woensdag 29 juni 2011

Benefietavonden voor Vedat Ulger op zaterdag 25 juni en zaterdag 2 juli om 20.00 uur in het Dijktheater Da Costakade 160 in Amsterdam

Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

Wij houden deze benefietavonden voor Vedat Ulger. Zijn broer, Hikmet Ulger organiseert de avonden. Hikmet is een medewerker van de Bijstandsbond

Vedat Ulger is een bekende muzikant in Turkije en politiek activist. Hij heeft zes en een half jaar wegens zijn activisme gevangen gezeten. Daar is hij door de politie gemarteld toen hij 18 jaar oud was. Mede daardoor is Vedat ernstig ziek geworden. Een nier transplantatie is noodzakelijk. Turkije kent geen ziektekostenverzekering op collectieve basis. Daarom roepen wij u op om hem te steunen om in de kosten te voorzien. U kunt dit doen door naar het benefietconcert te komen dat wij geven.

Entree slechts 5 euro

Muziek: Nitzan Laster, Cello en Sophie Labandibar, piano op zaterdag 25 juni
Prokoviev sonata in C major op. 119 1e Andante Grave 2e Moderato 3e Allegro, Ma Non Troppo
poezie Henk Kroon
Concertopname van Vedat Ulger

Zaterdag 2 juli is er een programma met Spaanse en Mexicaanse zangers en zangeressen.

donderdag 23 juni 2011

probeersel

De grote Dorus speelt het Friese volkslied by pvdlende

Wij zijn lid geworden van http://soundcloud.com om ook geluidsbestanden te kunnen afspelen op internet. Het is eigenlijk hetzelfde als youtube maar dan alleen voor geluid. Hier een clip van het Friese Volkslied gespeeld door het draaiorgel de Grote Dorus. Het is een eerste experiment, maar er zullen ongetwijfeld meer geluidsclips volgen. Nadeel is wel dat de gratis versie maar 120 uploadminuten heeft.dinsdag 21 juni 2011

Nieuw Wetsontwerp voor de Wet Werk en Bijstand

Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen dat als het wet wordt als uitgangspunt zal gaan dienen voor de samenvoeging van de Wajong, de huidige Wet Werk en Bijstand en de Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) en de Wet Sociale Werk Voorziening (WSW) is voorzover ik kan zien nog steeds niet openbaar. Wel zijn een reeks van belangrijke wijzigingen van de Wet Werk en Bijstand WWB  bij de Tweede kamer aanhangig gemaakt.  Daarbij wordt de Wet WIJ afgeschaft en een toets op het huishoudinkomen ingevoerd. Wanneer dit wet wiordt weet ik niet, het moet nog in de Eerste en Tweede Kamer behandeld worden, en dus kan het op zijn vroegst 1 januari 2012 zijn lijkt mij. De verplichtingen voor uitkeringsgerechtigden op zoek te gaan naar een baan worden aangescherpt oa. De Raad van State vat het wetsontwerp als volgt samen
´De belangrijkste maatregelen zijn het aanscherpen van de regels ten aanzien van jongeren tot 27 jaar die thans in de Wet investeren in jongeren (WIJ) zijn opgenomen, en deze over te hevelen naar de WWB, het afschaffen van de bijstand voor inwonenden, het vervangen van de toets op het inkomen van de partner door een toets op gezinsniveau (huishoudinkomen), het vervallen van de specifieke ontheffing van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met jonge kinderen, de maximering van het gemeentelijke minimabeleid en de introductie van de mogelijkheid om de verplichting op te leggen om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten als tegenprestatie voor bijstandsverlening.´.

Aan dit laatste en ook aan de loondispensatie dus werken onder het minimumloon, wijdt de Raad van State een hele beschouwing in het kader van EVRM en de ILO verdragen, waarbij zij in feite met zoveel woorden zegt dat het wetsvoorstel daarmee in strijd is.

Piet


Het persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken.

