dinsdag 27 maart 2012

In Amsterdam langdurigheidstoeslag 2012 voor 4 april aanvragen

De langdurigheidstoeslag in Amsterdam is inmiddels uitbetaald. Mensen die het lagere bedrag hebben gekregen en voor 4 april de toeslag hebben aangevraagd kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de verlaging. In de loop van volgende week zal op deze weblog een voorbeeldbezwaarschrift verschijnen. Dat kun je zelf indienen. Hou er rekening mee, dat het bezwaarschrift bij Burgemeester en wethouders standaard zal worden afgewezen. Je zult vervolgens een beroepsschrift bij de rechtbank moeten indienen om gelijk te krijgen

 

Nieuwe update. 31 maart 2012. Er bellen ons mensen, die zich er nooit van bewust zijn geweest dat ze recht hadden op een langdurigheidstoeslag en dat ze daarvoor wel in aanmerking kwamen maar nooit aangevraagd hebben. Zoals hieronder an aangegeven, kun je de langdurigheidstoeslag met terugwerkende kracht aanvragen. (Ook over voorgaande jaren) Uit de verordening:

De gemeente Amsterdam verstrekt een Langdurigheidstoeslag aan iedereen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dat is de grens voor het gemeentelijk armoedebeleid. De grens wordt afgeleid van de bruto IOAW norm. Ook (deeltijd) werkenden kunnen een Langdurigheidstoeslag krijgen. Omdat studenten voldoende mogelijkheden hebben hun inkomenspositie te verbeteren worden zij uitgesloten van de Langdurigheidstoeslag.

 Soms weigert men op het kantoor de aanvraag middels en brief on ontvangst te nemen, met het argument dat de uitvoering van de Langdurigheidstoeslag niet op dat kantoor zit, hoewel men voor alle post een doorzendingsplicht heeft. Je kunt de brief met aanvraag ook doorsturen naar Dienst Werk en Inkomen afdeling voorzieningen postbus 90309 1006 BH Amsterdam.

Je kunt de langdurigheidstoeslag ook met terugwerkende kracht over 2011 en daarvoor aanvragen. De gemeente wijst dit standaard af, en ook een bezwaarschrift wordt niet ontvankelijk verklaard. De rechter heeft echter in 2010 een uitspraak gedaan dat aanvragen met terugwerkende kracht kan. De gemeente legt deze uitspraak dus naast zich neer. Heb je onverhoopt in 2011 geen langdurigheidstoeslag gekregen en meen je er wel recht op te hebben, vraag hem dan alsnog aan. Indien je aan de voorwaarden voldoet, moet de gemeente dat uitbetalen.

Mededeling van de Bijstandsbond 27-03-2012

Begin een juridische procedure tegen verlaging van de toeslag!

Vanwege bezuinigingen op het minimabeleid zal de langdurigheidstoeslag 2012 voor sommigen (Zowel bijstandsgerechtigden als 65 plussers) met ingang van 1 januari met terugwerkende kracht ongeveer worden gehalveerd. De maatregel geldt niet voor gezinnen met kinderen. Voor hen verandert er niets.

De rechter zal echter de invoering van deze maatregel met terugwerkende kracht per 1 januari slechts in uitzonderingsgevallen goedkeuren. Zeker mensen die voor april een langdurigheidstoeslag  2012 hebben aangevraagd maken kans, in een bezwaarprocedure alsnog het volledige bedrag te krijgen. Het is dus belangrijk voor april de toeslag zelf aan te vragen. Knelpunt is, dat veel mensen de toeslag automatisch krijgen toegekend. Ook voor deze mensen geldt: schrijf een briefje naar de Dienst Werk en inkomen in de trant van:  hierbij vraag ik de Langdurigheidstoeslag 2012 aan. Wilt u mij een formulier toesturen.

Wij roepen iedereen op, zich te melden wanneer de langdurigheidstoeslag bij toekenning lager wordt vastgesteld.  Ook voor mensen die na 4 april de toeslag aanvragen of hem automatisch krijgen toegekend geldt, dat ze in een juridische procedure  kans maken alsnog het volledige bedrag te krijgen. Wie niet een procedure begint zit sowieso vast aan het nieuwe, lagere bedrag.

