zondag 18 december 2022

Raadsinformatiebrief over aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden getiteld iedereen kans op werk

 Raadsinformatiebrief over aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden getiteld iedereen kans op werk

De laatste ontwikkeling van de politiek in Amsterdam ten opzichte van de bijstandsgerechtigden is opmerkelijk. Er worden een aantal nieuwe regels voorgesteld door wethouder Groot Wassink sociale zaken aan de gemeenteraad. Het idee is de positie van de bijstandsgerechtigden te verbeteren. Het stuk is nogal gecompliceerd daarom is dit een korte impressie die later aangevuld kan worden. Het is niet mijn bedoeling het stuk af te schieten. Bovendien  kan ik gezien alle informatie die erin staat de consequenties niet totaal overzien van de wet en regelgeving die erin voorkomen. 

Jobcentres

De "Jobcentres"  zijn speerpunten in het komende beleid. Die waren al in eerder vormen van deze aanpak  aanwezig op de kantoren van de WPI. Je kon er in een soort kaartsysteem aangeboden banen zoeken. De nadruk viel op zoeken want veel van de aangeboden banen waren verouderd en vaak al voldaan. Uiteindelijk verdwenen die vorige "jobcentres."   Er wordt gerept over tekort sectoren maar niet genoemd welke dat zijn. Het aan werk helpen van mensen die dikwijls  tijdelijk werkloos zijn vereist veel expertise; dit geldt voor iedereen die werkloos raakt. Het is noodzakelijk dat er mensen zijn die dit werk doen met een breed blikveld zowel op de arbeidsmarkt als sociale positie van mensen die je spreekt. Het tijdelijk doen van werk met een bijstandsuitkering  is een  voortdurend terugkerend probleem omdat  digitale systemen wijzigingen slecht kunnen verwerken. Het speelt al tien tallen jaren; er is eigenlijk maar een optie dat verrekeningen fysiek deels worden gedaan. Loonkosten subsidies aan werkgevers hebben identieke  problemen als die van de verrekeningen van bijstandsgerechtigden. Het aantal mensen dat begeleiding wil worden is niet erg groot alleen geldt weer dat er vakwerk geleverd moet worden. De eisen voor betaald werk vooral in de commerciële sector zijn hoog en wie niet presteert gaat eruit het is niet realistisch om mensen met een beperking in die situatie te zetten. Dus de opleidingen zijn essentieel voor een goede re-integratie. 

taalcursus

Bovendien is er nog altijd geen fatsoenlijke taalcursus voor nieuwkomers. Op alle middelbare scholen een cursus organiseren voor nieuwkomers: dat noemen we gewoon : schakelklas Nederlands volwassenen.De term duurzame banen valt regelmatig. ik neem aan dat ermee bedoeld wordt een vast contract. Op bl 6 staat: iemand die werkloos raakt krijgt meteen ondersteuning. Maar wie doet dat en hoe is niet helder. Wat praktisch is als werkzoekenden snel een gesprek kunnen hebben met een eventuele werkgever. De laatste alinea bl 6 staat dat het bijstandsbestand is gedigitaliseerd. Hoe lang blijven bijstandsgerechtigden in het digitale bestand. Waarom gebruiken ambtenaren militaire termen: offensief, cohort. Op bl 9 wordt een plan gepresenteerd dat  er goed uitziet. Als werkgevers  hier in deelnemen kan het banen opleveren. Directe contacten, verbindingen met werkgevers zijn noodzakelijk om mensen aan werk te helpen. De Wpi moet gaan onderhandelen met werkgevers om toch banen als perspectief te hebben, loonsubsidie  kan een middel zijn maar dan moeten werkgevers garantie geven dat ze vaste contracten garanderen als mensen geschikt blijken te zijn. Het gevaar ligt op de loer dat loonsubsidies misbruikt worden door werkgevers. Directe contacten met werkgevers met de WPI zijn essentieel voor een betere dienstverlening naar de bijstandsgerechtigden. Anderzijds is mijn indruk dat een groot aantal werkgevers weinig belangstelling heeft voor mensen met een wat grotere afstand van de arbeidsmarkt. 