Het wetsvoorstel

Advies van de Raad van State

donderdag 9 juni 2011

Acties voor behoud ID banen in HaarlemIn verschillende gemeenten oa in Groningen en Haarlem is het afgelopen half jaar actie gevoerd voor behoud van de voormalige ID-banen. (In en doorstroombanen, de vroegere Melkertbanen) In Groningen zijn 1500 mensen in een demomstratie de straat opgegaan. Hierboven het strijdlied dat gebruikt wordt bij de acties in Haarlem. De acties halen maar mondjesmaat de landelijke publiciteit. Maar de afschaffing van de banen is -naast andere bezuinigingen- een doodklap voor het welzijnswerk in veel gemeenten.dinsdag 7 juni 2011

De Bijstandsbond heeft een nieuwe brochure uitgebracht over het tewerk stellen van gedeeltelijk arbeidsgehandicapten, getiteld 'voor een appel en een ei'

Sinds 1 januari werd de 'Tijdelijke wet pilot loondispensatie' van kracht. Deze wet loopt vooruit op de in te voeren Wet Werken naar Vermogen. In de pilot die nu loopt hebben 32 gemeenten de mogelijkheid, een bijstandsgerechtigde, iemand met een WSW indicatie of jongeren op grond van de Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) bij een reguliere werkgever in het commerciele bedrijfsleven of bij een overheidsinstelling aan het werk te zetten waarbij die werknemer minder dan het Wettelijk Minimumloon krijgt betaald. Mensen waarvan men denkt dat ze voor de pilot in aanmerking komen worden eerst gedurende drie maanden bij een werkgever tewerk gesteld met behoud van uitkering. In deze drie maanden stelt een functionaris van de instantie die namens de gemeente de proef uitvoert samen met de werkgever iemands loonwaarde vast.

Bijvoorbeeld: deze persoon kan voor de werkgever gezien de handicaps van de werknemer 40% van het minimumloon voor de werkgever terugverdienen. De werknemer sluit dan een arbeidscontract met de werkgever, waarbij deze bij een volledige werkweek maar 40% van het minimumloon hoeft te betalen. De gemeente vult dit loon van de werknemer aan tot iets boven het bijstandsminimum. (het bijstandsminimum voor een alleenstaande is 70% van het minimumloon). Dus bij een volledige werkweek komt iemand uit op iets van 80% van het minimumloon. Deze systematiek zal bij de invoering van de nieuwe wet Werken naar Vermogen. (WWNV) worden uitgebreid en van toepassing zijn in alle gemeenten, terwijl de doelgroepen worden uitgebreid.

De brochure is enerzijds een kritiek op de regeling, maar beschrijft anderzijds sec hoe de regeling in elkaar zit. Achtereenvolgens worden behandeld de doelgroepenbepaling, met een uitleg van de criteria die bepalen wanneer men wel en niet tot de doelgroep behoort. En vervolgens wordt ingegaan op de loonwaardebepaling, die plaats vindt aan de hand van verschillende meetsystemen. Tenslotte wordt ingegaan op de berekeningsnethoden voor het vaststellen van de aanvullende uitkering en hoe hoog die moet zijn. De brochure bevat vele tips voor mensen die wellicht tot de doelgroep behoren hoe te handelen wanneer de uitkerende instantie zegt dat bepaald moet worden of men voor de regeling in aanmerking komt. Of als men onder de regeling tewerk is gesteld. Als bijlage vindt men in de brochure het uitvoeringsbesluit van de regeling. De brochure kost 4 euro voor particulieren en kan worden besteld bij de Bijstandsbond.

Overigens zijn we alweer juni 2011, en het loopt nog niet erg hard met het aantal mensen dat op de regeling tewerk is gesteld. De gemeente Oldenzaal heeft zeventien mensen op deze manier aan een baan geholpen. Het doel van de gemeente is om voor het einde van 2012 zeker 30 mensen zo aan een baan te helpen. Het blijkt dat Oldenzaal de gemeente is met het meeste aantal plaatsingen. In de 31 andere gemeenten zijn er dus minder geplaatst, zodat na 6 maanden in het hele land enige honderden mensen op deze manier tewerk zijn gesteld. In Amsterdam zijn het er een stuk of tien.

Piet van der Lende pvdlende@dds.nl 020-6898806 Bijstandsbond Da Costakade 162 1053 LC AmsterdamHet project Kleur-Colour

De Bijstandsbond werkt mee aan het volgende project.  

