woensdag 30 december 2009

TV programma NOVA zoekt mensen die bezoek hebben gehad van sociale recherche of handhavers

Voor het actualiteitenprogramma NOVA hebben we een reportage in voorbereiding over de aanstaande uitbreiding van de bevoegdheden aangaande huisbezoeken. Zoals u wellicht weet ligt er een wetsontwerp, dat na het kerstreces behandeld gaat worden, waarin huisbezoeken mogelijk worden bij alleenstaande aanvragers en ontvangers van een AOW, AKW, ANW of bijstandsuitkering.

Bij weigering van zo’n huisbezoek gaat het mogelijk worden de aanvrager te korten op de uitkering, iets dat nu, mits er geen directe verdenking van fraude is, niet mogelijk is. Omdat de gemiddelde Nederlander die er nooit mee te maken heeft gehad zich waarschijnlijk weinig bij zo'’n huisbezoek kan voorstellen, welke impact het heeft, hoe men zich gedraagt etc., zijn wij op zoek naar mensen die te maken hebben gehad met een huisbezoek. Hoe gaan de controleurs te werk? Bent u volledig geïnformeerd over uw rechten en plichten? Hoe bent u behandeld? Graag zouden we hierover met u spreken.

Hieruit kan voortvloeien dat we met u op camera willen spreken. Wij kunnen ons voorstellen dat u wel uw verhaal wilt doen, maar niet herkenbaar in beeld wilt. Graag wil ik bij voorbaat aangeven dat wij u onherkenbaar in beeld kunnen brengen. ‘Normaal’ in beeld geniet de voorkeur, maar onherkenbaar is zeker mogelijk.

 Ik hoop dat u spoedig contact met mij wilt opnemen via de mail (marjolein.schut at novatv.nl) of 035-6772840 of 035-6773121. Alvast bedankt voor uw reactie. Wij gaan uiteraard zorgvuldig met uw gegevens en verhaal om. Met vriendelijke groet, Marjolein Schut Redactie NOVA

dinsdag 29 december 2009

@timedesk 4 Miljard bezuinigen op arbeidsmarkt: dramatisch! TimeDesk Magazine

Het kabinet wil 4 miljard euro bezuinigen op de kosten van de arbeidsmarkt. En in dat bedrag worden niet de sociale uitkeringen meegerekend. Een van de 20 door het kabinet ingestelde commissies moet over deze bezuiniging van 4 miljard in het voorjaar advies uitbrengen. Vooruitlopend daarop beginnen de eerste discussies zich al voor te doen. De ondernemers beginnen al na te denken over welke reorganisaties zij het liefste hebben. Daarbij sluiten zij aan bij de nieuwe Participatiewet van de VVD. De werkgevers en de rechtse politieke partijen hebben al een duidelijk programma. En de vakbonden? Lees verder….

maandag 28 december 2009

Gemeenten laten veel geld reïntegratie liggen


Gemeenten laten massaal geld liggen dat ze krijgen om mensen aan werk te helpen. Maar liefst negen op de tien gemeenten maakt de budgetten niet op, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Het uitkeringsinstituut UWV maakt het beschikbare geld wel op. Gemeenten krijgen geld voor de bekostiging van re-integratieprojecten om werklozen te helpen bij het vinden van een baan.
Jaarlijks ontvangen alle gemeenten samen daarvoor ongeveer 1,6 miljard euro, maar in december 2007 werd 830 miljoen aan ongebruikte gelden doorgeschoven naar 2008 en december vorig jaar werd nog eens 735 miljoen overgeheveld naar 2009.
Crisis Volgens de Inspectie hebben de gemeenten zich het afgelopen jaar vooral gericht op mensen die als gevolg van de economische crisis nog maar net hun baan hadden verloren. Dit ging nogal eens ten koste van mensen in ‘kwetsbare groepen’ die al langer een uitkering krijgen en die moeilijker aan werk zijn te helpen, aldus de IWI.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het niet eens met de conclusies van de IWI dat gemeenten te weinig doen voor mensen die langer dan drie jaar in de bijstand zitten. De aandacht voor kwetsbare groepen is in het geheel niet verdwenen, aldus de VNG. De opgebouwde reserves zijn de komende tijd nog ”broodnodig”, aldus de VNG. Besparing
Gemeenten mogen ongebruikte gelden nog wel meenemen naar volgend jaar, maar minder dan voorheen. Dat moet volgend jaar een besparing van 75 miljoen euro opleveren en in 2011 ongeveer 159 miljoen. De rijksoverheid heeft met de gemeenten afspraken gemaakt over de uitstroom naar werk van mensen die in de bijstand zitten. Volgens minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) is nu niet eenduidig vast te stellen of gemeenten door de economische crisis hun aandacht echt verleggen naar groepen die makkelijker zijn te bemiddelen.
Aandacht Blijvende aandacht voor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt is van groot belang, schrijven de bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het IWI-onderzoek. Klijnsma zal binnenkort een ”stevig gesprek” met de VNG hebben om ervoor te zorgen dat gemeenten hun hele uitkeringsbestand doorlichten. Donner bekijkt ondertussen de mogelijkheden voor onderzoek naar de kosten en resultaten van alle re-integratieprojecten.
Zie ook website Inspectie Werk en Inkomen

zondag 27 december 2009

Is Work First een succes? DIVOSA zegt van wel.


