maandag 28 februari 2011

Van het zuur en zoet

Het is weer verkiezingstijd. De ene partij belooft nog meer dan de
andere. Het kan maar niet op. Maar pas op dat geldt alleen maar voor
mensen die reeds de schaapjes op het droge hebben. Die kunnen zich
verheugen in allerlei financiële tegemoetkomingen. Zeker als je
koophuis een miljoen kost
Maar als je geen engeltje op je schouders hebt en je moet ploeteren
voor je euro?s, dan zijn het plots geen verkiezingsbeloftes meer. Het
zijn opeens verkapte dreigementen geworden.
Nee, dan zijn die verhalen van die rondreizende politici minder
optimistisch. De bomen groeien niet meer tot in de hemel. Dan hebben
ze het over het inflatiespook. En om dat te beteugelen moeten de lonen
niet al teveel stijgen etc.
En wordt de kredietcrisis erbij gehaald om uit te leggen dat er fors
in de overheidsuitgaven gesneden moet worden. En dat er op de
huurtoeslag flink bezuinigd gaat worden.
Juist tijdens verkiezingstijd, waarin ieders stem gelijk zou moeten
zijn, zien we het omgekeerde. Net nu worden de verschillen uitvergroot
om er zoveel mogelijk persoonlijk gewin uit te slepen.
Het bontst in deze maakt de VVD het wel. Met de leuze: minder
overheid = minder belastingen. Maar wat ze er niet bij vertellen is
dat je dan ook meer zelf moet betalen. Minder overheidsbijdragen voor
het openbaar vervoer betekent automatisch een duurder vervoerskaartje
en overvolle bussen. Maar ja daar heeft een gemiddelde VVD?er geen
boodschap aan. Die mag met zijn auto 130 km per uur over de
afsluitdijk zoeven.

Jacques Peeters
Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam
WBVA@dds.nl

zaterdag 26 februari 2011

Afschaffing van sociale zekerheid voor grote groepen en van solidariteit in de Nederlandse samenleving nabij

Verklaring Bijstandsbond

Vanavond om half 9 belangrijke uitzending van het programma uitgesproken van de Vara over de afschaffing van bijstand voor duizenden inwoners

Regering van PVV, VVD en CDA met gedoogsteun van de SGP laat mensen met een minimuminkomen verrekken. Stem 2 maart in ieder geval wat anders!

De Vara heeft de hand gelegd op het wetsvoorstel de bijstand te wijzigigen. Op vrijdagavond 25 februari wordt in het VARA programma ‘Uitgesproken’ aangetoond, dat door een nieuw wetsvoorstel duizenden bijstandsgerechtigden hun uitkering zullen verliezen. In het regeerakkoord is al voorzien, dat in de WWB de bijstand voor inwonenden wordt afgeschaft en dat de toets op het partnerinkomen wordt vervangen door een toets op het huishoudinkomen. Daarmee komt bijvoorbeeld te vervallen dat er geen gezamenlijke huishouding is als je die voert met bloedverwanten in de eerste lijn. Nu hebben een vader en een moeder die een inwonende zoon van 23 hebben met een eigen inkomen nog 90% van het wettelijk minimumloon aan bijstand. In de nieuwe regeling zal de inwonende zoon met zijn inkomen voor zijn vader en moeder moeten zorgen. De ouders hebben geen recht meer op bijstand. Ook in andere leefsituaties zal de bijstand, met name bij een-ouder gezinnen met inwonende –soms gedeeltelijk studerende kinderen- komen te vervallen.
Ook duizenden Wajongers zullen hun uitkering binnen 2 jaar verliezen

De regering is ook bezig met een wetsvoorstel, om de Wajong, de bijstand en de sociale werkvoorziening samen te voegen in 1 regeling. Deze maatregel gaat op zijn vroegst 1 januari 2012, maar waarschijnlijk iets later in. Dan zal de nieuwe toets op de inwonenden ook van toepassing zijn op thuiswonende gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de Wajong. Ook zij zullen hun uitkering verliezen. De regering is nog in overleg met sociale partners en de vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, maar loopt nu alvast vooruit op dat overleg door met afzonderlijke maatregelen te komen. Hierdoor worden de overlegpartners geschoffeerd en de armstejn ind e samenleving een perspectief op een uitweg uit de armoede ontnomen.

