zondag 13 maart 2016

Nieuws van 13 maart 2016

Sociale wijkteams hebben te weinig capaciteit en tijd voor de klanten

Ruim negen van de tien wijkteams kampen met een gebrek aan tijd en capaciteit. Daardoor dreigen kerntaken als preventie en aanwezigheid in de wijk onder te sneeuwen. Dit blijkt uit een inventarisatie onderzoeksbureau Movisie in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut en Vilans. In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deed Movisie in 2014 een eerste peiling onder 224 gemeenten. Hieruit bleek dat destijds 69 procent met een sociaal (wijk)team werkte. Dit percentage is nu doorgegroeid naar 87 procent. Van de G32-gemeenten werkt zelfs 96 procent met sociale (wijk)teams. Bij de overige middelgrote tot kleine gemeenten is dat 86 procent. Vooral kleinere gemeenten hebben geen sociaal (wijk)team. Deze zetten in het algemeen de aanpak van voor de transities voort, zo constateert Movisie. Lees meer over de problemen van de sociale wijkteams Het is ook mogelijk het rapport te downloaden. rapport downloaden


Privatiseringen van staatseigendommen in Europa veroorzaken armoede

De economische crisis in Europa heeft ervoor gezorgd dat machtige organisaties waardevolle staatseigendommen hebben kunnen kopen tegen bodemprijzen. Daarmee beroven ze de armste landen van miljarden euro's. Tot in de hoogste instellingen lijkt de EU in de greep van een diepe, systematische corruptie die geen grenzen kent. Het Transnational Institute (TNI) besloot vijf jaar nadat de EU de economische programma’s heeft opgelegd, de uitkomsten van de privatiseringsindustrie te onderzoeken. De conclusies in het verslag laten ernstige twijfels zien. De verkoop van staatsbedrijven in tijden van recessie brengt nooit de verwachte inkomsten op. Griekenland zou bijvoorbeeld 50 miljard euro binnenhalen, maar komt tot nu toe niet verder dan een schamele € 3,5 miljard. Dit kan voor een deel toegeschreven worden aan de weerstand van het volk en Syriza, maar dit gebeurt ook als winstgevende ondernemingen worden verkocht tijdens een recessie. Lees meer over de desastreuze gevolgen van de privatiseringsgolf in de arme Europese landen


FNV: Overheid en DNB moeten met oplossing komen voor effecten negatieve rente

De FNV roept de Nederlandse overheid en De Nederlandsche Bank op om snel met een oplossing te komen voor de slechte staat van de pensioenfondsen nu de Europese Centrale Bank de rentes opnieuw verlaagt. De belangrijkste rentes worden verlaagd naar nul procent en sommige rentes, zoals de depositorente onder nul. “De gevolgen van deze ECB-maatregel om op korte termijn de economie te stimuleren, zijn enorm. Door de rente te verlagen, lopen pensioenfondsen en het pensioengeld van mensen steeds grotere risico’s en komt het korten van de pensioenen steeds dichterbij”, zegt Gijs van Dijk, dagelijks bestuurder FNV.


Vrouwenrechten in Nederland nog lang niet op orde

Het Vrouwenverdrag richt zich op de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) houdt toezicht op de naleving van het verdrag in alle landen die partij zijn, waaronder Nederland. Dat gebeurt in de vorm van een rapportageprocedure. Landen leveren elke vijf jaar een rapport in, en het CEDAW bespreekt dat rapport in de vorm van een constructieve dialoog met de regering. Mensenrechteninstituten en niet-gouvernementele organisaties mogen hun eigen rapporten aanleveren die het CEDAW kan gebruiken voor de dialoog. Maandag 7 maart presenteerde Kathalijne Buitenweg namens het College voor de Rechten van de Mens een rapportage over de naleving van het Vrouwenverdrag in Nederland. De hoofdboodschap is dat de positie van vrouwen op veel terreinen weliswaar is verbeterd, maar dat er verschillende factoren zijn die gelijkheid van vrouwen en mannen in de praktijk belemmeren en dat de overheid een grotere rol zou moeten nemen om de positie van vrouwen te verbeteren. Lees meer over de vrouwenrechten


