donderdag 17 december 2015

'Herijking' van het reintegratiebeleid in Amsterdam

Het einde van een dwangarbeidcentrum. Maar wat komt ervoor in de plaats? 'Gespecialiseerde motivatietrajecten'.

Het re-integratiebeleid in Amsterdam is toe aan een herijking volgens het college van Burgemeester en wethouders. Ze stellen de vraag: doen we de juiste dingen en doen we de dingen op de juiste manier? Het Amsterdamse college van Burgemeester en Wethouders wil recht doen aan mensen. Dat betekent dat alle Amsterdammers moeten kunnen meedoen op een manier die past bij hun talenten en mogelijkheden.

In augustus 2015 heeft het college aangegeven de strategische koers van de gemeente op het gebied van re-integratie te willen expliciteren en vernieuwen. Hiervoor zijn diverse aanleidingen zoals het coalitieakkoord van VVD/D66/SP, actuele ontwikkelingen (maatschappelijk, economisch, budgettair), onderzoeken en lopende kosten-batenanalyses naar re-integratie-instrumenten.

De afgelopen maanden is samen met interne en externe belanghebbenden een analyse gemaakt van de huidige uitvoeringspraktijk en de externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het Amsterdamse re-integratiebeleid. De opbrengst van deze analyse is vastgelegd in twee documenten. Parallel daaraan is met wetenschappers verkend waar kansen liggen om de effectiviteit van re-integratie te verhogen en zijn diverse interviews gehouden met belanghebbenden en experts, onder andere met de Bijstandsbond. De uitkomsten van dit alles zijn verwerkt in het Consultatiedocument Koersbesluit Re-integratie.
Dat document is deze weke vrijgegeven. Daarmee is de consultatiefase van het project Koersbesluit Re-integratie gestart. Tot en met 5 februari 2016 zullen onder meer werkgevers, vakbonden, cliëntenvertegenwoordigers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, bestuurscommissies, collega-gemeenten en regionale samenwerkingspartners actief worden geconsulteerd. De uitkomsten van de consultatie worden verwerkt in een definitief Koersbesluit Re-integratie dat in het voorjaar 2016 ter vaststelling aan de Amsterdamse gemeenteraad wordt voorgelegd.

Een citaat uit het nieuwe document bij de opsomming van maatregelen:

Om te zorgen dat goedwillende deelnemers niet de dupe worden van het gedrag van anderen komen er gespecialiseerde motivatietrajecten voor mensen die tot de doelgroep van re-integratie behoren (vanwege het maatschappelijk rendement) en wel kunnen, maar (nog) niet-willen. Individueel maatwerk is binnen deze trajecten de basis. Voor deze trajecten gelden zwaardere kwaliteitseisen, bijv. t.a.v. het personeel en
de methodiek.
Mensen die bij herhaling verwijtbaar niet meewerken aan het verbeteren van hun perspectief worden gesanctioneerd. Het merk Herstelling verdwijnt. Alle trajecten die onder de vlag van Herstelling werden uitgevoerd worden herijkt op basis van dit Koersbesluit. Binnen
rve Werk blijft plaats voor gespecialiseerde trajecten voor complexe doelgroepen zoals de Top-600. Bij voorkeur externe trajecten bij werkgevers. Als dat niet kan interne trajecten bij voorkeur in de wijk. Sluiting van Praktijkcentrum Laarderhoogtweg.

Wil je de documenten lezen? Die kun je downloaden op de website van de gemeente.

Wil je losbarsten? Nou dat kan HIER!

Je kunt ook een email sturen aan Dries Bartelink d.bartelink@amsterdam.nl


Piet van der Lende

zaterdag 12 december 2015

Voorlichting over de belastingen in 2015 en 2016

De BWZ Zaanstreek en de Bijstandsbond organiseren op 15 december een voorlichtingsbijeenkomst over de belastingen in 2015 en de veranderingen in 2016. Het gaat met name over de wijzigingen in de inkomstenbelasting 2015 en 2016. Er zullen praktische tips voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen zijn. Aan de orde komen Ziektekosten, zorgtoeslag, huurtoeslag etc. De voorlichting wordt gegeven door Jan van Zaane, r.s.

Dinsdag 15 december. Tet-theater,
Bilderdijkstraat 165A 1053 KP Amsterdam. Aanvang 19.30 uur.
Bereikbaarheid openbaar vervoer; tram 7 en 17, halte Bilderdijkstraat, tram 3 en 12, halte Kinkerstraat.