                                           Verschuivende Verantwoordelijkheden
Door Nanda van Oo
Het vertrouwen neemt toe en de economie herstelt zich geleidelijk. Volgens het Centraal Planbureau is alleen in 2010 nog oplopende werkloosheid te verwachten als gevolg van de crisis.  Er zit wel een addertje onder het gras. Sinds 2006 is de duur van een WW-uitkering bekort. Dat betekent dat in 2010 zo’n 150.000 mensen als gevolg van de crisis geen recht meer hebben op WW; ze komen dan in de bijstand terecht waar men te maken krijgt met Work First (WF).
Hoe effectief is WF? De onafhankelijke toezichthouder op het beleid, werk en inkomen (IWI) publiceerde onlangs samen met Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten, het rapport ‘Maatwerk First’ als vervolg op ‘Work First Werkt’ (2007). Het onderzoek is bekend bij de Koninklijke Academie van Wetenschappen onder nummer 1332996, de organisatie die toeziet op de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksperiode is van oktober 2008 tot september 2009; men heeft effecten van de crisis enigszins kunnen meenemen.
   Ondanks lichte daling is er volgens de onderzoekers sprake van succes. In Maatwerk kwam 38% weer aan het werk, minder dan de 45% in Work First Werkt, maar dat wordt veroorzaakt doordat WF is uitgebreid naar langdurig werklozen. Bij nadere lezing blijkt dat verschillende groepen door elkaar lopen die de cijfers vertekenen. In deze periode zaten ook deelnemers die als gevolg van de crisis werkloos raakten en snel uitstroomden. Deze groep staat dicht bij de arbeidsmarkt en heeft geen WF nodig. Ook: ‘Er bestaan twee typen draaideurklanten’ (p23-24) en: ‘Bij 48% van projecten kan men niet inschatten wat het aandeel is van de groep die uitstroomt en weer terugvalt in WWB’. Een grote groep circuleert in de ‘trajectencarrousel’. Verder: ‘uitstroom naar werk is een te beperkte maat om effectiviteit te meten’ toevoeging: ‘Work first levert bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van klanten (p57-58).
Wegredeneren van mensen
Zoals in de meeste sociaalwetenschappelijke rapporten verdwijnt in Maatwerk de menselijke maat in tabellen en statistische berekeningen. De centrale termen wijzen in de richting voor wie het is bedoeld: dat zijn niet mensen die de pech hebben werkloos te zijn geraakt, maar de beleidsmakers. Meest gebruikte termen: ‘klant’, 303 keer genoemd en ‘benchmark’ 91 keer. De bestuurskundige term ‘benchmark’ betekentijkingskader om prestaties van systemen te vergelijken’. Met ‘systemen’ worden de mensen bedoeld die slachtoffer werden van de onverantwoorde risico’s in de financiële sector en de mensen die onbemiddelbaar zijn door ziekte of leeftijd.
   WF is verplicht, wanneer iemand weigert volgt een sanctie. In Work First Werkt wordt aan de orde gesteld dat WF is bedoeld als afschrikking. In Maatwerk wordt het begrip ‘verplicht’ slechts eenmaal gebruikt en ‘sanctie’ wordt een keertje genoemd, maar gebagatelliseerd. Wie echter de stroom reacties leest op website De Muur (2008), rapporten van Ombudsmannen en de klachten van de Bijstandsbond kent, weet dat dreigen met sancties actueel is. In Maatwerk wordt dat niet beschreven, maar is wel belangrijk voor de antwoorden op de vragenlijst. Die worden gemeten waarna een wetenschappelijke uitspraak volgt. 
Sociaal wenselijke antwoorden
Wanneer iemand met een gezondheidsklacht naar het ziekenhuis of de GGZ gaat, wordt de persoon in kwestie gevraagd een vragenlijst in te vullen om de klacht in beeld te krijgen. Men kan aannemen dat de antwoorden betrouwbaar zijn, want men wil immers verlost worden van de klacht. Wanneer iemand wordt benaderd door een uitkeringsinstantie om een vragenlijst in te vullen, is de kans groot dat vanwege angst voor sancties sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven.
   In Maatwerk wordt beweerd dat ruim de helft van de respondenten tevreden is. Nergens wordt echter, zoals gebruikelijk, in een procedure beschreven hoe de respondenten benaderd zijn. Er wordt opgemerkt dat de deelname anoniem was en vrijwillig, maar het blijkt dat de uitkeringsinstantie de klanten benaderde en de lijsten naar hun huisadres heeft gestuurd. Een uitkeringsinstantie wordt door veel mensen gezien als een intimiderende organisatie en niet iedereen zal zich vrij hebben gevoeld om te weigeren. Dat is van belang, er wordt namelijk gevraagd naar tevredenheid over de begeleiding in WF. Menig antwoord zal voorspelbaar zijn en heeft dus wetenschappelijk weinig waarde. 
Creatief boekhouden
Sinds invoering van de wet Wet Werk en Bijstand in 2004 mogen gemeenten het geld dat overblijft van bijstandsuitkeringen houden. Mensen die een uitkering aanvragen, komen in een WF traject en hun uitkering wordt omgezet in bijvoorbeeld een stagevergoeding, dat wil zeggen inkomen op niveau van een uitkering. In 88% van de gemeenten is WF ingevoerd en in geval van oplopende werkloosheid in 2010 zal dat gunstig zijn. 
   Maatwerk heeft onderzoek gedaan in 31 gemeenten. Amsterdam behoorde daar weliswaar niet toe maar kan als voorbeeld dienen, omdat WF hier is ingevoerd. De hoofdstad kampt al jaren met slecht bestuur. De twee meest vooraanstaande musea, het Rijksmuseum en Stedelijk museum, zijn al jaren gesloten als gevolg van mismanagement en het is onbekend wanneer de schatkamers zullen openen. Ook zijn er het debacle van de Noord/Zuidlijn en de fiasco’s op de Zuidas. Het bestuur is niet capabel om deze geldverslindende projecten naar zich toe te trekken. Het rapport Maatwerk First zal bijdragen om de kosten van de werkloosheid als gevolg van de crisis enigszins in bedwang te houden. Zo zijn er meer gemeenten die hun financiële problemen door mismanagement af zullen wentelen op de zwakste groepen.

dinsdag 22 december 2009

Persoonlijk bericht uit het doolhof van de reintegratie voor werklozen.


Ik ben Sander, uit Amsterdam, langdurig werkloos geweest en inmiddels spreekuurmedewerker bij de Bijstandsbond. Bij de Bijstandsbond hebben we twee keer per week inloopspreekuur, waar mensen praktisch en juridisch advies kunnen krijgen.
In Amsterdam begon de ellende een jaar of acht geleden met de Megabanenmarkt, door uitkeringsgerechtigden ook wel de Megabananenmarkt genoemd. Een grote opruimoperatie, waarvoor alle uitkeringstrekkers werden opgeroepen en waar we werden bemiddeld richting werk, scholing of begeleiding.
Er was wat gesjoemel met de aanbesteding van de organisatie van dit mega-event, in een grote loods in het Westelijk havengebied. De lokale politici die over de toewijzing gingen bleken na hun carrière plotseling allemaal een lucratief baantje te hebben bij hetzelfde organisatie- en adviesburo. Maar dit terzijde.
De Amsterdamse sociale dienst zou zijn verworden tot een uitkeringsfabriek, de stad had in vergelijking met andere gemeentes een buitenproportioneel aantal werklozen. Daarbij was de oude Algemene Bijstandswet, de ABW, vervangen door de Wet Werk en Bijstand, de WWB. Volgens die nieuwe wet ligt er een grotere verantwoordelijkheid bij de burgers om aan het werk te komen en te blijven. Ook wordt het begrip ‘passende arbeid’ losgelaten - alle ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ werd als ‘passend’ beschouwd. Kennelijk als knieval voor de christelijke partijen werd in de praktijk alleen een uitzondering gemaakt voor prostitutie, hoewel er in Nederland zelfs sociale dienst-ambtenaren zijn die ook daar niet altijd moeilijk over doen (een vrouw die uit haar beroep wilde stappen en een uitkering aanvroeg kreeg ooit van zo’n ambtenaar te horen dat ze er toch nog best goed uitzag en nog wel een paar jaartjes voortkon inplaats van dat ze haar hand ophield - dat was nou net niet hoe de wet geïnterpreteerd moet worden!).
Daarbij is de nieuwe wet zo ingericht, dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en veel geld kunnen besparen door zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te werken. Welke methodes daarbij allemaal zijn toegestaan is tot op heden nog onderwerp van allerlei juridische procedures. Handicap daarbij is wel dat mensen bereid moeten zijn om die procedures aan te gaan, waarbij hun inkomen, dus: hun levensonderhoud, op het spel komt te staan. In de praktijk zie je dus dat mensen veel meer slikken dan eventueel wettelijk toegestaan is, omdat ze hun bestaanszekerheid niet kunnen riskeren.

maandag 14 december 2009

Om de schuldenproblematiek aan te pakken, komt er een monsterdatabase


Om de schuldenproblematiek aan te pakken, komt er een monsterdatabase die de privacy van 16 miljoen Nederlanders aantast.
Dit moet anders. Wij roepen de Tweede Kamer op om een onafhankelijk onderzoek te doen naar schuldenregistratie zonder aantasting van de privacy.

Steun de oproep voor onafhankelijk 


onderzoek!


http://www.stopdemonsterdatabase.nl/ De Tweede Kamer praat op 17 december 2009 over de privacygevoeligheid van het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). Dit landelijke informatiesysteem dreigt een monsterdatabase te worden die de privacy van 16 miljoen Nederlanders raakt. Een risico is bijvoorbeeld dat in het systeem mensen worden geregistreerd die daar helemaal niet in thuis horen.
De privacybescherming van het systeem deugt van geen kanten. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zet nog veel vraagtekens bij de manier waarop het LIS omgaat met de privacy van burgers. Het ontwerp is strijdig met de Wet bescherming persoonsgegevens, meldde de website van de privacywaakhond op 7 oktober. Het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) moet een schuldenregistratiesysteem worden en heeft als doel de schuldenproblematiek van particulieren aan te pakken. Het is een initiatief van banken, energiebedrijven, woningcorporaties, gemeenten en schuldhulpverleners, zoals het Leger des Heils. De overheid wil graag dat er zo’n registratiesysteem komt omdat het kan helpen bij het terugdringen van het aantal problematische schuldsituaties van particulieren.
Ook wij zijn voorstander van een preventieve aanpak. Maar dan wel zonder aantasting van de privacy. Daarom roepen we de Tweede Kamer op om een onafhankelijk onderzoek te doen naar bestaande en door het CBP goedgekeurde systemen voor schuldenregistratie.

