zaterdag 16 december 2017

Daklozen in Amsterdam worden vaak niet geholpen

Volgens het onlangs verschenen rapport “Wachten op opvang” van de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) krijgen Amsterdamse daklozen te weinig hulp. Zo is de maatschappelijke opvang voor hen moeilijk bereikbaar. De Bijstandsbond kan de conclusies van de RMA alleen maar bevestigen.

Er zijn steeds moeilijkheden met de registratie van en de uitkeringsverstrekking aan dak- en thuislozen. Mensen die in feite dakloos zijn, moeten naar het loket bijzondere doelgroepen, maar worden daar weer weggestuurd omdat ze niet dakloos zouden zijn. Als reden voor het wegsturen wordt opgegeven dat ze tijdelijk, bijvoorbeeld voor een maand, ergens zouden kunnen wonen. Ze moeten dan naar het reguliere loket en worden daar ook weer weggestuurd, onder het motto “je bent dakloos”. Met andere woorden: ze worden van een kastje naar de muur gestuurd. Soms vindt er een onderzoek plaats waarbij in een bepaald park wordt gekeken of de dakloze daar op de aangegeven plek wordt aangetroffen. Daar zijn veel misverstanden over. Voortdurend gaat de gemeentelijke dienst Handhaving en Toezicht op pad om daklozen op te sporen, op hun verblijfadres of in een park. Van te voren wordt hen gevraagd wanneer ze daar aanwezig zijn, op welke tijden, waarna vaak een bezoek buiten deze tijden plaatsvindt, buiten de afspraken om. Als de dakloze niet wordt gevonden, wordt de bijstandsuitkering niet toegekend of voor de zoveelste maal stopgezet. Hetzelfde gebeurt in geval van adressen waar de dakloze een paar nachten mag slapen.

Zelfredzaamheid

Ook zijn er misverstanden over iemands status, over de vraag of de persoon wel “volgens de regels” dakloos is. Wanneer iemand zich als dakloze meldt bij het loket bijzondere doelgroepen, dan zou moeten worden uitgegaan van de status van dakloze. Een recente maatregel is dat daklozen ’s avonds een sms moeten sturen naar Handhaving en Toezicht waarbij ze moeten aangeven waar ze die nacht verblijven. Er bestond al een “zeven dagen-formulier” waarop de dakloze moest invullen waar hij de komende tijd ’s nachts zou verblijven. Hoewel wordt gemeld dat dat formulier zou zijn afgeschaft, schijnt het nog steeds te worden gebruikt. Hoe dan ook, nu dus de sms-methode. Bij de Bijstandsbond kregen we prompt een dakloze op het spreekuur die slecht kan lezen en schrijven en die op zijn mobiele telefoon een sms kreeg met een uitgebreide uitleg in ingewikkeld Nederlands over zijn plicht om iedere avond een sms te sturen naar Handhaving en Toezicht. Hij kon de sms niet lezen. Bovendien heeft hij geen telefoon meer, omdat hij die heeft verkocht om te kunnen eten die dag. Hoe nu verder?
Alles wordt zeer bureaucratisch afgehandeld. De ambtenaar heeft bij een intakegesprek vaak meer oog voor het formulier dat hij moet invullen dan voor de mens die tegenover hem zit. Met dat formulier moet de zogeheten “zelfredzaamheid-matrix” (zrm) worden nagegaan. Dat is “hét instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen”, aldus de propaganda. De zrm is naar eigen zeggen ontwikkeld door de GGD Amsterdam en wordt gepromoot door Movisie, “het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein”. “Wij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Onze 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken”, aldus Movisie. Nou, over de “toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken” van de 150 experts heb ik zo mijn twijfels. Niet zoeken naar de oorzaken in de neo-liberale vechtmaatschappij, maar mensen een beetje opkalefateren om mee te kunnen doen aan de ratrace. En bij wie dat niet lukt? Tja, die zoekt het maar uit.

Ideologische mist

De zrm-methode is er om ideologisch te verdonkeremanen dat mensen die in de neo-liberale vechtmaatschappij ten onder gaan, niet kunnen worden geholpen zonder de structurele oorzaken in de kapitalistische samenleving aan de orde te stellen. De zrm-methode dient er ook toe om een ideologische mist te ontwikkelen die het zicht op het keiharde beleid ontneemt door te suggereren dat veel “arme psychiatrische patiënten die er niets aan kunnen doen” vanuit o zo humane motieven wel degelijk zouden worden geholpen. De zelfredzaamheid-matrix is in mijn ogen een tamelijk oppervlakkig en aanvechtbaar meetinstrument. Want wat meet je nou eigenlijk? Iemand die hoog scoort op de zelfredzaamheid-matrix, die dus volgens het eenvoudige formuliertje als “zelfredzaam” wordt aangemerkt, die heeft pech gehad. Want die persoon wordt vervolgens nauwelijks of niet geholpen. Hij mag blij zijn als hij een uitkering krijgt en verder zoekt hij het maar uit. En dat is met de meerderheid van de naar schatting vijfduizend daklozen in Amsterdam het geval. Het onderzoek van de Amsterdamse Rekenkamer bevestigt dat.

De situatie van daklozen in andere gemeenten is in grote lijnen hetzelfde. Dat blijkt uit een onderzoek van Investico, een platform voor onderzoeksjournalistiek. Daklozen die niet verslaafd zijn en geen psychische stoornis hebben, blijken ook elders in het land op grote schaal te worden geweigerd bij de daklozenopvang. Gemeenten zeggen onvoldoende budget te hebben om die categorie daklozen te helpen. Opvanginstellingen vinden dat daklozen van hun gemeente te snel het stempel “zelfredzaam” opgedrukt krijgen, waardoor ze alsnog moeten slapen in de auto, op een bankje in het park of bij vrienden op de bank. Volgens het onderzoek wordt “de retoriek rondom zelfredzaamheid misbruikt om een structureel tekort aan opvangplekken en betaalbare huisvesting te camoufleren”.

Maar de Amsterdamse VVD-wethouder Eric van der Burg laat schaamteloos weten: “We moeten streng zijn. Mensen die niet toegelaten worden tot de maatschappelijke opvang weten zich uiteindelijk vaak te redden, en dat is precies de bedoeling.” Met andere woorden: we gooien de deur gedeeltelijk op slot, en dan blijken er mensen te zijn die toch weten te overleven. En dat is ook onze bedoeling. Hoe die mensen moeten lijden en overleven, dat doet er dan blijkbaar niet toe. En wat gebeurt er als mensen het niet redden? Dan hebben we tijdelijke crisisopvang voor sommige daklozen die misschien wel meer geld kost als reguliere en goed toegankelijke maatschappelijke opvang voor alle daklozen. Als het de bedoeling is dat daklozen zoveel mogelijk als zelfredzaam worden aangemerkt en zichzelf maar moeten zien te redden, dan moeten we er niet vreemd van opkijken dat steeds meer kwetsbare mensen in het niets verdwijnen.

Piet van der Lende

vrijdag 8 december 2017

Multiloog bijeenkomst

Er vindt een multiloog bijeenkomst plaats i.s.m. de Bijstandsbond
Op woensdag 13 december van 14.00 uur tot 16.00 uur. Da Costakade 162, gebouw Tetterode.
tramlijnen 7 en 17.

Multiloog-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke
zaken uit het dagelijks leven met een ander wil delen. Wat u ook op het hart
hebt, u kunt ermee komen.
Ze kunnen gaan over problemen bv. in de buurt zoals onveiligheid of
(geluids) overlast. Ze kunnen gaan over problemen in huis, met de administratie
of het huis op orde houden. Ze kunnen gaan over problemen met
(vrijwilligers) werk of werkloosheid, met inspanning/stress of onthaasting,
met religie of over problemen in de communicatie met jezelf en/of anderen.
Ze kunnen gaan over psychische problemen. Ze kunnen gaan over inspirerende
zaken, dingen die je goed doen, waar je kracht en energie uit haalt en
waar je vrolijk van wordt.
Steeds gaat het erom met elkaar onder deskundige begeleiding een veilige
situatie te doen ontstaan. Voorop staat daarbij het eigen verhaal, maar ook
gaat het erom te luisteren en vooral de andere deelnemer erin te ondersteunen
de voor hem/haar wezenlijke zaken aan de orde te kunnen stellen. Iedereen is
welkom en indien gewenst is anonimiteit gewaarborgd. Niemand is verplicht
iets te vertellen, alleen maar komen luisteren is ook toegestaan.

Multiloog-bijeenkomsten zijn een initiatief van Heinz Mölders die deze bijeenkomsten
samen met anderen vanuit INCA Projectbureau Amsterdam en
Stichting IPC reeds sinds 17 jaar in Amsterdam en elders organiseert.

Kom naar de Multiloog - bijeenkomsten en laat u verrassen en inspireren.

woensdag 6 december 2017

Hoe denkt wethouder Vliegenthart over de Bijstandsbond?

