woensdag 19 oktober 2016

Zorgverzekeraars bijzonder traag met het uitbetalen van het eigen risico als je geen ziektekosten hebt

Bij de Bijstandsbond komen klachten binnen van bijstandsgerechtigden, die maandelijks een bedrag betaalden voor het eigen risico van 350 euro, maar die in 2015 geen ziektekosten hebben gehad of minder kosten dan het totaalbedrag aan eigen risico. De zorgverzekeraar moet dan de teveel betaalde premie van het eigen risico terugbetalen. De klacht is, dat Zilveren Kruis het eigen risico over 2015 nog steeds niet heeft terugbetaald. Mensen die in februari belden kregen te horen dat het pas in october 2016 zou worden uitbetaald. Maar als mensen nu bellen, krijgen ze te horen dat het pas in december 2016 wordt uitbetaald. Dat is schandelijk laat. Overigens is Zilveren Kruis telefonisch bijzonder moeilijk bereikbaar. Wachttijden van 10 minuten tot een kwartier zijn geen uitzondering. Een van de bijstandsgerechtigden gaf aan, dat ze het geld hard nodig heeft omdat de langdurigheidstoeslag ook al is afgeschaft. Het gaat hier om mensen, die maandelijks een bedrag betalen voor het eigen risico. Veel mensen weten niet, dat je ook voor de optie kunt kiezen om als het ware een lagere premie te betalen, waarna je indien je ziektekosten hebt een rekening krijgt die je moet betalen tot het eigen risico is opgebruikt. Dan geldt dat late terugbetalen niet. Maar zelf sparen in de bijstand om de eerste ziektekosten in de bijstand te betalen is onmogelijk, want dan zegt de gemeente dat je spaargeld hebt en kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Vandaar dat veel mensen ervoor kiezen maandelijks een bedrag te betalen voor het eigen risico. De zorgverzekeraars zullen wel verdienen aan het late terugbetalen. Bijstandsgerechtigden die informatie vragen aan de gemeente cq de klantmanager krijgen te horen dat die het ook niet weet.

Piet van der Lende
Bijstandsbond
info@bijstandsbond.org
020-6898806

dinsdag 18 oktober 2016

Documentaire 40 jaar Bijstandsbond


De bijstandsbond in Amsterdam bestaat dit jaar 40 jaar. In deze film wordt een geschiedenis geschetst van standvastige inzet, ludieke acties en spraakmakende bijeenkomsten. En dat alles geleid door mensen die zich op vrijwillige basis al die jaren, soms wel 80 uur per week hebben ingezet. Met als een van de hoogtepunten de Europese marsen naar Amsterdam. Toen zich meer dan 50.000 mensen naar Amsterdam bewogen.
Met Anke van der Vliet en Piet van der Lende
gemaakt door Inge Willems

40 jaar bijstandsbond from cccdprodukties on Vimeo.

zondag 16 oktober 2016

Bijstandsbond brengt beleid mbt individuele inkomenstoeslag van de gemeente Amsterdam voor de rechtbank


In vroeger tijden bestond de landelijke langdurigheidstoeslag. Personen die langer dan drie jaar op het sociale minimum leefden, kregen van het rijk een extra bedrag iederjaar omdat de overheid er vanuit ging, dat deze mensen geen financiele resevres hebben en ook geen financiele reserves meer kunnen opbouwen. Bij de invoering van de participatiewet werd de langdurigheidstoeslag  vervangen door de Individuele Inkomens Toeslag die wordt uitgevoerd door de gemeenten. Van eerst categoriaal moet het nu individueel beoordeeld worden. De gemeenten kregen daarvoor een bedrag van het Rijk.

Wat we hebben zien gebeuren is dat sommige gemeenten fors op die toeslag hebben bezuinigd en of helemaal niet of maar mondjesmaat een Individuele Inkomenstoeslag verstrekken. Vele langdurige minima zijn er daardoor fors op achteruit gegaan.

De gemeente Amsterdam heeft er ook op bezuinigd. Er is alleen een Individuele Inkomenstoeslag in de vorm van een VVV bon van 15 euro en alleen voor mensen die in de WSNP (schuldsanering) zitten. En dat  maximaal twee keer in de periode dat men in de schuldsanering zit. Dit is vastgelegd in een gemeentelijke veroderdening.

