woensdag 30 augustus 2006

Beter economisch meten: de Tweede Kamer aan zet

Den Haag, 29 augustus 2006 -

Vanmiddag is aan de Tweede Kamer de petitie aangeboden die
pleit voor een duurzame en solidaire manier van economisch
rekenen. De petitie werd in ontvangst genomen door het
kamerlid De Haan (CDA), voorzitter van de vaste
Kamercommissie Economische zaken en tevens namens de
Kamercommissies Financiën en VROM. Ook waren aanwezig de
kamerleden Irrgang (SP), Brinkel (CDA), Samsom (PvdA),
Koenders (PvdA) en griffier Tielens.

Meer dan 850 mensen hebben de petitie ondertekend. Onder
hen veel mensen die zich presenteren als 'gewone burger' of
'bezorgde ouder'. Maar ook veel professionals uit de
wetenschap, het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en
niet-gouvernementele organisaties.

Bij de overhandiging voerden dr. Lou Keune en prof. dr. Bob
Goudzwaard kort het woord. Lou Keune gaf aan dat het voorstel
vraagt om het financieel mogelijk maken van een nieuwe, meer
volledige manier van rekenen om de economische stand van
zaken te bepalen. Berekeningen waarin mens- en natuurwaarden
centraal staan en niet (alleen) de geldeconomie. Het gaat
hierbij om meer dan een intellectueel verschil van mening
tussen economen, namelijk het zichtbaar maken van grote
maatschappelijke en milieubelangen die nu, bijvoorbeeld in de
jaarlijkse Macro Economische Verkenning van het Centraal
Planbureau, grotendeels buiten beeld blijven.

Bob Goudzwaard wees uitdrukkelijk op de grote gebreken van
de bestaande manieren van rekenen en de gevolgen die dat
heeft. Bijvoorbeeld het in de politiek veel gehoorde pleidooi
dat mensen langer en harder moeten werken. De opbrengsten
daarvan worden in de economische rapportages wel zichtbaar
gemaakt maar niet de kosten, zoals het verlies van vrije tijd
of de eventuele verslechtering van de gezondheid
('burn-out'). Bovendien verschijnen de hierdoor gegroeide
medische uitgaven ook nog positief in de cijfers over het
nationaal product en inkomen, terwijl het feitelijk gaat om
een dalende welvaart.

In zijn korte reactie gaf voorzitter De Haan aan dat er
volgens hem te veel somberheid heerst over de economie en met
name de economische groei. Die brengt ook veel goeds. Hij
bedankte de indieners en zal het voorstel aan de overige
Kamerleden doen toekomen.

De Kamer zou, wellicht al bij de komende algemene financiële
beschouwingen, hierover een positief besluit kunnen nemen. De
initiatiefnemers blijven de Kamerleden en fracties stimuleren
om dat besluit te nemen.

De volledige tekst van de petitie, de bijlagen en de lijst van 855
ondertekenaars die op 29 augustus hun steun aan de petitie hadden
betuigd
is terug te vinden via:
http://www.globalternatives.nl/mevpetitie
Al de genoemde teksten zijn tevens downloadbaar als .pdf bestand.

Op deze pagina's staan ook het persbericht dat n.a.v. de overhandiging
werd uitgegeven, een foto verslag en een audio-interview
met Dr. Lou Keune en Prof. Dr. Bob Goudzwaard

(Dit met dank aan SociaMedia, http://www.sociamedia.nl)

Ook nu is het nog mogelijk steun te betuigen aan het intitiatief.
De definitieve lijst van mede-ondertekanaars wordt dan aangeboden op het
moment dat de petitie in de Tweede Kamer op de agenda staat.

zondag 27 augustus 2006

Oproep tot actieve Stilte-actie tegen armoede in Nederland

Armoede is nog steeds een schande, er klopt geen barst van. Alles is nu ongeveer wel gezegd maar helpen doet het maar weinig. Hoe hou je het gevecht vol. De tijd is rijp voor het aanboren van de spirituele onderstroom die je als persoon in je hebt. Een onderstroom die anders dan een gewone demonstratie laat zien dat je het niet opgeeft. De permanente aandacht die nodig is om werkelijk iets te veranderen breng je niet op door alleen je verzoeken schriftelijk in te dienen bij kamerleden of andere zaakwaarnemers. Een andere actie, van stilte, van ingehouden woede zonder nog meer woorden. Daar is innerlijke kracht voor nodig. Die hebben we allemaal. We gaan het doen. Wie zijn we? Vier mensen gepokt en gemazeld in de anti-armoedebeweging maar de moed niet opgevend. Ze vonden elkaar in Den Haag, de stad waar het allemaal kan gebeuren.

Hoe gaan we het doen?