KLEUR | COLOR. Rijke verhalen, korte voorstellingen, een tentoonstelling en debatten. Bijzondere Amsterdammers met verschillende achtergronden presenteren zichzelf. KLEUR | COLOR ''bespreekt vragen, dilemma's en perspectieven bij sociale uitsluiting en armoede. Het project brengt meer kleur in hoe er naar dit thema en de mensen wordt gekeken en laat de kracht van mensen zien. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons te genieten op  28 juni van 18.00 tot  22.00 uur in het Dijktheater.

Deze avond komt tot stand in  nauwe samenwerking met de Bijstandsbond. De voorzitter van de Bijstandsbond, Piet van de Lende, presenteert zijn pamflet over de nieuwe wet ‘Werken naar Vermogen’ 'en werken onder het minimumloon'. Met als thema Voor een Appel en een EI gaat van der Lende in gesprek met het publiek. Er is ruimte om vragen te stellen over het pamflet en de gevolgen van de wet op uw situatie. Dit gebeurt onder leiding van sociologe Hodan Warsame.

De avond wordt feestelijk afgesloten met een gratis maaltijd. Er is alle tijd en ruimte voor uitwisseling. Tevens kunt u kennis maken met de deelnemers van KLEUR I COLOR. Nadere informatie volgt.

Wilt u lid worden van de Bijstandsbond of meer informatie over hun activiteiten ga dan naar www.bijstandsbond.org of bel 020-6898806

Algemene uitnodiging 

KLEUR | COLOR: rijke verhalen, korte voorstellingen, een tentoonstelling en debatten. Bijzondere Amsterdammers met verschillende achtergronden presenteren zichzelf tijdens KLEUR | COLOR. De deelnemers hebben gedurende de voorbereiding intensief samengewerkt met de kunstenaars van Moving Arts Project.
Wij nodigen u van harte uit om een van de uitvoeringen van KLEUR | COLOR bij te wonen en mee te debatteren over vragen over sociale uitsluiting en armoede. Dit gebeurt samen met professionals uit het veld waaronder Egbert Hermsen (journalist oa KRO, IKON en docent), Dini Glas (projectondersteuner SCIP), Hodan Warsame (sociologe), Joop Lahaise (deelraadslid Centrum en hoofdredacteur MUG), Piet van der Lende (voorzitter Bijstandsbond). Tijdens de verschillende data wordt bij het debat ingegaan op steeds een ander onderwerp. Voor meer informatie, kijk op de website www.kleur-color.nl of klik op de link achter de genoemde datum.
Uitvoeringen (voor het programma kunt u klikken op de link naar de website):

11 juni: premiere Vredeskerk | 19.45 uur | zie => http://www.kleur-color.nl/page4/page12/page12.html
15 juni: Boomsspijker | 13.00 uur | zie => http://www.kleur-color.nl/page4/page13/page13.html
22 juni: tuin Amstelhoven  | 15.00 uur | zie => http://www.kleur-color.nl/page4/page14/page14.html 

speciaal voor professionals, stadsdelen, politici e.a. met onder andere wethouder Roeland Rengelink van stadsdeel Centrum

24 juni: Wereldhuis | conferentie ‘Illegale hulp’ zie => http://www.kleur-color.nl/page4/page15/page15.html
28 juni: Dijktheater | 18.00 uur | zie => http://www.kleur-color.nl/page4/page16/page16.html
KLEUR | COLOR presenteert zich ook op de Daklozendag (8 juni), het Zometfestival PCK (17 juni) en het symposium 'Illegale hulp' in de tuin van Amstelhoven (Wereldhuis/ Diaconie).

Meer informatie kunt u vinden op de website www.kleur-color.nl
U kunt mailen: info@movingartsproject.nl of bellen: 0655-335-465
Wij hopen u graag te zien tijdens een van de uitvoeringen en met hartelijke groet
Diane Elshout, Simon Rowe en Noud Verhave van Moving Arts Project (www.movingartsproject.nl)
en alle deelnemers aan KLEUR | COLOR

Wilt u deze uitnodiging doorsturen naar uw netwerk?   

maandag 6 juni 2011

ledenwerfcampagne Bijstandsbond

De Bijstandsbond is een ledenwerfcampagne begonnen om meer steun te krijgen voor haar activiteiten. De Bond heeft geen subsidie en is voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van de bijdragen van leden en sympathisanten. Tot nu toe lukt het net om het hoofd boven water te houden, maar er is weinig geld om naast het spreekuur akties en bijeenkomsten te organiseren. Onderdeel van de campagne is dat leden van de bond met een informatiestand bij allerlei akties en manifestaties aanwezig zijn.zaterdag 4 juni 2011

Actie voor behoud Persoons Gebonden Budget (PGB)

Per Saldo is boos over de plannen om voor de meeste mensen het pgb af te schaffen. Woensdag vergadert het kabinet of dit besluit definitief wordt. Daarom roepen wij u op om vandaag of morgen uw verhaal te mailen naar de staatssecretaris om te vertellen hoe uw leven eruit zal zien zónder pgb.