Belangrijke rol voor woningbouw corporaties in bestrijden armoede en tweedeling

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol te vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Netwerken en Breuklijnen’ naar de rol van woningcorporaties in besluitvormingsprocessen in de wijkaanpak. Universitair docent Bouwkunde aan de TU Delft, Gerard van Bortel, promoveerde 4 maart op de rol van woningcorporaties in wijkaanpak. Hij heeft gedurende bijna 10 jaar besluitvormingsprocessen en beleidsnetwerken in de wijkaanpak bestudeerd. Zijn onderzoek toont aan dat corporaties in de wijkaanpak een stabiliserende en verbindende rol kunnen vervullen in tijden van crises en overheidsbezuinigingen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

donderdag 10 maart 2016

Nieuws van 10 maart 2016

Onderzoek naar mensen die afzien van hulp vanwege de hoge kosten

Er komt snel onderzoek naar het mijden van zorg door hulpbehoevenden die de eigen bijdrage te hoog vinden. Dat verklaarde staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) donderdag in de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om dagbesteding en huishoudelijke hulp. Vorige maand meldde het blad Binnenlands Bestuur dat tot een kwart van de mensen die deze hulp nodig hebben minder gebruik maken van de zorg of daar zelfs helemaal van afzien. De Tweede Kamer en staatssecretaris Van Rijn vinden dit onwenselijk.


Gesprek met je dokter opnemen

Een opname maken, bijvoorbeeld met je smartphone, van het gesprek met je dokter. Het mag en het is verstandig. Dat staat in een brief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Veel mensen vergeten informatie uit het gesprek met een arts. Daarom is het handig als ze dat thuis nog eens kunnen afluisteren. De opname mag alleen door de patiënt zelf worden gebruikt en niet verder worden verspreid. En het is volgens de minister natuurlijk wel zo netjes om de dokter te vragen of je het onderhoud mag registreren, al is dat niet verplicht. Wil de arts de opname dan echt niet, dan moet hij alle informatie op schrift meegeven als de patiënt dat wil. Lees meer over de brief van Schippers


Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt geevalueerd

Minister Asscher gaat de ervaringen met de WWZ inventariseren. De wet moet ontslag makkelijker maken en ervoor zorgen dat werknemers eerder een vast dienstverband krijgen. Maar volgens velen wordt het tegenovergestelde bereikt. Minister Asscher wil daarom nog deze kabinetsperiode nieuwe voorstellen uitwerken.


De week van zorg en welzijn

Van 14 tot en met 19 maart is het weer de Week van Zorg en Welzijn. Ruim duizend locaties in zorg en welzijn openen hun deuren voor een groot publiek. Het doel is om de veelzijdigheid van de branche te laten zien. Het is de vierde keer dat de campagne ‘Zo werkt Zorg’ plaatsvindt. In 2015 bezochten ongeveer 750.000 belangstellenden zorg- en welzijnsorganisaties. Dit jaar zijn er ook weer allerlei acties bedacht om de zorg- en welzijnsbranche de hele week volop in de aandacht te zetten. De campagne start op 7 maart op Facebook met de Gouden Hart-actie.