vrijdag 11 december 2009

Klijnsma studeert op gesubsidieerde arbeid


11-dec 2009 
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) bekijkt of meer mensen dan alleen werknemers van de sociale werkplaatsen de kans kunnen krijgen om via gesubsidieerde arbeid aan de slag te komen. Desnoods tot aan hun pensioen. Dat maakte Klijnsma donderdag duidelijk tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken in de Tweede Kamer.
Klijnsma wees erop dat er al wordt gewerkt aan een proef om te onderzoeken of mensen die door een lichamelijke en/of geestelijke beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, beter aan een baan worden geholpen via zogeheten loondispensatie. Daarbij betalen werkgevers alleen voor productieve uren van de gehandicapte en krijgt deze werknemer voor de niet-productieve uren een uitkering. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum had de PvdA-bewindsvrouw om opheldering gevraagd, nadat ze zich positief had uitgelaten over gesubsidieerde arbeid na een bezoek aan de Verenigde Staten. Ook zijn GroenLinks-collega Ineke van Gent vroeg zich af of er nu “Jettajobs" komen in navolging van de Melkertbanen, waarbij het probleem was dat mensen niet vanuit hun gesubsidieerde plek doorstroomden naar ‘gewoon’ werk.
Maar Klijnsma zei niets te voelen voor nieuwe Melkertbanen. Het is volgens haar “wel wezenlijk" na te denken hoe mensen die niet op eigen kracht aan het werk komen, kunnen worden geholpen met loonkostensubsidie. Dat wordt volgens haar nu onderzocht in de proef met loondispensatie, die is gestart wegens modernisering van de sociale werkplaatsen. Maar ook mensen in de bijstand en personen die van jongs af aan gehandicapt zijn en een Wajong-uitkering hebben, doen mee in de proef. Het kabinet wil de sociale werkplaatsen hervormen, zodat meer werknemers uit de beschutte werkomgeving komen en bij een ‘gewone’ werkgever gaan werken. Ook wil het kabinet de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening wegwerken. Veel mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking die wachten op een plek in de sociale werkplaats, zitten nu in de bijstand of Wajong.

vrijdag 4 december 2009

De PPEHCR, een beweging tegen armoede in de VS


De beweging van arme mensen in de Verenigde Staten vecht voor de verwezenlijking van hun sociaaleconomische rechten: huisvesting, gezondheidszorg, water, degelijk betaalde banen, en toegang tot lager, middelbaar en hoger onderwijs.
De beweging verenigt blanken en zwarten, vaders, moeders, kinderen, grootouders, werklozen, werkende armen, daklozen, zij die hun werk hebben verloren door de vrijhandelsakkoorden zoals NAFTA, sociale werkers, kerkleiders, vakbondsmensen, kunstenaars, juristen, jongeren en ouderen, plattelandsbewoners en stedelingen.
Het is de bedoeling om arme mensen te verenigen in een beweging tegen de armoede en te vechten voor de verwezenlijking van artikelen 23, 25 en 26 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Deze verklaring werd door de VS ondertekend in 1948. Echter, de VS hebben nooit het Internationaal Pakt voor Economische, Sociale en Culturele rechten geratificeerd. De verwezenlijking van deze rechten zou een geheel andere VS doen ontstaan.
De beweging werd gesticht in 1998, op de ‘Poor People’s Summit’ en beroept zich op de erfenis van Fannie Lou Hammer, Harriet Tubman, Fredrick Douglas, Gandhi, Malmcom X en Martin Luther King.
Een interview in het Nederlands met een beweging in de VS die mobiliseert tegen armoede en sociale uitsluiting vind je hier

Re-integratie: een moeizaam traject


Amsterdam | 04-12- 2009
Gemeentelijke Ombudsman Ulco van de Pol in Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen de re-integratie van haar klanten uitvoert. Hij concludeert in zijn rapport dat het proces van re-integratie met name door problemen met de trajectkeuze en een opeenstapeling van gebrekkige communicatie, moeizaam verloopt.
AanbevelingenDe ombudsman verbindt een aantal aanbevelingen aan het rapport. Hij stelt diverse maatregelen voor met de strekking het trajectaanbod overzichtelijker te maken, de communicatie tussen alle partijen en de verslaglegging te verbeteren en duidelijke afspraken te maken over de klachtbehandeling.
OnderzoekHet onderzoek bestond uit ruim 70 interviews met klanten, klantmanagers van DWI en trajectbegeleiders van re-integratiebedrijven. Daarnaast is dossieronderzoek gedaan.
TrajectaanbodUit het onderzoek blijkt dat er een groot trajectaanbod is waardoor voor klantmanagers onduidelijk is welk traject het meest geschikt is. Anderzijds is er een tekort aan trajecten voor klanten met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt en ontbreken trajecten voor specifieke doelgroepen. Klantmanagers maken vaak gebruik van dezelfde trajecten omdat ze die kennen. Of het ook het meest geschikte traject voor de klant is, blijft onduidelijk.
Communicatie en klachtbehandeling
De communicatie tussen de verschillende betrokken partijen laat te wensen over. Re-integratiebedrijven zeggen onvoldoende informatie over de klant te ontvangen. DWI geeft aan te weinig informatie te krijgen van het re-integratiebedrijf over de voortgang van het traject. Klanten krijgen te weinig of geen informatie over inhoud en doel van het traject. Ook worden klanten van DWI niet geïnformeerd over de mogelijkheid een klacht in te dienen. Wanneer ze een klacht hebben, is in veel gevallen ook niet duidelijk of DWI of het re-integratiebedrijf de klacht behandelt. De resultaten van de klachtbehandeling worden niet teruggekoppeld naar de werkvloer.
Meer informatie:
Rapport Re-integratie: een moeizaam traject

donderdag 3 december 2009

Meer Nederlandse gezinnen in armoede. Ik kan het niet volgen.


Ik kan het niet meer volgen. Vorige week publiceerde het Sociaal Cultureel Plan Bureau (SCP) cijfers over de armoede in Nederland met de teneur: de armoede neemt af. En het vertrouwen van de burger in de politiek is groot, en de participatiegraad neemt toe en nog meer mooie dingen. En…. ze zeggen dat ze cijfers van het CBS gebruiken. Marcel van Dam schrijft in zijn boek Niemandsland, dat die cijfers niet kloppen, want de afstand tussen de lage inkomensgrens en de CAO-lonen wordt steeds groter, dus wordt het aantal mensen wat op of onder die lage inkomensgrens zit automaties minder. Maar zie, nu zegt het CBS dat de armoede uitgaande van de lage inkomensgrens wel stijgt, dus dat argument klopt ook niet. Of gaat het om verschillende jaren? Volgens mij is de toename van de armoede nog veel erger, als ik om me heen kijk, maar ja, dat is ook geen statistisch bewijs. 

Piet van der Lende 
Bijstandsbond Amsterdam
uhuru_now wrote: 

> Meer Nederlandse gezinnen in armoede 

> Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over de armoede in Nederland. 

> Van de 6,9 miljoen huishoudens in 2008 leefden er 545.000 (8%) onder > de lage-inkomensgrens. In 2007 moest nog 7,6% van een laag inkomen > rondkomen. Ook het aantal huishoudens met een inkomen onder de > beleidsmatige inkomensgrens is gestegen: van 447.000 (6,6%) in 2007 > naar 460.000 (6,7%) in 2008. 

> De groepen met de meeste lage inkomens: 
> # eenoudergezinnen met minderjarige kinderen (29%) 
> # niet-westerse allochtonen (25%) 
> # alleenstaanden tot 65 jaar (18%) 

> Andere uitkomsten van het rapport: 
> # Lage inkomens hebben relatief hogere vaste lasten en moeten vaker > schulden maken 

> # Er zijn relatief veel minderjarige kinderen met kans op armoede (10%) 

> Vaste lasten – uitgaven voor huur, water, energie, verzekeringen en > consumptieve belastingen – drukten bij huishoudens met kans op armoede > zwaarder op het huishoudbudget dan bij de hogere inkomens. Ook gaven > huishoudens in de laagste inkomensklasse vaker aan schulden te moeten > maken dan de hogere. 

