woensdag 19 november 2008

U I T N O D I G I N G

Vakbondsthemacafé vrijdagavond 28 november

Toekomst met 'n vakbeweging?

Verleden heeft de vakbeweging genoeg, de oudste bonden dateren immers al uit het midden van de 19e eeuw. Maar heeft de vakbeweging ook toekomst? Of is er inmiddels genoeg geëmancipeerd, sociaal verzekerd, verbeterd aan de arbeidsvoorwaarden en aan de arbeidsomstandigheden om alles verder zonder grote zorgen op zijn beloop te kunnen laten? Kan de CAO plaatsmaken voor het individuele contract en hebben we allemaal genoeg opleiding en ondersteuning om ons zelfstandig staande te kunnen houden op de arbeidsmarkt?

Intrigerende vragen!

Bert Breij, oud-journalist en -voorlichter bij het NKV en sinds jaren directeur van een groot communicatiebureau, sprak met 25 vakbondsvoorzitters over deze thema's. Hij doet verslag van die directe, ondubbelzinnige en bondige gesprekken in zijn net verschenen boek: Twee miljoen leden. In die gesprekken kwamen veel actuele vraagstukken aan de orde en wie goed leest ziet veel vakbondsvoorzitters daar een eigen standpunt bij innemen.

Maar schrijver en interviewer Bert Breij ging ook op zoek naar het verleden van de vakbeweging. Hij doet in een rijk geïllustreerd overzicht verslag van dat verleden. Vakbondsbreed. Voor een groot publiek.

Bert Breij komt op deze avond van het Amsterdamse vakbondsthemacafé vertellen over zijn bevindingen. Hij heeft meningen genoeg maar pretendeert niet de zuivere waarheid te bezitten. Daar is dus alle ruimte voor reacties en discussies. Juist op zo'n vakbondsthemacaféavond!

Het boek kost 20 euro en is te bestellen via www.triggertree.nl/tweemiljoenleden (incl. verzendkosten). Op deze avond krijgen deelnemers de gelegenheid daar nog € 7,50 vanaf te doen door meteen contant te betalen. Een mooie lokker voor een nu al geslaagde avond. Bovendien zien we u liever in gesprek met Bert Breij en met elkaar dan dat we boeken via de website verkopen.

In verband met verbouwing van De Burcht (Vakbondsmuseum) wordt deze avond georganiseerd in HTIB, Eerste Weteringsplantsoen 2/C, 1017 SJ Amsterdam (020 – 6242306). Inloop vanaf 19.30 uur; start discussie 20.00 uur; einde 22.00 uur

Meer informatie: Huug Klooster (ternate@ternate.nl

Namens: Jan Bakker, Els Huizinga, Aad Brinkman en Onno van der Vlerk.

dinsdag 18 november 2008

Ook daklozen slachtoffer dwangarbeid

Ruud Donker - 17.11.2008 13:15

In Nederland is dwangarbeid een zeer geliefd middel van gemeenten om maatschappelijk minder geslaagden in het gelid te houden. De Arnhemse rechtbank heeft hieraan onlangs gelukkig enigszins paal en perk gesteld, maar de gemeenten geven zich niet zomaar gewonnen. Ook daklozen zijn sinds jaar en dag de pineut.

OOK DAKLOZEN GEDWONGEN TOT DWANGARBEID

Uit onderstaande reactie op een artikel in NRC-Handelsblad van 4 november jl., waarin de uitspraak van de Arnhemse rechtbank van 08-10-08 wordt besproken dat gemeenten niet zomaar bijstandsgerechtigden gedwongen te werken mogen stellen, blijkt dat ook daklozen in Nederland de dupe zijn dit beleid van de gemeenten:

“Ik verblijf in Zwolle in een nachtopvang Nel Banninkhuis en overdag in de dagopvang Bonjour van het Leger des Heils en daar worden dak en thuislozen waaronder asielzoekers aan het werk gezet met papierprikken wat hun 5 euro per uur oplevert. Dit onder het mom van sociale activering maar wat erop neerkomt dat zij de rotzooi op moeten ruimen die andere burgers op straat en in parken achterlaten.