Op zondag 3 december hield wethouder Arjen Vliegenthart van Amsterdam, die zich 'christen-socialist'noemtt, een preek in de Rode Hoed voor de Ekklesia. Thema van de preek was 'profeten van de armoede'toen en nu. Vligenthart begint zijn betoog met de profeet Amos uit de bijbel, die 2700 jaar geleden leefde. Als Vliegenthart overgaat op de profeten van nu gaat hij uitgebreid in op de standpunten van de Bijstandsbond, of eigenlijk gaat hij in op de wijze waarop die activiteiten en standpunten van de Bijstandsbond op hem overkomen. Hoe denkt een Amsterdamse bestuurder van de SP, middenin de overheidsorganisatie die te maken heeft met ambtenaren, lobbyisten van allerlei slag en professionele welzijns- en hulpverleningsorganisaties over de Bijstandsbond?

http://www.bijstandsbond.org/activiteiten/persberichten/opsommingdecember2017/vligenthart.html

maandag 27 november 2017

Declareren van eigen bijdragen bij Zilveren Kruis/Achmea


De gemeente Amsterdam heeft bij ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea voor minima in de hoofdstad de zogenaamde collectieve zorgverzekering Amsterdam afgesloten. Wie in de collectieve zorgverzekering Amsterdam zit kan de eigen bijdragen thuiszorg, of verzorging en verpleging thuis die betaald moeten worden aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bij het Zilveren Kruis declareren. Het gaat dan om de eigen bijdrage van 13 euro per maand. Wel moet je de eerste 50 euro zelf betalen. Dus op jaarbasis betaal je bijvoorbeeld als je thuiszorg hebt 13X 12 = 156 euro eigen bijdragen en daarvan krijg je 106 euro van het Zilveren Kruis/Achmea terug. De declaratie van de eigen bijdragen is zowel mogelijk in de goedkoopste aanvullende verzekering als in de twee duurdere. Wij vragen ons af of deze regeling wel bij alle minima bekend is. Zegt het voort!

Deze declaratie is ook mogelijk met terugwerkende kracht tot 3 jaar geleden. Wel is het zo, dat als je een declaratie indient over voorgaande jaren de uitbetaling wat minder kan zijn, aldus een woordvoerder van het Zilveren Kruis.

Je moet wel de originele facturen van het CAK opsturen. Misschien was je niet op de hoogte van de regeling en heb je die facturen (gedeeltelijk) weggegooid. Geen nood. Je kunt met je DigId code inloggen op de website van het CAK en dan automatisch kopiën van de facturen opvragen. https://www.hetcak.nl/
Wanneer je voor het eerst inlogt, duurt het even voor de computer je gegevens uit de database heeft opgehaald. Je krijgt daarover een mededeling. Daarna krijg je de facturen in beeld en kun je aanvinken waarvan je een kopie wilt hebben. Na ontvangst kun je de facturen naar Zilveren Kruis/Achmea opsturen. Ook hier kun je de declaratie digitaal indienen. Je moet ook bij Zilveren Kruis/Achmea inloggen met je DigId code. Je moet dan de facturen inscannen en als bijlage meesturen.

Heb je geen DigId code of kun je er niet mee omgaan? Dan zul je de facturen telefonisch moeten opvragen en per post opsturen.

zondag 26 november 2017

Onderzoek naar mensen in de bijstand met huisdieren

Twee studenten aan de Hogeschool van Hall Larenstein doen voor hun afstudeerproject een onderzoek voor het LICG (landelijk informatiecentrum gezelschapsdieren). Er wordt onderzoek gedaan naar mensen in de bijstand met huisdieren. Met de uitkomsten van het onderzoek willen zij het LICG meer inzicht geven in de doelgroep en de dierenhulpverleningsfaciliteiten die er zijn. Hierdoor kan het LICG mensen in de bijstand met huisdieren beter helpen en informatie verschaffen over waar zij hulp kunnen krijgen.
De resultaten willen zij verkrijgen door middel van een enquête. De doelgroep voor deze enquête zijn mensen in de bijstand met een huisdier of die een huisdier hebben gehad. Voor het onderzoek willen zij zoveel mogelijk respons ontvangen op hun enquête.


Dit is de link van de enquête

https://www.thesistoolspro.com/survey/dccua5a098fc03b3ca

zondag 19 november 2017

Is de FNV-Menzis verzekering misschien veel te duur, in ieder geval voor minima?

De FNV heeft een collectieve ziektekostenverzekering voor haar leden, dus je moet eerst wel lid worden van de vakbond, minstens 8 euro per maand. Nou zou je denken, dat de FNV wel een voordelige verzekering heeft afgesloten voor haar leden, maar is dat wel zo? Een vergelijking met de collectieve verzekering van de gemeente Amsterdam voor minima levert de volgende vergelijking op.

Fnv-Menzis is voor bijstandsgerechtigden met een A3  pakket  €16.- per maand duurder dan Zilveren Kruis/Achmea waarmee de gemeente Amsterdam een collectieve verzekering heeft afgesloten. Dat is zo vanwege het verplichte eigen risico.
Iemand met het meest uitgebreide pakket betaalt nu €173.- per maand inclusief €32.08 per maand gespreid eigen risico en €180.- vanaf januari 2018 voor het Amsterdamse pakket.


Daartegenover een vergelijkbaar verzekeringspakket FNV zorg 3 (+) FNV tandzorg 2 kost €164.- maar gespreid eigen risico is €38.50 maal 10 keer per jaar apart betaald wat wil zeggen dat als je van zorgverzekeraar zou wisselen dan zou je €196 per maand moeten betalen. 

Maar ach, hoe dan ook wij zijn in beide gevallen  slecht uit. €16.- verschil maak niet zo veel uit. Ten eerste omdat er sprake is van dwang, het is strafbaar om niet verzekerd te zijn.  Maar ook omdat men er vervolgens nooit zeker is van de nodige medische steun omdat wij in alle gevallen alleen gedeeltelijk verzekerd zijn. Ten tweede omdat medische zorg zou voor iedereen 100% toegankelijk zou moeten zijn. Wij betalen genoeg premies en belastingen,daarvoor.

Voortijdig lekken regeringsstukken om het blijvend hoge eigen risico in de zorgverzekering te rechtvaardigen

Het heeft maar liefst 208 dagen, een nieuw naoorlogs-record, geduurd om tot een nieuwe regering te komen. Maar dan heb je ook wat moeten de onderhandelaars gedacht hebben. Wat ook opviel was dat er in het begin van de formatie niets naar buiten kwam. Vergelijk dat eens met de jaarlijkse troonrede, die al op straat lag en in de kranten staat, voordat de koning hem heeft voorgelezen. En nu hebben ze alles maandenlang onder de pet kunnen houden met wat ze met Nederland van plan zijn.

Dus als ministers en Kamerleden zeggen dat ze balen als er weer iets voortijdig is uitgelekt, kunt u er eigenlijk van uitgaan dat ze er niks van menen en dat het een bewuste actie is. Een actie die tot doel heeft om via de publieke opinie alsnog het door de degene die gelekt heeft, het door hem of haar gewenste resultaat binnen te halen.

De discussie rondom het eigen risico verliep naar mijn bescheiden mening een beetje teveel volgens bovenstaand model. Voor het aanstaande nieuw kabinet was en is zonneklaar dat het eigen risico niet verlaagd zou worden. Integendeel zelfs, het eigen risico, ooit bedoeld om mensen bewust te maken van de kosten in de gezondheidszorg, zou meer en meer omgevormd worden tot een instrument om de totale kosten van de gezondheidszorg te financieren. Met andere woorden, in plaats van de kosten van de gezondheidszorg te dekken door de verzekeringspremies, zouden de (chronisch) zieken meer en meer de kosten dragen van hun eigen ziekte via het alsmaar verhogen van het eigen risico en eigen bijdrages etc.  Dat is net zoiets als het hebben van een brandverzekering en dat als het huis onverhoopt toch in de fik vliegt, jij via alsmaar hogere eigen bijdrages het merendeel van de kosten draagt. Dat is toch een waardeloze verzekering.

Dat je zoiets van plan bent met de gezondheidszorg breng je natuurlijk niet naar buiten. Maar het is oktober en dan krijg je discussies rondom de absurde hoge premies en het eigen risico dat al veel te hoog is. Het laatste dat je als toekomstige regering wilt is dat mensen gaan denken dat de premies en of eigen risico omlaag kunnen. Dat moet koste wat kost voorkomen worden. Nu is de tijd aangebroken om te lekken dat de kosten van de gezondheidszorg de pan uit rijzen en dat om de premies betaalbaar te houden het eigen risico absoluut niet verlaagd kan worden. Aldus geschiede.

Jacques Peeters is spreekuurmedewerker van de Bijstandsbond

dinsdag 14 november 2017

Nieuws over de collectieve zorgverzekering Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft bij ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis voor minima in de hoofdstad de zogenaamde collectieve zorgverzekering Amsterdam afgesloten. Maar minima die deze verzekering hebben afgesloten krijgen voor volgend jaar te maken met een forse stijging van de premie.

Tot 2017 kregen de minima een collectiviteitskorting van 7,5 % op de basisverzekering. In 2018 krijgen de minima nog maar een collectiviteitskorting van 3,5 %. Dat betekent dat de individuele verzekerde dus 4 % collectiviteitskorting misloopt.

De premie voor de basisverzekering in 2018 zonder korting bedraagt € 119,45. Hiervan lopen de minima dus 4% mis. Dat is € 4,77 per maand dat iedere individuele verzekerde moet ophoesten, dat wil zeggen meer moet betalen dan in voorgaande jaren toen de korting nog 7,5% bedroeg. Per jaar is dat dus 12 maal € 4,77 is dus € 57,24 per jaar wat iedereen meer moet betalen.