Gaan de minimumjeugdlonen nu wel of niet omhoog

De regering weet nog niet wat er met het minimumjeugdloon moet gebeuren. De Tweede Kamer wil dat het substantieel omhoog gaat en ook jongerenorganisaties o.a. van de FNV hebben daar op aangedrongen. De kwestie kwam 10 maart opnieuw aan de orde in de Tweede Kamer. Tijdens het debat voerden jongeren actie door zichzelf uit protest voor een deel uit te kleden. Zwaarwegend voor de regering is een analyse van het Centraal Plan Bureau, waaruit zou blijken dat verhoging van de jeugdlonen negatieve effecten zou hebben op de werkgelegenheid. Op de modellen die het CPB hanteert is veel kritiek.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

maandag 7 maart 2016

Nieuws van 7 maart 2016

Zogenaamde alleenstaande-woningdelersnorm in Toeslagenwet ingevoerd

Vanaf 1 juli 2016 verandert de regelgeving over toeslag van UWV. Bent u alleenstaand en ontvangt u een toeslag op loon of een toeslag op uw uitkering van UWV? Dan kan het zijn dat deze verandering van de wet voor u geldt. Als u een toeslag ontvangt, wordt de hoogte van de toeslag onder andere bepaald door uw leefsituatie en leeftijd. Vanaf 1 juli 2016 kijken wij ook of u uw woning deelt met een of meer medebewoner(s). Dit is een nieuwe leefsituatie en noemen wij alleenstaand–woningdeler. Geldt deze leefsituatie voor u, dan wordt uw toeslag lager. Meer over de norm alleenstaand-woningdeler


Wijziging boetestelsel zorgt voor nieuwe problemen

Al dan niet doelbewust vergeten om informatie door te sluizen die van belang is voor verstrekking van een uitkering kan leiden tot een boete. Bij het opleggen van een boete moet er onderscheid worden gemaakt tussen opzet, grove schuld, normale verwijtbaarheid en verminderde verwijtbaarheid. Dat doen gemeenten nog steeds niet goed, constateert de Landelijke Clienten Raad (LCR). En daar komt met een nieuw wetsvoorstel en een algemene maatregel van bestuur geen verandering in. Sterker nog: er doemen nieuwe problemen op. Meer over een brief van de LCR


Beperking loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers?

De doorvoering van de nieuwe ‘Wet Werk en Zekerheid’ heeft in de recente periode tot veel structurele veranderingen in de Nederlandse arbeidsmarkt geleid. Verbeteringen aangaande ontslagprocedures, de rechtspositie van flexwerkers en de werkloosheidswet (WW) hebben het arbeidsrecht stevig gemoderniseerd. Nu willen werkgeversorganisaties dat de regering de loonbetalingsplicht, die werkgevers verplicht bij ziekte minimaal 70% van het loon door te betalen, terugbrengen van 2 naar 1 jaar. Meer over het standpunt bij de Jurofoon


Telefoonstoring bij huisartsen en ziekenhuizen

Door een landelijke storing zijn op 7 maart veel huisartsen en ziekenhuizen telefonisch onbereikbaar. Het is onbekend hoeveel instellingen en praktijken last hebben van de storing. Volgens E-Zorg, dat het beveiligde netwerk levert, gaat het om een landelijke storing. Het is ook nog niet bekend hoelang de storing gaat duren. Mensen die huisartsenpraktijken of ziekenhuizen proberen te bereiken kunnen via een geautomatiseerd bericht te horen krijgen dat het gekozen nummer niet bestaat. Ook zijn er instellingen die niet in hun afsprakensysteem kunnen komen.


Oratie prof. dr. Cok Vrooman: 'Meedoen in onzekerheid'

Cok Vrooman is vanwege Instituut Gak per 1 mei 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van ‘Sociale Zekerheid en Participatie’. Hij zal op woensdag 30 maart 2016 om 16.15 uur een oratie houden om zijn ambt te aanvaarden. De oratie heeft als titel: Meedoen in onzekerheid. Verwachtingen over participatie en protectie. Alle belangstellenden kunnen de oratie bezoeken


Alice de Boer benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid en informele hulp