Er is in de Tweede kamer ook een wetsvoorstel ingediend door de VVD om iedereen die geen Nederlands spreekt uit te sluiten van de bijstand. Dit gevoegd bij andere maatregelen, zoals het gedwongen tewerkstellen van werklozen voor een loon dat beneden het wettelijk sociaal minimum ligt geeft aan, dat het deze regering ernst is om vooral de mensen die financieel het moeilijkst zitten keihard te pakken. Dan kan de hoogste schijf van het belastingtarief wel naar beneden. Om misselijk van te worden.
Voor een samenvatting van het wetsvoorstel klik hier.

zaterdag 12 februari 2011

Geeft NOOIT uw Digid code af, ook niet aan functionarissen van de overheid

Op 25 maart van vorig jaar schreven wij een persbericht over een ambtenaar van de sociale dienst in Tilburg die bij een klant vroeg naar de inlogcode DigID.
Allerlei instellingen gaan in Nederland steeds meer over op de mogelijkheid, uitkeringen of andere diensten digitaal aan te vragen. Het voorbeeld uit Tilburg laat zien, dat deze methode tamelijk fraudegevoelig is.

Overheidszaken kun je via internet regelen met de Digitale Identificatie code (DigId). De aanvraag van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie bijvoorbeeld, of uw belastingaangifte of ene uitkering aanvragen. Hierbij moet de overheid alleen wel zeker weten wie u bent. Aan het loket laat u dan uw paspoort of uw rijbewijs zien, of u zet een handtekening. Op internet gebruiken we hiervoor DigiD. Je kunt een DigId inlogcode aanvragen via een website. Je krijgt dan een inlognaam en een wachtwoord. Op de website staat duidelijk dat je deze gegevens NOOIT aan derden moet verstrekken. Ze zijn strikt persoonlijk en alleen voor jezelf bestemd om je als persoon tegenover de overheid op internet te identificeren.

De Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam heeft aangekondigd, dat het in de toekomst mogelijk is uitkeringszaken te regelen via een digitaal loket op www.werk.nl
De mogelijkheden al je adminstratieve taken via de computer af te handelen breiden zich uit. Voorlopig zullen in Amsterdam alleen klanten van het marktplein Oost/Centrum van deze faciliteit gebruik kunnen maken. Dit is voor de Bijstandsbond aanleiding nog eens de volgende waarschuwing te doen uitgaan. Geef nooit je Digidcode af, aan niemand.

Een sociale dienst ambtenaar uit Tilburg blijkt haar positie misbruikt te hebben om een klant van de dienst haar inlognaam en wachtwoord af te troggelen in verband met (controle op) de aanvraag kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. De ambtenaar wilde toen gebruikersnaam en wachtwoord weten en de klant heeft haar deze gegeven en op een papiertje geschreven.

Er bestaan veel hulpverleningssituaties, waarin afhankelijkheids en machtsrelaties bestaan. Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat de meeste hulpverleners en functionarissen van de overheid van goede wil zijn, betekent de invoering van de Digid code in dit soort situaties toch dat het fraudegevoelig is. Je kunt mensen onder valse voorwendselen hun code aftroggelen. ‘Ik help je wel even’. Vervolgens kun je je tegenover de overheid digitaal voordoen als meneer of mevrouw die en die en zonder dat de eigenlijke mevrouw of meneer die en die het weet, allerlei dingen aanvragen en op je giro laten storten. Hoewel misschien in de verschillende systemen waarborgen zijn ingebouwd om dit te voorkomen houdt de Digid code toch bepaalde risico’s in.

Het is absoluut niet toegestaan dat ambtenaren hiernaar vragen. Wij hebben de betrokken klant in Tilburg geadviseerd onmiddelijk haar wachtwoord te veranderen. GEEF NOOIT je inlognaam en wachtwoord af aan wie dan ook. (Ook niet aan personen die zich voordoen als ICT -ers en die zich via Email of telefonisch of aan het loket voordoen als functionarissen van de overheid.)
We gaan ervan uit, dat de Dienst Werk en Inkomen richtlijnen voor de klantmanagers en andere functionarissen zal uitvaardigen, waarin staat dat zij nooit naar de Digid code vragen en dat de Dienst ervan uitgaat, dat het aanvragen van een Digid code vrijwillig is. Klanten mogen niet onder druk gezet worden de code aan te vragen.
Dit is tevens bedoeld als een oproep aan mensen zich ook bij ons te melden als ze dit wel hebben meegemaakt.