uitzendbureau’s

Op blz 10 wordt genoemd dat uitzendbureaus ingeschakeld worden om mensen te begeleiden tijdens een soort traject. Er wordt een bonus gegeven aan de uitzendbureaus, het wordt een interessant experiment. Op blz 11 tweede alinea wordt gerefereerd aan de sociale werkkoepel daar heb ik nog nooit eerder van gehoord de vraag is: wie zijn dit? Wisselend inkomen door tijdelijk werk blijft een terugkerend probleem. Bovendien is het zwabberend beleid van zowel lokale politiek als regeringspolitiek betreft bijvoorbeeld vrijlating van bijverdiensten; dat is een bron van ellende geweest en nu nog. Op blz 14 wordt een regeling opgevoerd de zgn  brijverdienpremie. Dat begrijp ik wel want het uitkeren van een premie is eenvoudiger als verrekening van bijverdiensten.  Nog eenvoudiger is het de bijverdiensten in een vrijlatingsregeling in te voeren Op pagina 15 en 16 wordt ingegaan op de participatie wet. Het wonderlijke is dat er weinig kritiek is geweest gedurende de uitvoering van de wet. Vrij snel blijkt dat die wet desastreuze gevolgen heeft voor een grote groep bijstandsgerechtigden. Dramatisch zijn de gevolgen voor mensen die te maken krijgen met de kostendelers regeling, die deel is van de participatie wet. Er zijn ouders die hun kinderen op straat hebben gegooid als gevolg van deze regeling. Als eerder heb ik in de commissie vergadering van de Tweede Kamer gezegd: dit is een gedrocht van een wet. We zullen dit kritisch blijven volgen. Ik hoop dat de Amsterdamse gemeenteraad dit ook doet. 

Met vriendelijke groet Henk Kroon

Linkse ambities op gemeentelijk niveau/rechts regeringsbeleid

 

Solidariteit - Commentaar 475 - 18 december 2022

Linkse ambities op gemeentelijk niveau/rechts regeringsbeleid

Piet van der Lende

Kun je eigenlijk op gemeentelijk niveau wel echt een links beleid voeren dat zoden aan de dijk zet, als er een rechtse neoliberale regering is die de budgetten bepaalt? Bovendien op vele beleidsterreinen alle bevoegdheden heeft, waarvan het gemeentelijk beleid afhankelijk is?
Deze vraag is wel vaker gesteld, maar kwam ook bij mij op na lezing van de 'raadsinformatiebrief' aan de Amsterdamse gemeenteraad over 'aan het werk helpen' van bijstandsgerechtigden. Titel: Iedereen kans op werk.

Wethouder Rutger Groot Wassink doet er alles aan om binnen de marges die de rechtse regering openlaat, bijstandsgerechtigden perspectief te bieden. Er worden nieuwe plannen aangekondigd, waarvoor 20 miljoen euro wordt uitgetrokken. Uitbreiding van de jobcenters - begeleiding van arbeidskrachten op het werk die extra begeleiding nodig hebben - invoering van premies en loonkostensubsidies - ontwikkeling van loopbaanpaden - om/bijscholing - een doelgroepenbeleid - extra investeringen in het Regionaal Werkcentrum. Verder wordt beleid ontwikkeld om 'sociale ondernemingen' zonder winstoogmerk te steunen die zich richten op het creëren van aangepast werk voor gedeeltelijk gehandicapten.

Traditioneel arbeidsethos

In de praktijk is dit echter een marginaal gebeuren. De wethouder claimt dat op deze manier 1.700 mensen aan werk zijn geholpen. Over de marginale invloed van sociale ondernemingen schreef ik eerder een artikel. (1) Het zijn eigenlijk allemaal maatregelen aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen, organisatorisch en beleidsmatig inzetten op het 'kneden' van werkzoekenden. zodat zij aan de eisen van de werkgevers kunnen voldoen. Andere instrumenten die de arbeidsmarkt beïnvloeden, heeft Groot Wassink niet.
De aanpak van de vorige collegeperiode om mensen op te roepen voor een gesprek over betaald werk of vrijwilligerswerk te doen, de cohortaanpak, wordt voortgezet (cohort: een groep mensen met gemeenschappelijke kenmerken). In de brief wordt overigens blijk gegeven van een traditioneel arbeidsethos: Betaald werk zorgt voor inkomen, maar is nog zoveel meer. Het draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde, een sociaal netwerk en heeft daarmee ook een belangrijke maatschappelijke waarde. Het college gunt iedereen een kans op werk.