U kunt dit doen via het formulier op www.pgb.nl, dat automatisch op het juiste adres terechtkomt. Dit formulier komt ook bij ons binnen zodat wij uw verhalen ook met bijvoorbeeld Tweedekamerleden kunnen delen. Help zo mee om het pgb te behouden!

Wat is er gebeurd? Vandaag kwam het bericht dat het pgb nog slechts voor mensen met een zorgzwaartepakket toegankelijk blijft. Als de ministerraad deze plannen woensdag 1 juni goedkeurt, raken 120.000 mensen met een pgb hun budget volledig kwijt en zijn zij aangewezen op hulp van instellingen. Per Saldo is enorm boos over deze plannen die ook ons overvallen.

Wetende dat wij als budgethouders niet ontkomen aan bezuinigen, hebben we de afgelopen periode constructief meegedacht met het ministerie. Uiteraard met het doel om de mensen die hun leven op touw hebben gezet met het pgb, er zo min mogelijk onder te laten lijden. Volgens ingewijden zijn alternatieve plannen volkomen van tafel geveegd en kunnen, als het laatste nieuws doorgaat, nog slechts 13.000 mensen met een pgb in een zorgzwaartepakket aanspraak maken op een pgb. Dit mag niet gebeuren.

Desastreuze gevolgen Nogmaals, dit maakt ons enorm boos. Het pgb bestaat meer dan 15 jaar en is voor mensen met een beperking, die zelf de regie over hun leven willen behouden onmisbaar. Met het pgb bouwen zij hun leven op, kunnen zij leren, studeren, naar dagbesteding, werken en wonen waar zij zelf willen. Jarenlange ontwikkeling van gewenste en relatief goedkopere zorg dreigt nu volledig te verdwijnen. Gevolg is dat mensen niet meer thuis kunnen blijven wonen, kinderen uit huis moeten worden geplaatst, mensen niet meer naar de zorgboerderij kunnen, mensen hun baan moeten opzeggen, kortom, dat 120.000 mensen, plus hun partners en gezinsleden, een groot stuk van hun leven verliezen.

Voor Per Saldo betekent dit alarmfase rood. Houd www.pgb.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

Megazitting Rechtbank Amsterdam op dinsdag 7 juni over regeling voor chronisch zieken en gehandicapten in Amsterdam

Persbericht Bijstandsbond
03-06-2011

Aanstaande dinsdag dienen 27 zaken voor de rechtbank Amsterdam over de chronisch zieken regeling van de gemeente Amsterdam. Vorig jaar heeft de gemeente Amsterdam een nieuwe regeling ingevoerd voor bijzondere bijstand aan chronisch zieken en gehandicapten in Amsterdam. Daarbij werd bij veel mensen de bijzondere bijstand soms met honderden euro’s per maand teruggebracht. De rechtbank heeft op 28 juli 2010 uitgesproken, dat deze nieuwe regeling niet deugt en in strijd is met de wet. Het beleid van de wethouder werd dus afgeschoten. Ook de landelijke voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten worden in het kader van de bezuinigingen steeds meer uitgekleed. Zo zijn er plannen voor een grote groep het Persoonsgebonden Budget (PGB) af te schaffen. Maar het beleid van de gemeente Amsterdam is nu wederom onderwerp van discussie voor de rechter. De gemeente heeft in feite de uitspraak van de rechter van 2010 naast zich neergelegd. De mensen die de rechtszaak hadden aangespannen en hadden gewonnen kregen in oktober 2010 een brief, waaruit bleek dat ze alsnog onder de nieuwe regeling zouden worden gebracht, alsof er geen uitspraak van de rechter was geweest. Daartegen hebben verschillende mensen bezwaar aangetekend en enkelen van hen, waarbij gezegd werd: we gaan naar de daadwerkelijke kosten kijken, zijn in beroep gegaan. In werkelijkheid kijkt de gemeente nl niet naar de daadwerkelijke kosten maar volgt ze voor een vergoeding de standaardnormen van de belastingen voor belastingaftrek, zoals bij dieetkosten en maaltijdvergoeding.
In de nieuwe regeling zijn er modules voor bepaalde onkosten vanwege chronische ziekte of handicap. Je kunt maximaal 20 euro per module krijgen en het aantal modules is 8.
De rechtbank Amsterdam heeft afgelopen woensdag een kritische fax gestuurd aan de gemeente, met allemaal vragen, onder andere waar dat bedrag van maximaal 20 euro per module op gebaseerd is en hoe de gemeente aan dat bedrag komt. Aan het eind van de fax deelt de rechtbank mee, dat er nog veel meer vragen zijn, die op de zitting aan de orde zullen komen.

