zaterdag 30 oktober 2010

Dienst Werk en Inkomen lapt uitspraak rechter over vergoedingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten in Amsterdam aan zijn laars. Oproep massaal bezwaarschriften te schrijven

Per 1 april 2009 heeft de gemeente Amsterdam een nieuwe vergoedingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten ingevoerd, die een drastische versobering betekende. Daartegen zijn er allerlei protesten gekomen, oa van de Bijstandsbond, de clientenraad en de stichting Clientenbelang. Enkele advocaten zijn namens een groot aantal clienten in bezwaar gegaan. Deze bezwaren bij Burgemeester en wethouders werden grotendeels verloren. Twintig clienten zijn in beroep gegaan bij de Rechtbank Amsterdam. De rechter heeft op 28 juli uitspraak gedaan waarbij de nieuwe regeling op alle punten in strijd met de wet werd verklaard. De gemeente is niet in hoger beroep gegaan. Voor de twintig clienten herleefde in 2010 de oude regeling. Ondanks een discussie in de gemeenteraad en de uitspraak van de rechter lapt de Dienst Werk en Inkomen de uitspraak van de rechter aan zijn laars. Het beleid is nauwelijks gewijzigd, alleen de maaltijdvergoeding is wat ruimer. Daar wordt nu gekeken naar werkelijke extra kosten vanwege ziekte of handicap.

Voor iedereen die niet in beroep is gegaan of die een vergoeding aanvraagt blijft de nieuwe veel soberder regeling gehandhaafd. Maar ook de clienten die in beroep zijn gegaan en die van de rechter gelijk hebben gekregen ontvingen de afgelopen dagen een brief waaruit blijkt dat de nieuwe regeling per 1 januari 2011 ook voor hen gaat gelden, terwijl de rechtbank heeft gezegd dat de nieuwe regeling gewoon in strijd is met de wet.

De Bijstandsbond en advocaten adviseren niet alleen de 20 clienten, maar iedereen die een vergoeding aanvraagt opnieuw een bezwaarschrift in te dienen en bij afwijzing naar de rechter te gaan om te ageren tegen de strijdigheid met de wet en tegen dit a-sociale beleid. Zij geven die clienten een grote kans dat de rechter opnieuw zal uitspreken dat het beleid niet deugt.

donderdag 28 oktober 2010

Inzien van giroafschriften of bankafschriften wanneer je een bijstandsuitkering hebt

Af en toe komen er vragen van bijstandsgerechtigden die willen weten welke privegegevens van giro en bankafschriften de sociale dienst wel mag inzien en welke niet. In oktober 2010 heeft de Centrale Raad van beroep hierover uitspraken gedaan. CRvB 12-10-2010, nrs. 09/3696 WWB e.a., LJN: BO0480 Het college is in het kader van het onderzoek naar het recht op bijstand in beginsel gerechtigd inzage te verlangen in de giro- en bankafschriften van een belanghebbende over de laatste drie maanden. Indien een belanghebbende bezwaar blijkt te hebben tegen het verlenen van inzage in zijn uitgaven, dient dit te worden gerespecteerd, tenzij deze gegevens werkelijk noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het recht op bijstand. Hiervan is slechts sprake indien er in het betreffende geval gegronde redenen zijn om inzicht te verkrijgen in het uitgavenpatroon van de belanghebbende. CRvB 06-07-2010, nr. 09/4855 WWB e.a., LJN: BN0614 Het onleesbaar maken van mutaties en saldi op bankafschriften op een zodanige wijze, dat het onmogelijk is om te beoordelen of, en zo ja in hoeverre, over middelen wordt beschikt die in het kader van de bijstandsverlening in aanmerking moeten worden genomen, hoeft het college niet te accepteren.

Wat doen we tegen de drastische afbraak van de verzorgingsstaat door de regering Rutte?

Vakbondscafé vrijdagavond 29 oktober 2010.

Minimumloon en bijstand op de korrel. Als we kijken naar het huidige pakket aan bezuinigingen valt op dat de regering het vooral gemunt heeft op de onderkant van de arbeidsmarkt. De bijstand gaat binnen enkele jaren omlaag met € 2000,- op jaarbasis. Het minimumloon wordt ondergraven door arbeidsgehandicapten en mensen in de bijstand minder dan het minimumloon uit te keren. Dat wil niet zeggen dat andere groepen niet geraakt worden. Integendeel want de bezuinigingen op de gezondheidszorg, buurtvoorzieningen, kinderopvang, openbaarvervoer en huursverhoging treft iedereen. De bezuinigingen op de onderkant van de arbeidsmarkt zijn echter wel erg drastisch.

Naast de bovengenoemde aanslag op uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten wordt ook nog gekort op de WSW. Volgens de doorrekening van het CPB van dit regereerakkoord zullen VVD en CDA in 2015 400 miljoen minder uitgeven aan de WSW, in de jaren erna structureel 700 miljoen minder.

Dit keiharde beleid treft groepen in onze samenleving die zich niet makkelijk kunnen verdedigen. Het gevaar schuilt er bovendien in dat hiermee diverse Cao’s onder druk komen te staan. Als eerste de Cao van de WSW zelf. Andere sectoren waar veel laag geschoold personeel werkzaam is zullen volgen. Al met al hebben deze maatregelen een loondrukkende werking en wordt de verdeeldheid op de werkvloer aangewakkerd.

De eerste acties tegen deze maatregelen hebben al plaats gevonden. Zo heeft de AbvaKabo Fnv op 29 september in Den Haag gedemonstreerd en handtekeningen aangeboden tegen de aanslag op de WSW en het minimumloon. En heeft het Steuncomité Sociale Strijd in Amsterdam op diverse plaatsen publiciteitsacties gehouden tegen ontduiking van het minimumloon. Maar dat zal ongetwijfeld niet genoeg zijn om de onzalige plannen van tafel te krijgen.
Over deze zaken willen we met u van gedachten wisselen samen met een aantal inleiders: - Ger Geldhof voorzitter van de OR van het GVB en lid van het hoofdbestuur AbvaKabo Fnv. - Sadet Karabulut, lid Tweede Kamer voor de SP. - Maaike Zorgman regiobestuurder FNV Bondgenoten. - Maureen van der Pligt gemeenteraadslid Amsterdam voor de SP over de Amsterdamse situatie.

Vrijdagavond 29 oktober, 20.00 tot 22.00, bij HTIB, 1e Weteringplantsoen 2c, 1017 SJ te Amsterdam; 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Contactpersonen voor deze avond : Rob Marijnissen (06-531.78.715, rbmarijnissen at gmail.com) en Jan Bakker ( 020 – 675.16.64, jaba at janbakkerlanguages.nl) 

dinsdag 26 oktober 2010

Loesje teksten schrijven


Veel mensen kennen de affiches van Loesje met pakkende teksten. De Bijstandsbond organiseert samen met Loesje een sessie teksten schrijven over armoede, bijstand, sociale zekerheid en werk. Die teksten komen in een boekje en op affiches. Die teksten kunnen dan weer gebruikt worden bij allerlei activiteiten. Je kunt meedoen. Het is gratis. Laat je creativiteit de vrije loop!De bijeenkomst met mensen van Loesje wordt op 3 november om 14.00 uur gehouden op het kantoor van de Bijstandsbond. Da Costakade 162 in Amsterdam. Bereikbaar met tramlijn 17 vanaf het Centraal Station. Je kunt meedoen door je op te geven via 020-6898806 of info@bijstandsbond.org