Daar gaat onze nieuwe individuele inkomenstoeslag van €50, - euro rechtstreeks naar de zorgverzekering Naar de redenen van deze verandering is het gissen. Nu Zilveren Kruis minder korting hoeft te geven aan verzekerden (geen 7,5 maar slechts 3,5 %) en dus meer geld in het laatje krijgt en dat met medeweten van de gemeente, Zilveren Kruis van die zogenaamde meevaller de gemeente op de een of andere manier zal compenseren. Met andere woorden: heeft de gemeente bezuinigd op de collectieve verzekering?

Zo financiert de gemeente misschien wel de individuele inkomenstoeslag? Denk je nou echt dat de liberalen in het gemeentebestuur een meevaller (individuele inkomenstoeslag) voor uitkeringsgerechtigden uit andere middelen dan de eigen begroting voor minima zal willen betalen?. Wij denken van niet. Voor iemand met pakket 3 (de meest uitgebreide verzekering gaat de premie in 2018 maar liefst 180 euro bedragen. Dat was 172,- Een toename van 8 euro per maand.

Declaratie van eigen bijdragen.

Wie in de collectieve zorgverzekering Amsterdam zit en het meest uitgebreide pakket heeft kan de eigen bijdragen thuiszorg, of verzorging en verpleging thuis die betaald moeten worden aan het CAK bij het Zilveren Kruis declareren. Het gaat dan om de eigen bijdrage van 13 euro per maand. Wel moet je de eerste 50 euro zelf betalen. Dus op jaarbasis betaal je 13X 12 = 156 euro eigen bijdragen en daarvan krijg je 106 euro van het Zilveren Kruis terug. Wij vragen ons af of deze regeling wel bij alle minima bekend is. Zegt het voort!

De ceclaratie van de eigen bijdragen is zowel mogelijk in de goedkoopste aanvullende verzekering als in de twee duurdere. 

vrijdag 27 oktober 2017

Ivens kan het dak op

Update. Onderstaand stukje is op 17-10 's avonds geschreven.

Via via kregen wij een reactie door van Daniël Peters, fractievoorzitter van de SP in Amsterdam op het bericht dat de SP werklozen zonnepanelen wil laten aanleggen op daken. We opperen in het stukje de veronderstelling, dat misschien werklozen dit moeten gaan doen zonder er loon voor te krijgen. Maar, zegt Peters, dat staat nergens en is ook niet waar. Wij willen mensen in de stad altijd fatsoenlijk loon bieden en dus voor salaris laten werken, bijvoorbeeld door zonnepanelen aan te leggen. Uiteraard gaat het daarbij om mensen die daartoe in staat zijn. Het is een duurzaam plan dat bovendien werklozen aan werk kan helpen. Best een mooi plan, al zeg ik het zelf. Aldus Daniël Peters.

Twee dagen geleden verscheen een opmerkelijk bericht in de Telegraaf, dat gretig door andere media werd overgenomen. Maar nog niet erg veel reacties heeft opgeroepen. Morgen wordt het verkiezingsprogramma van de SP Amsterdam gepresenteerd, en lijsttrekker Laurens Ivens vertelde er alvast wat over. Hij wil huiseigenaren verplichten zonnepanelen op hun dak aan te leggen. Wie niet meewerkt, krijgt een boete. Zo wil hij rigoreus een energietransitie bewerkstelligen. Een mooi voorstel, waar natuurlijk niets van terecht komt. Bezit is heilig in het kapitalisme, zeker met deze nieuwe regering en zoiets kun je niet gemeentelijk regelen. Maar ja, het zijn verkiezingen he. Nu wil Ivens die panelen door werklozen laten aanleggen. Het wordt uit de berichtgeving niet duidelijk, of ze dat met behoud van uitkering moeten doen, dus als dwangarbeider zeg maar, of dat ze ervoor betaald worden. En zo ja, hoeveel. Minimumloon buiten de CAO misschien? Het is even afwachten wat erover in het verkiezingsprogramma staat. De investeringen moeten ook weer niet teveel kosten, want de regeling is, dat de gemeente eerst de winst van de panelen opstrijkt om de investeringen terug te verdienen, en dan na 10 jaar of zo wordt de huiseigenaar eigenaar van de panelen. Dus dan heb je goedkope arbeidskrachten nodig.

Nu lopen er onder de werklozen heel wat deskundigen op allerlei gebieden rond, maar zonnepanelen met alle electra en dingen eromheen aanleggen op daken dat lijkt me toch een VAK. Werklozen die van niks weten omdat ze andere kennis en vaardigheden hebben kun je niet inzetten, dus dat wordt niks.

Het verhaal met de demagogische uitspraak 'laat de werklozen het maar doen' doet een beetje denken aan projecten in een wat verder verleden. In de tijd dat de gemeente nog in zee ging met particuliere reïntegratie bedrijven hadden ze een contract met het bedrijf Fourstar/Workstar van Bob Bergkamp. Bob streefde ook naar zulke 'win-win' situaties. Hij kocht een totaal gestripte lege loods in het Westelijk havengebied, om deze loods vervolgens door werklozen geheel te laten verbouwen tot onderwijsinstelling voor de omscholing van werklozen. De verbouwing moest als het ware het eerste 'traject' zijn voor de werklozen, die zo hun eigen faciliteit bouwden waarna ze konden worden omgeschoold. Dat was althans de bedoeling. Geheel onervaren werklozen, die nooit in de bouw hadden gewerkt werden de hal ingestuurd om die te gaan verbouwen. Met alle ongelukken van dien. Een werkloze zaagde zijn duim af met een zaagmachine en er gingen meer dingen mis. O.a. door persberichten van de Bijstandsbond kwam er een inval van de gemeentelijke bouw en woning toezicht, die ter plaatse werklozen aantroffen die net bezig waren een zeer belangrijke draagmuur in de hal af te breken. Bouw en woningtoezicht sloot daarop de hal en het project. Ze schijnen later nog wel kort open te zijn gegaan, maar van het project met win -win werd na enige tijd niets meer gehoord.

Piet van der Lende
http://www.at5.nl/artikelen/174559/sp-zonnepanelen-verplicht-op-daken-werklozen-gaan-ze-neerleggen

donderdag 26 oktober 2017

Regeerakkoord? Ik geloof er geen barst van

Uit de reguliere media kon je in eerste instantie geen beoordeling destilleren van wat het regeerakkoord nou eigenlijk is. Er lekte voor publicatie van het akkoord van alles uit, maar een duidelijk beeld was er niet. Een soort geruis via de televisie en in de kranten, waarbij enkele puntjes er tamelijk willekeurig uitgepikt werden. Veel dingen eromheen werden verteld die niet belangrijk zijn. En er kwam geen echte mening naar voren over de achterliggende filosofie van het kabinet.

Of je nu de Volkskrant las of Dominique van der Heiden hoorde leuteren op de televisie, je wist nog steeds niks. En vooral rechtse politici en andere neoliberalenkwamen  aan het woord, zoals in De Wereld Draait Door.de vreselijke Barbara Baarsma, die nog meer richting het ongebreidelde kapitalisme wil. Het standpunt van de FNV - een scherpe veroordeling van het akkoord - moest ik vernemen via een email van de FNV zelf.
Frits Wester kwam in een avondvullend programma op RTL4 niet verder dan: 'de mensen hebben iets van: eerst zien dan geloven, ze weten het niet'. Hij zegt verpleegkundigen, politieagenten en zo te hebben gesproken en ook hun organisaties (?). 'Ach ja', zegt hij, 'er zijn altijd mensen die het niet genoeg vinden, de een zegt dit en de ander dat'.

Pas enige dagen na publicatie van het akkoord werd duidelijk, dat het een akkoord is dat desastreuze gevolgen zal hebben voor veel mensen in hun dagelijks leven. Geschrokken reacties van de FNV en van linkse politieke partijen maar ook van vele uitvoerende instanties en het maatschappelijk middenveld, in de gezondheidszorg, op het gebied van milieu en organisaties die opkomen voor politieke vluchtelingen of de belangen behartigen van huurders.

Gebrek aan visie op de problemen in de samenleving
In de inleiding van het akkoord geen woord over de sociale problemen die in de samenleving bestaan, zoals de bij de autonome ontwikkeling van het kapitalisme groeiende kloof tussen zeer rijk en zeer arm die moet worden tegengegaan. En de grote armoede van de daklozen, flexibele arbeidskrachten, een-ouder gezinnen, migranten, etc. Geen enkel besef spreekt uit de inleiding dat het kapitalisme op zijn minst beteugeld moet worden om die sociale problemen te lijf te gaan.
Men heeft een hekel aan tegenstellingen zegt men, we moeten alles samen doen, we moeten streven naar evenwichten, bla bla. Vervolgens worden in het akkoord een reeks van maatregelen opgesomd, waarbij opvalt, dat sommige voorstellen gedetailleerd en erg technisch zijn uitgewerkt, waaruit de grote invloed blijkt van lobbyisten en van de Haagse bureaucratie van vele topambtenaren. Natuurlijk wordt bij de samenstelling van een regeerakkoord altijd advies ingewonnen bij ambtenaren en belangenbehartigers, maar tussen de regels door komt dat in dit regeerakkoord wel heel sterk naar voren in de vele technische uitwerkingen, die de onderhandelaars waarschijnlijk zelf niet zo in hun hoofd hadden zitten.

