vrijdag 28 augustus 2015

Voorzieningenrechter geeft Bijstandsbond gelijk: Amsterdam te streng bij kostendelersnorm

Persbericht 28-08-2015

Op 8 oktober zal de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam zich in minstens 4 rechtszaken bezig houden met de manier, waarop de kostendelersnorm door de gemeente Amsterdam op bijstandsgerechtigden wordt toegepast. Ondertussen is die norm al volop in discussie. Op 26-08-2015 heeft de Bijstandsbond een persbericht gepubliceerd, waarin gesteld werd dat de gemeente Amsterdam te streng is bij de beoordeling of er sprake is van een kostendelersnorm bij bijstandsgerechtigden. Hierover verschenen berichten in de pers.

http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/4129591/2015/08/26/Gemeente-benadeelt-onderhuurders-sterk-met-nieuwe-kostendelersnorm.dhtml

De wethouder werk en inkomen ontkende vervolgens dat de gemeente Amsterdam te streng is, strenger dan de wet voorschrijft. 'Wat de Bijstandsbond zegt is helemaal niet waar'.

http://www.at5.nl/artikelen/146624/wethouder_vliegenthart_regels_voor_minima_niet_strenger_in_amsterdam

Naar nu blijkt heeft de voorzieningenrechter al op 13 augustus een uitspraak gedaan, die ook op 26 augustus is gepubliceerd en waaruit blijkt dat de Bijstandsbond gelijk heeft. De wethouder had daarvan op de hoogte kunnen zijn. Wanneer er sprake is van een commerciele onderhuurrelatie is de kostendelersnorm niet van toepassing. De gemeente Amsterdam verbindt veel te strenge eisen aan de huurovereenkomst. Wordt niet aan die eisen voldaan, dan is volgens de gemeente de kostendelersnorm van toepassing. Wij zeggen: die strenge eisen zijn niet in overeenstemming met de wet. En de rechter zegt het nu ook.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2015%3A5503

Citaat: De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de bovenstaande passage uit de wetsgeschiedenis naar voren komt dat betrokkene een door hem gestelde zakelijke huurovereenkomst kan onderbouwen met bijvoorbeeld het overleggen van een individueel contract dan wel een commerciële overeenkomst. Het overleggen van bewijs heeft tot doel om vast te stellen of sprake is van een zakelijke huurrelatie en van een zakelijke (huur)relatie onderling. Gelet daarop brengt naar het oordeel van de voorzieningenrechter een redelijke wetsuitleg van 'schriftelijke overeenkomst' als bedoeld in artikel 22a, vierde lid, aanhef en onder c, van de Participatiewet met zich dat deze voorwaarde ruim moet worden uitgelegd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het licht van deze bepaling voldoende is dat de overeenkomst en de commerciële prijs aan de hand van schriftelijke stukken, waaronder onder meer betalingsbewijzen, aannemelijk wordt gemaakt.

Gelet op het voorgaande kan verzoeker ook met andere schriftelijke stukken dan een schriftelijk huurovereenkomst aannemelijk maken dat hij een huurovereenkomst heeft gesloten. De voorzieningenrechter is in de onderhavige zaak van oordeel dat verzoeker door overlegging van het onder 3.2 genoemde vonnis, de verklaringen en betalingsoverzichten, genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een zakelijke huurovereenkomst en van een commerciële prijs. De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat de kantonrechter in het vonnis heeft vastgesteld dat verzoeker op grond van de overeenkomst gebruik maakt van een woonkamer, een keuken en een slaapkamer en dat hij met andere bewoners een toilet en badkamer moet delen. Verder bestaat er geen grond voor het oordeel dat de maandelijkse huursom van € 640,- voor het gebruik van een dergelijke woonruimte in het commerciële verkeer niet gebruikelijk is. Verder blijkt uit de overgelegde verklaringen dat de huurprijs na aanvang van de huur in december 2007 in elk geval drie maal substantieel is verhoogd, waardoor ook is voldaan aan het vereiste van periodieke aanpassingen.

Bijstandsbond Amsterdam

info@bijstandsbond.org

Bijstandsbond nu ook bereikbaar via postmaster@bijstandsbond.amsterdam


De gemeente Amsterdam heeft de extensie .amsterdam gekocht. Dus nu hebben we in Nederland .nl, .amsterdam en ook nog .fr (Dat laatste voor de Friezen onder ons) Amsterdam adverteert met: van de creatieve ondernemer tot een havengigant; met een .amsterdam domein uit je je Amsterdamse trots en laat je zien dat je staat voor de creatieve, innovatieve en commerciele spirit van deze stad. Online creëren we een inspirerende plek met een eigen identiteit en grote aantrekkingskracht.