Voor meer informatie:

Bijstandsbond
Da Costakade 162
1053 XD Amsterdam
020-6898806
info@bijstandsbond.org

spreekuur dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur

Problemen tussen de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en Agis

Alle bijstandsgerechtigden hebben een collectieve ziektekostenverzekering. Sommigen hebben die afgesloten via het contract dat de gemeente met Agis heeft gemaakt. DWI houdt voor die mensen zorgpremies in op de uitkering en betaalt die premie rechtstreeks aan Agis. Maandelijks maakt het DWI een ‘bulkbedrag’ over aan Agis en moet daarbij ook melden om wie het bij de betalingen gaat. Het is ons niet helemaal duidelijk hoe die twee dingen aan elkaar zijn gekoppeld, maar hier worden met grote regelmaat fouten gemaakt.

De oorzaak schijnt mede het nieuwe uitkeringssysteem Socrates te zijn. Toen Socrates werd ingevoerd, moesten DWI  medewerkers alle gegevens van de klanten opnieuw invoeren in het systeem en Agis was daarbij een beetje een apart ingewikkeld verhaal, waar fouten bij werden en worden gemaakt.  (Dus ook nu nog bij mensen die nieuw instromen in de uitkering).

Gevolg van deze ontwikkeling is, dat de DWI denkt dat de zorgpremie is betaald, de klant denkt dat hij of zij verzekerd is en dat de premie betaald is. De premie is immers ingehouden op zijn/haar uitkering, wat vermeld staat op de uitkeringsspecificatie. Als Agis de naam van de klant niet heeft, die verzekerd is via de gemeente, gaan zij ervan uit dat er niet is betaald. Gevolg is soms dat de klanten aanmaningen krijgen, wat soms uitmondt in welles nietes spelletjes tussen Agis en DWI, en dus gerechtelijke procedures maar ook aanmeldingen als wanbetaler bij het College voor Zorgverzekeringen en zelfs bestuurlijke boetes en dwangbevelen. Kortom de gevolgen kunnen zeer verstrekkend zijn.

De kwestie schijnt moeilijk op te lossen te zijn. Een en ander heeft tot wrijving geleid tussen DWI en Agis.

Bijstandsbond

Spreekuur dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Da Costakade 162
020-6898806

woensdag 21 maart 2012

Wilt u minister Henk Kamp eens flink de waarheid zeggen over dwangarbeid??? Debat op 2 zoekt publiek


Debat op 2 zoekt publiek

Het televisieprogramma Debat op 2 is op zoek naar betrokken publiek voor een discussie over het verplicht te werk stellen van de werklozen in Nederland. In het Westland gaat op maandag 26 maart al een project van start waarbij uitkeringsgerechtigden aan de bak moeten. Wie niet wil meedoen, kan er op rekenen dat hij op den duur gekort gaat worden op zijn uitkering. Is dit wel de juiste manier om werkloosheid aan te pakken? Minister Henk Kamp komt ook.

 Zou u op 24 maart deze uitzending willen bijwonen in het Geldmuseum in Utrecht? Aanmelden kan via publiek@debatop2.nl o.v.v. bijwonen uitzending. Debat op 2 wordt elke zaterdagavond om 21.10u live uitgezonden op Nederland 2. Aan het bijwonen van de uitzending zijn geen kosten verbonden. Ook krijgt u de kans om voor de uitzending begint gratis het Geldmuseum te bezoeken.
Tijd voor dwangarbeid?! Debat op 2 is op zoek naar betrokken publiek voor discussie http://bit.ly/r7aCZj Aanmelden? publiek@debatop2.nl