>http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/binnenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2009/12_december/03/binnenland/Meer_gezinnen_onder_armoedegrens.xml

maandag 30 november 2009

Discussie over reorganisatie sociale zekerheid barst weer los


Afgelopen zaterdag gaf staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken een interview aan het dagblad Trouw. Zij was eind october een week op reis geweest in het land en had gepraat met  wethouders sociale zaken en de top van organisaties die de sociale zekerheid uitvoeren maar ook met scholieren en andere werkzoekenden en ze wilde laten zien dat ze de nieuwe of eigenlijk al oude boodschap die deze lobbyisten uitdroegen goed had begrepen. Terugkeer van de Melkertbanen! Het CDA reageert als door een wesp gestoken. De SP is er voorstander van. Dinsdag al zullen Tweede Kamerleden de staatssecretaris over het interview aan de tand voelen. Maar.. wat beweerden wethouders en topbestuurders van organisaties als het UWV nog meer tijdens die studiereis en op een congres van UWV en SER op 26 november? Hun pleidooien sluiten ook wel mooi aan bij een initiatief wetsvoorstel van de VVD, de Participatiewet. En dat is de dood in de pot oftwel afschaffing van de volledige bijstand als laatste redmiddel voor mensen die niks hebben. Voor de op handen zijnde nieuwe reorganisatie, ook al door de rigoreuze bezuinigingen die eraan zitten te komen, nemen de verschillende partijen die ertoe doen weer posities in. Wordt vervolgd.
Staatssecretaris Klijnsma pleitte in het interview voor de terugkeer van permanent gesubsidieerde banen, zonder tijdslimiet. Zeg maar de terugkeer van de Melkertbanen. Volgens Klijnsma weten gemeenten niet wat ze aanmoeten met een groep mensen die al heel lang in de bijstand zit, waarbij er geen aanwijsbare arbeidshandicap is, zodat ze niet in een andere regeling dan de bijstand kunnen, maar er komt ook geen arbeidscontract met een werkgever omdat de betrokkene bijvoorbeeld geen goede scholing en werkervaring heeft.
En, hebben de gemeenten tijdens die studiereis tegen de staatssecretaris gezegd, wij hebben grote behoefte aan mensen voor ondersteunende taken zoals concierges op school, medewerkers van een fietsenstalling of een buurtcentrum. Waarom, zegt Klijnsma nu ook, zou iemand die verder geen kans heeft op een vaste baan, en die op deze manier nuttig is voor de samenleving, dit niet tot zijn of haar pensioen kunnen doen?
wesp
De CDA-kamerlid Van Hijum reageerde als door een wesp gestoken. Hij ziet er niets in. We moeten blijven focussen op doorstroming. Mensen daarbij ondersteunen is prima, maar het moet tijdelijk zijn. Desgevraagd is er volgens van Hijum een groot verschil tussen iemand met een regulier arbeidscontract, die op de loonlijst bij een werkgever of overheid staat en iemand met een regulier arbeidscontract, die via een subsidiepot werkt. Ook al doen ze in beide gevallen zinnig werk. Hij vindt dat permanent gesubsidieerde banen tegenhouden dat mensen zich doorontwikkelen, zoals bij sommige ‘Melketiers’ gebeurde. Hij noemt de Melkertbanen een ‘gouden kooi’. Scholing, of subsidie moet een opstapje zijn naar een betaalde baan voor een bijstandsgerechtigde, en mag niet te lang duren.
De SP heeft ook al gereageerd en is voorstander van de voorstellen die de staatssecretaris doet. Paul Ulebelt zegt in Trouw van maandag, dat de regering geen andere optie heeft. Zij moet volgens hem of de werkgevers verplichten een bepaald percentage langdurig werklozen aan te nemen, of banen scheppen en deze ook betalen. Door het kapitalistisch systeem nemen werkgevers geen mensen aan die niet genoeg opbrengen. Daar moet de overheid voor zorgen, via quota of zelf werk scheppen.
Gedachten tijdens een congres
Op 26 november was er een congres van UWV en Sociaal-Economische Raad (SER) Bestuursvoorzitter Linthorst van het UWV pleitte voor het opknippen van banen, waardoor een terugkeer van de koffiejuffrouw in het verschiet ligt. We moeten dit soort banen weer maken, aldus de bestuursvoorzitter, het is werk waar niet veel scholing voor nodig is en qua beloning net boven het minimumloon zit. Dat werk is volgens hem niet verdwenen, maar wordt nu door duurbetaalde krachten erbij gedaan. Er zouden weer van die eenvoudige banen moeten komen, niet alleen de koffiejuffrouw, maar ook eten rondbrengen in een verzorgingstehuis in plaats van zorgpersoneel, of concierges in flatgebouwen. Ook wil hij weer een nieuwe reorganisatie van de reintegratie-industrie. Niet de gemeenten en het UWV moeten opdrachtgever worden, maar de werkgevers. Die moeten dan een pot met reintegratiegeld krijgen. De grote vraag is of dit nieuwe systeem er moet komen door de werkgevers te dwingen banen ‘op te knippen’ waarbij ze alle lonen uitbetalen, of dat die eenvoudige banen die ontstaan gesubsidieerd worden. Ik heb dat niet kunnen halen uit de berichten over zijn toespraak. Maar het moet in het bedrijfsleven.
Andere gedachten
Een ander proefbalonnetje wordt opgeworpen door Rene Paas, voorzitter van DIVOSA, de vereniging van directeuren van sociale diensten. Hij stelt dat ‘het stelsel’ eenvoudiger moet worden. En hij stelt daarom voor, om de verschillende regelingen zoals Wajong, de WSW en de bijstand in een regeling te stoppen. Dit lijkt rechtstreeks overgenomen uit de Participatiewet van de VVD. Deze wet wil bijstand, WSW, werkloosheidsregelingen en de Wajong ook samenvoegen en beoogt in mijn ogen een door de staat gecreëerde ‘onderklasse’ van qua rechten tweederangs burgers, die met zo minimaal mogelijke publieke middelen hun hele leven aangewezen zijn op een permanente combinatie van een bijstandsachtige minimumuitkering met pulpbaantjes (qua arbeidsvoorwaarden en omstandigheden). Daarbij streng gecontroleerd door de staat. De VVD wil daarbij weliswaar een soort bijverdiensteregeling invoeren, maar ontsnappen uit het armoede-bestaan door betaald werk zal gezien de massawerkloosheid maar voor een kleine minderheid zijn weggelegd. In feite gaat het bij de participatiewet naast het creeren van een klasse van rechteloze en streng gecontroleerde burgers om een gigantische loonkostensubsidie aan het bedrijfsleven, die geen verplichtingen krijgen opgelegd.
De opmaat naar de nog strenger gecontroleerde ‘onderkant’ van de maatschappelijke ladder en om de argumenten voor een particpatiewet-achtige regeling kracht bij te zetten uittte Rene Paas, blijkbaar aan het eind van zijn betoog de volgende waarschuwing:
”Als wij er niet in slagen op wijkniveau de zaken aan te pakken, ontstaat er een kruitvat. Dan komt er een vertrouwenscrisis die veel heftiger is dan de economische crisis die we nu meemaken".
P. van der Lende

woensdag 25 november 2009

Winteractie van daklozen voor sociale woningbouw in Brussel. Teken manifest!


Maisons d’hiver | WinterhuisFR | NL
 
http://www.winterhuis.be/nounours/platform.aspx In het nieuws de afgelopen week…
Dinsdag 10 november: “in het centrum van Brussel wordt Jeroen Peeters door de eigenaar (het OCMW) uit het huis gezet dat hij eigenhandig had opgeknapt na jarenlange leegstand". Donderdag 12 november: “in Etterbeek laat de burgemeester 13 mensen van het Collectief 506 op straat zetten". Dezelfde dag: “Het Brussels Observatorium van de Armoede onthult dat er in 2008 in het Brussels Gewest welgeteld 12 (!) sociale woningen zijn bijgekomen, terwijl er vandaag 32.000 gezinnen op de wachtlijst staan". Vrijdag 13 november: “900 azielzoekers moeten de nacht op straat doorbrengen bij gebrek aan opvangplaatsen".
Winterpret? 
Diezelfde week wordt op de Vismarkt gestart met de voorbereidingen van de Brusselse kerstmarkt. Er worden tuinhuisjes opgetrokken om de Winterpret van tienduizenden toeristen te garanderen. Een doorn in het oog van de omwonenden, zeker wanneer die geen dak boven het hoofd hebben. Daarom zullen 12 (!) van deze kerststalletjes vanaf vrijdag 20 november om 16u omgetoverd worden in knusse Winterhuizen. Een symbolische verdubbeling van het aantal nieuwe sociale woningen in het Brussels Gewest… Platform
De Fondation Maisons d’hiver | Winterhuis Stichting eist van de overheid:
- de onmiddellijke bevriezing van de Brusselse huurprijzen en controle door de invoering van een huurprijzencode;
- de onmiddellijke invoering van een huurtoelage voor de armste inwoners van Brussel;
- de onmiddellijke invoering van het recht om leegstaande gebouwen te bewonen;
- een verdubbeling van het aantal sociale woningen in het Brussels Gewest tegen 2019 (momenteel zijn dat er 36.000, terwijl 32.000 gezinnen op de wachtlijst staan), waarvan minstens de helft gerealiseerd en het resterende deel vergund tegen 2014.

