woensdag 21 juni 2006

Data zomer en najaar 2006 Multiloog®-bijeenkomsten Amsterdam West
In Multiloog-bijeenkomsten worden ervaringen met psychisch lijden in het dagelijkse leven vanuit verschillende achtergronden en posities met elkaar uitgewisseld. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Data Zomer: 20 juni en 18 juli
Dat Najaar: 29 augustus, 19 september, 3 en 24 oktober, 7 en 21 november,
12 december
Dag en tijdstip: dinsdag van 20.00 - 22.00 uur
Plaats: in het buurthuis de Waterval, Van Hallstraat 10, Amsterdam West
(hoek van Hogendorpstraat, tram 10 (eindhalte) en bus 21).


INCA-Projectbureau Amsterdam
Postadres: Buskenblaserstraat 32’, 1055 AJ Amsterdam
Bezoekadres: 1ste Helmersstraat 267e, 1054 DZ Amsterdam
Telefoon: 020-412 00 32 /684 80 12 (di. & wo. van 9.00 tot 17.00, do. van 9.00 tot 13.00 uur)
E-mail: Heinz.Molders@net.HCC.nl, Website: http://www.inca-pa.nl

donderdag 8 juni 2006

Update over de rechtszaak tegen de huisbezoeken van advocaat Kuijper

Beste mensen,
Even een 'update'. Vanmorgen vond de terechtzitting plaats bij de Meervoudige Kamer van de Rechtbank van Amsterdam waarbij net als bij de collectieve actie gemotiveerd beroep is gedaan op de onrechtmatigheid van de onaangekondigde huisbezoeken. Hoewel ik de zitting in beginsel als positief heb ervaren, acht ik het voorzichtigheidshalve raadzaam om nog geen uitspraak te doen over de kans op succes.
Voorts wijs ik erop dat er tot op heden enkele tientallen mensen zich hebben aangemeld voor deelname aan de 'class action' kortgedingprocedure in het kader van de Campagne Recht in Beeld. In de eerste plaats vooropstellen dat ik blij ben met het feit dat deze zeer belangrijke materie nu volop in de aandacht staat en wil ik deze mensen via deze weg nogmaals zeer hartelijk bedanken voor hun beslissing.
In de tweede plaats wijs ik er op dat het aantal deelnemers niet bepalend is voor de voortgang van de procedure, ook als er slechts twee deelnemers geweest zouden zijn zou de procedure zijn aangespannen. Dat neemt evenwel niet weg dat, naast de bedoeling om de onaangekondigde huisbezoeken via juridische stappen te verbieden, de Campagne Recht in Beeld ook ten doel heeft de politiek ervan te overtuigen dat het noodzakelijk is om één en ander wettelijk te regelen.
Om politiek een impact te kunnen maken is het van belang dat kan worden aangetoond dat de onvrede over de huisbezoeken niet (alleen) bij deze tientallen, maar bij veel meer mensen leeft. Immers, landelijk zijn er honderden, zo niet (tien-) duizenden mensen die met het onaangekondigde huisbezoek te maken hebben (gehad) of te maken kunnen krijgen. Dus hoe meer mensen mee doen, hoe beter.
Om deze reden roep ik al diegenen op die tot op heden niet heben gereageerd, zich aan te melden bij de plaatstelijke cliëntenraden, de bijstandbond, bureau's sociaal radslieden, de SP Hulp-posten of het HTIB (Turkse belangenorganisatie). Ook kunt u zich direct aanmelden bij mijn kantoor op nummer 020-6169731 of 06-10037014. Geeft u daarbij steeds uw persoonsgegevens, sofi-nummmer en telefoonnummer (en evt. e-mailadres) op.
Denk erom: "Eendracht maakt macht", als mensen niets doen verandert er ook niets. Grijp nu uw kans om het onwenselijke beleid inzake de onaangekondigde huisbezoeken een halt toe te roepen voor het te laat is!
Met vriendelijke groet,
mr. Robert Peter Kuijper

dinsdag 6 juni 2006

Oproep van Sadet Karabulut, gemeenteraadslid van de SP in Amsterdam

Beste mensen,
A.s. donderdag 8 juni wordt in de Commissie Werk&Inkomen wederom gesproken over de huisbezoeken.
Ditmaal gaat het om de bejegening bij huisbezoeken van clienten van de Dienst Werk en Inkomen door de bijstandsambtenaren.
Aan het begin van de vergadering (09.00 u) is er de mogelijkheid voor belanghebbenden om in te komen spreken. De leden van de commissie kunnen naar aanleiding van je verhaal ook vragen stellen.
Wil je jou ervaring met huisbezoeken kwijt dan kun je je dus aanmelden als inspreker, dit moet wel 24 uur van tevoren dus uiterlijk woensdagochtend 7 juni.
Het is altijd goed om de eigen ervaringen van mensen te horen dus schroom niet en laat jouw verhaal horen. Je kunt inspreken door het formulier op onderstaande link in te vullen
http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/raadscommissies/inspreken?Sbj=Raadscommissies
Maar je kunt ook bellen met de raadsgriffie
020-5522062
PERSBERICHT
Dinsdag 6 juni 2006