Voor meer informatie:
Piet van der Lende 020-6898806 info@bijstandsbond.org
Mark van Hoof 0647816228 info@vhmadvocaten.nl

03-06-2011

woensdag 1 juni 2011

8 juni aanstaande: grootse actie tegen het bestuursakkoord bij het VNG-congres Er gaat minstens 1 bus uit Amsterdam bij voldoende deelname. Meegaan met de bus is gratis.

Update. De gratis bus van FNV Bondgenoten gaat niet. Mensen rijden gedeeltelijk met eigen vervoer. 11 mensen kunnen met de bussen van de ABVA/Kabo mee.

01-06-2011
Volgende week vindt in Ulft het VNG-congres plaats. Tijdens het congres zal ook gestemd worden over het bestuursakkoord. Dit bestuursakkoord is een overeenkomst tussen de regering en de gemeenten waarbij de gemeenten beloven dat ze de bezuinigingen van de regering op de bijstand, de WSW en de Wajong loyaal zullen uitvoeren en dat ze ook andere bezuinigingen zullen accepteren, oa in ruil voor meer decentrale bevoegdheden. Veel gemeenteraden hebben al in meerderheid besloten dat hun gemeente op het congres van de VNG tegen dit akkoord moet stemmen.
In de tweede plaats zijn de onderhandelingen over de nieuwe CAO voor de WSW vastgelopen. De vakbonden gaan op deze dag actie voeren om hun eisen voor de nieuwe CAO kracht bij te zetten. Er zullen stakingen in de WSW zijn en sommige WSW bedrijven geven de werknemers een vrije dag om naar Ulft te gaan.
Vanuit Amsterdam rijdt er minstens een bus bij voldoende deelname. Leden en sympathisanten van de Bijstandsbond kunnen met deze bus mee. In de bus kunnen ongeveer 30 personen. Vertrektijd en opstapplaats worden nog bekend gemaakt. Mensen kunnen zich bij ondergetekende opgeven. Meereizen is gratis.
De FNV roept de gemeenten op om tegen dit omstreden bestuursakkoord te stemmen, omdat de maatregelen vergaande gevolgen zullen hebben voor grote groepen burgers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals Wajongers, WSW’ers en bijstandsgerechtigden. In dit kader zijn grootschalige acties gepland op woensdag 8 juni, de dag waarop gestemd zal gaan worden. In de ochtend zal er een eerste snelle actie plaatsvinden tussen 09:00 uur en 10:00 uur. Daarna zal vanaf 12:00 uur in groter verband actie worden gevoerd om tegen het bestuursakkoord te stemmen. Daarbij worden duizenden actievoerders verwacht.
FNV heeft moeite met het bestuursakkoord, onder meer omdat het onderdeel over de sociale werkvoorzieningen in het akkoord verre van sociaal is. FNV federatiebestuurder Leo Hartveld stelt: “Het rijk stoot taken af naar de gemeenten. Die moeten een groot aantal taken gaan uitvoeren zonder dat de rijksoverheid de portemonnee trekt. Daardoor komen veel mensen die moeite hebben om aan de slag te komen, achter de geraniums terecht.” Kom daarom ook op 8 juni in actie voor de SW!

Heb je vragen over de actie op 8 juni in Ulft? - bel de actielijn van de ABVA/KABO: 079 –353 61 40 - mail naar:wsw@abvakabo.nl - kijk op www.abvakabofnv.nl/actiesw