Sparen voor de oude dag

Op 08 februari kwam een man op het spreekuur met het volgende probleem. Door de gebrekkige administratie van het bevolkingsregister in Marokko in het verleden werd van de man niet de geboortedatum genoteerd, wel het geboortejaar. Bij zijn komst naar Nederland lang geleden is bij inschrijving in het Nederlandse bevolkingsregister de datum 1 januari aangehouden. Dit schijnt in de gemeentelijke basisadministratie gebruikelijk te zijn. Toen de man de leeftijd van 62 jaar had bereikt, op 1 januari dus officieel, zei de werkgever dat de werknemer een beroep zou kunnen doen op een VUT regeling via het sociaal fonds waarbij die werkgever was aangesloten. Na die drie jaar zou de man dan een beroep kunnen doen op AOW, in dit geval met aanvullende bijstand ook uitbetaald door de Sociale Verzekerings Bank. (SVB) Dit laatste omdat de man niet vanaf zijn 18e in Nederland gewoond heeft maar pas op latere leeftijd hier is gaan wonen. Je bouwt als je in Nederland woont vanaf je achttiende iets meer dan 2 procent AOW rechten op en dus had de werknemer onvoldoende rechten opgebouwd voor een volledige AOW.

Het sociaal fonds dat de VUT regeling uitvoert en de werkgever hebben afgesproken dat de regeling voor 3 jaar geldt. Voor deze werknemer ging de regeling dus in op 1 januari van het jaar waarin hij 62 werd. En nu komt het. Bij de uitvoering van de sociale zekerheidswetten zoals de AOW wordt als ingangsdatum voor mensen waarvan de geboortedatum onbekend is niet 1 januari aangehouden maar het midden van het jaar, dus 1 juli. Dit op grond van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit de negentiger jaren van de vorige eeuw. Dit wordt door de SVB als richtlijn aangehouden. De werknemer heeft nu gebruik kunnen maken van de VUT regeling vanaf 1 januari van het jaar, waarin hij 62 werd tot 1 januari van het jaar waarin hij 65 is geworden. Dat kan niet langer, want de VUT regeling duurt maximaal 3 jaar. En de AOW gaat pas 1 juli in. Er ontstaat dus een gat van een half jaar waarin de man geen inkomen heeft. Hij zal voor zijn inkomen een beroep moeten doen op de bijstand en als hij vermogen heeft zoals spaargelden heeft hij pech gehad. In het onderhavige geval maakt dat niet veel uit, want ook na zijn 65ste zal deze man een beroep moeten doen op aanvullende bijstand. Anderen hebben dit soms niet nodig omdat zij naast een onvolledige AOW uitkering aanvullend pensioen ontvangen uit de tijd dat zij werkten waarmee zij op of boven het sociale minimum uitkomen. In dat geval is het wel schrijnend als iemand tijdelijk noodgedwongen ene beroep moet doen op bi9jstand, want dan mag je geen vermogen hebben boven een beperkt bedrag.

De werkgever en het sociaal fonds stellen zich op het standpunt, dat de VUT regeling maximaal 3 jaar duurt en geen 3 en een half jaar. Dus het is van tweeen een: de man krijgt nog een half jaar VUT en dan moet hij het eerste half jaar terugbetalen of hij krijgt het laatste half jaar geen VUT uitkering. Als de man en de werkgever dit geweten hadden en hij had op zijn 62ste nog een half jaar doorgewerkt dan was er niets aan de hand geweest. we gaan uitzoeken wat hieraan gedaan moet worden. Vooral voor migranten die in VUT regelingen zitten die beperkt zijn in tijd en die na hun 65ste geen beroep hoeven te doen op aanvullende bijstand kan het bijzonder schrijnend zijn dat bijstand de enige oplossing is, omdat zij daarvoor niet in aanmerking komen bij een gering vermogen. Zij moeten dan gedurende dat halve jaar leven van hun spaargeld, terwijl ze in hun werkzame leven tegelijkertijd premie betaald hebben voor een aanvullend pensioen. Ze betalen dus dubbel van hun spaargeld.