Cliënten sociale dienst Rotterdam klagen over huisbezoeken

Mensen die controleurs van de sociale dienst over de vloer krijgen, ervaren hun
gedrag vaak als intimiderend en vernederend. Soms verliezen ze hun uitkering,
soms worden ze zelfs zonder pardon op straat gezet. Ravage kreeg inzage in een
aantal geanonimiseerde gespreksverslagen waarin klagers hun verhaal doen aan de
Rotterdamse ombudsman.

Een rode draad in de gespreksverslagen is de intimiderende manier waarop de
controleurs zich volgens de klagers gedragen. Het begint al met hard aanbellen
en bonken op deuren en ramen. Vervolgens staat er opeens een grote groep
controleurs in de woning, die op commanderende toon opdrachten geven en vragen
stellen.

Een medewerkster van de sociale dienst zou bijvoorbeeld hebben gezegd dat zij
niets te maken had met afspraken met de huisdokter: 'Geef mij het
telefoonnummer maar, dan bel ik hem wel even af'.

Enkele klagers vertellen dat zij tijdens een huisbezoek op straat zijn gezet. 'U
gaat er nu uit. Niets praten, jas aan, huis uit', zo zou een zwangere mevrouw te
horen hebben gekregen. Op basis van de Rotterdamwet, die bepaalde wijken op slot
doet voor uitkeringsgerechtigden, zou ze onterecht in haar woning zitten.

Sinds de nieuwe bijstandswet is ingevoerd, hebben gemeenten er financieel belang
bij om het aantal uitkeringen omlaag te brengen. Bijna alle gemeenten voeren
onaangekondigde huisbezoeken uit, op zoek naar aanwijzingen dat er iets niet
klopt. Vooral kwetsbare groepen, zoals terminale patiënten en mensen met
psychische klachten, lijken in de knel te komen door de huisbezoeken.

Er worden momenteel verschillende juridische procedures gevoerd over de manier
waarop de huisbezoeken worden uitgevoerd. De Amsterdamse ombudsman publiceert
eind juni een onderzoek naar aanleiding van klachten over deze controles.

EINDE PERSBERICHT

Het volledige artikel is in te zien op onze website:
http://www.ravagedigitaal.org/2006/mei/mevrouwx.htm

Dirk Kloosterboer

----------------
http://www.ravagedigitaal.org


zaterdag 3 juni 2006

[Fwd: Persbericht]


Persbericht

Gegraaf in privé-leven bijstandsgerechtigden gaat verder dan alleen huisbezoeken

Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam verplicht derden zoals particuliere verenigingen en stichtingen waar een bijstandsgerechtigde in het bestuur zit, of lid van is, of vrijwilligerswerk voor doet  bankafschriften, boekhoudgegevens en gegevens uit de ledenadministratie te verstrekken. Dit wordt gedaan door gewone controleurs bij routine-onderzoeken.

Particuliere verenigingen en stichtingen wordt de verplichting opgelegd inzage in hun boekhouding te verschaffen tot soms vele jaren terug. Dit alles op grond van artikel 63 Wet Werk en Bijstand, waarin staat dat ‘een ieder’ verplicht is desgevraagd alle inlichtingen te verschaffen en inzage te geven in zijn of haar giro en bankrekeningen en/of boekhouding. Men vraagt soms om die gegevens via de bijstandsgerechtigde maar ook rechtstreeks. Worden de gegevens niet verstrekt, dan kan dit gevolgen hebben voor de uitkering van betrokkene.

vooronderzoek

In veel gevallen wordt voorafgaand aan een huisbezoek vooronderzoek gedaan. Er wordt gezocht op internet, door de naam van de betrokkene in te typen, er worden van te voren bijvoorbeeld standaard gegevens van de belastingdienst gevraagd, met name gegevens over een eventueel vermogen en de nummers van alle bankrekeningen die op een bepaalde naam staan.  Deze bankrekeningnummers worden door de belastingdienst verstrekt. Ook vraagt men gegevens bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Men weet dus van tevoren al vrij volledig of er aanwijzingen zijn voor fraude. Dus de stelling, dat bij de frauderisico- profielen er een controlegroep is, en dat de controleurs als ze op pad gaan niet zouden weten onder welk profiel iemand valt en of iemand ergens van verdacht wordt, is onzin. Met behulp van het vooronderzoek en ervaringsgewijs wat de kenmerken zijn van de mensen die verdacht wordt van fraude weten de controleurs wel hoe het zit.

