dinsdag 31 januari 2006

Elk dubbeltje tien keer omdraaien

Woensdag 1 maart verkiezingsdebat over armoede in Amsterdam

Wat is armoede?
Wie is er arm?
en waarom?

En de retorische vragen:
Moet er meer geld naar de armoedebestrijding?
Is werk de oplossing van armoede?
Willen we meer voedselbanken?

Een debat met:
Manon van der Garde (PvdA)
Frans Beishuizen (VVD)
Judith Sargentini (Groen Links)
Lex van Drooge (CDA)
Meta Meijer (SP)

Lokatie: Doopsgezinde kerk
Singel 452 Amsterdam

Tijd: inloop met koffie en thee 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur

Entree gratis. Georganiseerd door de Raad van kerken Amsterdam

dinsdag 24 januari 2006

KMAN gaat door!!!

Verklaring Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland

Op 24 en 25 december 2005 heeft KMAN een werkbijeenkomst belegd waarvoor KMAN-leden en sympathisanten waren uitgenodigd, om de sociaal-maatschappelijk en economische situatie van migranten in Nederland te bediscussiëren. Deze samenkomst vond plaats in een vriendschappelijke en democratische sfeer. Iedereen was zich bewust van zijn of haar verantwoordelijkheid en van het belang van deze bespreking. Hierdoor was het mogelijk de opgedane ervaringen te evalueren, over een nieuwe visie na te denken en een actieprogramma op te stellen om op een adequate manier het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de huidige tijd.

KMAN zet zich immers al meer dan drie decennia in voor de verdediging van de belangen van migranten, tegen racisme en nam actief deel aan de meest uiteenlopende progressieve sociale bewegingen in Nederland. Ook ondersteunde KMAN de strijd van het Marokkaanse volk voor democratie in Marokko. We zijn ons bewust van de plaats en de rol die KMAN gedurende al deze jaren heeft gespeeld. Om hier een nieuwe impuls aan te geven, hebben de deelnemers besloten om de organisatie nieuw keven in te blazen door zijn actiemethode te moderniseren.

KMAN, trouw aan zijn principes, verwerpt de huidige politiek van de rechtse regering in Nederland, die de democratische verworvenheden van de hele maatschappij aanvalt. KMAN verzet zich met kracht tegen polarisatie en het racistische discours, dat tot doel heeft migranten te isoleren en te stigmatiseren; alsof zij verantwoordelijk zijn voor alles wat mis gaat in de Nederlandse samenleving.

KMAN constateert eveneens dat de Marokkaanse regering geen aandacht heeft voor de dagelijkse problemen van migranten en ontwetend is over de invloed van de grote kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de migratie. Er komt geen eind aan de repressieve en wrede praktijken, die zowel richting migranten als in het land zelf al decennia lang inherent zijn aan de makhsen. Dit terwijl de regering pretendeert democratische veranderingen door te willen voeren. KMAN, solidair met de democratische beweging in Marokko, bevestigt de noodzaak van daadwerkelijke politieke en constitutionele hervormingen, om een einde te maken aan de absolute macht van de monarchie en om een democratische rechtstaat op te gaan bouwen.

De koning kondigt in zijn redevoering op 6 november 2005 aan stemrecht te geven aan Marokkanen woonachtig in het buitenland, en om een Hogere Raad voor migrantenkwesties in te willen stellen. KMAN neemt nota van deze aankondigingen, maar wijst erop dat Marokkaanse migranten tot nu toe dit fundamentele {stem)recht niet hadden. Ook in het verleden was het al de plicht van de staat dit recht te garanderen, ongeacht waar zijn burgers wonen. Wat betreft het creëren van een nieuwe Hogere Raad is KMAN van mening dat de Marokkaanse gemeenschap meer gebaat is met een democratische, transparante raad, die echt verbonden is met de belangen van de migranten en niet één die qua samenstelling en organisatorische invulling geen vrijheid van meningsuiting en functioneren kent.

KMAN wil zij aan zij deelnemen aan initiatieven en structuren die de belangen van migranten verdedigen, die zich inspannen voor het eerbiedigen van mensenrechten, en vechten tegen alle vormen van discriminatie en voor een betere samenleving, zowel hier als in de landen van herkomst.

Brederodestraat 108 . 1054 TH Amsterdam. Tel: (020) 675 21 16 . Fax: (020) 675 21 16
Postbus 555 88 . 1007 NB Amsterdam