Nou, op die opmerkingen valt wel wat af te dingen. Veel betaald werk voldoet allang niet meer aan de kenmerken die hiervoor werden genoemd. Vooral laaggeschoold werk niet, waarop veel bijstandsgerechtigden zijn aangewezen. Om een voorbeeld te noemen. Uit onderzoek van de Erasmusuniversiteit blijkt dat de gezondheid van mensen die platformwerk doen, slechter is dan dat van mensen die dit werk niet doen. Platformwerkers zijn vaker uitgeput en minder enthousiast over hun werk; bij het bezorgen van maaltijden, taxiritten van Über of klus- en schoonmaakwerk. In het onderzoek komt naar voren dat platformwerkers weinig contact hebben met collega's en weinig emotionele steun ervaren. (2)

Eisen werkgevers

De wethouder lijkt zich van deze relativering bewust te zijn. De 'raadsinformatiebrief' somt ambitieus een reeks van maatregelen op. Maar legt tevens de vinger op de zere plek. Te weten, een analyse waarom bijstandsgerechtigden in bestaansonzekerheid leven en met hen vele andere minima, en waarom voor hen de kansen op betaald werk minimaal zijn.
Je kunt werkzoekenden kneden zoveel je wilt, maar als werkgevers hun eisen niet willen aanpassen aan de mogelijkheden van de betrokkene, levert dat bar weinig op qua kansen op goed en leuk werk voor de bijstandsgerechtigden.

De wethouder is zich hiervan bewust en heeft op sommige werkgevers en op de regering twee punten van kritiek. In de brief wordt daar uitgebreid op ingegaan. Een goed arbeidsmarktbeleid dat ook de werkgeverskant beïnvloedt, ontbreekt, ondanks allerlei rapporten met voorstellen. De wethouder zegt dat hij lobbyt voor fundamentele veranderingen. Maar vooralsnog komen die er niet. En zo zit hij vast aan de beperkte mogelijkheden die de rechtse regering biedt. In de 'raadsinformatiebrief' geen pleidooi voor een basisinkomen in plaats van de Participatiewet, hoewel de wethouder zich daar in het verleden wel voorstander van heeft getoond. Dat is een betere oplossing dan het 'kneden' van werkzoekenden, lijkt mij. (3)

Resultaten

Toch lijkt de doorgezette aanpak van de vorige collegeperiode Meer kansen op werk met de cohortaanpak, wel beperkte resultaten op te leveren.
De wethouder claimt dat het aantal bijstandsgerechtigden met 5.000 is gedaald en dat 1.000 mensen aan het werk zijn gegaan. Veel meer in de gebieden waar de cohortaanpak werd uitgevoerd dan waar dat niet het geval was. De wethouder heeft als redenering dat je mensen niet in de steek moet laten, aandacht aan hen moet besteden en gesprekken voeren over hun mogelijkheden. Hij noemt het van de gekke dat voor aanvang van het vorige college de Sociale Dienst geen idee had wie ze allemaal in het bestand hadden zitten. De mensen hebben recht op aandacht. Daarom de cohortaanpak van de vorige collegeperiode, waarover wij een zwartboek hebben geschreven en waarop de wethouder uitvoerig heeft geantwoord. (4)

Wij vinden nog steeds dat de redenering van de wethouder te volgen is. Het gevaar dreigt echter dat ze ontaardt in een repressie systeem waarbij de uitkeringsgerechtigde onder druk gezet wordt op straffe van ieder klote baantje te moeten aanvaarden. Een opjaag systeem om bijstandsgerechtigden te laten dansen naar de pijpen van de werkgevers. De wethouder en het management lijken maar beperkt invloed te hebben op wat er in de spreekkamers gebeurt tussen de bijstandsgerechtigde en de klantmanager. En dat terwijl zij soms niet over de kennis en vaardigheden beschikken die nodig zijn om met mensen om te gaan in complexe probleemsituaties.
Het aantal bijstandsgerechtigden is met 5.000 verminderd. Maar er zijn slechts 1.000 aan het werk gegaan. Waar komt die vermindering van 5.000 dan door?
In een persbericht wordt opgemerkt dat er ook uitkeringen zijn beëindigd, na de controles. Maar om hoeveel gevallen het hier gaat, wordt niet vermeld. Die telling van 1.000 uitstroom is ook aanvechtbaar. Wij kregen een werkzoekende op het spreekuur die hevig solliciteerde en bij een vacature werd opgeroepen voor een sollicitatiegesprek. Hij had het geheel zelfstandig gevonden. Net in dezelfde tijd kreeg hij een oproep voor een gesprek met een klantmanager (heten tegenwoordig anders) om te praten over aan het werk gaan. De werkzoekende deelde mee dat hij in een sollicitatieprocedure zat. Enige tijd later werd hij op de vacature aangenomen. Telt dit nu mee voor de uitstroom van de 1.000 bijstandsgerechtigden, dankzij de aanpak van de wethouder? Wij zouden dat niet terecht vinden.