Gegevens van derden

Tijdens het vooronderzoek kunnen de controleurs  ook kijken in de openbare registers van de Kamer van Koophandel. Wij weten niet, of dit standaard onderdeel uitmaakt van de procedure vooraf. Wij kennen verschillende voorbeelden van mensen, die geen fraude pleegden en waar tijdens het huisbezoek verder ook niets aan de hand was, maar waar wel steeds gevraagd werd naar slapende stichtingen of verenigingen, waarvan de betrokkene niet had opgegeven dat hij of zij daar in het bestuur zat omdat er in feite geen vrijwilligerswerk meer voor gedaan wordt. In sommige situaties gaat men daarbij verder graven. Daarbij eist men inzage in de boekhouding, giro en bankafschriften van verenigingen en stichtingen waar een bijstandsgerechtigde in het bestuur zit, benaderd men derden, die verder niets met de bijstand te maken hebben, maar die wel bijstandsgerechtigden goed kennen, door ook daar een onaangekondigd huisbezoek af te leggen, ook buiten de gemeente Amsterdam. Soms belt men direct op naar een stichting of vereniging en vraagt aan degenen die de telefoon opnemen naar gegevens uit de ledenadministratie of andere gegevens van een bepaald persoon. De Dienst Werk en Inkomen stelt zich op het standpunt, dat derden verplicht zijn op grond van artikel 63 WWB inlichtingen te verstrekken aan 'burgemeester en wethouders' en bovendien ook nog om deze inlichtingen schriftelijk te verstrekken. Schending van die inlichtingenplicht zou strafbaar zijn op grond van het wetboek van strafrecht. Het desbetreffende artikel stelt inderdaad enerzijds, dat 'een ieder' verplicht is inlichtingen te verstrekken, maar verderop in het artikel blijkt, dat het dient te gaan om werkgevers. Het komt dus voor, dat wanneer iemand in het bestuur van een stichting of vereniging zit de boekhouding of de giro afschriften of bankafschriften van de vereniging worden opgeeist. Het gaat er dan waarschijnlijk om, of de desbetreffende uitkeringsgerechtigde geen 'schaalvoordeel' heeft gehad van zijn of haar vrijwilligerswerk of lidmaatschap of bestuurslidmaatschap, waarbij bijvoorbeeld  'inkomsten'  zijn gegenereerd, bijvoorbeeld dat je een product koopt op kosten van de stichting wat je dan zelf gebruikt en zo.
In een meer recent geval moest iemand de boekhouding en de bank en giroafschriften van vier stichtingen en verenigingen overleggen, waarbij bij een vereniging de boekhouding diende terug te gaan tot 1997. En verder eiste men inzage van de statuten van alle verenigingen en stichtingen waar die persoon mee te maken heeft. Een advocaat heeft een voorlopige voorziening aangevraagd en naar aanleiding daarvan heeft de Dienst Werk en Inkomen de brief waarin men die gegevens opeist ingetrokken. Nou, de gevolgen zijn duidelijk. Er is straks geen vereniging meer die een bijstandsgerechtigde in het bestuur wil hebben. 

Oproep

De Amsterdamse advocaat Peter Kuijper roept zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden op om zich aan te sluiten bij het kort geding tegen de Staat in een poging de onaangekondigde huisbezoeken door de rechter te laten verbieden. Dit gaat gebeuren in de vorm van een 'class action' kort geding (denk aan de zaken tegen tabaksfabrikanten). De procedure zal zich in de eerste week van juli 2006 afspelen en heeft als inzet:

1. Een totaalverbod voor heel Nederland op het (verdere) gebruik van de onaangekondigde huisbezoeken;

2. Een verzoek tot herziening van alle beslissingen vanaf 1 januari 2004 waarbij (mede) op grond van het onaangekondigd huisbezoek de bijstandsuitkering is afgewezen, opgeschort of ingetrokken.

Kortom: Iedereen die kort of langer geleden met het onaangekondige huisbezoek te maken heeft gehad, maar ook de mensen die dat op korte termijn te wachten staat en/of dar principieel tegen zijn, kan/kunnen deelnemen. Deelname is volledig gratis, je hoeft alleen de bijgevoegde verklaring met je naam, adres, geboortedatum en sofinummer in te vullen. Ook wanneer je al een bezwaar- of beroepschrift hebnt ingediend kun je baat hebben bij deze actie, het biedt immers een extra kans op succes.

Kijk voor meer informatie op www.kuijperadvocaten of bel ons of 020-6169731. Hier kunnen ook posters, deelnameformulieren of ander materiaal worden besteld.