Dr. ir. A. H. de Boer (Alice) is met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Sociale ongelijkheid en informele hulp’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), afdeling Sociologie. Als hoogleraar richt De Boer zich op verschillen tussen diverse groepen ‘informele zorgverleners’ en de effecten daarvan. Zeker in een periode waarin burgerparticipatie hoog op de agenda van de overheid staat, is onderzoek naar informele hulp van groot belang.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

vrijdag 4 maart 2016

Nieuws van 4 maart 2016

Huisarts mag declareren zonder zorgcontract

Huisartsen kunnen vanaf volgende maand zo'n dertig behandelingen declareren waar geen contract met een zorgverzekeraar voor is afgesloten. Het gaat om verrichtingen zoals het plaatsen van een spiraaltje, kleine chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van een moedervlek, of het maken van echo's en hartfilmpjes. Dat maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) woensdag bekend. De toezichthouder geeft daarmee gehoor aan een eerdere uitspraak van de rechter. Die bepaalde in december dat huisartsen ook zonder contract de zorghandelingen die zij noodzakelijk achten in rekening moeten kunnen brengen. De NZa wilde huisartsen dit verbieden. Lees meer hierover op Skipr


CBS bevestigt bericht Nederlandse Bank over 2 miljoen werklozen.

In 2015 telde Nederland ruim 1,1 miljoen mensen die geen betaald werk hebben, maar wel beschikbaar zijn voor werk of hiernaar hebben gezocht. Hiervan worden 614 duizend mensen tot de werklozen gerekend. Werklozen zijn gedefinieerd als mensen die recent gezocht hebben naar werk en hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn. Dat meldt CBS. Ze bevstigen het bericht van de Nederlandse Bank, die enige dagen geleden 2 miljoen werklozen telde. Bericht van de Nederlandse BankCBS: Van de 8,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk wilden er in 2015 ruim één miljoen meer uren werken. 585 duizend daarvan waren hiervoor ook op korte termijn beschikbaar. 583 duizend mensen wilden juist minder werken. Dat meldt CBS. De 585 duizend mensen die in 2015 meer uren wilden werken zijn in drie groepen onder te verdelen: 264 duizend werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 218 duizend met een vaste arbeidsrelatie en 103 duizend zelfstandigen.


CBS: Aantal daklozen in zes jaar met driekwart toegenomen

In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 iets meer dan 13 duizend daklozen bij. Dit is een toename van 74 procent. Het aantal daklozen met een niet-westerse herkomst is in diezelfde periode verdubbeld. De toename van het aantal autochtone daklozen was iets minder groot. Dit meldt CBS. Geschat wordt dat 31 duizend mensen in Nederland vorig jaar geen vaste woon of verblijfplaats hadden, sliepen in de opvang, op straat, in openbare gebouwen of bij familie of vrienden. Van deze groep had 13 duizend een niet-westerse herkomst. In 2009 waren dit er bijna 6,5 duizend. Tussen 2009 en 2015 kwamen er 5,5 duizend daklozen met een autochtone herkomst bij. De sterkste stijging van het aantal daklozen vond plaats tussen 2009 en 2010. Ook in de jaren daarna nam het aantal daklozen toe. De resultaten in dit onderzoek zijn exclusief de mensen die illegaal in Nederland verblijven én dakloos zijn.


Gemeenten leggen half miljard toe op bijzondere bijstand.

Gemeenten geven sinds 2005 anderhalf tot twee keer zo veel uit aan bijzondere bijstand en minimabeleid dan het budget dat zij daarvoor van het Rijk ontvangen. Dat verschil liep in 2015 op tot een half miljard, zo blijkt uit onderzoek van Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten. Vooral de uitgaven aan beschermingsbewind voor mensen met schulden en aan de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus stijgen snel. Bericht van Divosa


Cooperatieve vereniging MEE, de belangenorganisatie voor clientenondersteuning, pleit voor betere positie onafhankelijke cliëntondersteuning bij Wet langdurige zorg (Wlz)