Commercieel had wel weggelaten mogen worden, want dat zijn we niet, en veel Amsterdammers en hun organisaties met ons ook niet, we zijn een niet-commerciele organisatie zonder winstoogmerk. Maar voor de rest kunnen wij ons wel vinden in die tekst. Het verheugt ons dan ook zeer, dat wij als bijstandsbond thans beschikken over de domeinnaam www.bijstandsbond.amsterdam U kunt ons voortaan ook bereiken onder email adres postmaster@bijstandsbond.amsterdam

met vriendelijke groet,

Bijstandsbond Amsterdam


Vereniging Bijstandsbond Da Costakade 162 - 1053 XD Amsterdam 020-6898806/6181815 info@bijstandsbond.org - bijstbnd@xs4all.nl Website: http://www.bijstandsbond.org http://www.bijstandsbond.amsterdam postmaster@bijstandsbond.amsterdam Blog met oproepen en aankondigingen: http://bijstandsbond.blogspot.nl Actiecomité Dwangarbeidnee: http://dwangarbeidnee.blogspot.nl De geschiedenis van de Participatiewet: http://participatiewet.blogspot.nl Dagelijks nieuws: http://overlevingsgids.blogspot.nl Website met tips en trucs voor de minima om te overleven: http://overlevingsgids.net Van de overlevingsgids is een app voor android telefoons die u kunt downloaden in Google Play Store. Trefwoord overlevingsgids. Facebook: https://www.facebook.com/Bijstandsbond Twitter: @bijstbond en @dwangarbeidnee en @overlevingsgids U kunt lid worden voor 17 euro per jaar. Giro: IBAN NL22 INGB 0004 5548 41

woensdag 26 augustus 2015

Kostendelersnorm. Teleurstellende reactie wethouder A'dam


Teleurstellende reactie van de wethouder werk en inkomen in Amsterdam

Naar aanleiding van de publiciteit over de kostendelersnorm (oa in het parool ) en hoe die wordt toegepast in amsterdam bereiken de bijstandsbond veel vragen. De wethouder zegt zich niet in onze signalen te herkennen. De nieuwe regels voor mensen met een uitkering worden helemaal niet strenger toegepast in Amsterdam, zegt hij. Zo heeft de gemeente geen extra regels opgesteld en is er ook geen minimum huurbedrag vastgelegd.
De Bijstandsbond zou maar wat uit haar duim zuigen. "De Kostendelersnorm maakt het leven voor veel mensen moeilijker. Dat heb ik ook verteld aan staatssecretaris Klijnsma. Tegelijk moet Amsterdam zich wel aan de wet houden. Wij zijn daarbij helemaal niet strenger dan anderen", zegt hij.

"Amsterdam heeft géén extra regels opgesteld. Sterker nog, wij hebben ook niet zoals bijvoorbeeld Rotterdam wel heeft gedaan, een minimum huurbedrag vastgelegd. Dat geeft ons de kans om ook bij een lage huur te kunnen oordelen dat het toch om commerciële huur gaat", aldus de wethouder. De kostendelersnorm heeft echter in Amsterdam voorzover wij weten, na 1 juli geleid tot een hausse aan bezwaarschriften tegen het toepassen van de kostendelersnorm. Kort gezegd komt het op het volgende neer. Personen met een commerciele onderhuurrelatie worden uitgesloten van de kostendelersnorm. Die is niet op hen van toepassing. Voor de beoordeling of sprake is van commerciele onderhuur kent de wet twee criteria:
1. Een schriftelijke huurovereenkomst
2. De betaling van een commerciele huur

Verder niks.

Het blijkt in de werkvoorschriften hoe amsterdam dat uitwerkt, zodanig, dat veel mensen die een commerciele onderhuur betalen toch een kostendelersnorm krijgen toegepast omdat ze niet aan de zware voorwaarden -extra zwaar- kunnen voldoen. (artikelen 5.8.1.2) http://www.amsterdam.nl/beleidwerkeninkomen/5-normen-verlagingen/
Amsterdam stelt 14 eisen aan de schriftelijke huurovereenkomst. Wordt daar niet aan voldaan, dan toch een kostendelersnorm. Bijvoorbeeld: is er geen sprake van jaarlijkse indexering? Kostendelersnorm van toepassing. De huur moet perse via de bank worden overgemaakt en je moet perse betalen via de bank. Dat eist de wet niet. Wij ervaren dat bij de bepaling die de wethouder noemt- er is geen ondergens vastgesteld- of er sprake is van commerciele huur er sprake is van volstrekte willekeur. Er komen mensen op het spreekuur, die een verklaring hebben van de huurcommissie dat de huur juist is vastgesteld. Gemeente oordeelt: geen commerciele huur. Kostendelersnorm van toepassing.