Bij de opvang aan de Pannekoekendijk worden daklozen verplicht om vanaf 9.30 tot 12.30 uur ook papier te prikken wat hun over 3 uur werk ook maar 5 euro oplevert en waarbij de daklozen constant worden gecontroleerd of zij niet gaan zitten. Zelfs in de stromende regen zijn zij verplicht om papier te prikken.
Deze verplichting wordt hun opgelegd met het CAD, Leger des Heils, in samenwerking met de CDA wethouder Zorg en Welzijn en maatschappelijke opvang de heer. E. Dannenberg, voorheen directeur van het CMO Zwolle van het Leger des Heils Ook in Zwolle opgericht het uitzendbureau Paurpus bv. voor de zogenaamde bijzondere doelgroepen waaronder dak en thuislozen vallen.

Daklozen worden verplicht om 4 dagdelen van elk 8 uur per dagdeel zware werkzaamheden te verrichten en krijgen daar per uur 50 eurocent voor. Komt de dakloze niet opdraven voor deze werkzaamheden
dan word hij of zij gekort op de uitkering voor levensonderhoud of de uitkering word stopgezet.

De dakloze mag maximaal 20 euro per week verdienen bovenop zijn uitkering met dit gegeven dat daklozen maanden moeten wachten op toewijzing van een uitkering en waarbij een voorschot van 90% niet word toegekend op de uitkering tot de rechtmatigheid is bewezen. De eerste Kamer heeft besloten dat met ingang van januari 2007 de bijstandsgerechtigde recht heeft op dit voorschot voor levensonderhoud. Veel gemeentes houden zich niet aan deze verplichting

Het gegeven van de slavenarbeid bij Pauropus bv ligt bij de Vakcentrale FNV en Tweede Kamerfracties, maar er word niets mee gedaan. Pauropus bv. is opgericht door ambtenaren van de afd. bijzondere doelgroepen Zwolle in 2004 en werd ondersteund en gesubsidieerd door het ministerie van SWZ.
Daklozen worden ook onbetaald te werk gezet in en rondom de WRZV- hallen voor het opbouwen van evenementen en de kerk op zondag en bardiensten op feestavonden en tijdens het zaalvoetbal door de stichting SSW die de hallen beheert en de Hr. Joop van Ommen directeur van deze hallen die hij huurt van de gemeente Zwolle en waar deze Joop van Ommen al jaren beweert dat hij een praktisch opgeleid hulpverlener is met verstand van de psychiatrie en zogenaamd sociaalbevlogen is met het lot van dak en thuislozen maar waar het alleen omgaat om de subsidies voor eigen gebruik.

Dit is een algemeen publiek geheim dat ontkend word door het gemeentebestuur die de welzijnswet van 1994 niet heeft nageleefd mede omdat er geen toezicht is vanuit de Rijksoverheid op het autonoom beleid van gemeentes en waar de 43 centrumgemeentes die zich bezig houden met maatschappelijke opvang de niet geoormerkte specifieke uitkering voor de opvang voor andere doeleinden gebruikt hebben te controleren via de gemeentelijke rekenkamer commissies.

Christelijke partijen binnen het college van B&W en de gemeenteraden kennen de subisidies toe aan hun geloofsgenoten van de zogenaamde Christelijke Welzijnsorganisaties het leger des Heils etc. en hebben daar nog persoonlijke belangenverstrengelingen bij zoals werkgelegenheid en inkomsten zie webtitel: http://www.groephop.nl/zwolle.htm
.
Uberhaupt is er in Zwolle geen 24 uursopvang met zorg en hulpverlening voor dak en thuislozen en wordt de opvang uitbesteed aan het Leger des Heils en een illegale opvang de Herberg achter de WRZV- hallen in Zwolle waar de drie Zwolse woningcorporaties woonunits financieren met huurdersgeld en waar RIBW Zwolle e.o. beweert zorg en hulpverlening te bieden aan dak en thuislozen wat niet zo is en waar deze Herberg 153.000 euro ontvangt van de gemeente voor 15 slaapplaatsen.

Inlichtingen te verkrijgen bij de landelijke vereniging voor thuislozen te Amsterdam lvt@thuisloos.net en jettyalberts@home.nl de voorzitster van de LVT woonachtig in Emmen.
En de nachtopvang Nel Banninkhuis is niet geschikt voor verblijf en overnachting en waar de verwarming al maanden kapot is en waar de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet komt controleren.”

R. Donker, Zwolle