalingen
van de afgelopen maanden of zelfs jaren, het niet kunnen doorvoeren van
automatische afschrijvingen en soms de administratieve chaos bij de
schuldeisers ontstaat vaak een verwarrende situatie. De
bijstandsgerechtigden worden daarbij van het kastje naar de muur
gestuurd en moeizaam contact met de schuldeisers waarbij je een call
center medewerker of een van niets wetende medewerker aan de telefoon
krijgt die rigide volgens beperkte instructies werkt leidt vaak niet tot
helderheid.

De Nuon

De Nuon bijvoorbeeld stuurt, wanneer een automatische afschrijving van
een betalingsregeling niet kan plaatsvinden, meteen zonder verder
contact of brieven een acceptgiro waarin meteen incassokosten in
rekening worden gebracht. De uitkeringsgerechtigde die al op een
financiele grens leeft wordt zo geconfronteerd met oplopende
inningskosten naast de oorspronkelijke schuld, waardoor alleen een gang
naar de schuldhulpverlening nog een oplossing kan bieden. De strategie
waarbij de uitkeringsgerechtigde de financiele gaten periodiek geheel of
gedeeltelijk opvulde met bijvoorbeeld het vakantiegeld of de
langdurigheidstoeslag werkt niet meer.

Erop af methode

 In Amsterdam wordt getracht de gang naar de schuldhulpverlening te
voorkomen door de Erop Af methode, maar het is de vraag of dit in de
toekomst een voldoende houdbare verdedigingslinie is. Zoals gezegd is
dit een nieuwe groep, die vaak al jaren op een reserveloze financiele
grens leefde, maar buiten het zicht van schuldhulpverlening en andere
hulpverleners bleef, en die nu toch in moeilijkheden komt. Door de erop
af methode zochten In 2013 iets minder Amsterdammers hulp bij een
schuldhulpbureau. In totaal zochten 10.400 Amsterdammers hulp, 1% minder
dan een jaar eerder. Maar ook blijkt dat de gemeente Amsterdam fors meer
signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, de Belastingdienst en
woningcorporaties over betalingsachterstanden van Amsterdammers. In
totaal ging het om 10.555 meldingen, tegen ruim 8.500 een jaar eerder.
In dit kader heeft de gemeente Amsterdam de maatregel genomen dat bij
bijstandsgerechtigden de Agis premie wordt ingehouden op hun uitkering.
Maar zoals gezegd is het de vraag of dit soort maatregelen ik de
toekomst soelaas bieden zeker vanaf 1 januari 2015, wanneer de nieuwe
Participatiewet wordt ingevoerd, waarbij vele minima gezinnen en er soms
wel enkele honderden euro's per maand op achteruit gaan.

Schuldhulpverlening landelijk

Op 31 maart  presenteerde de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening
en sociaal bankieren, haar jaarcijfers schuldhulpverlening over 2013.
Opnieuw is er een stijging van het aantal mensen dat zich bij de
NVVK-leden meldt en opnieuw is de gemiddelde schuld toegenomen  In 2013
waren er 89.000 aanmeldingen, in 2012 waren dit er 84.500. De gemiddelde
schuld steeg in een jaar tijd van 33.500 euro naar 37.700 euro. Dit
meldt de NVVK  op de site.

daling koopkracht

Uit de korte termijn ramingen van het Centraal Planbureau blijkt ook dat
er een verarming van de bevolking optreedt: de koopkracht voor
verschillende groepen is in de jaren 2011-2014 met 6 tot 4% gedaald.
Voor de onderste inkomensgroepen, die afhankelijk zijn van allerlei
toeslagen waarop bezuinigd wordt, zal de koopkrachtdaling nog sterker
zijn. Het CPB geeft hiervan geen cijfers.