Onderteken deze platformtekst
Maisons d’hiver | WinterhuisNL | FR

dinsdag 24 november 2009

De laatste ontmanteling

In de afgelopen 5 jaar heeft de Baliegroep, een denktank van wetenschappers en andere deskundigen verschillende manifesten gepubliceerd over de toekomst van de sociale zekerheid en de arbeidsverhoudingen. Het nieuwste manifest heet ‘Ontvoogde verhoudingen, kracht van mensen’, en Henk Kroon schreef er een reactie op. (Zie ook http://deonderlinge.com)

De Laatste ontmanteling

In dit stuk ga ik in op een manifest dat is gemaakt door een groep die zich De Baliegroep noemt.  Deze groep is samengesteld uit een gemêleerd gezelschap. Dat zou in principe een goede zaak kunnen zijn, ware het niet dat m.i. de directeur van de ANWB weinig of geen verstand heeft van de materie.
Deze club wil de hervorming van de CAO’s  en meer bijscholing voor werknemers . Ik zou mee kunnen gaan in een plan voor bijscholing als het beter in het stuk wordt uitgelegd.  We praten hier tenslotte over een megavraagstuk die wij massa werkloosheid noemen.
Het groepje zou hebben moeten aangeven voor wie en wat gaat men bij en omscholing ontwikkelen.  Immers het gaat wat werkloosheid betreft voor een groot deel om wat vroeger handarbeiders waren.  Mensen met een lage opleiding. Voor welke beroepen,sectoren gaat men om en bijscholen?  Er is geen werk genoeg voor de hele Nederlandse beroepsbevolking.  De aard van de economie is radicaal gewijzigd.  Een groot deel van de producerende sector kan met een minimale bezetting producten Leveren. Robotisering en computerisering vervangen een substantieel deel van de vroegere handarbeid.  Bovendien zijn productiebedrijven uitgeweken naar lage lonen landen.
De ontwikkeling in deze recessie had al een lange prelude in de tachtiger jaren en is al begonnen
met afbraak van het gebouw van de sociale wetgeving. De verslechtering van de arbeids-voorwaarden nemen draconische en dramatische vormen aan.  Arbeidscontracten worden meestal voor ten hoogste twee jaar afgesloten.  Bestaansonzekerheid is manifest aanwezig op de huidige arbeidsmarkt.  Door het arbeidsoverschot worden eisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden onder druk gezet.  De zogenaamde Baliegroep komt nu met een merkwaardig epistel waarin ze met voorstellen komen om het grootste deel van het loongebouw te individualiseren cq te slopen.  Werkgevers en neoliberalen staan te trappelen om de hele CAO af te schaffen.
De Balieclub wil dat werknemers op individuele basis arbeidsovereenkomsten gaan afsluiten.  Kunt u zich voorstellen, u werkt bij Philips, u gaat naar de directeur,  klopt aan en zegt: ik kom effetjes een CAO afsluiten voor mezelf.  De directeur zegt maar natuurlijk Gerrit hoeveel wil je verdienen? Nou doe maar 25 % meer.  Natuurlijk zegt de directeur komt dik voor elkaar, maar Gerrit hoort helaas nooit meer iets van de directeur.
Bovendien wil deze Baliegroep dat individueel onderhandeld gaat worden over pensioen.  Nou deze materie zit vol haken en ogen. Er wordt wel een rol van de vakbeweging weggelegd in de onderhandelingen, maar hoe ze dat zou moeten invullen wordt niet verteld.  Er wordt gesproken over ontvoogding van de relatie werknemer werkgever.  Een volkome verkeerde beoordeling van de relatie. Werkgever en werknemer zijn partij, juridisch gezien. Als de vakbeweging zich niet sterk maakt voor behoud van de Cao,s  zal de al weinige hoeveelheid solidariteit verder worden aangetast.

Henk Kroon,  Bijstandsbond Amsterdam
24 november 2009

zondag 22 november 2009

Donderdag komt het SCP met ‘De Staat van Nederland’. De inkomensverschillen nemen af. Ra ra?

Donderdag 26 november komt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met haar periodieke rapport ‘De Staat van Nederland’. In het rapport zou staan dat we het bijna allemaal veel beter gekregen hebben in de afgelopen tien jaar en dat de inkomensverschillen in die periode zijn afgenomen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit de conclusies zijn. Ben benieuwd hoe ze dat berekend hebben. Zie onderstaande statistiek van het CBS (gehaald uit http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/de_onrendabelen/)

Mensen met een minimuminkomen hadden na bijna 25 jaar, nog steeds ongeveer 5 procent minder te besteden dan in 1980. De koopkracht van de hoogste 10 procent is in dezelfde periode met ongeveer 60 procent gestegen. Wel is het zo, dat in de periode sinds 2001/2002 de toename van de verschillen minder groot is geworden. Waar dat aan ligt weet ik niet.
PvdL

zaterdag 21 november 2009

Op TV de onrendabelen. Ondertussen discusseren zij in cafe De Paradijsvogels

Marcel van Dam noemt hen de onrendabelen uit het Niemandsland, Breyten Breytenbach spreekt over de Middenwereld, zelf noemen zij zich de Paradijsvogels. In buurthuis de Havelaar in Amsterdam West discussieren zij over hun dromen en verwachtingen toen zij naar de grote stad kwamen.  En hoe is hun situatie nu?.

vrijdag 20 november 2009

Handhaving wel voor bijstandsgerechtigden, maar niet voor werkgevers

Werkgevers ontduiken massaal regels op gebied ontslagrecht. Minister Donner in overleg met het UWV
Commissie van de Tweede Kamer Sociale Zaken roept om strengere controles en aanpassing van de privacywetgeving voor uitkeringsgerechtigden. De staatssecretaris gaat het onderzoeken

Naleving CAO’s wordt door niemand gecontroleerd.
Kamerlid Spekman van de partij van de Arbeid wil een CAO-politie
Steeds meer buitenlandse bedrijven in Nederland die hun personeel meenemen die onder de regels van het land van herkomst vallen

19 november vond om 10.00 uur in het gebouw van de Tweede Kamer met enige tijdsvertraging het Algemeen Overleg plaats tussen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Handhaving van regels in de sociale zekerheid en op het gebied van arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van werkenden. Slechts drie partijen vonden het overleg belangrijk genoeg om aanwezig te zijn. Want er waren slechts drie commissieleden, nl de heer Paul Ulebelt van de SP, Hans Spekman van de Partij van de Arbeid en de heer van Dijk van het CDA. Verder zat een batterij van wel zeven ambtenaren aan tafel, die driftig aantekeningen maakten maar wier bijdrage aan het debat slechts bestond uit het met het hoofd schudden of knikken wanneer de staatssecretaris een vragende blik in hun richting wierp. In de zaal verder een twintigtal FNV-ers, opgeroepen door een bestuurder, om blijk te geven van hun belangstelling voor het debat.

Lees meer… http://tinyurl.com/y9sqrzv

Particuliere wooninitiatieven voor gehandicapten voeren actie voor gebouw TK


In het nabije verleden hebben ouders met gehandicapte kinderen met behulp van Persoonsgebonden Budgetten zelf initiatieven opgezet om voor hun gehandicapte kinderen te zorgen. Door een nieuwe financieringssystematiek vanuit de overheid dreigen de initiatieven een groot deel van hun inkomsten te verliezen. Ze demonstreerden voor het gebouw van de Tweede Kamer om een oplossing voor hun problemen. Zie ook http:/www.woonzelf.nl

Actie van Greenpeace voor het gebouw van de Tweede Kamer


Vandaag naar de Tweede Kamer geweest om het overleg van de handhaving van regels in de sociale zekerheid bij te wonen. Voor het standbeeld van Willem de Zwijger voerde Greenpeace actie

Oproep. 19 november gaan we naar Den Haag waar in de TK de huisbezoeken op de agenda staan

Donderdag 19 november behandelt de commissie van de Tweede Kamer voor Sociale Zaken de evaluatie van de huisbezoeken bij uitkeringsgerechtigden op basis van een rapport over handhaving in 2008. De aanvang van het overleg is 10.00 uur. Wij gaan daar als Bijstandsbond naartoe met enkele mensen om onze eisen op dat gebied kracht bij te zetten. De FNV zal ook met een groot aantal mensen aanwezig zijn. Wanneer je mee wilt, geef je dan op bij de Bijstandsbond, tel. 020-6898806. Reiskosten kunnen worden vergoed. Vergeet niet een legitimatie mee te nemen! Zie voor een overzicht http://www.bijstandsbond.org/huisbezoeken/index2.htm

Waarom? Dwang en drang richting uitkeringsgerechtigden wordt verder opgevoerd, ook naar uitkeringsgerechtigden waarbij de kans dat gefraudeerd wordt nihil is.
Uitkeringsgerechtigden die niks fout doen worden ten onterecht gecriminaliseerd.
Kortingen op de uitkering als uitkeringsgerechtigden de deur dicht laten en niet meer werken aan een huisbezoek
Omgekeerde bewijslast voor uitkeringsgerechtigden.
Dit is in strijd met de rechten van de mens.
Omdat er alternatieven zijn voor de controle, zoals het goed voorlichten van cliënten bij aanvang van de uitkering.
De controle gebeurt op basis van een ingewikkelde wet- en regelgeving met betrekking tot ’samenwonen’, die voor de cliënt niet logisch/onnavolgbaar zijn (zie bijvoorbeeld AOW).