Maatregelen
Ik ga niet alle maatregelen opsommen, maar noem die in relatie tot de bijstand. Het voornemen wordt geuit dat de gezamenlijke overheden zich de komende jaren zullen blijven inspannen voor de realisatie van de integrale aanpak, ‘dichtbij de burger’ voor mensen die het zonder ondersteuning niet redden. Middels de normeringssystematiek voor het Gemeente- en Provinciefonds komt er meer geld voor gemeenten beschikbaar. Over de inzet van deze middelen in het sociale domein worden programmatische afspraken gemaakt met gemeenten.
In het regeerakkoord wordt beschreven dat een extra inspanning is vereist om mensen in een kwetsbare positie een betere toekomst te geven. Als werken in een reguliere baan niet mogelijk is, moeten gemeenten arrangementen bieden voor beschut werk. Het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie wordt verhoogd, waarmee voor 20.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat.
De extra middelen om de inzet op beschut werk te verstevigen, worden opgebracht door het instrument van loonkostensubsidies in de Participatiewet te vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie. Werkgevers kunnen daarmee onder het wettelijk minimumloon betalen, al naar gelang de verdiencapaciteit van de persoon in kwestie. De gemeente vult afhankelijk van de gemeentelijke inkomensvoorziening waar belanghebbende gebruik van maakt, het inkomen aan met een uitkering.
De extra arbeidsplaatsen voor beschut werk komen dus niet uit de Rijksmiddelen, maar uit de winst die de gemeenten zullen gaan maken op het tewerkstellen van bijstandsgerechtigden, gratis of onder het minimumloon. Uitbreiding van de dwangarbeid dus.

Strenger beleid
Behalve het buitenwerking stellen van de Wet op het Minimumloon voor bepaalde groepen wil de nieuwe regering afspraken over een ‘geïntegreerde aanpak’. Lees: uitvoerende instanties op het gebied van inkomen, gezondheidszorg, belastingen en hulpverleningsorganisaties moeten meer gaan samenwerken om gegevens uit te wisselen en de zaken op een bepaald persoon betrekking hebbende te coördineren, zodat je als het ware van verschillende kanten ‘in de tang’ wordt genomen.
Daarnaast wil de nieuwe regering strenger toezien op de uitvoering van bepalingen in de Participatiewet, die nu nog in veel gemeenten een dode letter zijn, omdat de gemeenten de bepalingen onuitvoerbaar achten of omdat men het er in de gemeente niet mee eens is. Het kabinet is voornemens om in gesprek te gaan met gemeenten over de wijze waarop zij uitvoering geven aan de reeds in de wet opgenomen verplichte tegenprestatie. Het lijkt erop, dat het nieuwe kabinet de gemeenten onder druk wil zetten om deze verplichte tegenprestatie in te voeren als dat nog niet het geval is. Verder wil men niet-vrijblijvende bestuurlijke afspraken maken met gemeenten over het vergroten van de beheersing van de Nederlandse taal van Nederlanders met een migratieachtergrond; anders gezegd: de voorwaarde dat je Nederlands spreekt om op de langere termijn bijstand te krijgen moet strenger worden nageleefd.
Zoals we hierboven zagen, is het wisselgeld van het nieuwe kabinet om de gemeenten tot medewerking te bewegen de inzet van wat extra financiele middelen voor de gemeenten. Nieuwkomers in Nederland krijgen het zwaar. Het kabinet wil:
-integratie met burgerschapswaarden (het zingen van het Wilhelmus en zo), en een verplicht leer- en (vrijwilligers) werktraject. Dus het werken met behoud van uitkering (dwangarbeid) dat ook al voor andere groepen bestaat, gaat in het bijzonder gelden voor nieuwkomers.
-een begeleide toegang tot de verzorgingsstaat: gemeenten innen de zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand gedurende de eerste 2 jaar en de nieuwkomer ontvangt deze voorzieningen en begeleiding in natura met leefgeld. Na een toetsmoment kan een statushouder die zichzelf redt op de arbeidsmarkt, eventueel eerder uitstromen. Dit betekent, dat een statushouder de eerste twee jaar geen recht heeft op gewone bijstand.

Uitholling van rechten
Er wordt nog een reeks van andere maatregelen voorgesteld om de rechten van werkenden en uitkeringsgerechtigden verder uit te hollen. Het ontslagrecht wordt versoepeld, de Wajong gaat naar beneden, de keuringen voor de WIA worden nog strenger, en de koopkracht van vooral mensen met een laag inkomen wordt uitgehold door verhoging van het lage BTW-tarief. Dat wordt zogenaamd gecompenseerd met belastingverlagingen, maar vele minima profiteren hier niet van en AOW-ers bijvoorbeeld betalen geen belasting. Dus die hebben er niks aan.
Tegenover de verdergaande verarming van velen staat de verrijking van een minderheid. Belastingtarieven gaan omlaag en de bedrijven krijgen allerlei douceurtjes, zoals de afschaffing van de dividend-belasting. Gaat hert regeerakkoord worden uitgevoerd?

Gaat het regeerakkoord worden uitgevoerd?
De VVD kon 40 jaar lang bijna onafgebroken in de regering haar neoliberale beleid uitvoeren, ook al waren ze een minderheid, omdat vooral de sociaal-democratie in de vorm van de massaorganisatie bij de vakbonden en de Partij van de Arbeid in ruil voor wat concessies dat beleid als het erop aan kwam legitimeerde. Zij verkochten het beleid aan een morrende achterban middels de sleutelposities die ze in die massa-organisaties en in de lokale bestuursorganen innamen. Op die posten hielden ze al te rigoreuze acties tegen de neoliberale regering waarvoor in de morrende achterban gepleit werd, tegen. Daarbij werden figuren als Dijsselbloem als leiders naar voren geschoven, die ook neoliberaal dachten.
Met de historische nederlaag van de Partij van de Arbeid bij de verkiezingen is deze legitimatiebasis verdwenen. De schrijvers van het regeerakkoord zijn zich er zeer van bewust dat de bereidheid van een meerderheid van de bevolking in het algemeen en van het maatschappelijk middenveld en de lagere bestuursorganen in het bijzonder om de maatregelen uit te voeren, de achilleshiel is van de nieuwe coalitie, die toch al steunt op een zeer krappe meerderheid, hoewel ze waarschijnlijk als het erop aankomt wel steun van de SGP en ander rechtse splinterpartijen zullen krijgen en misschien incidentele steun van de PVV.
Op veel plaatsen in het regeerakkoord wordt gezegd dat in overleg zal worden getreden met instituties in de samenleving. Hiervoor kwam al ter sprake, dat men bestuursakkoorden wil met de gemeenten, verenigd in de VNG. En nieuwe akkoorden met de vakbonden, milieuorganisaties en die in de gezondheidszorg. Maar het scenario dat zich voltrok tijdens het kabinet Rutte I zal in mijn ogen worden herhaald.

Mislukte onderhandelingen tijdens Rutte I
Het kabinet Rutte I was een coalitie van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV, net als het nieuwe kabinet met een krappe meerderheid. Ook toen ontbrak de legitimatiebasis van de sociaal-democratie gedeeltelijk. Het kabinet begon onderhandelingen met lagere bestuursorganen over een bestuursakkoord op verschillende terreinen. Deze onderhandelingen verliepen zeer moeizaam. Vooral de sociaal democraten die in veel gemeenten belangrijke bestuurlijke posities hadden, lagen dwars.
Uiteindelijk ging de VNG akkoord, met uitzondering van de toenmalige nieuwe wet Werken naar Vermogen die moest dienen als vervanging van de Wet Werk en Bijstand. Ook in deze wet werd de zogenaamde loondispensatie voorgesteld, net als de nieuwe regering nu doet, dus werken voor bijstandsgerechtigden beneden het wettelijk minimumloon.
Er was tijdens de onderhandelingen grote onenigheid over de budgetten die de lagere bestuursorganen zouden krijgen voor decentralisatie en overheveling van bevoegdheden. Pas tijdens het kabinet Rutte II, toen de Partij van de Arbeid weer in de regering zat, kon de Participatiewet worden ingevoerd, die in veel opzichten lijkt op de nooit ingevoerde Wet Werken naar Vermogen, en konden ook op andere beleidsterreinen zoals de WMO en de gezondheidszorg bestuurlijke decentralisaties worden doorgevoerd. Daarnaast kon toen een sociaal akkoord worden gesloten met de vakbeweging.

