vrijdag 13 oktober 2006

Stop de herkeuringen
Ik wil u hierbij alvast uitnodigen voor vrijdag 27 oktober; Op deze dag mede-organiseert comité "stop de herkeuringen" in etablissement "Boerke Mutsaerts" te Tilburg van 14-16 uur een politiek forum waarin landelijke politieke kopstukken als Gerda Verburg (CDA), Ineke van Gent (Groen Links) Jan de WIt (SP, Luuk BLom (PvdA) en Bert Bakker (D66) zullen discussieren over het gekozen thema "werken aan een gezond inkomen".
De dag wordt gepresenteerd door Sjaak Bral en bevat ook nog een facultatief ochtendprograma; mocht u meer info benodigen, u heeft mijn gegevens.
Met vriendelijke groet,
Mw. Drs. PMP Meese (Petra)
030 6043869

donderdag 5 oktober 2006

Vrij nietszeggende uitspraak van de civiele rechter in het kort geding over de huisbezoeken

Civiele rechter zegt eigenlijk alleen maar: ik ga niet op de stoel van de bestuursrechter zitten. Procedures bij Centrale Raad van Beroep lopen door

De Vereniging Bijstandsbond Amsterdam valt drie dingen op in de uitspraak.

1. De rechter zegt eigenlijk, wanneer je als individu (er waren alleen maar individuele eisers) van mening bent dat je door de gemeente bij een besluit van die gemeente onrechtvaardig behandeld wordt dan moet je bij de bestuursrechter zijn en niet bij mij.
2. Dat de rechter niet op de stoel van de bestuursrechter gaat zitten, blijkt ook uit het feit, dat de civiele rechter -aangezien daar nog geen uitspraken over bestaan van de Centrale raad van beroep- niks wil zeggen over onaangekondigde huisbezoeken zonder aanleiding bij mensen die een uitkering AANVRAGEN. Hij stelt eenvoudigweg aan te nemen dat het om huisbezoeken bij mensen met lopende uitkeringen gaat want daar is jurisprudentie over van de bestuursrechter, die de civiele rechter eenvoudigweg herhaalt. Maar ook daarin stelt hij zich voorwaardelijk op want hij verklaart nadrukkelijk in een adem dat er BIJ DIT KORT GEDING aangenomen moet worden dat de uitspraak van de bestuursrechter, dat er voldoende wettelijke basis is voor de huisbezoeken juist is. Met andere woorden, in het kader van een civiel kort geding ontbreken de mogelijkheden om de zaak uitvoerig te bestuderen.
3. De advocaat van de staat heeft ongelijk wanneer hij stelt, dat er niet via een civiel kort geding geeist kan worden dat de staat een aanwijzing geeft aan gemeenten op grond van artikel 76 WWB, de bevoegdheid van de minister om de gemeente een aanwijzing te geven. Tegen dit artikel staat geen bestuursrechtelijke weg open. En er moet in ons rechtssysteem altijd een rechter kunnen zijn, waarop je als burger een beroep doet, er moet een rechtsgang open staan, dus terecht dat van het middel civiel kort geding gebruik gemaakt wordt als het gaat om dit artikel. Vervolgens wijst hij in dit specifieke geval de eisen waarin gevraagd wordt om een aanwijzing af waarvoor de rechter een nadere motivatie geeft.

Er is met deze uitspraak geen man overboord. De procedures bij de bestuurlijke rechter gaan gewoon door. Binnenkort dient de eerste zaak bij de Centrale Raad van beroep over een aanvrager van een uitkering die een huisbezoek heeft geweigerd. Dit is een vrij zuivere zaak, waarin de Centrale Raad hopelijk haar mening zal geven of-wat geldt voor mensen met een lopende uitkering- ook mensen die een uitkering aanvragen in eerste instantie een huisbezoek mogen weigeren.