Reeds in 2005 voerden wij als Bijstandsbond actie tegen de invoering van onaangekondigde huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden, ook bij degenen die nergens van verdacht werden. De toenmalige wethouder Achmed Aboutaleb voerde die huisbezoeken in. Toen hij staatssecretaris van Sociale Zaken werd bevorderde hij, dat ook andere gemeenten de maatregel zouden invoeren. Inmiddels was er de nodige jurisprudentie over de huisbezoeken ontstaan met als resultaat dat mensen die nergens van verdacht werden verzoeken om huisbezoeken de eerste maal mochten weigeren. Pas bij een tweede verzoek, als er concrete verdachtmakingen waren, moet je een huisbezoek toestaan. Aboutaleb kondigde aan, met een wetswijziging te zullen komen, waarbij in een reeks van sociale zekerheidswetten wijzigingen werden aangebracht waarbij het weigeren van een huisbezoek ook bij het eerste verzoek bij mensen die nergens van verdacht worden gevolgen heeft voor je uitkering.

Dit wetsvoorstel ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. Wanneer dit wetsvoorstel is aangenomen zullen er opnieuw de nodige juridische gevechten worden geleverd, omdat het de vraag is of het wetsvoorstel niet in strijd is met artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Ondertussen wordt het aantal doelgroepen van mensen die een huisbezoek kunnen verwachten uitgebreid. Maandag 9 november 2009 maakte minister Plasterk van Onderwijs bekend, dat ook studenten een onaangekondigd huisbezoek kunnen verwachten in verband met fraude op het terrein van de studiebeurzen. Vooral het kamerlid Spekman van de Partij van de Arbeid had hierop aangedrongen. Een nieuwe ontwikkeling is ook, dat er vragen zijn gerezen over de wettelijke basis van buurtonderzoeken (ondervragingen van buren en familieleden van uitkeringsgerechtigden) die bij een voorgenomen huisbezoek ook worden uitgevoerd. Hierover waren vragen gerezen naar aanleiding van formuleringen in de memorie van tioelichting op het nieuwe wetsvoorstel over de huisbezoeken. De rechter is van mening, dat wanneer dergelijke buurtonderzoeken sterk ingrijpen in de privacy, dergelijke wettelijke basis inderdaad ontbreekt. U kunt meer over de huisbezoeken vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken. Van de acties in 2005 en 2006 is een aparte website gemaakt, die nog steeds in de lucht is maar niet meer wordt aangevuld. Zie http://www.xs4all.nl/bijstbnd.

De Ministerraad is op 10 oktober 2008 akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Op 21 april 2009 is het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden.

Wat verandert er?

Uitkerende instanties (gemeente UWV, SVB) krijgen meer mogelijkheden om de informatie die een uitkeringsgerechte geeft over zijn leefsituatie te checken. Dit kan onder meer via een huisbezoek. Als een uitkeringsgerechtigde niet meewerkt aan een huisbezoek heeft dit gevolgen voor de uitkering. Ook wanneer er geen concreet vermoeden van fraude is, mogen controles worden uitgevoerd om de leefsituatie na te gaan, bijvoorbeeld of iemand wel echt alleenstaand is.
Deze extra controlemogelijkheid geldt voor alle sociale uitkeringen waarbij de uitkering is gerelateerd aan de samenstelling van het huishouden (bijvoorbeeld AOW, Bijstand en Kinderbijslag).

Waarom doet het kabinet dit?

Het kabinet geeft met dit voorstel de uitvoerende instanties de mogelijkheid om relevante feiten voor een uitkering te checken. Dit moet garanderen dat uitkeringen terecht worden verstrekt en fraude wordt teruggedrongen.

Wie krijgen er mee te maken?

Mensen die een sociale uitkering aanvragen.

Wanneer gaat de verandering in?

Na behandeling en goedkeuring in de Tweede en Eerste Kamer kan de wet in werking treden.

Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel in 1 januari 2010 in te voeren
(Zie voor meer informatie: www.szw.nl (kijk onder actueel, wetgevingskalender))
Agenda Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

19 november 2009

Openbaar
Tijd:
10:00 -13:00 uur

Plaats:
Suze Groenewegzaal

Soort:
Algemeen overleg

Voortouwcommissie:
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Handhaving


Agendapunten:
1.
Toezeggingen gedaan tijdens het AO van 5 februari 2009 over handhaving sociale zekerheid

2.
Integrale Rapportage Handhaving 2008


Zie voor meer informatie en achterliggende stukken die besproken worden www.tweedekamer.nl

vrijdag 13 november 2009

Divosacongres. Zware kritiek Paul de Beer op regering en socialepartners.

Hoewel Paul de Beer ook wel eens heen en weer zwalkt van het een naar het ander (Hij schijnt vandaag op het Divosa-congres, het congres van directeuren van sociale diensten, gepleit te hebben voor tijdelijke verlaging van de AOW-leeftijd naar 55 jaar in verband met de crisis en enige tijd geleden vond hij de verhoging van de AOW-leeftijd geen probleem) maar hij heeft toch altijd verrassende ideeen.
PvdL

‘Crisis wordt nog veel erger’

12.11.09
Er is geen enkele reden om optimistisch te zijn over de gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt. ‘Het probleem van hardnekkige werkloosheid is weer helemaal terug en gaat ons nog jarenlang bezighouden’.

Weinig urgentie
Die sombere boodschap hield hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer medewerkers van sociale diensten vandaag voor op het Divosacongres. ‘Ik voel opmerkelijk weinig gevoel van urgentie. Het idee lijkt een beetje te zijn dat het ergste wel achter de rug is. Het tegendeel is het geval.’

Vergrijzing
De werkloosheid zal op korte termijn heel hard oplopen, voorspelt De Beer. Zelfstandigen raken door hun reserves heen en gaan zich melden, en ook de deeltijd-WW is niet oneindig vol te houden. Dat door de vergrijzing straks iedereen weer hard nodig is en dat er daarom alleen sprake zal zijn van een tijdelijke situatie is volgens De Beer niet op feiten gebaseerd. Door de vergrijzing vloeien steeds jaarlijks enkele tienduizenden mensen uit, terwijl er in één klap door de crisis honderdduizenden werklozen bij zijn gekomen. ‘In die verhoudingen duurt het twintig jaar voor de crisis is opgevangen door vergrijzing.’ Ook is er geen onderbouwing voor de stelling dat als de arbeidsmarkt krapper wordt er voor iedereen weer werk is. Hij haalde statistieken uit andere landen met bevolkingskrimp, waar de arbeidsmarkt net zo hard meekromp.

Konijn
De Beer uitte verder zware kritiek op de aanpak van de crisis door de sociale partners en het kabinet. ‘Het is onverantwoordelijk gedrag dat ze elkaar druk houden met de AOW-leeftijd in 2026. Ze doen me denken aan een konijn dat in de koplampen staart en maar niet van zijn plek komt.’

Alles voor jongeren
Wat er dan wel moet gebeuren? De Beer pleit ervoor alle reïntegratiemiddelen in te zetten op jongeren. De moeilijk bemiddelbaren en ouderen moeten maar met rust gelaten worden, vindt hij. ‘Dat klinkt hard, maar het is gewoon niet anders. Als we iemand in goede tijden niet aan het werk konden krijgen, dan gaat dat nu helemaal niet lukken. Voor deze groep moet je andere maatregelen nemen. Zorg voor goede schuldhulpverlening en participatieprojecten.’

