dinsdag 3 mei 2016

Nieuws van 3 mei 2016

Motie ChristenUnie en GroenLinks: zorg apotheker moet uit eigen risico.

De zorg van de apotheker moet uit het eigen risico. Dat stellen de ChristenUnie en GroenLinks in een motie die zij op 21 april indienden tijdens het Kamerdebat over Eerstelijnszorg. De ChristenUnie en GroenLinks vinden het onwenselijk dat er op dit moment geen eenduidigheid is voor de patiënt en de verzekerde. Zodoende willen zij dat de kern van de lokale zorg - de apotheker, huisarts en wijkverpleegkundige - allen buiten het eigen risico vallen. In het Kamerdebat over Eerstelijnszorg deden zij middels een motie dit verzoek aan de regering.


Schippers: beschermingsconstructie farmaceutische bedrijven doorgeschoten.

De beschermingsconstructies voor farmaceutische bedrijven zijn te ver doorgeschoten. Dit stelt minister Schippers van VWS in een reactie op de introductie van Amfexa 5 mg. Dit middel heeft als geregistreerd handelspreparaat de apotheekbereiding dexamfetamine 5 mg per 1 mei uit de markt gewerkt. Schippers kondigt aan dit in Europees verband aan de orde te stellen. Schippers reageert in de NOS Journaals van maandag 2 mei. In deze uitzendingen komt ook directeur Léon Tinke van de KNMP aan het woord. Hij hekelt de hoge prijs die de producent hanteert voor Amfexa 5 mg. Deze ligt ruim drie keer hoger dan die van dexamfetamine 5 mg. De apotheekbereiding werd gebruikt door 30.000 ADHD-patiënten en vergoed vanuit de basisverzekering. Voor Amfexa moeten patiënten fors bijbetalen. ‘Het gaat vaak om een kwetsbare mensen, die soms duizenden euro’s per jaar moeten bijbetalen’, zegt Tinke. De KNMP stelde vorige maand al met een persbericht deze kwestie aan de orde.


Heeft een erfenis gevolgen voor mijn bijstand?

Het antwoord op bovenstaande vraag is: soms wel en soms niet. Om recht te hebben op een bijstandsuitkering mag het vermogen niet te hoog zijn. Er geldt een vermogenstoets. Een alleenstaande in de bijstand mag niet meer dan €5920 euro hebben, voor echtparen is dat het dubbele. Als de bijstandsontvanger een eigen huis heeft, gelden andere regels. Wanneer u een erfenis ontvangt, kijkt de sociale dienst in uw gemeente hoe hoog die erfenis is. Komt het bedrag boven de grens van het vrij te laten vermogen uit, dan gaat de sociale dienst eerst uw bijstandsuitkering terugvorderen vanaf de datum van overlijden van de erflater. Dit doen ze tot de grens van het vrij te laten vermogen. Dus er kan- wanneer u niet ver boven de grens van het vrij te laten vermogen zit- bijvoorbeeld twee maanden worden teruggevorderd en als u verder boven de grens zit meer maanden. Blijft na terugvordering nog een bedrag over boven de grens van het vrij te laten vermogen dan wordt uw uitkering stopgezet, in andere gevallen, wanneer dit niet zo is, blijft uw uitkering gewoon doorlopen. U mag niet afzien van de erfenis, want de gemeente kan in dat geval oordelen dat u een onnodig beroep op bijstand blijft doen, met alle gevolgen van dien. Ook als u de erfenis snel opmaakt, kan dat vervelende gevolgen voor u hebben. De gemeente kan dan uw nieuwe bijstandsuitkering verlagen of de bijstand aan u lenen. Denk er ook aan dat u verplicht bent de erfenis bij de gemeente te melden.


Op de 1 mei bijeenkomst van de FNV waren volgens de vakbond 9000 mensen

Negenduizend mensen hebben samen met de FNV vandaag de ‘Dag van de Echte Banen’ gevierd in Amsterdam. In andere wereldsteden, zoals Parijs en Londen, wordt de Dag van de Arbeid al jaren groots gevierd. In Amsterdam is dit een nieuwe traditie, die meer en meer wordt omarmd. Op de Dag van de Echte Banen vierde de FNV de successen van de vakbond. Het CBS maakte zondag bekend dat er in 2015 fors meer is actiegevoerd, bijvoorbeeld in de zorgsector, het openbaar vervoer, de metaalsector, de sociale werkvoorziening en bij de politie. Ook de jongeren van Young & United voerden flink actie. Allen boekten volgens de vakbond succesvolle resultaten op het gebied van onder andere zeggenschap over werktijden, meer koopkracht en hogere lonen voor jongvolwassenen. Velen van de actievoerders liepen vandaag dan ook mee in een mars door Amsterdam. Aansluitend op de mars vierden dus duizenden mens deze dag in het Oosterpark.


Veel signalen van onderbetaling bij inspectie horeca door Inspectie SZW

Bij een controle van de schoonmaakwerkzaamheden in 44 horecaondernemingen, vooral restaurants en eetcafés, werden bij 6 ondernemingen door de Inspectie SZW overtredingen geconstateerd. Daarnaast doet de Inspectie nog nader onderzoek bij 22 ondernemingen. De actie van de Inspectie SZW vond afgelopen donderdag plaats in Amsterdam, Breda, Eindhoven en Groningen. Bij 4 horecaondernemingen werden overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen geconstateerd. Totaal zijn bij deze 4 horecaondernemingen 5 vreemdelingen aangetroffen voor wie een tewerkstellingsvergunning was vereist. Bij 5 horecaondernemingen zijn overtredingen van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag vastgesteld. Overtredingen van de Arbeidstijdenwet werden bij 4 horecaondernemingen geconstateerd. Bij 1 van deze horecaondernemingen werkte een arbeidskracht, sinds 2010, 7 dagen per week en had naar eigen zeggen nog nimmer een dag vrij gehad. Daarnaast kreeg de Inspectie 20 signalen van onderbetaling. In het kader van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag worden deze nader onderzocht. Ook constateerde de Inspectie dat bij 4 horecaondernemingen arbeidskrachten een uitkering ontvingen van de gemeente of van het UWV. De betrokken instanties worden door de Inspectie hiervan in kennis gesteld.


Brede aanpak onverzekerdheid

Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaan gezamenlijk het probleem van onverzekerdheid aanpakken. Dit schrijven ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag aan de Tweede Kamer. In de praktijk komt het helaas voor dat mensen geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en ook geen briefadres. Een zorgverzekering vereist een adres. Hierdoor hebben deze dak- en thuislozen ook geen zorgverzekering en zijn zij verstoken van medisch noodzakelijk zorg. Om dit aan te pakken is afgesproken dat gemeenten mensen zonder een adres actief traceren en een briefadres verstrekken. Daarnaast zet het ministerie van VenJ zich maximaal in om ervoor te zorgen dat geen gedetineerde verzekeringsplichtige zonder zorgverzekering de gevangenis verlaat. Door deze acties moet het aantal mensen zonder verzekering sterk worden teruggebracht. Als ultimum vangnet komt er vanuit het ministerie van VWS een regeling opdat er in geval van nood, en voordat de papieren in orde zijn, zorg verleend kan worden. Dit geldt niet alleen voor levensbedreigende zorg, maar voor alle noodzakelijke zorg. Hierna worden zo snel mogelijk het adres en de verzekering in orde gebracht.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.