Nieuwe onderhandelingen
Nu de legitimatiebasis van de sociaal-democratie weer ontbreekt, lijkt het zeer waarschijnlijk dat het scenario van 2010/2011 zich zal herhalen. Weliswaar heeft de Partij van de Arbeid een historische nederlaag geleden, maar haar kaderleden nemen nog steeds sleutelposities in bij het maatschappelijk middenveld van vakbonden, lokale bestuursorganen, ambtenarij, milieu en organisaties op het gebied van wonen, etc. Zij zullen zich nu samen met anderen met hand en tand gaan verzetten tegen de maatregelen in het regeerakkoord. Met andere woorden: de mensen in het land, het maatschappelijk middenveld en delen van de lagere bestuursorganen zullen dit akkoord gewoon niet uitvoeren.
In dit verband zijn de gemeenteraadsverkiezingen meer dan ooit belangrijk. Het lot van het nieuwe kabinet zal deels afhangen van de krachtsverhoudingen in de gemeenten en bij de VNG die wel of niet in verzet zullen komen tegen de regeringsmaatregelen. In Amsterdam hebben Groen Links, Partij van de Arbeid en SP, dus de sociaal-democratie in de hoofdstad, al een Pact van Amsterdam gesloten, gepresenteerd op een bijeenkomst in De Balie op 22 october, waarbij ze in de aanval gaan tegen de nieuwe regering en grotere autonomie voor de regio’s eisen.
Ook de FNV lijkt op oorlogspad te willen gaan. Hoewel ze die plannen in het verleden ook hadden, toen er niets van terecht kwam, kunnen dit toch de eerste voorboden zijn van massaal maatschappelijk verzet tegen de nieuwe regering. Hoewel, in het verleden heb ik dit ook wel eens voorspeld, en toen kwam er niks van terecht omdat ik mij vergiste in de toenmalige betekenis van de oorlogsrituelen vanuit de sociaal-democratie, die altijd weer naadloos overgingen in een compromispolitiek met de neoliberalen die er bij vele sociaal-democraten tot op het bot ingebakken zit.
Maar ik hoop ook dat velen ervan doordrongen zijn dat ze deze keer de oppositie op een waarachtige manier zullen moeten voeren, en niet zoals in het verleden is gebeurd op nationaal niveau compromissen gaan sluiten, waarbij eenvoudigweg het neoliberale beleid van de afgelopen decennia wordt voortgezet. Anders wordt de PVV bij de volgende verkiezingen alleen maar weer veel groter.

Piet van der Lende

vrijdag 20 oktober 2017

Wie wil vertellen over zijn/haar ervaringen in de bijstand?

De raadsfractie van D66 in de gemeente Amsterdam wil meer inzicht in het thema ‘regelluwe bijstand’. Een hulpmiddel daarbij is het maken van een serie artikelen (portretten) van mensen in de bijstand rondom dit thema. Het doel is meer inzicht te krijgen in de problematiek, de verhalen van mensen naar voren te brengen en zo mogelijk te zoeken naar rode draden voor (aanvullende) passende oplossingen.

Ik zoek mensen in de bijstand die hun verhaal willen vertellen, al dan niet anoniem.

Opgeven bij Erik van Erp, als vrijwilliger verbonden aan een D66 raadslid.
0653735249
evanerp@xs4all.nl

gemeente Amsterdam traineert nog steeds het aanvragen van bijzondere bijstand


Mensen met een minimuminkomen die naar het stadsdeelkantoor gaan om bij de WPI loketten een formulier voor het aanvragen van bijzondere bijstand  op te halen krijgen te horen dat die daar niet worden verstrekt. Je moet bellen naar het call center van WPI en dan beslissen ze of je het formulier krijgt toegestuurd. Je krijgt het alleen toegestuurd als ze bij het call center denken, dat je in aanmerking komt. Er is dus een hele categorie mensen die telefonisch worden afgewimpeld als ze bijzondere bijstand willen aanvragen op basis van summiere mondelinge telefonische informatie. De zorgvuldige beoordeling in individuele gevallen is ver te zoeken.  Je krijgt  eenvoudigweg geen formulier. Dit is een zeer laakbare gang van zaken en in strijd met de wet. Dit is al jaren aan de gang. Overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) moet de gemeente een aanvraag in behandeling nemen en een beschikking toesturen met de beslissing wel of niet toewijzen. Wordt het afgewezen dan staan bezwaar en beroepsprocedures open en kun je het eventueel voorleggen aan de rechter. Door de werkwijze van WPI worden deze rechten van de burger in strijd met de AWB met voeten getreden. De Bijstandsbond wil dat formulieren worden toegestuurd als iemand daar om vraagt en dat aanvragen voor bijzondere bijstand in behandeling worden genomen en dat de formulieren bij het stadsdeelkantoor verkrijgbaar zijn.

donderdag 12 oktober 2017

Na sluiting van omstreden dwangarbeidcentrum opent de gemeente Amsterdam nieuwe gratis werken-plekken

In het verleden moesten baanlozen in het dwangarbeidcentrum van stichting Herstelling en de gemeente Amsterdam aan de Laarderhoogtweg werken met behoud van uitkering. Over de dwangarbeid in dat centrum is veel te doen geweest. De Bijstandsbond en het actiecomité Dwangarbeid Nee hebben veel misstanden aan de kaak gesteld. Bijstandsgerechtigden werkten er soms jaren zonder contract en zonder dat ze wisten hoe lang de dwangarbeid nog zou gaan duren. Het regende kortingen op hun uitkering: bij het minste of geringste werden ze gestraft. Uit een onderzoek van het actiecomité bleek dat de dwangarbeiders niets leerden en ook nog eens werden gediscrimineerd en gekoeioneerd. Onderzoek van de gemeentelijke integriteitsdienst wees uit dat er corruptie, diefstal en andere illegale activiteiten plaatsvonden door personeelsleden die de baanlozen moesten begeleiden.

Het centrum aan de Laarderhoogtweg werd gesloten. Daarvoor in de plaats moest een nieuw centrum komen, aan de Van der Madeweg, waarbij de “stages” die in het centrum aan de Laarderhoogtweg bestonden voortaan in kleinere vestigingen in de buurten uitgevoerd zouden moeten gaan worden. Er zijn nu vestigingen in Noord, Zuid, Centrum/Oost en Zuid-Oost en ook nog steeds in het Amsterdamse Bos. Het centrum in Zuid-Oost aan de Van der Madeweg is behalve een buurtcentrum ook het hoofdcentrum, waar werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met machines die op de andere locaties niet aanwezig zijn. De overkoepelende term van dit nieuwe beleid luidt “Amsterdam Werkt!”. De gemeente heeft de banden met stichting Herstelling inmiddels verbroken. Het gebouw van het gehate dwangarbeidcentrum aan de Laarderhoogtweg is zelfs gesloopt.

Een “stage” in de nieuwe gratis werk-centra duurt maximaal een half jaar. Het mag geen jaren meer gaan duren. Maar de inhoud van de “stages” en veel van de voorwaarden lijken nog steeds hetzelfde als vroeger. Baanlozen kunnen werken in de bouw en de techniek, groen en onderhoud, horeca en facilitair. In de bouw en techniek kunnen ze bijvoorbeeld onderhoudsklussen uitvoeren of fietsen opknappen. Bij groen en onderhoud gaat het om het herstellen van straten tot het snoeien van struiken en bomen, ook in het Amsterdamse Bos. Ook de organisatie van de centra lijkt op die van het gehate dwangarbeidcentrum aan de Laarderhoogtweg. Er zijn nog steeds “werkmeesters” die de baanlozen moeten begeleiden. De nieuwe organisatie mag dan in sommige opzichten lijken op de oude, bij de Bijstandsbond komen tot nu toe weinig klachten meer binnen over de centra. Wellicht komt dat omdat de nieuwe centra nog in de opstartfase verkeren en er nog niet zoveel deelnemers zijn. Wij gaan ze in ieder geval met argusogen volgen.

Charme-offensief

Op maandag 16 oktober vindt van 15:00 tot 17:00 uur de officiële opening plaats van het hoofdcentrum aan de Van der Madeweg 26, aldus een wel erg feestelijk uitziend affiche met de belofte van patat, ijs, foodtrucks, muziek “en nog meer”. De opening wordt verricht door SP-wethouder Arjan Vliegenthart, die eerder flink onder vuur kwam te liggen vanwege het inmiddels gesloopte dwangarbeidcentrum. De activiteit op 16 oktober lijkt onderdeel te zijn van een charme-offensief waarmee de gemeente haar slechte naam op het gebied van dwangarbeid wil wegnemen. Diverse Bijstandsbond-medewerkers gaan ter plekke eens een kijkje nemen om te onderzoeken of de deelnemers aan het project ook zo gecharmeerd zijn van de nieuwe organisatie. De medewerkers nodigen baanlozen bovendien uit om eens langs te komen op het Bijstandsbond-kantoor. De koffie staat klaar op de Da Costakade 162 in Amsterdam.

Piet van der Lende

Het hele affiche.

zondag 8 oktober 2017

Het bereiken van de AOW -gerechtigde leeftijd en de gunstige gevolgen in de vorm van een belastingvoordeel.


Veel mensen doen ieder jaar geen belasting aangifte, omdat ze geen uitnodiging van
de belastingdienst krijgen en geen aftrekposten hebben. Het betreft met name mensen met
een bijstandsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering of mensen met een laag inkomen uit arbeid. Hierdoor kunnen ze bij het bereiken van de AOW – gerechtigde leeftijd
veel geld mislopen. Het gaat met name om alleenstaanden.

Wanneer je de AOW – gerechtigde leeftijd bereikt ga je in een lager belastingtarief vallen en
heb je recht op de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting over het hele jaar.
Dit betekent dat hoe later in het jaar je de AOW leeftijd bereikt hoe gunstiger het voor je is.
Wanneer je bijvoorbeeld op 31 januari de AOW leeftijd bereikt, gaat het om een belasting
teruggave van ongeveer 125 euro en wanneer je op 30 november de AOW leeftijd bereikt om
een voordeel van iets meer dan 1400 euro. Dit zijn enkele voorbeelden uit de praktijk.