Zinloos
Maar het streven deze groep weer aan het werk te krijgen is in zijn ogen zinloos. De Beer ging daarmee compleet in tegen de visie van zijn gastheer vandaag, voorzitter René Paas van Divosa. Die pleit er juist voor meer in te zetten op ouderen. Nu gaat, in opdracht van het Rijk, veel extra geld naar de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Terwijl jongeren, in de ogen van Paas, veel beter voor zichzelf kunnen zorgen en vanzelf weer aan het werk komen op het moment dat de economie aantrekt.

donderdag 12 november 2009

Moet een bezwaarschrift aan de belastingen aan vormvereisten voldoen?

LJN: BK2808, Rechtbank Breda , 08/2899
Datum uitspraak: 19-10-2009
Datum publicatie: 10-11-2009
Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Het bezwaar van belanghebbende is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard wegens niet motiveren van het bezwaarschrift. Voor en na het indienen van het bezwaarschrift hebben gesprekken plaatsgevonden tussen belanghebbende en de inspecteur. Die wist dus wat de bezwaren waren. De inspecteur wist dat hij het bezwaar ten onrechte niet ontvankelijk verklaarde. Dat leidt tot integrale proceskostenvergoeding voor zover kosten zijn gemaakt in verband met die niet-ontvankelijkverklaring. Nadere toelichting

Een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal vereisten. Eén daarvan is dat het een motivering moet bevatten. Ontbreekt de motivering, dan zal de inspecteur uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling nemen. Hij verklaart uw bezwaarschrift dan niet-ontvankelijk. Echter, in bijzondere omstandigheden kan een motivering van een bezwaarschrift achterwege blijven. Dat is het geval als de inspecteur al op andere wijze op de hoogte is van de inhoud van de bezwaren. Hij kan dan niet meer een bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren wegens het ontbreken van een motivering

http://tinyurl.com/yjx75wc

Forse gemeentelijke bezuinigingen op reintegratie van werklozen

Besparing nekt werkloze.

Woensdag 11 november 2009. ANP

Gemeenten zetten rigoureus het mes in de re-integratie van mensen in de bijstand. Vooral gesubsidieerde banen worden wegbezuinigd: werklozen die amper kans hebben op een nieuwe baan worden hiervan de dupe. Voor veel van deze werklozen is zo’n baan het hoogst haalbare.

Alleen al in Nijmegen, Utrecht, Groningen en Leeuwarden gaat het om enkele duizenden gesubsidieerde banen. Ook Amsterdam gaat bezuinigen. Nijmegen halveert de komende twee jaar het aantal banen tot zeshonderd. Utrecht heeft nieuwe banen waarin langdurig werklozen drie jaar met subsidie konden werken vorig jaar stopgezet. Leeuwarden schrapt er honderden en Groningen laat geen nieuwe mensen meer toe in de zogenoemde seniorenbanen.
Gemeenten zeggen niet anders te kunnen nu het kabinet fors bezuinigt op de re-integratiegelden. De komende jaren moeten ze samen 435 miljoen euro inleveren. Dat terwijl het aantal bijstandsgerechtigden door de economische crisis snel oploopt. “Het kabinet moet kiezen", zegt de Groningse wethouder Peter Verschuren. " Of het kiest voor participatie, dat betekent dat er geld bij komt. Of het spreekt uit dat het participatie niet meer zo belangrijk vindt. Dan laat het kabinet langdurig werklozen in de steek." Om binnen het budget te blijven begeleiden gemeenten vooral nieuwe bijstandsgerechtigden. Hoe sneller iemand uit de bijstand verdwijnt, hoe minder geld dat kost.

“Ouderen, allochtonen en mensen met een gebrekkige opleiding worden de dupe, zij worden jaren teruggezet", zegt voorzitter René Paas van Divosa, de organisatie voor directeuren van sociale diensten. “Het systeem werkt dat in de hand."

zaterdag 7 november 2009

Cultureel café voor paradijsvogels

Dit project gaat over Amsterdam als de stad der dromen. In de vorm van een cultuurcafé kun je komen kijken naar bijzondere acts en luisteren naar verhalenvertellers. Er is live muziek, debat, film, komedie en dans. Elke vrijdag vanaf 20 november tot 11 december vindt dit plaats in de Havelaar. Er is ook eten vanaf 19.00 uur, met een menu van verschillende culturele keukens. Paradijsvogels zijn mensen die naar Amsterdam toe zijn gekomen om hun dromen waar te maken. Dit kan ook gelden voor Nederlanders die naar de stad zijn gekomen vanaf het platteland of zelfs voor Amsterdammers die affiniteit voelen met het idee van Amsterdam als stad van de vrijheid en blijdschap. Wat was je oorspronkelijke droom toen je naar Amsterdam kwam? Welke bagage heb je meegenomen? Wat voor obstakels ben je tegengekomen en wat voor deuren hebben zich voor jou geopend? Hoe sta je nu met je droom in de stad? Theatrale reis
Iedereen is welkom om mee te doen. Buurtartiesten die voor beroep of voor hobby welke kunstvorm dan ook maken, zijn bij deze ook van harte uitgenodigd. Want de bedoeling is om dit gezamenlijk te doen. Ben je nieuwsgierig, kom kijken en luisteren. Wil je iets presenteren? Neem dan contact op. Er is professionele begeleiding van regisseur Simon Rowe en andere kunstenaars. Na deze vier interculturele cafés komt een afsluiting van het project op zondag 13 december. Die is open voor een breed publiek. Het publiek wordt meegenomen op een theatrale reis naar meerdere locaties in de tuin en gebouwen van de Havelaar. Zo ‘ontmoet’ het publiek verschillende buurtbewoners en kunstenaars tijdens hun reis. In intieme sferen leert het publiek de bewoners kennen via hun verhalen, kunst, muziek of door samen te eten op de verschillende locaties.

Samenwerking
Stichting Wereldse Wijk is een buurtorganisatie in Oud-West die mensen met verschillende achtergronden wil samenbrengen door middel van kunst, cultuur en recreatie. Ze kwam tot het initiatief van dit cultuurcafé in samen­werking met de regisseur en de Kazerne, een organisatie voor visueel en interactief theater.

Kosten diner
De kosten voor het diner zijn vijf euro. Wil je mee-eten? Reserveer dan bij Belinda, de Havelaar, 020-6890711. Zonder diner hoef je niet te reserveren en is deelname gratis.

Presentatie houden
Amateurs en professionele artiesten die iets willen presenteren, zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met artistiek leider Simon, 06-42223187. Vragen of meer informatie?
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en vragen terecht bij wereldsewijk@hotmail.com, Abdelmalek, 06-84377894.
Project van Stichting Wereldse Wijk
www.sbow.nl
wereldsewijk@hotmail.com
Producent De Kazerne
www.dekazerne.nl
Artistiek leider Simon J. Rowe
simrowe@gmail.com
Met steun van de Havelaar, Doek,
SBOW, De Bijstandsbond, Aknarij
en Argan
Data
vrijdag 20 november, 27
november, 4 december en 11
december, vanaf 19.00 uur
Afsluiting zondag, 13 december
vanaf 19.00 uur
Adres de Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2, Amsterdam

vrijdag 6 november 2009

Protesten van studenten in Duitsland en Oostenrijk

06-11-2009. Sinds ongeveer twee weken protesteren studenten in Oostenrijk tegen de slechte studievoorwaarden aan de universiteiten met bezettingen en demonstraties. Brandpunt van de acties is de Technische Universiteit in Wenen. Gisteren zijn er weer acties geweest van duizenden studenten in bijna alle universiteitssteden. Het aantal deelnemers in Wenen viel echter tegen: ongeveer 1000.

Hoogtepunt van de acties waren demonstraties op 28 en 29 oktober. Op 28 oktober gingen 40.000 mensen in Wenen de straat op voor verbetering van het onderwijs en was er een grote demonstratie in Salzburg. Uiteraard was een van de hoofdleuzen ‘geld voor onderwijs in plaats van voor de banken en de grote corporaties’. De Oostenrijkse vakbond OGB was bij de acties de grote afwezige. Op 29 oktober was er een demonstratie in Graz.