dinsdag 20 maart 2012

Bijstandsbond roept op voor demonstratie van 22 maart

Weg met deze rechtse regering die ons stigmatiseert.
Op donderdag 22 maart organiseren de vakbonden verenigd in de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) vanaf 12.00 uur een grote demonstratie in Den Haag op het Malieveld tegen het beleid van de regering Rutte om het werk, de uitkering of andere rechten van duizenden af te schaffen.
We moeten in deze barre tijden zoveel mogelijk contact met elkaar zoeken en wegen vinden om elkaar te ondersteunen en om ons te verdedigen tegen de aanvallen van Rutte c.s.  waarbij duizenden worden veroordeeld tot de bedelstaf.
Per 1 juli zullen alleen al in Amsterdam 6000 bijstandsgerechtigden hun uitkering verliezen als gevolg van de invoering van de toets op het huishoudinkomen. WSW-ers gaan hun baan verliezen door grote kortingen op het budget dat daar voor is. Per 1 januari is het principe van dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden ingevoerd: iedereen kan verplicht worden in ruil voor de uitkering vrijwilligerswerk te doen, ook al levert dit geen perspectief op voor een reguliere baan. Per 1 januari 2013 zal de nieuwe wet Werken naar Vermogen worden ingevoerd waarbij duizenden Wajongers ook hun uitkering verliezen en aangewezen zijn op de bijstand. Werklozen moeten gaan werken beneden het minimumloon in pulparbeid. De Bijstandsbond gaat op donderdag 22 maart om 11 uur met de trein vanaf het Centraal Station in Amsterdam naar het Malieveld in Den Haag, dat vlak bij het station ligt. Over vergoeding van de treinreis valt te praten. Het is van het grootste belang dat de demonstratie van 22 maart een succes wordt. Komt allen!
020-6898806/ info@bijstandsbond.org
Spreekuur dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam
Zie ook  http://www.eenhardgelag.nl of http://laatzenietvallen.nl of www.armoedewerktniet.nl

Franse werklozengroep komt naar Leiden en Amsterdam

Hoe moeten we ons bestaan verdedigen nu duizenden tot de bedelstaf worden veroordeeld
In het weekeinde van 31 maart/1 april komen twee activisten van Résistance au Travail Obligatoire (RTO) uit Parijs vertellen over hun strijd. RTO is een actiegroep/solidariteitsnetwerk dat van onderop actie voert tegen werkloosheid, precariteit en dwangarbeid.  Doorbraak organiseert beide bijeenkomsten in samenwerking met de Amsterdamse Bijstandsbond. Er zal vertaling zijn naar het Engels. Daarnaast zal er een uitleg in het Nederlands zijn.
In de nabije toekomst zullen duizenden hun uitkering verliezen. Alleen al in Amsterdam gaat het om 6000 bijstandsgerechtigden die per 1 juli hun uitkering verliezen door invoering van de toets op het huishoudinkomen. Duizenden WSW-ers komen op straat te staan door bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Bij invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen zullen duizenden Wajongers hun uitkering verliezen en aangewezen zijn op bijstand. Mensen in de bijstand  moeten verplicht en onbetaald werken, in Leiden bijvoorbeeld in het Participatiecentrum en via participatieplaatsen. Ook in Amsterdam bestaan deze participatieplaatsen. Vrijwilligerswerk als dwangarbeid (er is geen perspectief op een reguliere baan) is per 1 januari als algemene verplichting in de bijstandswet opgenomen.
Bij deze frontale aanvallen op ons bestaan doet zich de vraag voor, wat we concreet kunnen doen om ons bestaan te verdedigen en welke acties en activiteiten we samen kunnen opzetten om te zorgen dat we straks nog te eten hebben. Het is van het grootste belang dat we onze onderlinge contacten intensiveren en acties opzetten om dat vorm te geven. Daarom hebben we de Fransen uitgenodigd die actie-ervaring hebben opgedaan in dit soort situaties.
RTO komt op voor de werklozen die dwars gezeten worden door bijvoorbeeld uitkeringsinstanties of bedrijven waar ze dwangarbeid moeten verrichten. Vaak gaat de groep daar onaangekondigd op bezoek met enkele tientallen activisten met flyers. Ze stichten onrust, proberen de verantwoordelijken aan te spreken en weigeren te vertrekken tot de kwestie is opgelost. Op deze manier hebben ze al veel mensen bijgestaan, en redelijk wat successen geboekt.
De discussie zal gaan over de vraag, wat we van de Fransen kunnen leren en hoe we internationaal ervaringen kunnen uitwisselen over allerlei actievormen. Daarbij kan het ook gaan om acties in meerdere Europese landen tegelijk te voeren tegen de Europese afbraakpolitiek, want ons dagelijks leven wordt steeds meer op Europees niveau bepaald.
De bijeenkomsten vinden plaats op 
Zaterdag 31 maart, van 20:00 tot 22:00 uur.  (Deur open om 19:30 uur).  Middelstegracht 38, Leiden
Zondag 1 april, van 13:00 tot 15:00 uur. Da Costakade 162, Amsterdam.

vrijdag 16 maart 2012

Klacht ingediend bij Reclame Code Commissie tegen FNV filmpje

Er schijnt vandaag een klacht ingediend te zijn bij de Reclame Code Commissie tegen onderstaand filmpje. Dus overal plaatsen graag.