Dus doe een proefberekening of laat dat door een ander doen om te kijken hoeveel belasting je terug kan krijgen bij het behalen van de AOW – gerechtigde leeftijd. Wanneer je in 2012
AOW – gerechtigd werd kun je nog tot 31 december belasting aangifte doen. Wanneer je
in 2013, 2014, 2015 of 2016 AOW – gerechtigd bent geworden heb je uiteraard wat meer tijd.

Zelfs wanneer je tot 5 jaar voor 2012 AOW – gerechtigd bent geworden dan kan je nog steeds
profiteren van het belastingvoordeel door middel van een verzoek tot Ambtshalve herziening.
Het moet dan wel om een redelijk belang gaan, daar bedoelt de belastingdienst mee dat het wel om een belasting teruggaaf van minimaal 500 euro moet gaan.

Lukt het niet om zelf een proefberekening te maken en alsnog aangifte te doen dan kun je gratis terecht bij de Bijstandsbond.

Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van een digitale aangifte via de site van de
belastingdienst. Hiervoor heb je een DigiDe nodig. Gelukkig kan je nog steeds via een
biljet op papier aangifte doen. Dit papieren biljet kan je telefonisch bestellen. ( 0800 0543 )
Let wel bij het invullen van het biljet op vraag 36 a, waar je als je alleenstaande bent en je
dus recht hebt op de alleenstaande ouderenkorting deze vraag met ja aankruist.

maandag 25 september 2017

Op avontuur met Koos Werkeloos

Het precariaat
Een week of wat geleden veranderde ik mijn werkgever op Facebook. Ik werkte voortaan bij Koos Werkeloos. Nu was ik feitelijk al twee maanden werknemer bij Koos Werkeloos en was ik al even lang op zoek naar een betere werkgever, maar nu ergerde ik me pas zodanig aan de hele situatie dat ik mijn herziene status openbaar moest onderstrepen. Stiekem ook in de hoop dat een meelevende ziel zich geroepen zou voelen om mij aan een baan te helpen natuurlijk.

Dat was een goede dag, want zo viel er tenminste wat te lachen. En zelfspot is naast doorzettingsvermogen de meest belangrijke kwaliteit die je als werkzoekende kan gebruiken. In het kader van de zelfspot plaats ik ook regelmatig fragmenten uit en een toelichting op merkwaardige of lachwekkende vacatures.

Wat te denken van een schoonmaakbaantje bij Holland Casino, waar je een min/max contract krijgt tussen de 3 en 30 uur en daarnaast van je verwacht wordt dat je zeven dagen per week beschikbaar bent, van 7.00 uur ‘s ochtends tot 3.30 ‘s nachts? Want dat is zo lekker flexibel. Ook leuk: een bedrijf dat in dezelfde zin een 0-urencontract aanbiedt en opschept over goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. En welke HBO/WO-geschoolde sollicitant wil een topsalaris van € 9,74 bruto?

Ik kan nog wel even doorgaan en dat doe ik ook. Zo kwam ik een vacature tegen voor fulltime penetratietester in Groningen. Nu leek fulltime penetreren me wat teveel van het goede, dus berekende ik in het kader van de vacature bij Escort Exotic hoeveel mannen ik per maand gezelschap zou moeten houden om een bescheiden zakcentje te verdienen. Dat waren er toch nog een stuk of tien. Dat is qua hardcore actie best te doen, maar tel daar de tijd bij op die je nodig hebt om hier mentaal van te herstellen, en de berekening valt iets minder voordelig uit.

Hoewel bovenstaande wellicht een wat veeleisende indruk maakt, was ik in mijn sollicitaties de afgelopen tijd zeker niet te beroerd om mijn handjes uit de mouwen te steken. Ik heb gesolliciteerd op werk als caissière, medewerker logistiek en magazijn, krattenwasser, operator, kamermeisje, schoonmaker, medewerker spoelkeuken, in de verkoop (met tegenzin), klantenservice, linnenkamer, administratie, productie, hotellerie, catering, recycling, banqueting, drukwerk en agrarische sector. Dat was het wel. O nee, ik heb ook nog gesolliciteerd als medewerker crematorium en ben bijna overstag gegaan als varkensslachter, goede doelen aansmeeractivist bij het callcenter en sales tijger bij een of ander telecombedrijf. Nou en dat laatste zegt wat, voor iemand die integriteit probeert te ademen.

Adem in en adem uit. Na tientallen afwijzingen kan ik een goede ademtocht wel gebruiken. Adem in. Adem uit.

Het punt van dit hele verhaal is natuurlijk dat het zeer frustrerend is als je met je WO-diploma sociologie maar het expliciete verlangen naar (liefst fysiek) ‘concreet’ werk te oud wordt bevonden voor de McDonalds en te hoogopgeleid als belader op de vuilniswagen. Inderdaad, zelfs voor het afval ben ik niet goed genoeg. Of te goed, wie zal het zeggen. Ik kan wel 100 keer benadrukken dat ik dol ben op lijken en vieze poepbroekjes, maar uiteindelijk, zo lijkt het, heeft men toch liever iemand die voldoet aan het standaard (stereotype) plaatje.

En daar zijn er veel van. Dat moet wel. Als ik 10 minuten na het online verschijnen van een vacature enthousiast opbel naar het uitzendbureau, sollicitatie en cv stuur en de volgende dag nog eens informeer, hebben ze ‘al genoeg kandidaten voorgesteld aan de opdrachtgever’. Of plots is het toch een onoverkomelijk probleem dat ik 2 kilometer buiten de 10 kilometer zone woon, terwijl er in de vacature met geen woord gerept wordt over woon-werkafstand. Voor mijn geestesoog zie ik ontelbare rijen van scholiertjes dringen. En iedere keer dat ik denk vooraan te staan, wijzen ze naar me en lachen me uit. ‘Haha, wij passen lekker beter bij het profiel’, ‘haha, wij zijn het allergoedkoopst’. Zoveel vraag ik toch niet, met mijn minimum van 900 euro handje contantje per maand?

Ach, maar als het echt niet gaat, dan ga je toch in de bijstand? De bijstand? Oh, je bedoelt die regeling waarbij je als student-af met huisgenoot (maar eigen huishouden) na een maandje wachttijd maximaal € 309,24 kan vangen? Daar kan ik zelfs mét huurtoeslag de huur niet van betalen. Ach, ja ach, maar als dat ook niet kan, dan ga je toch bij je ouders wonen? Terug de baarmoeder in, gezellig? Heel knus inderdaad, maar mijn ouders hebben hun huis al twee jaar tevergeefs te koop staan vanwege de hoge vaste lasten en zijn genoodzaakt minimaal twee vreemde studenten de zolder af te laten huren om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Tja, dan is er altijd nog een extra master aan de universiteit. Op je studieschuld van € 24.000,- een extra jaartje lenen en daarna nog eens verder zien. Maar ik doe toch al een master, aan de Open Universiteit? Die wel erkend wordt als zijnde CROHO-fähig, maar waarbij je geen stufi of lening kan aanvragen.

Lieve mensen. Even inademen.

Ik wilde gewoon een beetje simpel werk, zo’n 24 uur per week, en verder schrijven en tekenen. Een simpel leven zonder poespas. Een leven waarin ik me bezig kan houden met de dingen die ertoe doen en me kan ontwikkelen op mijn eigen manier, binnen een zekere structuur. Is dat nu werkelijk teveel gevraagd?

zondag 17 september 2017

Enquête bereik van media onder Amsterdammers

De Vereniging Bijstandsbond heeft het initiatief genomen om een enquête te houden onder Amsterdamse minima. De enquête is bedoeld om een indruk te krijgen van de (sociale) media en andere methoden waarmee Amsterdammers hun informatie verzamelen om zo de informatieverstrekking van de Bijstandsbond over werk, inkomen, minimaregelingen etc. te kunnen verbeteren.  Wij doen dit om een idee te hebben van hoe wij u het beste informatie kunnen verstrekken om de weg te vinden in die bureaucratische doolhoven met ingewikkelde formulieren. Het zijn hopelijk heldere eenvoudige vragen, invullen kost 5 minuten. U zou ons zeer helpen als u de enquête zou willen invullen wanneer u in Amsterdam woont op

http://enquete.bijstandsbond.amsterdam

donderdag 14 september 2017

Campagne inkomensverbetering voor minima in Amsterdam

De Bijstandsbond heeft in samenwerking met de buurtorganisatie Wereldse Wijk het initiatief genomen om tijdens de verkiezingsstrijd aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart campagne te gaan voeren voor een verbetering van de inkomenspositie van mensen met een minimuminkomen in Amsterdam. Als eerste stap werd vorige week een eerste petitie gelanceerd, die echter ondergebracht was bij een provider waar je je eerst moest inschrijven om de petitie te kunnen tekenen. Veel mensen tekenden daarom niet. Dat hebben wij nu veranderd en we zijn teruggekeerd naar het oude vertrouwde petities.nl. Wij lanceren aan het begin van de campagne een drietal petities, die na de gemeenteraadsverkiezingen aangeboden zullen worden aan de nieuwe gemeenteraad en aan de onderhandelaars over de nieuwe bestuurscoalitie. De bedoeling is ook dat tijdens de verkiezingsstrijd politieke partijen ertoe gebracht worden de petities te steunen zodat na de verkiezingen een meerderheid van de gemeenteraad voor onze voorstellen is. De petities gaan uit van de bevoegdheden van de gemeente op het gebied van inkomen.