Acties tegen bezuinigingen op het openbaar vervoer

Op maandag 14 februari komt het personeel van het Amsterdamse openbaar vervoer-bedrijf GVB in actie tegen de privatisering en de bezuinigingen in het openbaar vervoer. Dinsdag zijn er acties in Den Haag en woensdag in Rotterdam. Ook het Amsterdamse Steuncomité Sociale Strijd (SSS), waar de Bijstandsbond aan deelneemt, en allerlei andere linkse activisten gaan op 14 februari protesteren tegen de afbraakplannen van het kabinet. Het SSS roept maatschappelijke organisaties op om een solidariteitsverklaring te ondertekenen en verder te verspreiden.

Zelfs de Amsterdamse VVD-wethouder Eric Wiebes lijkt zich rot geschrokken te zijn van de schandalige maatregelen die de regering voor het openbaar vervoer in petto heeft. “De situatie is nog veel ernstiger dan veel Amsterdammers denken”, stelt hij. Het gaat “om forse ingrepen waar veel Amsterdammers last van krijgen”. Het GVB moet in 2012 al avond- en weekenddiensten schrappen van bus- en tramlijnen. Ook worden er routes ingekort en wordt er minder vaak gereden. Voor de jaren daarna is het beeld nog somberder: tussen 2013 en 2017 moet er gemiddeld 70 miljoen worden bezuinigd. Van de 16 tramlijnen dreigen er 6 te verdwijnen, en van de 44 buslijnen dreigen er nog maar 24 over te blijven.

Aanstaande maandag wordt actie gevoerd vanaf 9 uur. Komt allen! Voor nadere informatie: steuncomite Sociale Strijd

zondag 6 februari 2011

Automatiseringssysteem Dienst Werk en Inkomen werkt nog steeds niet goed

Niemand weet hoeveel mensen financieel de dupe zijn.

Per 1 januari 2010 werd door de Dienst Werk en Inkomen een nieuw automatiseringssysteem ingevoerd, dat sindsdien veel kinderziektes kende. Het nieuwe computersysteem is een samenwerkingsverband in het kader van de G4, de vier grote steden in Nederland. Dus in andere steden moeten de hier gesignaleerde problemen ook zijn. Zo werden in januari in Amsterdam uitkeringspecificaties te laat verstuurd, werden verrekeningen van eigen verdiensten niet goed berekend en kregen mensen in juni onterecht geen vakantiegeld omdat het DWI in het verleden een vordering op hen had gehad.

systeem werkt nog steeds niet goed

En nog steeds werkt het systeem niet goed. Er komen mensen op ons spreekuur met een beschikking van de gemeente waarin wordt gesteld dat de gemeente cq het DWI een vordering op hen heeft. In de beschikking wordt verwezen naar een terugvorderingsbesluit van 1 januari 2011. (Nieuwjaarsdag) Het blijkt nu dat alle terugvorderingsbesluiten van 2010 op 1 januari door de computer automatisch zijn gebruteerd. De computer heeft vervolgens automatisch een brief verzonden. Dus die mensen moeten behalve de netto uitkering ook de ingehouden belasting aan DWI terugbetalen. Terwijl de gemeente als beleid heeft, dat wanneer er geen sprake is van verwijtbaarheid (bv de persoon in kwestie heeft eigen verdiensten wel opgegeven, maar de DWI heeft fouten gemaakt) de terugvordering niet wordt gebruteerd. Maar de computer weet dat niet. Nogmaals, de verzonden beschikkingen zijn automatisch door de computer aangemaakt, daar is geen mens aan te pas gekomen.
andere knelpunten

Dit heeft bij terugvordering nog andere gevolgen. Zo wordt in beschikkingen van een terugvordering soms verwezen naar voorgaande brieven, waarvan de datum wordt genoemd. Ook hier komt geen mens aan te pas. De functionaris van het DWI vult wat basisgegevens in, en de rest gaat automatisch. Uitvoeren berekeningen, opstellen van teksten en verwijzen naar eerdere brieven, versturen van brieven naar de klant via de centrale computer in Utrecht. Wanneer klanten een bezwaarschrift schrijven blijkt in bezwaar, dat die brieven waarnaar wordt verwezen soms helemaal niet bestaan en dus ook niet zijn verzonden. Bovendien vult de computer willekeurige bedragen in, waarvan niemand weet hoe de computer eraan is gekomen. Fictieve bedragen, die zomaar uit de lucht lijken te vallen. In bezwaar moet men dan erkennen, dat bij het DWI niemand weet hoe men aan die bedragen is gekomen en dat de berekeningen opnieuw handmatig moeten worden uitgevoerd. Maar wee degene, die niet in bezwaar gaat en denkt het zal wel kloppen. Vaak betaal je dan bedragen terug die onterecht zijn. Bij de automatische berekeningen van de computer wordt ook geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden, zoals de hoogte van het actuele inkomen, de computer berekent zonder dat er een mens aan te pas komt eenvoudigweg uit, het is zoveel, binnen die en die termijn terugbetalen. Hoezo individuele beoordeling.
Ter illustratie hieronder een tekst uit een beslissing op bezwaar.