Voor meer informatie:
Piet van der Lende
020-6181815

Voldoende wettelijke basis voor huisbezoeken in verband met bijstandsuitkering

’s-Gravenhage, 4 oktober 2006 – De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat 79 personen hadden aangespannen tegen de Staat en diverse gemeenten, waaronder de gemeenten Amsterdam, ’s-Gravenhage, Utrecht en Rotterdam. Het kort geding betrof (onaangekondigde) huisbezoeken die de gemeenten afleggen bij personen die een bijstandsuitkering ontvangen of aanvragen. De eisers vorderden onder meer een verbod op die huisbezoeken en een schadevergoeding van € 2.000,-- per persoon.

De voorzieningenrechter is tot de conclusie gekomen dat de eisers deels niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen en dat deze vorderingen deels niet toewijsbaar zijn. Hij heeft daarom de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Anders dan de eisers is de voorzieningenrechter in het bijzonder van oordeel dat er voor de huisbezoeken een wettelijke basis bestaat, die wordt gevormd door de artikelen 17 en 53a van de Wet werk en bijstand. Verder heeft hij onder meer overwogen dat er, kort gezegd, voldoende (bestuursrechtelijke) rechtsbescherming bestaat voor personen die nadelige gevolgen zouden hebben ondervonden van de huisbezoeken. Daarom is voor een maatregel in een civiel kort geding geen plaats.

De uitspraak is te vinden op
http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Voldoende+wettelijke+basis+voor+huisbezoeken+in+verband+met+bijstandsuitkering.htm

LJ NummerAY9352

FNV Brussel gaat in samenwerking met FNV Bondgenoten de achterban raadplegen over een sociaal Europa ter voorbereiding van het congres van de Europese vakbeweging in mei 2007.

Onderstaande tekst komt uit de nieuwsbrief van de FNV Brussel. Er wordt erkend dat de afwijzing van de grondwet de roep om een sociaal Europa heeft bevorderd.

Ontwikkeling sociaal model in Europa

Met het verwerpen van de Europese Grondwet door zowel de Franse als de
Nederlandse bevolking is de roep naar de sociale ontwikkeling van Europa
een stuk groter geworden. Met name uit de politiek linkse hoek en
maatschappelijke organisaties is de idee ontstaan om naast de
economische ontwikkeling binnen de Europese Unie nadrukkelijk meer
aandacht te gaan besteden aan de sociale ontwikkeling. Ook binnen het
Europees Parlement is voorzichtig begonnen met de discussie over de
verdere ontwikkeling van een sociaal Europa. Begin september is een
tekst aangenomen waarin wordt benadrukt dat de reeds aanwezige sociale
normen verstrekt dienen te worden. Men denkt dan aan waarden rond
gelijkheid, solidariteit, eigen rechten en verantwoordelijkheden en
non-discriminatie. Het Europees Parlement benadrukt ook dat er evenveel
aandacht besteed moet worden aan zowel de economische poot van de
Lissabondriehoek als aan de sociale en ecologische poot. De driehoek
dient in evenwicht te zijn. In de tekst zelf worden nog veel meer
aanbevelingen gedaan, maar lees daarvoor de tekst zelf via onderstaande
link.

De FNV is bijzonder verheugd dat het sociale model van Europa weer op de
agenda wordt geplaatst. We plaatsen wel vraagtekens bij de
daadwerkelijke politieke betekenis van deze tekst, maar er is weer
dynamiek. Dat is ook nodig, immers wij zien de afwijzing van de Europese
Grondwet in eigen land ook als een signaal dat Europa niet alleen maar
door kan ontwikkelen in de richting van een vrije markteconomie waarbij
sociale en ecologische principes ondergeschikt worden gemaakt. FNV
Brussel heeft daarom ook in samenwerking met FNV Bondgenoten een plan
ontwikkeld om met de eigen achterban te praten over de verdere
ontwikkeling van een Sociaal Europa. Deze gesprekken zullen wat ons
betreft op een interactieve en verrassende wijze gaan plaatsvinden. Deze
achterbanraadpleging is volgens ook noodzakelijk om op het aanstaande
congres van de Europese Vakbeweging (EVV) in Sevilla in mei 2007 goed
beslagen ten ijs te kunnen komen.
Zie voor de resolutie van het Europees parlement:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-2006-0340&language=NL