De petities zijn:


 • Petitie verhoging van de standaardbedragen in het kader van de chronisch zieken regeling (RTM). Wij costateren, dat mensen met een minimaal inkomen in het algemeen en chronisch zieken en gehandicapten in het bijzonder door koopkrachtverlies in de afgelopen jaren steeds meer moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Chronisch zieken komen soms honderden euro’s in de maand tekort om de zorgkosten te betalen. Zo is de standaardvergoeding voor dieetkosten de helft van de NIBUD bedragen en is de maaltijdvergoeding veel te laag wanneer men zelf geen eten kan koken. Wij verzoeken de nieuwe gemeenteraad van Amsterdam en de onderhandelaars over de nieuwe coalitie in Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen in het collegeakkoord op te nemen, dat de modules voor De Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken met 150% worden verhoogd , evenals de basiscompensatie, de compensatie verplicht eigen risico en de bedragen voor dieetkosten waarbij dit niet ten koste mag gaan van andere regelingen voor de minima.
 • De petitie kan getekend worden op http://chronischzieken.bijstandsbond.amsterdam  • Petitie verhoging Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T) voor minima in Amsterdam. Wij constateren, dat de kloof tussen arm en rijk groeiende is Velen staat het water tot de lippen of ze komen in de schulden door de alsmaar toenemende vaste lasten, waar geen extra inkomen tegenover staat. Wij verzoeken de nieuwe gemeenteraad van Amsterdam en de onderhandelaars over de nieuwe coalitie in Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in het collegeakkoord op te nemen, dat mensen die langer dan een jaar een minimuminkomen hebben een Individuele Inkomens Toeslag krijgen van 300 euro per jaar, waarbij deze toeslag niet ten koste mag gaan van andere regelingen voor de minima. De petitie kan getekend worden op http://inkomenstoeslag.bijstandsbond.amsterdam
   
 • Petitie verhoging van het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor chronisch zieken en gehandicapten. Wij constateren, dat de PGB’ s veel te laag zijn. Chronisch zieken en gehandicapten lopen stuk op het feit, dat het uurtarief dat wordt berekend voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp waar het PGB op gebaseerd is 17,50 per uur bedraagt en dat dit de afgelopen tien (!) jaar niet is verhoogd. Bovendien zijn eventuele bemiddelingskosten uit het PGB gehaald. Men kan voor dat bedrag eigenlijk geen hulp krijgen, en voor vakanties ook geen invalkrachten. Wij verzoeken de nieuwe gemeenteraad van Amsterdam en de onderhandelaars over de nieuwe coalitie in Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in het collegeakkoord op te nemen, dat de PGB budgetten voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding worden verhoogd en gebaseerd op tarieven van ondersteuners die meer bij de tijd zijn en niet te laag. De petitie kan getekend worden op http://pgb.bijstandsbond.amsterdam

 • --
  De Bijstandsbond is actief op Diaspora, een non-profit privacy beschermend alternatief voor Facebook. Meer informatie kunt u hier vinden.
  diaspora id: bijstandsbond@diaspora.ddh.nl . Als u lid wordt van Diaspora kunt u de Bijstandsbond hierop vinden. U kunt ook de publieke pagina raadplegen.

  donderdag 7 september 2017

  Petitie voor een hogere individuele inkomenstoeslag in de gemeente Amsterdam

  De Bijstandsbond is een petitie gestart om voor de minima in Amsterdam een hogere individuele inkomens toeslag te krijgen. De toeslag is nu 50 euro per jaar, maar wij willen dat de toeslag 300 euro wordt voor iedereen die minstens een jaar op het minimum zit. Dit mag niet ten koste gaan van andere minima regelingen. Maar de gemeenteraad heeft toch een besluit genomen? Ja, maar dat kan veranderd worden. Wij gaan de handtekeningen onder de petitie aanbieden aan de nieuwe gemeenteraad en de onderhandelaars over een nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Tijdens de verkiezingsstrijd wordt dan duidelijk waar de politieke partijen staan als het gaat om de belangen van de minima.


  Teken de petitie! Hoe meer handtekeningen hoe groter de kans dat ze er iets mee gaan doen!

  http://inkomenstoeslag.bijstandsbond.amsterdam

  zaterdag 2 september 2017

  Geen gezin op straat! Actiebezoek en flex-creche bij De Key

  Per 1 oktober dreigt in Amsterdam een jong gezin met baby dakloos te worden gemaakt door woningcorporatie De Key. Steeds meer huurders worden door onzekere flexhuurcontracten inwisselbaar gemaakt en op straat gezet. Dat moet stoppen. De Key moet haar verantwoordelijkheid nemen en woonzekerheid geven aan al haar huurders. Dat gaan we op 12 september opeisen tijdens ons actiebezoek bij De Key, uit solidariteit met het gezin.

  In augustus hebben de Bond Precaire Woonvormen en andere organisaties een petitie gelanceerd waarin woningcorporatie De Key wordt opgeroepen om het gezin van Busra, Zoubair en hun baby Souhaib niet op straat te zetten. Op 12 september gaan we deze petitie bij het hoofdkantoor van De Key overhandigen. Ook organiseren we daar een tijdelijke flex-crèche. We roepen iedereen op om met ons mee te komen en De Key te laten zien dat het ons menens is. Stop huisuitzettingen! Niemand op straat! #FuckFlex

  Wat: Overhandigen petitie en flex-crèche
  Wanneer: 12 september, 14:00u
  Waar: Woningcorporatie De Key
  Hoogte Kadijk 179, Amsterdam

  Neem tenten, rolkoffers en yogamatjes mee!

  Meer info: www.fuckflex.nl
  De petitie: https://petities.nl/petitions/geen-gezin-op-straat-stop-flexhuren?locale=nl
  ----------------------------------------------
  Flexnomaden komen naar je toe deze zomer!

  Flexhuren, het fenomeen van tijdelijke in plaats van vaste huurcontracten, heeft een grote vlucht genomen. Tegelijkertijd keldert het aantal sociale huurwoningen door het beleid van sloop, liberalisering en verkoop. Steeds meer mensen hebben geen keus en worden gedwongen, bij gebrek aan alternatieven, om akkoord te gaan met deze verslechterde huurvoorwaarden. Woningzoekenden, waaronder flexwerkers, baanlozen, studenten en migranten, zijn veroordeeld om te leven als flexnomaden, zwervend van tijdelijk onderkomen naar tijdelijk onderkomen. Ze kunnen geen zeker en veilig bestaan opbouwen.

  Toen Busra indertijd haar huidige woonruimte kon gaan huren, had ze al geen andere opties dan tegen wil en dank een flexhuurcontract te accepteren. Nu zijn de opties nog minder en dreigt het gezin met een baby van zeven maanden op straat te belanden.

  Tijdens het actiebezoek bij De Key op 12 september organiseren we daarom een flex-crèche: een tijdelijke pop-up opvang voor dakloos gemaakte ouders en kinderen. Wanneer De Key huurders, zowel alleenstaanden als gezinnen met kinderen, zonder herhuisvesting de straat op gooit dan hebben huurders geen andere keus dan op straat te bivakkeren, met tenten, rolkoffers en matrassen, en wel voor de deur van het hoofdkantoor van De Key. Zo kunnen dat de managers van de woningcorporatie met eigen ogen zien wat voor schade hun flexibiliseringspolitiek teweegbrengt.

  Nu zij, morgen jij?

  Meer dan 50 procent van de mensen onder de 35 jaar heeft een onzeker arbeidscontract. In Amsterdam komt meer dan 50 procent van de nieuwe verhuringen tot stand met een tijdelijk flexhuurcontract. Zowel op de arbeidsmarkt als op de woningszekerheid zijn flexcontracten meer en meer de norm en neemt daarmee ook de bestaansonzekerheid toe.

  De Key is een groot voorstander van flexibilisering van huren. De woningcorporatie wil al haar woningen onder tijdelijke contracten gaan verhuren. Wij willen De Key laten weten dat de grens hiermee wordt overschreden. Wij willen geen samenleving waarin zekerheid op het gebied van werken en wonen een privilege wordt. Wij willen woon- en bestaanszekerheid voor iedereen! Niemand mag op straat worden gezet, niet dit gezin en ook geen enkele andere huurder. Woningcorporaties als De Key zijn opgericht om te zorgen voor stabiele huisvesting voor al haar huurders, en niet om mensen uit hun huis te zetten. Wij willen dat De Key haar beleid verandert, voor het gezin van Busra en voor de rest van de huurders.

  Wij eisen waardige huisvesting en woonzekerheid voor allen.