De advocaat van de Bijstandsbond, Marc van Hoof heeft deze verordening in het kader van een individueel geval nu voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam met de volgende argumenten.
In de eerste plaats was het de uitdrukkelijke bedoeling van het Rijk dat aan langdurige minima een gemeentelijke Inkomens Toeslag zou worden verstrekt, indien op basis van individuele beoordeling moet worden geconcludeerd, dat deze persoon die langdurig op het minimum zit dit nodig heeft en niet kan sparen door individuele omstandigheden. De verordening van de gemenete Amsterdam is daarmee in strijd. Amsterdam heeft er een categoriale regeling van gemaakt, namelijk alleen voor mensen in de WSNP. Een individuele beoordeling is ver te zoeken. Mensen die langdurig op het minimum zitten en die niet in de schuldsanering zitten komen per definitie van de verordening niet in aanmerking.
Bovendien geldt blijkens de verordening de toeslag maar voor twee jaar, hetgeen in strijd is met de wet. Het Rijk heeft uitdrukkelijk bedoeld dat in principe de toeslag ieder jaar moet worden verstrekt.

De gemeente kan niet het argument aanvoeren, dat er geen geld is. In de pot van de bijzondere bijstand bleef vorig jaar structureel 20 miljoen over. De zaak zou afgelopen week voor de Rechtbank dienen, maar is uitgesteld omdat de rechter het heeft verwezen naar de Meervoudige Kamer.

Piet van der Lende
Bijstandsbond

vrijdag 14 oktober 2016

Chronisch zieken noodgedwongen naar de voedselbank

Rondkomen van een bijstandsuitkering met een chronische ziekte wordt steeds onmogelijker. Ook in Amsterdam. Op financiële hulp voor deze groep is zo zwaar bezuinigd, dat steeds meer chronisch zieken afhankelijk worden van de voedselbank. Er blijft geen geld meer over om van te eten. Chronisch zieken, jong en oud hebben met dit probleem te maken.

Stein (40 jaar) is zo'n chronisch zieke: 'Om ondanks mijn ziekte nog te kunnen blijven functioneren, moet ik veel extra kosten maken om nog te kunnen functioneren. Op advies van mijn artsen moet ik naast mijn standaard medicijnen voedingssupplementen gebruiken, pijnstillers en andere middelen. Ook extra fysiotherapie is noodzakelijk , meer dan er vergoed wordt. Anders lig ik de hele dag ziek in bed. Verder is mijn gebit aangetast als gevolg van mijn gezondheid. Maar de ziektekostenverzekeraar vergoedt hiervan niks. Ik moet het allemaal zelf betalen, maar ik heb nauwelijks geld. Nu moet ik naar de voedselbank. '

De enorme prijsstijgingen van de ziektekosten in combinatie van het wegvallen van de financiële ondersteuning brengen de zieke en de gehandicapte minima zwaar in de problemen. Niet alleen zijn de ziektekostenpremies behoorlijk gestegen, maar ook is het pakket vergoedingen verminderd door de ziektekostenverzekeraars. Iedere stijging van het inmiddels torenhoge 'eigen risico' is voor een chronisch zieke de zoveelste verlaging van het besteedbare inkomen. De landelijke tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten(Wtcg) is afgeschaft. De landelijke tegemoetkoming in het eigen risico is afgeschaft. De langdurigheidstoeslag is afgeschaft. Eigen bijdrages voor thuiszorg en hulpmiddelen moeten ook nog betaald worden. Dat gaat allemaal niet van een bijstandsinkomen.

De gemeente Amsterdam kent veel minimavoorzieningen. Voor de zieken en gehandicapten is er deelname aan de collectieve zorgverzekering en kan het eigen risico gespreid worden betaald. Beide regelingen kosten de deelnemer samen € 168 per maand. Ook vergoedt de gemeente max € 93 van de 'meerkosten' die gemaakt moeten worden in verband met ziekte. Daar in is een klein bedrag opgenomen als tegemoetkoming voor het 'eigen risico'. Alle kosten moeten wel aantoonbaar en noodzakelijk zijn. Daarnaast is er de bijzondere bijstand. Een beroep op de gemeente is echter traag en frustrerend.

Stein: 'Je wilt niet weten hoeveel bureaucratie daarbij komt kijken. Ze wijzen zoveel mogelijk alles af. Ik heb bijvoorbeeld wegens mijn ziekte een hoog waterverbruik. Vergoeding van deze extra kosten is eerst afgewezen. Mijn advocaat heeft hier bezwaar tegen ingesteld. Gewonnen. Maar het is zo jammer hoe het moet gaan. Nu moet de gemeente ook de advocaat nog betalen. Het is goedkoper als ze een goede regeling voor chronisch zieken in zouden stellen.'