De aftrap is op woensdag 20 september. Dan verzamelen we om 13.00 u op het Plein in Den Haag. Dat is vlakbij het Binnenhof. We lopen zwijgend om de gebouwen heen, een weg van de lange adem. Met veel of weinig, het maakt niet uit. 5 of 25 of wie weet meer. Daarna gaan we iedere derde dinsdag van de maand door. Weer of geen weer. Het duurt niet langer dan een ’n uur of anderhalf. En als je eerder uit de rij wil, dan kan dat. Op eenvoudige borden en folders leggen we uit waarom we er iedere keer weer zijn. Waarom we dit willen volhouden vanuit onze tenen. We vragen op een andere manier aandacht.

Het moet voor iedereen mogelijk zijn. Daarom proberen we voor mensen met een smalle beurs reiskosten te regelen. Lotgenoten en bondgenoten zullen elkaar helpen.

We dragen een uiterlijk kenmerk. Zo eenvoudig mogelijk. Een witte shawl/sjaal, een witte (thee)doek gedrapeerd om je hals, je hoofd, over je mond. Zoiets hebben we allemaal wel thuis liggen, denken we.

Waar en wanneer ?

De eerste keer op woensdag 20 september (de dag na Prinsjesdag) om 13.00 u. op het Plein. Een klein stukje lopen vanaf het centraal station in Den Haag richting de regeringsgebouwen aan het Binnenhof. Op het midden van het Plein ontmoeten we elkaar.

Hoe verder?

Om de actie op gang te krijgen zijn er e-mailadressen verzameld bij verschillende conferenties en gelegenheden.

Stuur een e-mailtje met de mededeling dat je op de hoogte gehouden wil worden van de Stilte-actie tegen armoede. Dan krijg je nog nadere aanduidingen. Maar een telefoontje is ook goed. Opgave is niet verplicht.

E-mail zenden aan:

wezijnhetzat@hotmail.com Telefoonmeldpunt Madeline Andringa 078-6317861

Elly van Santen 06-14831673

Norga Simons 070-5117530

Madeline Andringa, Elly van Santen, Norga Simons en Henk Baars

woensdag 23 augustus 2006

AOW en bijstand. Wordt de vergrijzing onbetaalbaar?

Het ziet er naar uit dat een verdere hervorming (lees: afbraak) van de sociale zekerheid een belangrijk item gaat worden in de komende verkiezingen. De Partij van de Arbeid pleitte voor een herziening van (de financiering van) de AOW, het CDA presenteerde in haar programma een nieuw soort gesubsidieerde banen. Dit zijn geen volledig gesubsidieerde banen zoals de ID-banen (Melkert banen) waren, maar aanvullende subsidies voor reguliere banen voor werkgevers die (langdurig) werklozen in dienst nemen. Vandaag gaan er geruchten in het rond (oa via de websites van Trouw, Volkskrant en NRC) over de inhoud van het verkiezingsprogramma van de VVD. Evenals het CDA zou de VVD niet kiezen voor een verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd, maar voor een pakket van maatregelen die de arbeidsparticipatie van ouderen tot 65 jaar en van moeilijk bemiddelbare groepen zouden bevorderen. Dit alles met een beroep op het schrikbeeld dat de 'vergrijzing onbetaalbaar wordt'. Met een beroep op dit schrikbeeld wil men drastische verlagingen van loonkosten voor werkgevers en rechten op sociale zekerheid opheffen. De VVD komt in haar conceptverkiezingsprogramma, dat maandag in Rotterdam wordt gepresenteerd, met een ,,stevig pakket maatregelen'' om te bereiken dat meer mensen tot hun 65ste aan het werk blijven. Gepleit wordt onder meer voor een ingrijpende hervorming van de bijstand. VVD-lijsttrekker Mark Rutte kondigde eerder al aan dat de Bijstandswet ,,op de schop'' moet. Zo zouden jongeren tot 27 jaar geen bijstand meer moeten krijgen. Binnen vier jaar zou Rutte de Bijstandswet willen sluiten voor iedereen die niet arbeidsongeschikt is. De VVD-lijsttrekker wil dat mensen met een uitkering verplicht aan het werk gaan, mogelijk tegen 50 of 70 procent van het minimumloon. Dit sluit naadloos aan op de voorstellen van het CDA, die via subsidies aan werkgevers dergelijke voor werkgevers goedkope arbeidskrachten op de markt wil brengen. Onderhandelingspuntje is dan in een mogelijk nieuw VVD-CDA kabinet nog even of de huidige werklozen voor bijvoorbeeld 28 uur tegen het huidige minimumloon verplicht tewerk gesteld kunnen worden. Ze hebben dan 70% van het huidige minimumloon voor een volledige werkweek, gelijk aan het huidige bijstandsminimum voor een alleenstaande.
Het Centraal Plan Bureau heeft inmiddels alarm signalen afgegeven over de onbetaalbaarheid van de vergrijzing. Politici zullen deze zin tijdens de verkieizngsstrijd nog vaak in de mond nemen om de door hen voorgestelde bezuinigings en dwang maatregelen te rechtvaardigen. In dit verband is het opmerkelijk, dat het Algemeen Burgerlijk pensioen Fonds (ABP) onlangs een rapport publiceerde, waarin de berekeningen van het CPB werden bekritiseerd en de onbetaalbaarheid van de vergrijzing aanzienlijk werd genuanceerd. Gisteren verwscheen hierover een artikel in Het Parool. Zie ook http://www.abp.nl/abp/abp/key_navigatie/nieuws_en_pers_archief/nederland_goed_voorbereid_op_vergrijzing.asp