 

 

donderdag 15 maart 2012

Uitspraak Commissie Gelijke Behandeling (CGB): Stichting Pantar Amsterdam, gericht op sociale werkvoorziening, heeft zich schuldig gemaakt aan victimisatie

15-03-2012. Persbericht Bijstandsbond

Pantar heeft in 2011 geprobeerd te voorkomen dat een werkzoekende die zij bemiddelden een klacht indiende bij de Commissie Gelijke behandeling  omdat hij naar zijn mening door een potentiele werkgever, een uitgever, discriminerend behandeld werd. Hij was door Pantar naar de werkgever gestuurd om daar een participatieplaats te gaan vervullen, werken met behoud van uitkering.
Na het indienen van de klacht heeft Pantar de man op 17 augustus 2011 laten weten dat hij niet meer zou worden bemiddeld en begeleid in afwachting van het oordeel van de Commissie. Op 25 oktober 2011 heeft de stichting besloten de man voor interne trajecten weer te bemiddelen.
Dat ‘bemiddelen’ houdt echter in, dat de man kon kiezen tussen een traject voor ontspoorde jongeren, de Zeehoeve, of een half jaar schoffelen bij de plantsoenendienst.
In het nabije verleden hebben zich meer incidenten voorgedaan waarbij Pantar probeerde te voorkomen dat werkzoekenden die zij bemiddelden van hun rechten gebruik maakten. Hierover is onder andere een televisieuitzending gemaakt van het programma Twee Vandaag in mei 2011.
www.cgb.nl  zaaknr 2012-38 en 39

Mensen die onder de WSNP vallen en met de huishoudtoets te maken hebben moeten zo snel mogelijk contact opnemen met de bewindvoerder

Bijstandsgerechtigden die vanaf 1 juli 2012 onder de huishoudtoets of huishoudinkomenstoets vallen en die daardoor hun uitkering verliezen en die in de Wet Schuld Sanering Natuurlijke personen (WSNP) zitten moeten zo snel mogelijk contact opnemen met de bewindvoerder. Deze mensen hebben namelijk vanaf 1 juli geen eigen inkomen meer en de andere gezinsleden zijn niet verantwoordleijk voor de schulden en hoeven die niet over te nemen. Daardoor dreigen de bijstandsgerechtigden die hun uitkering verliezen uit de WSNP te vallen. Met de bewindvoerder moet contact worden opgenomen om te bezien hoe het vanaf 1 juli verder moet. Van belang hierbij is dat je niet verwijtbaar geen inkomen hebt. En dat in principe de WSNP dus gewoon door kan lopen. Zodat je na 3 jaar schuldenrvij/gesaneerd bent. De overkoepelende organisatie van bewindvoerders is hierover in overleg met de Rechtbanken.

dinsdag 13 maart 2012

NRC journaliste zoekt gezinnen die te maken hebben met de huishoudtoets

Oproep

Voor een verhaal in NRC Handelsblad ben ik op zoek naar gezinnen die te maken krijgen met de huishoudinkomenstoets in de bijstand. Ik wil drie gezinnen portretteren. Het gaat om een kort interview en een foto. Ik zou deze week, voor vrijdag de mensen moeten spreken. Zijn er mensen die eraan mee willen werken?

Veel dank alvast, Marike Stellinga

m.stellinga@nrc.nl

Amsterdamse zorgmedewerkers slaan tenten op voor verpleeghuis

Steun de actie van de zorgmedewerkers
Naast verpleeghuis Sint Jacob van Osira hebben medewerkers van Osira samen met collega’s van Amsta en Cordaan, georganiseerd in Abvakabo FNV, een tentenkamp opgeslagen om te laten zien wat voor absurde flexibiliteit de werkgevers van hun vragen. Ze hebben een tentenkamp opgericht omdat ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat moeten staan voor hun werkgevers. “Onze diensten worden ingekort en we moeten meer dagen in de week werken. We hebben haast geen privéleven meer, dus kunnen we net zo goed onze slaapzak voor ons werk uitrollen.”, vertelt één van de medewerkers van Osira. Niet alleen bij Osira is dit het geval, ook bij Amsta, Cordaan en bij vele andere verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland wordt er steeds meer van het personeel gevraagd. Abvakabo FNV wil in de nieuwe cao voor de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) afspraken maken over meer collega’s, terugdringing van de absurde flexibiliteit en meer waardering. De cao-onderhandelingen starten op 21 maart.