Het gehuurde moet in de overeenkomst tot in het absurde worden omschreven. Wat heeft de gemeente ermee te maken of huisdieren wel of niet zijn toegestaan? Wat heeft de gemeente ermee te maken wie wat schoonmaakt? Wat heeft de gemeente ermee te maken of de kamer wel of niet afsluitbaar is? Etc. Voldoet de schriftelijke huurovereenkomst niet aan de 14 uitgebreide voorwaarden, kostendelersnorm van toepassing. Maar nu komt het: bij de 14 voorwaarden staat: In een schriftelijke overeenkomst kunnen de volgende punten staan (geen limitatieve opsomming). Sic, geen limitatieve opsomming. Dus het is de volstrekte willekeur van de klantmanager die alles bepaalt en sommigen leggen op alle slakken zout. De meesten beschouwen de 14 voorwaarden als noodzakelijk, anders kostendelersnorm. Regel die zij altijd toepassen is: geen indexering, kostendelersnorm. Niet per bank betaald kostendelersnorm. Dat eist de wet niet.

met vriendelijke groet,

Piet van der Lendedinsdag 25 augustus 2015

Gemeente Amsterdam extra streng met de kostendelersnorm

Rapportage spreekuur Bijstandsbond Amsterdam. De kostendelersnorm

Duizenden bijstandsgerechtigden in Amsterdam ervaren een forse achteruitgang in hun toch al karige inkomen door gemeentelijk en rijksbeleid.

Wij ervaren op het spreekuur dat mensen die hun ouders verzorgen en een bijstandsuitkering hebben maar die verder zelfstandig wonen en dus niet onder de kostendelersnorm vallen, of mensen die een uitkering aanvragen en zelfstandig wonen soms onder druk worden gezet zich bij hun ouders te laten inschrijven. De kostendelersnorm is dan van toepassing en de gemeente kan geld besparen. Iemand kan in dit soort situaties dakloos worden als mantelzorger omdat als hij zich inschrijft bij zijn ouders hij of zij niet in de eigen woning kan blijven wonen en hij/zij misschien het eigen huis kwijt is. Bijvoorbeeld voor de huursubsidie is het noodzakelijk dat je woont op het betreffende adres. Je krijgt dus geen huurtoeslag meer, en je moet van je met kostendelersnorm gekorte uitkering bijvoorbeeld 550 euro huur ophoesten als je de woning aanhoudt. Een onmogelijke opgave. Dus ben je gedwongen de eigen woning op te zeggen en wordt je als de ouders overlijden dakloos. Wij vinden dit een onrechtvaardige ontwikkeling. Als een mantelzorger een eigen woning heeft, waar verder niemand woont, en hij verzorgt zijn ouders, dan mag hij niet worden gedwongen zich in te schrijven bij zijn ouders.

Maar er zijn in Amsterdam meer problemen met de kostendelersnorm die zeer streng wordt toegepast. Cruciaal hier is of er sprake is van een commerciele onderhuurrelatie. Als die er is dan geldt de kostendelersnorm niet. De gemeente Amsterdam verbindt op eigen houtje, strenger dan de wet, allerlei voorwaarden aan de beoordeling of sprake is van onderhuur. Er moet sprake zijn van indexering (jaarlijkse verhoging van de huur overeenkomstig de prijsontwikkeling). De huur moet per bank betaald worden. En er moet een zeer uitgebreide en absurde omschrijving zijn van het gehuurde en de rechten en plichten die eraan verbonden zijn, zoals een bepaling van het gebruik van gemeenschappelijke ruimten en douche en toilet, of bezoek en loges zijn toegestaan, etc. Op ons spreekuur komen wekelijks mensen die juridische procedures moeten beginnen omdat ze onmogelijk aan de strenge voorwaarden van de gemeente kunnen voldoen. En waarbij dan wordt gezegd: de kostendelersnorm is op u van toepassing. Geen indexering van de huur de afgelopen jaren? Kostendelersnorm. Terwijl die mensen gewoon een kamer huren en toch onderhuurder zijn.

Neem het voorbeeld van mevrouw E.F, alleenstaande moeder met twee jonge kinderen, die een grote kamer huurt bij derden. De huurovereenkomst voldoet niet aan de voorwaarden van de gemeente Amsterdam en de verhuurder wil niet meewerken aan een nieuw huurcontract. De kostendelersnorm is van toepassing, immers zij zou de kosten met nog twee anderen, de verhuurder en zijn vrouw kunnen delen. In de praktijk betaalt zij 350 euro huur, van het kunnen delen van kosten is geen sprake, maar omdat de huurovereenkomst volgens de gemeente niet aan de voorwaarden voldoet, zal zij met twee jonge kinderen moeten leven van 594,80 euro per maand.