Mijn conclusie: de wethouder zet een scala aan instrumenten in om de werkzoekenden aan te passen aan de eisen van de arbeidsmarkt. Andere instrumenten om de werkgeverskant te beïnvloeden, zodat het werk aangepast wordt aan de mensen in plaats van andersom, heeft hij niet. De effecten van dit beleid zijn beperkt of afwezig. Een links beleid op gemeenteniveau met een rechtse regering? Het lijkt onmogelijk.

(1) bijstandsbond.blogspot.com/2022/03/sociaal-ondernemen-in-de-marge
(2) www.eur.nl/nieuws/de-realiteit-van-platformwerkers-baanonzekerheid-uitputting-en-weinig-bevlogenheid
(3) research.tilburguniversity.edu/en/publications/een-basisinkomen-voor-alle-volwassenen
(4) bijstandsbond.org/post/zwartboek-cohortaanpak-in-de-bijstand-in-amsterdam

dinsdag 6 december 2022

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023. Bijstand voor alleenstaanden omhoog met 89 euro per maand exclusief vakantiegeld.

 

Per 1 januari 2023 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon stijgt van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2023 herzien. Brutominimumlonen (exclusief vakantietoeslag) naar leeftijd: Per maand vanaf 21 jaar € 1.934,40 

Participatiewet

Per 1 januari 2023 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie): Gehuwden/samenwonenden Per maand €1.622,68 Vakantie-uitkering € 85,40 Totaal  € 1.708,08

Alleenstaanden en alleenstaande ouders Per maand €1.135,88 Vakantie-uitkering 59,78 Totaal 1.195,66

De (netto) uitkeringen, voor mensen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie): Gehuwden/samenwonenden Per maand €1.716,84 Vakantie-uitkering 90,36 Totaal €1.807,20

Alleenstaanden en alleenstaande ouders Per maand €1.264,14 Vakantie-uitkering € 66,53 Totaal € 1.330,67


zondag 4 december 2022

De economische recessie komt eraan.

 We hebben een grote inflatie. Economen zijn diep verdeeld over de oplossing daarvan. Analisten zijn het niet eens over de koers van de Europese Centrale Bank. Frankfurt trapt te hard op de rem terwijl de economie aan de vooravond van een stevige recessie staat, waarschuwen de 'duiven', die een rekkelijk monetair beleid aanhangen. Zij vinden dat de rente door de ECB niet teveel moet worden verhoogd om infaltie tegen te gaan. 'Haviken', die juist de harde lijn voorstaan, vinden dat de ECB de torenhoge inflatie veel te slap aanpakt en eisen verhoging van de rente. Een lage rente houdt de inflatie in stand, een hoge rente brengt het risico met zich mee van een recessie, omdat investeren voor ondernemers duur wordt en de huizenprijzen dalen. 

 Daaruit blijkt, dat er binnen de markteconomie van het kapitalisme eigenlijk geen werkelijke oplossing is voor het probleem. Ook minister Kaag waarschuwt voor een recessie. Alle seinen staan op rood. De recessie wordt gebruikt om de inflatie tegen te gaan. De rente verhogen maar wel een recessie. En Kaag waarschuwt meteen dat de comenserende maatregelen die de regering nu neemt veel geld kosten. En dat dat zo niet door kan gaan. Daarmee bereidt ze de (Nederlandse) bevolking voor op een situatie, waarin velen in diepe armoede zullen worden gestort, zonder dat er oplossingen worden aangedragen. Maar de marktfundamentlisten willen als oplossing juist meer markt, er zou teveel overheidsingrijpen zijn, terwijl het juist andersom is. De D'66 coryfeen en de VVD trekken niet de conslusie, dat de markt slecht werkt en gaan door met pappen en nathouden en tegenstrijdige maatregelen ten koste van veel mensen.