dinsdag 6 maart 2012

Wereldse vrouwendag 10 maart in Amsterdam over oa huishoudtoets in de bijstand

We organiseren ook dit jaar weer een bijeenkomst in het kader van vrouwendag. Het wordt een informele gezellige buurtbijeenkomst op
zaterdagmiddag 10 maart
van 14.00 tot 18.00 uur
op de 1ste Helmersstraat 106.
Deze dag wordt georganiseerd door vrouwen van verschillende achtergronden gezamenlijk. Hieronder volgt het programma! We praten met elkaar over onze situatie en onze rechten. Er komt een vrouwenkoor, een film, spreeksters, tentoonstelling, workshops. We kunnen samen ideeën en ervaringen en verhalen uitwisselen, zingen en dansen.  Voor meer informatie en deelnamen stuur een email naar wereldsewijk@hotmail.com.
Programma:
Presentatie en coördinatie Jet van Rijswijk
14.00: welkomstwoord en liederen van Mathilda en van Maral Jefroudi
14.30: spreeksters
Marijke Colle over de internationale vrouwendag 8 maart en over de specifieke gevolgen voor vrouwen van de huidige wereldwijde crisis.
Fatima Sabah van vrouwenorganisatie Nisa for Nisa over haar ervaringen met huiselijk geweld.
Sofie Meekel over gevolgen van de nieuwe bijstandswet voor vrouwen.
Zeynep Òzkaya over haar film over de impact van migratie op de relatie van haar ouders.
15.30 pauze
15.45 workshops
 Amazigh vrouwen modeshow
Film ‘Leyla en Mecnun in den vreemde’ van Zeynep Özkaya
Henna painting
Linedans
Expositie
16.30 Vrouwenkoor met Harriët Wams
17.00 Wereldmuziek en dans
Doorlopend: activiteiten voor kinderen

vrijdag 2 maart 2012

Wethouder Florijn van Sociale Zaken van de gemeente Rotterdam wil duizenden werknemers in de bijstand tewerkstellen in de kassen van het Westland zonder perspectief op een normale baan volgens cao-loon. De wensen van de werkgevers staan daarbij voorop. Het plan draagt bij aan verdringing van ‘normale’ banen en diegene die weigert verliest zijn uitkering.

 Werknemers in de bijstand willen echte reguliere banen
 FNV bondgenoten en werknemers in de bijstand voeren daarom maandagochtend 5 maart actie voor het Rotterdamse stadhuis en overhandigen de wethouder een petitie. Zij willen dat dit onlogische plan van tafel gaat en dat de gemeente werkgevers stimuleert om werknemers in de bijstand aan echte reguliere banen te helpen met perspectief. Op 5 maart praten de wethouders van de gemeenten Westland en Rotterdam over de haalbaarheid van het kassenplan.

 "Wethouder Florijn laat uw sociale kant zien"
 Stanley Bergwerf Bok, bestuurder FNV Bondgenoten: “Wij vragen Florijn om zich van zijn sociale kant te laten zien en dit onlogische plan van tafel te halen. De ferme politieke taal zorgt alleen voor een stigmatiserend beeld van werknemers in de bijstand en maskeert het werkelijke probleem, namelijk kille asociale bezuinigen op de zekerheid, waardoor inwoners van Rotterdam in armoede belanden.”

 Plan moet om diverse redenen van tafel
 FNV Bondgenoten eist dat de gemeente Rotterdam stopt met dit onlogische en asociale plan, omdat:
de landbouw volgens de werkgelegenheidsmonitor van de gemeente een krimpsector is;
de werkgelegenheid in de Rotterdamse regio het komende jaar zal afnemen;
er geen werkgevers voor dit project zijn die gewone arbeidscontracten aanbieden;
dit plan zorgt voor nog meer verdringing van reguliere arbeid;
er een onterecht beeld ontstaat van werknemers in de bijstand;
deze Rotterdamse bezuiniging voornamelijk de zwakste inwoners treft.