In het verleden werd bij de vaststelling van de uitkering ook genoegen genomen met een verklaring van de hoofdbewoner, waarom nu niet?

Maar er is ook in een ander opzicht een aanzienlijke verslechtering: voor de invoering van de participatiewet was het zo, dat als je als bijstandsgerechtigde een kamer onderverhuurde, dan werd je standaard 10% gekort op je uitkering, de rest mocht je houden. Rekenvoorbeeld: je vraagt 350 euro huur, je wordt 10% gekort, dus ongeveer 100 euro, je hebt nog extra stookkosten en zo, dus je houdt misschien 200 euro over die je mag houden. Maar nu hebben alle bijstandsgerechtigden die een kamer onderverhuren een brief gekregen volgens een nieuwe berekeningssysteem. De norm is niet meer dat de gemeente een toeslag van 20% mag varieren en dat de basisnorm 50% is. Iedereen heeft nu als alleenstaande een basisnorm van 70%. Nu zegt de gemeente in die brief: je mag voortaan van je kamerhuur standaard maar 67 euro houden. Voor de rest moet je alles inleveren. Dus al die kamerverhuurders, die legaal een kamer verhuurden, gaan er fors op achteruit. Ze gaan nu bij de kamerschaarste in amsterdam hun huurder opzeggen of zwart laten uitbetalen (fraude). Meegerekend met de kostendelersnorm gaan zo duizenden bijstandsgerechtigden er per 1 juli honderden euro's op achteruit.

--  Vereniging Bijstandsbond Da Costakade 162 - 1053 XD Amsterdam 020-6898806/6181815 info@bijstandsbond.org - bijstbnd@xs4all.nl Website: http://www.bijstandsbond.org Blog met oproepen en aankondigingen: http://bijstandsbond.blogspot.nl Actiecomité Dwangarbeidnee: http://dwangarbeidnee.blogspot.nl De geschiedenis van de Participatiewet: http://participatiewet.blogspot.nl Dagelijks nieuws: http://overlevingsgids.blogspot.nl Website met tips en trucs voor de minima om te overleven: http://overlevingsgids.net Van de overlevingsgids is een app voor android telefoons die u kunt downloaden in Google Play Store. Trefwoord overlevingsgids.  Facebook: https://www.facebook.com/Bijstandsbond Twitter: @bijstbond en @dwangarbeidnee en @overlevingsgids U kunt lid worden voor 17 euro per jaar.  Giro: IBAN NL22 INGB 0004 5548 41

vrijdag 21 augustus 2015

Bijstandsbond Rotterdam in oprichting

De Bijstandsbond Amsterdam ondersteunt in 2016 al veertig jaar mensen met een minimuminkomen. Voornamelijk in Amsterdam, waar de bond gevestigd is, maar er bellen en mailen mensen uit het hele land en wij doen ook rechtszaken voor mensen uit het land. Af en toe bezoeken bij buiten Amsterdam ook mensen. Wij hebben een spreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Samen met anderen, oa de FNV voeren wij acties, oa tegen het werken zonder loon. In Amsterdam hebben wij daarvoor het samenwerkingsverband actiecomite dwangarbeidnee opgericht. De Bijstandsbond Amsterdam is een vereniging met leden zonder winstoogmerk.

Het verheugd ons zeer, dat de voorbereidingen in volle gang zijn om ook in Rotterdam een Bijstandsbond op te richten, de Bijstandsbond Rotterdam. Dit volgens dezelfde formule als de Bijstandsbond Amsterdam. De welkomstpagina is inmiddels bereikbaar: www.bijstandsbondrotterdam.nl
Het bijbehorende e-mailadres is: info@bijstandsbondrotterdam.nl

Help ons de Bijstandsbond Rotterdam meer bekendheid te geven zodat veel mensen lid worden en de Bijstandsbond Rotterdam gaan steunen. Er zijn ook meer vrijwilligers/kaderleden nodig. Wij nodigen dan ook iedereen uit om mensen in je eigen netwerk op de hoogte te stellen. Daarvoor is tevens een digitale flyer gemaakt. De flyer in pdf en de flyer in jpg. Deze mag ook online gepost worden, of laat gewoon het websiteadres achter op reactieformulieren van betreffende sites en forums. Er wordt nog aan een uitgebreidere fysieke flyer gewerkt, waarop ook meer tekst met een statement zal komen