  Piet van der Lende

zaterdag 26 november 2022

Voorschotbeschikkingen zorgtoeslag en huurtoeslag van de belastingdienst

De belastingdienst heeft de voorschotbeschikkingen huurtoeslag en zorgtoeslag verstuurd. Bij mij wordt de zorgtoeslag 1858 euro per jaar, ongeveer 155 euro per maand, (was 112 euro per maand) en de huurtoeslag wordt bij mij 3086 euro per jaar, ongeveer 257 euro per maand bij een huur van 525 euro. (Was 242 euro per maand). Al met al een stijging van 58 euro totaal. Vooral de stijging van de huurtoeslag valt tegen. Een stijging van 15 euro per maand die ik 1 juli kan inleveren bij de woningbouwstichting. Veel mensen zullen ook weinig hebben aan de stijging van de zorgtoeslag, omdat de collectieve verzekeringen voor de minima bij de gemeenten fors duurder worden door het verbod op premiekortingen op deze collectieve verzekeringen die het kabinet heeft ingevoerd. Bovendien stijgen de premies voor alle verzekeringen. Piet van der Lende 

dinsdag 22 november 2022

Nieuws over het Amsterdamse minimabeleid

 Nieuws over het Amsterdamse minimabeleid

extra 85 euro

Iedereen met recht op de individuele inkomenstoeslag krijgt begin december (ergens rond de 9e) een extra toeslag van het huidige bedrag. Dat is dus een extra €85 per persoon. Voor echtparen betekent dit dus €170.

herijking inlichtingen plicht

Bij de inzet van handhaving is proportionaliteit in Amsterdam een vereiste. De bijstandsuitkering is complex en voor veel Amsterdammers die hier op aangewezen zijn, ondoorgrondelijk geworden. Dat leidt tot fouten en onbewust oneigenlijk gebruik. In onze aanpak houden we daar rekening mee. Die complexiteit zit met name in het veelal verouderde begrippenkader van de Participatie en de inlichtingenplicht. Die inlichtingenplicht schrijft bijstandsgerechtigden voor zelf bij het college melding te doen van alle veranderingen in diens leven die mogelijk van invloed zijn op het recht op uitkering. Het fraudebegrip in de sociale zekerheid bepaalt dat een handeling die in strijd is met die inlichtingenplicht als fraude in aanmerking moet worden genomen. Hoewel het Rijk al lange tijd geleden heeft aangekondigd het handhavingsinstrumentarium te gaan herijken, is het niet de verwachting dat dit voor 1 januari 2025 zal lukken. Het college vindt dit te lang duren en onderzoekt nu op welke wijze we in Amsterdam de omgang met de inlichtingenplicht kunnen vereenvoudigen om zodoende minder repressieve maatregelen te hoeven treffen. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2023 wordt afgerond. Het college zal de Raad dan daarover nader informeren.

Piet van der Lende

zondag 20 november 2022

Tijdelijke opschorting aflossing schulden aan WPI in Amsterdam

 Tijdelijke opschorting

De gemeente Amsterdam is overgegaan tot tijdelijke opschorting vanaf oktober 2022 van de aflossing van schulden van bijstandsgerechtigden aan werk en inkomen. Dit betekent dat door WPI vanaf 1 oktover 2022 geen aflossingsbedragen worden ingehouden op de bijstandsuitkering ter aflossing van de schulden. De gemeente Amsterdam heeft dit besloten in verband met de stijgende energiekosten en de inflatie. Vanaf 1 januari 2023 worden de uitkeringen en toeslagen verhoogd en dan gaat de betrokken bijstandsgerechtigde weer de schuld conform de eerdere afspraken aflossen.

De gemeente telt de maanden oktober, november en december mee als maanden waarin de bijstandsgerechtigde aan zijn of haar aflossingsverplichtingen heeft voldaan. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u bellen naar 020 252 6000 en vragen naar een medewerker Terugvordering. 

Dit staat allemaal in een brief van Renger Visser, directeur werk en inkomen aan clienten van WPI

Mocht u een schuld aflossen bij werk en inkomen en de maatregel is bij u niet doorgevoerd, dan moet u aan de bel trekken.