‘Voor wat betreft uw vragen en opmerkingen tot het in het bestreden besluit genoemde bedrag van 2006,06 euro en het besluit van 1 januari 2011 merken wij het volgende op.

Het is volstrekt onduidelijk waar het bedrag van 2006, 06 euro genoemd in het besluit van 3 december 2010 en het bedrag van 1.461,04 euro genoemd in het besluit van 1 januari 2011 op stoelen.

In de besluiten van 21 september 2010 wordt verwezen naar een besluit van 8 juni 2010 en een besluit van 15 april 2010. Er bestaan echter geen besluiten van 8 juni 2010 en 15 april 2010.

Het betreft hier waarschijnlijk bedragen verkregen uit inkomsten die niet met uw uitkering verrekend kunnen worden en later als terugvorderingsbedragen in het systeem zijn opgenomen. Voorzover is te achterhalen zijn die inkomsten door u opgegeven en mag van brutering geen sprake zijn.

Wij zijn, na overleg met de afdeling handhaving, tot de conclusie gekomen dat u niet op een juiste wijze van vorderingen die DWI op u heeft in verband met niet verrekende inkomsten en andere vorderingen niet op de juiste wijze bent geïnformeerd middels een besluit of besluiten.

In overleg met de afdeling Handhaving is besloten dat aan u een degelijk besluit zal worden gestuurd waaruit blijkt om welke bedragen en redenen van terugvordering het gaat.’. Einde citaat.

vrijdag 4 februari 2011

De kromme wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Af en toe komt er momenteel iemand op het spreekuur die verontwaardigd is omdat hij/zij chronisch ziek is maar niet in aanmerking komt voor de jaarlijkse vergoeding in het kader van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten. (Wtgc).

Bijvoorbeeld. Een vrouw heeft lichamelijke problemen en heeft een bijstandsuitkering. Tot 1 januari kwam zij in aanmerking voor een regeling van de gemeente Amsterdam in het kader van een chronisch zieken regeling. De gemeenten heeft deze regeling echter versoberd met bijvoorbeeld het argument, dat er nu een Wtcg is, die mensen een vergoeding geeft. Daarom werd in het kader van de gemeentelijke regeling de bijdrage aanzienelijk verlaagd. Maar.. deze mevrouw blijkt niet in aanmerking te komen voor de Wtcg, hoewel ze chronisch ziek is. Ze heeft thuiszorg om haar huishouden te kunnen doen. Mensen die thuiszorg hebben, kunnen in principe in aanmerking komen voor een vergoeding in het kader van de Wtcg. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kun je om voor thuiszorg in aanmerking te komen kiezen tussen uitbetaling ‘in natura’, dus je krijgt iemand thuis, maar je hebt er verder financieel niet mee te maken. De levering van de dienst is ‘in natura’. Maar je kunt er ook voor kiezen om voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) in aanmerking te komen. Dan krijg je geld en kun je zelf de thuiszorg betalen. En nu komt het. Mensen die voor levering ‘in natura’ kiezen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in het kader van de Wtcg, maar… mensen die een persoosngebonden budget hebben komen volgens de wet niet in aanmerking. Dus veel chronisch zieken met een persoonsgebonden budget voor ondersteuning krijgen geen uitkering in het kader van de Wtcg. Belachelijk, maar het is zo. Onze advocaat gaat voor mevrouw een bezwaarschrift schrijven en kijken of via de rechter de wet aangevochten kan worden.

Erfenissen en de bijstand

We krijgen veel vragen op het spreekuur over erfenissen en de bijstand. Vandaag belde een mevrouw die ziek is en die in maart 2011 AOW krijgt. Haar vader is begin december 2010 overleden en ze heeft nu bijstand. Ze vraagt wat er nu gaat gebeuren. Het kan nog wel enige tijd duren, voor ze geld krijgt. Ze heeft wel een brief van de notaris gekregen dat ze erfgenaam is. Maar ze heeft de erfenis nog niet aanvaard. Wat zeer vaak voorkomt bij mensen in de bijstand is, dat haar relaties met de rest van de familie, gedeeltelijk ook erfgenamen, ernstig verstoord is. Ze is naar eigen zeggen het zwarte schaap van de familie. Ze heeft dus geen contact met andere familieleden over de voorliggende zaken. Het is haar verder niet bekend of er meer bezittingen zijn dan schulden bij de erflater. Ze zit vol met vragen.