De vakbonden doen dan officieel niet mee, gisteren waren er gezamenlijke acties van studenten en metaalarbeiders, die de straat opgingen in verband met de lopende CAO-onderhandelingen, waarbij men protesteerde tegen de verdere flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden die de werkgevers willen.

Er zijn solidariteitsacties ontstaan in Duitsland, waar oa in Berlijn gisteren een demonstratie werd gehouden. Ook zijn er net als in Oostenrijk bezettingen van universiteitsgebouwen. In Duitsland oa in Heidelberg, Munster, Potsdam, TU Darmstadt, Tubingen en Marburg. Voor informatie over de akties in Duitsland en Oostenrijk zie oa: http://unsereuni.at en http://ratzplast.wordpress.com/2009/11/05/bewegung-munchen-besetzt-weitere-infos/

donderdag 5 november 2009

1800 illegalen demonstreren in Parijs

In het kader van een al langer lopende campagne van de ‘sans papiers’ de mensen zonder papieren in Frankrijk demonstreerden 5 november 1800 mensen zonder papieren en hun sympathisanten in Parijs. De tocht ging van het Plein St-Michel naar de burelen van de International Labour Organisation (ILO). Een delegatie van de demonstranten werd ontvangen door M. Trogrlic, directeur van de ILO Frankrijk. De demonstranten eisen fundamentele rechten, tegen discriminatie, uitbuiting, onderdrukking en stigmatisering. M. Trogrlic bracht in herinnering dat de ILO in 1975 de conventie 143 heeft uitgebracht, waarin voor de eerste maal de rechten van de illegale arbeidsmigranten werden vastgelegd. Frankrijk heeft deze conventie tot nu toe echter geweigerd te ratificeren. De spreker beloofde de eisen van de demonstranten te zullen overbrengen aan het departement van de Migratie van de Verenigde Naties en aan het Bureau van de ILO in Geneve. Na enige discussie zijn de actievoerders van plan opnieuw te mobiliseren om de regering van Frankrijk onder druk te zetten de conventie van 1975 te ratificeren, zoals 23 landen al gedaan hebben. De eerstvolgende demonstratie is op 14 november. Aan de lijst van ondersteunende organisaties te zien hebben de actievoerders nog niet de steun van vakbonden, uitgezonderd Solidaires en SUD Travail, en van de werklozenorganisaties.

woensdag 4 november 2009

Staatssecretaris Timmermans sluit critici uit van Europafonds

Persbericht Stichting Ander Europa - 4 november 2009 ====================================================
Het Europafonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft geen 
subsidie meer aan organisaties die kritisch staan ten opzichte van de 
huidige Europese Unie. Dat concludeert de Stichting Ander Europa uit de 
toekenning van subsidies uit het Europafonds die vandaag bekend is 
gemaakt. Alle aanvragen van Europa-kritische organisaties zijn 
afgewezen, waaronder een project van Ander Europa. Tegen het project zelf heeft het ministerie geen bezwaar, zo blijkt uit de afwijzingsbrief. Wel worden er drie andere bezwaren genoemd als reden 
om het project af te wijzen.
1. Het projectvoorstel is onvoldoende uitgewerkt. Met name wordt hierbij 
genoemd dat in het project wel duidelijk wordt dat er in de 
voorbereiding met andere organisaties is gesproken over dit project en 
dat zij toegezegd hebben “in principe" mee te doen. Maar er blijkt 
volgens het ministerie “niet op basis van concrete brieven of duidelijke 
afspraken dat deze organisaties daadwerkelijk aan de uitvoering van het 
project mee zullen werken." Ook bij de twee eerder door Ander Europa uitgevoerde projecten is nauw 
met een groot aantal organisaties samengewerkt zonder dat daar van 
tevoren met die organisaties schriftelijke afspraken over zijn gemaakt, 
laat staan dat die schriftelijke afspraken bij de projectaanvraag waren 
gevoegd. Ook blijkt nergens uit het aanvraagformulier van het ministerie 
dat het schriftelijk vastleggen van dergelijke afspraken een voorwaarde is.
2. In de tweede plaats wordt aangevoerd dat in de aanvraag sprake is van 
‘onderzoek’ en dat in de regels van het ministerie staat dat ‘onderzoek’ 
niet voor subsidie in aanmerking komt. Dit is een vreemd argument. Het 
project behelst “het verstrekken van informatie en voeren van discussies 
met maatschappelijke organisaties en het op basis daarvan uitgeven van 
een serie publicaties over de rol van de Europese politiek op 
verschillende beleidsterreinen." In de projectaanvraag wordt aangegeven 
dat in een voorfase van het project nauwkeurig gekeken gaat worden welke 
organisaties en welke thema’s hiervoor in aanmerking komen. In dat 
verband wordt het woord ‘onderzoek’ gebruikt. Maar het is volstrekt duidelijk dat het niet gaat om een 
onderzoeksproject. Daar komt nog bij dat deze voorfase valt in de 
periode van voorbereiding van het project, dus vóór dat er van 
financiering door het ministerie sprake is.
3. Als derde reden voor het afwijzen schrijft het ministerie dat op 
"geen enkele wijze concreet is aangetoond dat er daadwerkelijk 
belangstelling bestaat voor de brochures" en dat “daardoor het draagvlak 
voor uw activiteiten onvoldoende is aangetoond." Het ministerie gaat 
daarbij volstrekt voorbij aan de verwijzing in de aanvraag naar de 
uitvoering van andere projecten door Ander Europa, waaronder de twee 
eerder vanuit het Europafonds gefinancierde projecten. In het kader van die projecten zijn een aantal publicaties uitgebracht 
die gretig aftrek vonden. De concrete aantallen bestellingen van die 
publicaties zijn in de betreffende eindverslagen aan het ministerie 
vermeld en mede op basis daarvan zijn die eerdere projecten door het 
ministerie als succesvol beoordeeld.
Aangezien door het ministerie geen andere redenen voor het afwijzen van 
deze aanvraag worden genoemd dan deze formele en feitelijk onjuiste 
redenen gaan wij ervan uit dat er andere redenen zijn om de aanvraag van 
onze organisatie af te wijzen. Wij worden in deze opvatting gesterkt 
door het feit dat op zijn minst twee andere Europa-kritische 
organisaties (Campagne tegen de wapenhandel en de Stichting Euromarsen) 
ook een afwijzing hebben ontvangen, terwijl dit jaar het Europafonds een 
onderbesteding kent van bijna honderdduizend euro. De Stichting Ander 
Europa zal dan ook in beroep gaan tegen deze beslissing van het ministerie. HET EUROPAFONDS
Het Europafonds kreeg na het referendum over de Europese grondwet in 
2005 en het afgelasten van de Brede Maatschappelijke Discussie over 
Europa de beschikking over 2,5 miljoen euro per jaar om organisaties in 
staat te stellen het debat over Europa te voeren. Van het begin af aan 
was er kritiek op het fonds omdat critici van Europa daarbij niet aan 
bod kwamen. In eerste instantie werd een aanvraag van acht organisaties die campagne 
gevoerd hadden tegen de grondwet afgewezen. Na Kamervragen en kritische 
stukken in de media verzocht het ministerie uiteindelijk de in het 
Comité Ander Europa samenwerkende organisaties een klein project in te 
dienen. Tot twee keer toe werden projecten van Ander Europa goedgekeurd 
en tot volle tevredenheid van het ministerie uitgevoerd.
In een externe evaluatie van het Europafonds indertijd is gesignaleerd 
dat critici nauwelijks aan bod kwamen. De evaluatoren stelden voor om 
"het beheer van het fonds uit te besteden aan een onafhankelijke 
organisatie" en om “een proactief beleid te voeren om nieuwe groepen 
(Europa-kritische) aanvragers aan te trekken." Beide conclusies werden door staatssecretaris Timmermans verworpen. Dat kritische organisaties slechts 1% van de gelden uit het Europafonds 
ontvingen was volgens hem te wijten aan het feit dat dergelijke 
organisaties geen aanvragen indienden. Nu er wel een aantal kritische 
organisaties aanvragen hebben ingediend worden deze aanvragen niet 
gehonoreerd.
Zie voor meer informatie, de letterlijke teksten van de aanvragen bij het Europafonds en de afwijzingsbrief de ‘Dossiers Europafonds 1 + 2’ 
op de website: http://www.andereuropa.org Reacties: info@andereuropa.org