Piet van der Lende


dinsdag 25 oktober 2022

printscreen van afwijzing aanvraag is besluit waartegen bezwaar kan worden ingesteld.

 Tegenwoordig gaat steeds meer digitaal. Een aanvraag voor een energietoeslag in Amsterdam voor degenen, die niet automatisch in aanmerking komen gaat bijvoorbeeld digitaal. Je vult online je gegevens in en krijgt direct anwoord op je scherm of de aanvraag is afgewezen of in behandeling genomen. Je krijgt geen beschikking thuis, er ontstaat verder geen correspondentie met de gemeente. Nu heeft de rechter besslist, dat als je een prinscreen maakt van de digitale afwijzing je daartegen in bezwaar kunt gaan omdat het een overheidsbesluit is in de zin van de wet. Je hebt dus ondanks het ontbreken van verdere correspondentie met de gemeente dus wel een middel in handen om te protesteren. Maak altijd een printscreen van je online aanvragen die automatisch worden afgewezen!

Piet

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:3066&showbutton=true&keyword=besluit+rechtsgevolg&keyword=mail


 

donderdag 20 oktober 2022

Protestbijeenkomst in Amsterdam op 26 oktober over de stijgende voedsel en energieprijzen.


De ontwikkelingen op economisch gebied hebben dramatische gevolgen. Behalve dat de gas en energie prijzen explodeerden zijn de voedsel prijzen abnormaal hoog gestegen. De inflatie ging als een raket omhoog.

In de eerste instantie lukt het de meeste mensen nog wel om rond te komen. Echter als de eind afrekeningen de bus in rollen en de laatste reserves op zijn zal er een vrij grote groep in armoede vervallen. Ofschoon het zittende kabinet de ellende enigszins tracht te compenseren blijkt nu al dat mensen in de problemen terecht komen.

Het is nu zo dat deze regering veel te laks is in het oplossen van de problemen. Er moet geëist worden dat deze regering onmiddellijk de voedsel producenten en supermarkten maximumprijzen oplegt

De Bijstandsbond heeft een petitie gelanceerd waarin wij een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid eisen. Je kunt de petitie tekenen op https://bijstandsbond.amsterdam

Op 26 oktober organiseert de Bijstandsbond een grote protestbijeenkomst om deze zaken te bespreken. Wij hebben een werkgroep inflatie die wekelijks bijeenkomt en een energiespreekuur waar mensen hun energierekening kunnen laten doorrekenen en waar ze advies krijgen. Op de bijeenkomst willen we het hebben over wat wij in eigen omgeving kunnen doen, maar ook over welke andere acties we kunnen ondernemen om de huidige ontwikkelingen aan de kaak te stellen en alternatieven te presenteren.

Voor de grote bijeenkomst hebben wij de volgende sprekers uitgenodigd:

Maureen van der Pligt bestuurder FNV uitkeringsgerechtigden

Harry Westerink van Doorbraak

Yde Cosgun van Foodwatch

We hebben als voorzitter Halil Celik

Er zal een korte inleiding worden gehouden door Rodrigo Fernandez, econoom bij SOMO, over het thema wat is inflatie.

Bijeenkomst

26 oktober 2022

Dijktheater in Tetterode
Da Costakade 160
1053 XD Amsterdam

Amsterdam

Inloop: 18.30 uur

Aanvang: 19.00 uu

Einde: 22.00 uur.

Voor meer informatie;

Bijstandsbond
020-6898806
info@bijstandsbond.amsterdam

maandag 3 oktober 2022

Menstruatiearmoede

 Menstruatiearmoede


Heb jij 5 minuten om www.neighborhoodfeminists.com te helpen met hun onderzoek naar menstruatiearmoede in Amsterdam? Menstrueer jij? Vul dan de anonieme vragenlijst op
www.AMSmenstrueert.nl nu!  Met jouw hulp hopen ze waardevolle informatie te verzamelen over menstruatie en menstruatiearmoede in de stad. Niemand zou moeten kiezen tussen maandverband en eten, en ze vechten al voor gratis producten voor iedereen die ze nodig heeft. Goed onderbouwd onderzoek waar ALLE mensen die menstrueren in Amsterdam meedoen, inclusief minima en degenen die misschien niet gedocumenteerd of geregistreerd zijn, is broodnodig. Ga naar www.AMSmenstrueert.nl om de enquête in te vullen en daarna graag delen met anderen!