Niet iedereen heeft een advocaat. Niet iedere chronisch zieke heeft de energie al die moeite te doen. Bijvoorbeeld Jerry (49 jaar). Hij is al jaren ziek en door zijn ziekte chronisch vermoeid. 'Mensen onderschatten hoeveel energie alles mij kost. Misschien zou ik een beroep kunnen doen op de gemeente om mijn dure medicijnen tegen de kramp in mijn benen te betalen of de dure pijnstillers waar al mijn geld aan op gaat... Maar het wordt zo'n strijd en het kost zoveel energie en die heb ik niet....'

Sinds 1 januari 2015 is de langdurigheidstoeslag die alle langdurige minima ontvingen, vervangen door de individuele inkomenstoeslag. Hierin hebben de gemeente de bevoegdheid om een maatwerk toeslag te verstrekken aan mensen met een langdurig laag inkomen, nauwelijks vermogen en geen perspectief op inkomensverbetering. Een toeslag die bij uitstek geschikt lijkt om de chronisch zieke en gehandicapte minima een handje te helpen.

Deze beleidsruimte wordt in Amsterdam echter niet gebruikt. De individuele inkomenstoeslag is in Amsterdam voorbehouden aan mensen die al een jaar in de schuldsanering zitten en bestaat uit een cadeaubon van €15. Beter zou het zijn de individuele inkomenstoeslag te gebruiken waar íe echt voor bedoeld is. Dan zou het leven van een chronische zieke in Amsterdam iets gemakkelijker kunnen worden.

Dejo Overdijk

dinsdag 4 oktober 2016

Politici bewegen tussen uitersten

Dit artikel is geschreven door Jacques, spreekuurmedewerker van de bijstandsbond,die iedere maand een column over bijstandszaken schrijft in het maandblad MUG Wat is er toch aan de hand met onze politici? Ze zijn zichzelf niet meer. Ze beginnen weer allerlei mooie dingen voor de mensen te beloven. Ruim drie jaar hebben ze kommer en kwel over het land laten neerdalen. En nu dit? Hebben ze iets slechts gegeten in de kantine van de Tweede Kamer? Oh, wacht, ik snap het, drie jaar! Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Ja, ja, drie jaar lang heb ik moeten aanhoren dat land’s economie er niet goed voorstond. Dat er pijnlijke ingrepen nodig waren om het land er weer bovenop te krijgen. Om de gezondheidszorg betaalbaar te houden moesten er eigen bijdrages komen en werd het eigen risico flink verhoogd. En nu verkiezingen eraan komen, is er plotseling weer ruimte voor leuke dingen. Voordat ik verder ga met mijn verhaal nog een opmerking over leuke dingen voor mensen en politici. Leuke dingen voor de mens zijn louter en alleen het succes van een politicus. Het is hun succes. Bij minder leuke dingen voor de mensen weet een politicus het zo uit te leggen dat hij of zij er niks aan kan doen. Hij kreeg te maken met ongunstige internationale economische factoren of met een zeer complexe situatie. Dan is het uiteraard niet hun schuld. Maar nu weer terug naar waar ik gebleven was. Het leven van politici is als volgt samen te vatten. Nadat ze gekozen zijn volgt een periode van zeker drie jaar, waarin ze het hebben over de slechte toestand van het land, over de buikriem aanhalen. Ze komen met tegenvallende cijfers aanzetten, waaruit moet blijken dat er geen cadeautjes uitgedeeld kunnen worden. Kortom een treurnis en duisternis, waarin de cultband Nick Cave and the bad Seeds, bekend om zijn donkere muziek, als een schitterende ster zou fonkelen. En plotseling zie je de politici veranderen. Het is weer verkiezingstijd. Ze krijgen weer een blos en een grijns op hun gezicht. Ze toveren weer mooie economische cijfers tevoorschijn, die plotsklaps zijn opgediept door het Centraal Planbureau (CPB). Wat een toeval. Er kunnen weer cadeautjes uitgedeeld worden. Eventueel kan op termijn de eigen bijdrage in de zorg worden afgeschaft. Kortom het is feest. En dat is ook juist de bedoeling, de jarige, de politicus, deelt cadeautjes uit om bij u weer in de smaak te vallen, zodat u weer op hem stemt. Zodra de politicus weer op het pluche zit, wordt er weer hel en verdoemenis gepredikt en worden de net uitgedeelde cadeautjes met een fikse rente weer teruggepikt. Hebben politici soms last van een manisch-depressieve stoornis? Jacques Peeters is spreekuurmedewerker van de Bijstandsbond