Ruim een jaar na de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) komen mensen met een Wlz-indicatie in de praktijk nog veel knelpunten tegen. Staatsecretaris Van Rijn erkent dit en ziet in onafhankelijke cliëntondersteuning een krachtig middel om die knelpunten aan te aanpakken. Daarvoor is het volgens MEE NL wel noodzakelijk dat de staatssecretaris actief stimuleert dat cliëntondersteuning de positie krijgt, die daarvoor nodig is. Dit schrijft de vereniging in een brief aan de Tweede Kamer. “Wat wij zien is dat de zorg nog te veel aanbodgericht is en dat cliënten vaak slecht geïnformeerd worden over hun positie en mogelijkheden, waardoor ze onvoldoende regie hebben bij de planning van hun zorg”, vertelt Mirjam Sterk, directeur van MEE NL. “Ook de verbinding tussen stelsels is nog niet goed geregeld. Zo treedt er regelmatig een breuk op in de zorg of begeleiding bij overgang Wmo naar Wlz en vice versa.” Bericht van cooperatieve vereniging MEE


computerproblemen bij belastingaangifte.

De computer van de belastingdienst kan maar een maximaal aantal aangiftes tegelijk aan. Zijn er meer mensen die tegelijk hun formulier willen invullen, dan krijgen velen ene foutmelding. De capaciteit is dit jaar opgehoogd, er kunnen nu 42.000 mensen tegelijkertijd aangifte doen op de site van de Belastingdienst. Elke gebruiker boven dat aantal krijgt nog steds een foutmelding te zien: probeer het op een wat rustiger tijdstip nog een keer. Ook dit jaar kregen veel mensen die melding al direct te zien op de eerste dag van het aangifteseizoen. "Vaak is het de eerste dag, rond 1 april en rond 1 mei heel druk", aldus een woordvoerder van de Belastingdienst. Daarnaast is het drukker in de avonden en op regenachtige zondagmiddagen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

woensdag 2 maart 2016

Nieuws van 2 maart 2016

Armoede in Nederland veel groter dan tot nu toe door officiele instanties gedacht

Vandaag verscheen de publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau getiteld 'Een lang tekort, langdurige armoede in Nederland'. Door de economische recessie van de afgelopen jaren is de armoede in Nederland flink toegenomen. Nederland telde in 2013 1,25 miljoen armen. Daarvan leefde bijna de helft (595 duizend mensen) minstens drie jaar onder de armoedegrens, het criterium voor langdurige armoede. Voor de crisis (2007) waren er 850 duizend armen en lag het aantal langdurig armen op nog geen 500 duizend. Tot nu toe ging men uit van heel wat optimistischer cijfers. De statistische methoden die het SCP zelf en ook het CBS in het verleden gebruikten hebben het probleem van de armoede onderschat.


De Europese Unie heeft kritiek op het functioneren van de Nederlandse arbeidsmarkt

De almaar stijgende langdurige werkloosheid in Nederland en de groeiende verschillen tussen tijdelijk en vast werk zijn zorgwekkend. Dat stelt de Europese Commissie in een vrijdag gepubliceerd rapport over de Nederlandse economie. Afgelopen jaar werden in Nederland weer banen gecreëerd en nam de werkloosheid verder af. Het aantal langdurige werklozen bleef echter groeien, terwijl de werkgelegenheid vooral toenam door de aanwas van tijdelijke contracten en zelfstandigen. De doorstroom van tijdelijk naar vast werk is daarbij beperkt, waardoor volgens Brussel het risico van ,,arbeidsmarktsegmentatie'' ontstaat. Lees meer over het Brusselse rapport