Warme groet,
Tammy

mede-oprichter & voorzitter
Neighborhood Feminists
www.neighborhoodfeminists.com

Remmerdenplein 100
1106 AK Amsterdam
tammy@neighborhoodfeminists.com

zondag 25 september 2022

Censuur Facebook. Advertentie Bijstandsbond op Facebook afgewezen wegens 'onacceptabele bedrijfspraktijken'.

 Persbericht 25-09-2022

Censuur Facebook. Advertentie Bijstandsbond op Facebook afgewezen wegens 'onacceptabele bedrijfspraktijken'. 

De Bijstandsbond heeft een werkgroep inflatie opgericht die wekelijks bij elkaar komt en die de inflatie en de hoge energieprijzen onderzoekt en waar informatie wordt uitgewisseld over waar wat het goedkoopste is. Als voorlopig resultaat van de werkgroep is een energiespreekuur opgericht, waar mensen hun energierekening kunnen laten doorrekenen of alles wel klopt. Verder zijn wij een petitie gestart en hebben wij de overlevingsgids voor de minima op internet. Met tips en trucs om te overleven in deze moeilijke tijden. www.overlevingsgids.net.

Om de petitie te promoten hebben wij de volgende tekst verspreid op twitter en facebook: 'Het gaat in de kapitalistische economie helemaal fout. Het systeem stuit op sociale en ecologische grenzen en heeft zijn langste tijd gehad. Het wordt tijd voor iets anders. NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!. Teken de petitie!. 

https://bijstandsbond.amsterdam

Ook hebben wij een kleine advertentie aangemaakt op Facebook met bovenstaande tekst. Dat moest beoordeeld worden, zei Facebook. Vervolgens kregen wij het volgende antwoord:

Je advertentie is afgewezen

Je advertentie is afgewezen omdat deze niet voldoet aan ons beleid inzake Onacceptabele bedrijfspraktijken . Dit betekent dat je advertentie niet wordt uitgevoerd en niet wordt weergegeven aan je doelgroep.

We weten dat dit invloed kan hebben op je huidige zakelijke doelstellingen. Als je van mening bent dat de advertentie ten onrechte is afgewezen, kun je een nieuwe beoordeling aanvragen.

Het kan niet anders dan dat Facebook de advertentie te opruiend vond. Wij vinden dit onacceptabele censuur. Wij zijn een democratische organisatie, die geen vlieg kwaad doet. Honderden mensen worden jaarlijks geholpen op ons inloopspreekuur. Wij geven gewoon onze politieke mening, zonder aanzetten tot haat, vernielingen, en andere oproepen tot geweld en toch worden wij geweigerd. 

Voor meer informatie:

Bijstandsbond

06-20367458

info@bijstandsbond.amsterdam

Da Costakade 162

1053 XD Amsterdam

vrijdag 23 september 2022

NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!. Teken de petitie!


 Beste vrienden,

 De Bijstandsbond is zojuist de volgende campagne gestart: NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!.
 
  Het gaat in de kapitalistische economie helemaal fout. Het systeem stuit op sociale en ecologische grenzen en heeft zijn langste tijd gehad. Het wordt tijd voor iets anders, we moeten toewerken naar een ander systeem zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen. Wij willen een wereld waarin de economie draait om menselijk welzijn en planetaire gezondheid, in plaats van om oneindige economische groei en ophoping van rijkdom bij een klein aantal miljardairs.

Daarom hebben we nu een echt noodplan nodig met maatregelen op de korte termijn, de lange termijn en op lokaal niveau:

WAT ER NU MOET GEBEUREN
• Compensatie van de uit de hand lopende energieprijzen.
• Geen afsluitingen van gas en elektra.
• Huurbevriezing en zo mogelijk verlaging van de huren.
• Garantie voor iedereen dat het basispakket van dagelijkse levensbehoeften kan worden
verkregen ook als je het niet kunt betalen.
• Hogere lonen en vaste banen inclusief inflatiecorrectie van de lonen tot aan modaal, en
koppeling van pensioenen en uitkeringen.
• Verhoging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen naar 15
euro per uur.
• Versnelde isolatie van woningen door woningbouwverenigingen en particulieren zonder
verhoging van de huren.
• Afschaffen eigen risico in de zorg