  De petitie-overhandiging is onderdeel van de #FuckFlex campagne voor bestaanszekerheid. Dat begint bij het opeisen van goede en stabiele huisvesting voor iedereen. Deze campagne is een initiatief van de Bond Precaire Woonvormen. De actie word onder meer ondersteund door, Doorbraak, Niet te Koop, Huurdersvereniging Oost, Faircity en IWB-N. Sluit je aan: www.fuckflex.nl

  Teken en deel de petitie “Geen gezin op straat, stop flexhuren!”
  https://petities.nl/petitions/geen-gezin-op-straat-stop-flexhuren?locale=nl

  Lees hier meer achtergronden over het gezin en de Key:
  http://fuckflex.bondprecairewoonvormen.nl/geen-gezin-op-straat-stop-huisuitzettingen-door-woningcorporatie-de-key/

  zaterdag 26 augustus 2017

  Een nieuwe tijdbom maar weer is het de huizenbubbel en de kredietexplosie  Vorige week maakten het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Plan Bureau (CPB) cijfers bekend over de Nederlandse economie. In de media vervolgens juichtonen over de ontwikkelingen. Er werden groeicijfers genoemd van 3,5% meer dan in de ons omringende landen. Ik ga alle cijfers die gepresenteerd werden niet herhalen, daarover is veel informatie beschikbaar. Ik wilde wel eens weten wat er nou precies groeit, en of die juichtonen terecht zijn. Als je afgaat op de berichten in de media kom je wat dat betreft niet veel te weten. Er is wel linkse kritiek op de eenzijdige gerichtheid op economische groei, met haar gevolgen voor het milieu en er wordt benadrukt dat het bij al die cijfers omd e mensen gaat die dagelijks de eindjes aan elkaar moeten knopen en dat de kloof tussen arm en rijk toeneemt. De gemiddelde inwoner van Nederland profiteert nauwelijks van de toenemende rijkdom. Maar is die toename er wel, eigenlijk? Misschien dat mainstream economen daar ook wel iets over te zeggen hebben. Dit artikel is op die bronnen gebaseerd. En ook dan ziet het er niet best uit. Maar eens gekeken naar de persconfenerentie die het CBS organiseerde naar aanleiding van de cijfers. https://www.youtube.com/watch?v=9DKm1on3DkQ

  Er was een presentatie van Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Een groot deel van zijn verhaal zei ook niet erg veel. Maar het was duidelijk, dat Peter Hein zo zijn bedenkingen had bij de cijfers. Maar als hoofdeconoom van het CBS presenteer je alleen zogenaamde objectieve cijfers en geef je geen commentaar. Je moest dus bij zijn presentatie een beetje tussen de regeltjes door lezen. Peter Hein smokkelde twee aardige grafiekjes in zijn betoog, om zijn bedekte bedenkingen over het voetlicht te brengen.
  Al na ongeveer 3 minuten presenteert Peter Hein het volgende grafiekje.


  Wat zien wij hier? Dit is de ontwikkeling van het Binnenlands Bruto Product (BBP) in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk tussen 2008 en 2017. De oranje lijn is de Nederlandse ontwikkeling. We zien hier dat in de jaren 2011-2014 Nederland sterk achterbleef bij de ons omringende landen. Dat had, zei Peter Hein, te maken met de woningmarktcrisis. Nederland bleek extra gevoelig te zijn voor de financiële crisis en dat heeft een grote klap betekent voor de woningmarkt. Er werden nauwelijks meer huizen verkocht. In de Nederlandse bouw zijn 100.000 bouwvakkers ontslagen, omdat ook de bouw instortte. Dat zette een sterke rem op de Nederlandse economie. Wat Peter Hein niet noemde, is dat de Nederlandse regering sterk bezuinigd heeft en dat dit ook de economie sterk heeft afgeremd. Uit verschillende rapporten blijkt dit. In september 2016 presenteerden economen van de ING een rapport met de volgende conclusies. De afgelopen kabinetten onder Rutte hebben onze economie onnodige schade toegebracht. De economie loopt zo'n drie jaar achter op andere landen. Dat was nog september vorig jaar. 

  Inmiddels lijkt de Nederlandse economie met een inhaalslag bezig, maar we liggen over de gehele periode 2008-2017 gerekend nog wel 5% achter op Duitsland en ook Engeland. Met België en Frankrijk zijn we inmiddels weer op een gelijk niveau. Met andere woorden: door het sterke bezuinigingsbeleid en het steeds afhankelijker maken van de Nederlandse economie van de export zijn in Nederland de conjuncturele dalen dieper en de toppen hoger. In andere landen hebben ze meer een beleid gevoerd om de toppen en de dalen wat af te vlakken. Nu is er een spectaculaire groei van de Nederlandse economie, maar groei van wat? Het blijkt dat met name de investeringen in de woningbouw sterk aantrekken, evenals de verkoop van lease autoś (lees: autorijden op krediet) Het is duidelijk dat het Nederlandse beleid van kort op elkaar volgende sterke pieken en dalen ontwrichtend werkt op de arbeidsmarkt: in de crisis zijn duizenden bouwvakkers en thuiszorgmedewerkers ontslagen, nu we weer omhoog gaan zijn er grote tekorten, want al die ontslagenen zijn wat anders gaan doen, vervroegd uitgetreden of arbeidsongeschikt geworden.

  Peter Hein van Mulligen presenteerde nog een ander aardig grafiekje:


  Wat is dit? We zien hier een grafiek over de ontwikkeling van de inflatie in Nederland. Peter Hein legt eerst uit wat economen onder inflatie verstaan. Velen denken bij inflatie aan de consumentenprijzen, maar de economen hanteren een breder begrip. Economen hebben het over het ‘algemene prijspeil’. Er zitten niet alleen consumentenprijzen maar ook andere zaken in dat prijspeil, zoals de prijs van arbeid, renteontwikkelingen, prijzen van koopwoningen, beurskoersen etc. En die hebben niet allemaal dezelfde ontwikkeling. In de grafiek zien we drie kleuren, rood is een indicator dat de inflatie meer dan gemiddeld is, bij blauw is juist sprake van heel weinig tot geen inflatie en geel zit daar een beetje tussenin. We zien veel indicatoren in het blauw. De consumentenprijsontwikkeling van diensten is laag, wat te maken heeft met de lage loonstijgingen, want die lage lonen zijn ene belangrijke component van diensten. Peter Hein noemt dit niet, maar vooral vorig jaar dreigden we richting deflatie te gaan. Deflatie is slecht, omdat dan consumenten hun aankopen uitstellen in afwachting van nog goedkoper tijden en de economie dreigt dan verlamd te raken.

  En nu komt het: het feit dat we nog inflatie hebben komt door de weer omhoog vliegende huizenprijzen en door de hogere AEX koersen. Veel economen, zegt Peter Hein, zien hierin de hand terug van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) die door ‘kwantitatieve verruiming’ zorgt voor lage rentes waardoor geld lenen goedkoop is en dit zorgt weer voor hogere huizenprijzen en hogere beurskoersen. Die ‘kwantitatieve verruiming’ heeft betrekking op de astronomische bedragen die de ECB in de Europese economiën pompt door staatsobligaties op te kopen, dus schulden op te kopen. In het verlengde van de huizenprijzen en de goedkope kredieten is er een geweldige groei van de consumptie door nieuwe woninginrichting, nieuwe keukens etc.

  Met andere woorden: we verkeren in mijn ogen nog steeds in een crisis, met dreigende deflatie, die wordt getemperd door het opkoopprogramma van de ECB met astronomische bedragen. Er is een nieuwe zeepbel gecreeerd, die ieder ogenblik weer kan instorten. Klaas Knot van de Nederlandse Bank zegt al dat de ECB moet stoppen met haar beleid. Eind 2017 moet het afgelopen zijn. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/26/klaas-knot-ecb-moet-snel-stoppen-met-de-drukpers-5925497-a1538421

  De tijdbom onder de Nederlandse economie zal dan tot uitbarsting komen. Een tijdbom, groter gemaakt door het VVD beleid in de kabinetten Rutte. Met 40 jaar VVD in de regering is Nederland een land geworden, waarbij we eventuele economische crisissenen door de bezuinigingen en de lage lonen afwentelen op het buitenland in de vorm van proberen nog zoveel mogelijk te exporteren, waarbij we zeer sterk afhankelijk zijn geworden van marktontwikkelingen. Naast de bezuinigingen de sterke privatiseringen en de invoering van marktconforme budgetteringsmodellen bij wat nog wel overheid is. Gevolg: een extreme afwisseling van conjuncturele ups en downs. Nederland is door dat 40 jarige VVD concept een land geworden waarin niet alleen de kloof tussen arm en rijk toeneemt en velen door de flexibilisering in bestaansonzekerheid zijn gestort, op een door de snelle wisselingen van ups en downs ontwrichte arbeidsmarkt, ook voor veel mensen die nu nog vast werk of een kleine onderneming hebben kan het morgen afgelopen zijn. Sombere conclusie: begin 2018 is het gedaan met de economische voorspoed, en dan hebben we weer een VVD regering, die voortgaat op de oude voet.......  De onderhandelaars voor de nieuwe regering zeiden bij de juichtonen over de economische groei moeten we oppassen, we moeten blijven bezuinigen, want de kosten van de verpleeghuiszorg lopen uit de hand. Ongeveer een derde van die kosten gaat zitten in de verhuur van kamers en de huur van gebouwen van verpleeghuizen, dus zeg maar ook de onroerend goedsector met zijn huizenbubble. Projectontwikkelaars in onroerend goed verdienen goud aan de gezondheidszorg, denk ik. Maar daar hoor je de onderhandelaars niet over. 

  Piet van der Lende