Eerste vraag na enig praten: moet ik de sociale dienst melden dat ik misschien recht heb op een erfenis?. Het antwoord luidt: ja. De officiële procedure is, dat de bijstandsgerechtigde meldt, dat de erflater is overleden en wanneer. Dan wordt vanaf die datum de bijstand omgezet in leenbijstand. Je uitkering wordt dan dus wel uitbetaald, maar je moet hem later terugbetalen als de erfenis vrijvalt.

Tweede vraag: welk bedrag moet ik terugbetalen? Daarbij geldt een grens van een vrij te laten vermogen, voor een alleenstaande iets meer dan 5000 euro. Dat mag je altijd hebben in de bijstand. Eerst wordt uitgerekend, hoeveel vermogen je had voordat de erfenis vrijviel (bezittingen minus schulden) en dan mag je tot de grens van het vrij te laten vermogen de erfenis houden. Dus als je vermogen 2000 euro was, dan mag je van de erfenis 3000 euro houden. Maar als je schulden had, bijvoorbeeld 3000 euro, dan mag je van de erfenis iets meer dan 8000 euro houden. Het gaat bij de uitgangssituatie altijd om bezittingen minus schulden. Deze mevrouw krijgt in maart AOW. Haar vader is begin december overleden. Dus ze moet drie maanden en tien dagen bijstand terugbetalen als de erfenis vrijvalt. Tenzij ze minder dan 5000 krijgt en ze bij het verkrijgen van de erfenis beneden de grens van het vrij te laten vermogen in de bijstand blijft. Dan hoeft ze niks terug te betalen. In de AOW hoeft ze niks terug te betalen, want in de AOW is het vermogen vrij. Die uitkering is vermogensonafhankelijk. Dus deze mevrouw hoeft nooit meer dan drie maanden en tien dagen bijstand terug te betalen.

De notaris, die ze daarover gebeld had, formuleerde het wat cryptisch, waar ze niets van begreep. Hij zei: ‘u bent nu al aan het interen’. De mevrouw begreep daar niets van. Ze had toch nog geen geld ontvangen? Maar het gaat er dus om, dat na melding bij de sociale dienst de bijstand wordt omgezet in leenbijstand en dat die later van de erfenis moet worden terugbetaald. Wij ervaren wel vaker, dat notarissen zich tegenover bijstandsgerechtigden zeer onduidelijk uitdrukken en van de hier behandelde materie eerlijk gezegd ook niet zoveel verstand hebben.

Derde vraag. Ik heb de erfenis nog niet aanvaard. Mag ik de erfenis weigeren? Het antwoord luidt: nee, tenzij. De bijstandsgerechtigde is verplicht alles te doen wat in zijn of haar vermogen ligt om uit de bijstand te blijven of uit de bijstand te geraken. Dus als je in principe recht hebt op een erfenis als erfgenaam, mag je die niet weigeren, zonder gevolgen voor je bijstandsuitkering. Tenzij.. ….de schulden van de erflater groter zijn dan de bezittingen. Het zou een beetje raar zijn als je verplicht zou zijn in de bijstand schulden van een erflater te aanvaarden als die groter zijn dan de bezittingen. Dan kom je zelf in de schulden. Dus dat hoeft niet. Deze mevrouw weet nog niet of er meer bezittingen zijn dan schulden, ze heeft nog geen overzicht. Daar zal ze de notaris naar moeten vragen, want als je een erfenis aanvaard, aanvaard je ook de schulden. Voor je de erfenis aanvaard, moet je dat wel zeker weten.

Deze mevrouw had nog veel andere vragen, zoals: wat gebeurt er met de langdurigheidstoeslag? Ik heb als chronisch zieke ook bijzondere bijstand en maak gebruik van minimaregelingen wat gebeurt daarmee? Wat gebeurt er met mijn zorgtoeslag, moet ik die later ook terugbetalen? Etc. Deze vragen zal ik een andere keer beantwoorden bij een andere case.

Piet van der Lende