 Gemeente moet zich voor een sociaal beleid inzetten
 FNV Bondgenoten wil dat de gemeente zich inzet voor een sociaal beleid dat mensen aan de onderkant van de samenleving niet in armoede laat belanden. Bergwerf Bok: “Rotterdam is een sociale stad en moet dat blijven.”
Uit een advertentie van Yacht- a Randstad company. 'In een wereld die snel verandert wordt 'goed' voortdurend achtervolgt door 'beter'. Ook uw organisatie is ongetwijfeld steeds op zoek naar beter. Naar ontwikkeling en groei. Wie ' beter' kan vinden en realiseren, versterkt zijn positie. En wint aan betekenis'.
'Yacht helpt organisaties naar beter'. 'We versterken de organisaties van onze klanten op de momenten die er toe doen'. 'Flexibele organisaties hebben de toekomst. Hun flexibiliteit maakt ze wendbaar en daarom succesvol in de jacht naar beter. Yacht maakt die wendbaarheid mogelijk. Met onze expertise en implementatiekracht. Met een grote diversiteit aan specialisten. En onze ambitie om continu mee te werken aan blijvende verbetering. Voor organisaties is het meer dan ooit tijd om zaken te doen met Yacht. Time to Yacht. www.yacht.nl
Treffender heb ik de zinloosheid, leegheid en nietszeggendheid van de groeiwaanzin groeien om het groeien- nog niet vaak onder woorden zien gebracht. Hoe ver staan de mensen die dit geschreven hebben af van de dagelijkse werkelijkheid van miljoenen Nederlanders. En wat is in godsnaam implementatiekracht? Een nieuwe dictatuur? In ieder geval de dictatuur van het groeifetisjisme.
Het doet mij een beetje denken aan het lied van de dwaze bijen van Martinus Nijhoff.
1e couplet
Een geur van hooger honing
verbitterde de bloemen,
een geur van hooger honing
verdreef ons uit de woning.
3e couplet
ried ons, ach roekeloozen,
de tuinen op te geven,
riep ons, ach roekeloozen
naar raadselige rozen.
7e couplet
stegen wij en verdwenen,
ontvoerd, ontlijfd, ontzworven,
stegen wij en verdwenen
als glinsteringen henen. --
8e couplet
Het sneeuwt, wij zijn gestorven,
wij dwarrelen naar beneden.
Het sneeuwt, wij zijn gestorven,
het sneeuwt tusschen de korven.
PvdL

donderdag 1 maart 2012

Bijeenkomst over de wijzigingen in de Bijstand en andere sociale voorzieningen op 26 april

MUG Magazine nodigt zijn lezers uit om op donderdagavond 26 april naar de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam  te komen voor een bijeenkomst over de wijzigingen in de Bijstand en andere sociale voorzieningen.
Laat de politiek, beleidsmakers en uitvoerders weten hoe u de bezuinigingen ervaart en hoe de crisis u raakt. Stel uw vragen. Krijgt u te maken met de huishoudinkomenstoets? Heeft u een inwonend kind dat geld verdient en dat nu het gezin deels moet onderhouden? Had u een gesubsidieerde baan en bent u die sinds begin dit jaar kwijt? Zijn uw zorgkosten gestegen? Heeft u schulden? Staat uw baan in de Sociale Werkvoorziening op de tocht? Bent u jonggehandicapt en krijgt u met de Wet Werken naar Vermogen te maken? Iedereen die op een of andere manier met de wijzigingen in de sociale wetgeving te maken heeft of daar in 2013 mee te maken krijgt... of hier vragen over heeft, is op 26 april van harte uitgenodigd.
MUG Magazine nodigt een panel van deskundigen en beleidsmakers/-uitvoerders uit om antwoorden te geven. Gespreksleider Pieter Hilhorst (Vara's Ombudsman en MUG-columnist) zorgt dat u uw vragen kunt stellen en ervaringen kunt delen.
Geen speeches van politici, op 26 april bent u aan zet! Wij willen uw ervaringen horen en uw suggesties om het anders te doen! Hoe biedt u het hoofd aan deze crisis? Het officiële deel van de avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
De zaal is vanaf 19.00 uur open, voor een kopje koffie en bezoek aan de informatiestands.

Na afloop is er een drankje en gelegenheid om met politici te spreken. De toegang is uiteraard gratis. Wilt u zeker zijn van een plek in de zaal, wees dan op tijd en geef u bij voorkeur op via 020-6077600 of per mail aan administratie@mugweb.nl.
De Mozes & Aäronkerk aan de Waterloopleinmarkt is goed bereikbaar per metro en tram (lijnen 9 en 14), halte Waterlooplein. (de bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het Mozeshuis)