Buurtwachten invoeren heeft ook zijn nadelen

Buurtwachten voorzien de politie van nuttige gegevens en zorgen voor een afname van het aantal inbraken. Maar ze kunnen beter niet zelf ingrijpen. Die conclusies trekt criminoloog Vasco Lub van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het aantal vrijwillige buurtpreventieteams is de afgelopen jaren flink toegenomen. Momenteel telt Nederland zo'n 700 van dergelijke teams. Ze zijn in grofweg de helft van alle gemeenten te vinden. Lub baseerde zijn onderzoek onder meer op ervaringen in Rotterdam en Tilburg. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat buurtwachten die niet alleen signaleren, maar ook ingrijpen, zichzelf nog weleens in gevaar brengen en de verhoudingen in een wijk op scherp kunnen zetten. Een nadeel van te assertieve buurtwachten is dat de privacy in het geding kan komen. Met name aspirant-leden laten zich soms leiden door ''impulsieve acties'', waarbij ze jongeren of migranten stigmatiseren. Ook doen buurtpreventieteams regelmatig meldingen die later vals alarm blijken. Donderdag is de presentatie van het rapport


Prominenten van Groen Links willen een uitbuitingsvrije bijstand

Gemeenten, wethouders van allerlei partijen, een meerderheid in de Tweede Kamer: allemaal willen ze experimenten met een ander soort bijstand. Een sociale bijstand, waarbij iemand niet gestraft wordt voor werkloosheid, maar mensen met vertrouwen behandeld worden en werken loont. De Participatiewet, die vorig jaar is ingegaan, is de strengste bijstandswet ooit: sollicitatieplicht, tegenprestaties, het verplicht volgen van een re-integratietraject, sancties en nauwelijks ruimte om bij te verdienen. Maar: het werkt niet. De repressiemachine kleineert en helpt mensen eerder in de put dan naar een baan. Dit stellen Linda Voortman Tweede Kamerlid van GroenLinks en Rutger Groot Wassink fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam in Het Parool. Lees hier het artikel


Dwangarbeid in Twente

Dwangarbeid- werken met behoud van bijstandsuitkering waarbij hoger opgeleiden schoffelwerkzaamheden moeten verrichten waar ze niets mee leren- wordt in verschille3nde gemeenten uitgevoerd. Nu ook in de gemeente Hof van Twente. De gemeente werklozen inzetten bij onkruidbestrijding. Dit blijkt uit een brief van wethouder Harry Scholten aan de gemeenteraad. Deze uitkeringsgerechtigden worden gebruikt voor ‘ondersteunende werkzaamheden’ bij de onkruidbestrijding. In de praktijk betekent dat dat ze handmatig, met gereedschap, onkruid zullen verwijderen op plekken waar dat machinaal onmogelijk is. Ze gaan dus aan de slag met behoud van uitkering. Van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kan voor maximaal zes maanden voor 24 uur per week een tegenprestatie voor het krijgen van een uitkering worden verlangd, staat in de Participatiewet. Die periode van een half jaar kan één keer worden verlengd. Het mag niet gaan om werkzaamheden die regulier werk verdringen. Wie weigert kan zijn/haar uitkering verliezen.


Werken beneden het minimumloon of zelfs gratis voor de werkgever. Kassa!

Onder het motto ‘Wie klaart de klus’ wil de bouw- en infrasector het komend jaar bijna driehonderd mensen met een beperking op de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Dat hebben de werkgeversorganisaties en vakbonden in de cao afgesproken, zo meldt brancheorganisatie Bouwend Nederland. Behalve Wajongers (jonggehandicapten), voor wie de bouwbranche in 2014 en 2015 al bijna tweehonderd arbeidsplaatsen creëerde, richt de cao-afspraak zich ook op werkzoekenden met een Wsw-indicatie die niet meer naar de sociale werkplaats kunnen, leerlingen in het praktijkonderwijs en werklozen die onder de Participatiewet vallen. Werkgevers met een geschikte vacature kunnen eerst een proefplaatsing van enkele maanden aanbieden. In veel gevallen kunnen zij daarnaast rekenen op ondersteuning door een jobcoach, scholingsmogelijkheden en diverse financiële faciliteiten, zoals loondispensatie, aangepaste loonschalen, premiekorting, een no-riskpolis bij uitval en vergoedingen voor werkplekaanpassingen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.