WAT ER STRUCTUREEL MOET VERANDEREN
• De productie van energie reguleren en socialiseren.
• Prioriteit voor betaalbare huurwoningen: huren die maximaal oplopen tot 20% van het netto inkomen, terugdringen marktpartijen in de woningsector en socialiseren van grote particuliere huizenbedrijven.
• Bevriezen en reguleren van prijzen voor noodzakelijk voedsel en andere noodzakelijke
levensbehoeften. Winsten afromen van de profiteurs van de inflatie. 
• Biologisch voedsel bevorderen en goedkoper maken ten opzichte van regulier voedsel.
• Goed en goedkoop openbaar vervoer.
• Meer zeggenschap aan de basis in politieke besluiten, economie en bedrijven.

WAT ER LOKAAL MOET GEBEUREN
• Voorkomen dat gemeenten meewerken aan ontruimingen en afsluiting van gas en licht
• Noodplan voor het onderbrengen van daklozen en vluchtelingen met en zonder papieren.
• Gemeenten moeten de bevoegdheid krijgen leegstaande kantoorpanden en andere grote
gebouwen te vorderen voor woonruimte.
• Financiering van energieschulden uit de bijzondere bijstand.
• Kleinschalige milieuvriendelijke goedkope voedselproductie aan de rand van de stad of
dorp bevorderen (zoals in Amsterdam in de Lutkemeerpolder).
• Verhoging van de langdurigheidstoeslag voor de minima en verhoging van de
Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm) uit het fonds van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor chronisch zieken en
gehandicapten.

Laten we de inflatie bestrijden, de energieprijzen betaalbaar maken en bittere armoede onder honderdduizenden voorkomen. Roep het kabinet op om ons noodplan te omarmen en teken nu de petitie!

  https://bijstandsbond.amsterdam

  Als gewone mensen zoals jij en ik samen komen en strijden voor onze idealen, kunnen we voor echte verandering zorgen. Samen kunnen we een heleboel mensen bereiken en zorgen voor een doorbraak rond dit belangrijke onderwerp. 

  Zou je deze petitie - nadat je hebt getekend - met anderen willen delen? Het is heel makkelijk - je hoeft alleen deze mail door te sturen. 

  Bedankt!

  Piet

zaterdag 3 september 2022

Aktieverband van werklozen en minima in Duitsland vordert onmiddelijke opening van de pijplijn Nord Stream II

Wat is Nord Stream II?


Nord Stream 2 bestaat uit twee gaspijpleidingen die ruim 1200 kilometer over de bodem van de Oostzee lopen. Deze liggen parallel aan Nord Stream 1 - de leiding die sinds 2011 in gebruik is. De leidingen beginnen in de buurt van Sint-Petersburg en lopen naar het noordoosten van Duitsland. In totaal moet daarmee 55 miljard kubieke meter gas per jaar geleverd worden. Dat zou genoeg moeten zijn voor 26 miljoen huishoudens, is te lezen op de website van Nord Stream 2. Het project kost 9,5 miljard euro dat voor de helft gefinancierd wordt door het Russisch staatsbedrijf Gazprom en voor de helft door een aantal westerse bedrijven, waaronder Shell. Om de certificering rond te krijgen is een Duitse dochteronderneming opgericht voor Nord Stream 2. President Poetin benadrukte dat de verbinding klaar is voor gebruik en dat die de druk op de Europese gasmarkt met de huidige torenhoge prijzen kan verlagen. Maar een beslissing over de goedkeuring van de Duitse toezichthouder is nu opgeschort. Vanwege de oorlog in Oekraine.

De Duitse werklozen van 'Das Aktionsbundnis Sozialproteste' (ABSP) (Aktieverband van sociale protsten) eisen nu onmiddelijke opening van de pijplijn Nord Stream II. Nord Stream 2 openen als middel tegen infaltie en sociale afbraak, wegens de dreigende recessie! Berdijven die over de kop gaan vernietigen arbeidsplaatsen! De hoge energieprijzen drijven mensen in de armoede! Vrede in plaats van een economische oorlog van de NATO!. Deze oproep werd op een nationale manifestatie in Duitsland van het Aktionsverband op 20 augustus 2022 in Gera aangenomen. Het ABSP is een in juni 2005 tegen Harz IV en loondumping opgericht nationaal netwerk van werklozen en Sozialprotsten. www.die-soziale-bewegung.de