Piet van der Lende
Aanbieding petitie voor duurzame en solidaire manier van economisch meten aan Tweede Kamer

Wanneer: dinsdag 29 augustus om 13.45 uur
Waar: in het gebouw van de Tweede Kamer, Plein 2, Den Haag

Dinsdagmiddag 29 augustus zal aan de voorzitter van de commissie EZ van
de Tweede Kamer, alsmede aan Kamerleden van de commissies EZ, VROM en
Financiën en aan de woordvoerders OS, een petitie worden aangeboden om
te komen tot een andere – duurzame en solidaire – manier van economisch
meten en rekenen.

Ruim 700 personen en organisaties hebben tot op heden een verzoek
onderschreven om drie concrete alternatieven in een proefversie te
(laten) berekenen. Het betreft hier een alternatief voor de Macro
Economische Verkenning (MEV) dat ieder jaar door het Centraal Planbureau
(CPB) wordt opgesteld en zeer bepalend is voor de beleidsruimte voor het
komende begrotingsjaar en daarmee voor zowel het binnenlandse, als het
buitenlandse beleid. Alsmede twee specifieke alternatieven voor het
bepalen van de omvang van de Nederlandse economie, omdat het huidige
Bruto Binnenlands Product (BBP) als – ook voor de MEV – belangrijke
indicator voor de stand van onze economie stelselmatig diverse
ecologische en sociale kosten buiten beschouwing laat. De genoemde
alternatieven zijn het Duurzaam Nationaal Inkomen (DNI) en de Index of
Sustainable Economic Welfare (ISEW).
Onder de ondertekenaars zitten mensen die zich afficheren als “gewoon
burger” maar ook professionals uit het onderwijs, de gezondheidszorg en
de vakbeweging, wetenschappers, ondernemers, politici, ambtenaren en
vertegenwoordigers van kerken en maatschappelijke organisaties. De
petitie zal worden aangeboden door twee van de tien initiatiefnemers:
dr. Lou Keune (onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg) en prof. dr.
Bob Goudzwaard (emerites hoogleraar economie aan de VU).

De tekst van de petitie en het voorstel (inclusief bijlagen), alsmede de
volledige lijst van ondertekenaars en overige initiatiefnemers kunt u
vinden op http://www.globalternatives.nl/mevpetitie.

Daar kunnen belangstellenden tevens nog tot aan het moment van
aanbieding hun steun betuigen.

vrijdag 11 augustus 2006

Centraal Plan Bureau onder vuur

Het Centraal PlanBureau - CPB heeft een grote invloed op de economische besluitvorming van de Nederlandse regering en het parlement. De Macro Economische Verkenningen - MEV spelen een belangrijke rol bij het opstellen van de jaarlijkse nationale begroting. Het biedt een bepalend kader voor de begroting als totaal, bijvoorbeeld de verwachte opbrengsten van belastingen, en voor allerlei beleidsonderdelen zoals het beleid over lonen en uitkeringen. (koopkrachtberekeningen) Daarnaast berekent het CPB op grond van dezelfde gegevens de effecten van de tegenbegrotingen van oppositiepartijen. Gisteren werd bekend dat het Centraal Plan Bureau op initiatief van verschillende economen onder vuur ligt bij de modellen die zij gebruikt om alternatieven voor en de gevolgen van het huidige regeringsbeleid door te rekenen. Men wil daartoe een petitie naar het parlement sturen. Het blijkt, dat er meer wetenschappers zijn die het CPB onder druk proberen te zetten. In december 2005 leverde oud-staatssecretaris Van Eijck kritiek op de berekening van de koopkracht door het CPB. Zijn kritiek is onder meer dat de koopkrachtcijfers geen rekening houden met huishoudkenmerken en inkomensbron en dat huishoudens dubbel meetellen in de presentatie. Het CPB ontkende de aantijgingen. Maar, zegt het CPB: ‘natuurlijk hebben de koopkrachtcijfers beperkingen. Het CPB benadrukt dat zelf herhaaldelijk in publicaties’. Volgens het CPB is het nodig om meer dan zeven groepen huishoudens te onderscheiden bij de berekening van de koopkrachtontwikkeling en de groepsindeling aan te passen aan de aard van de maatregelen die relevant zijn voor de koopkracht. Voor wie het nader wil bestuderen zie de reactie van het CPB, waarin ze ook uitleggen wat er aan hun berekeningen niet klopt. http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/memorandum/132/

Basisinkomen of niet?

In maart 2006 publiceerde het Plan Bureau een studie getiteld ‘Reinventing the Welfare State’. De studie is in het engels, dus niet voor iedereen toegankelijk. Een voorstudie in het Nederlands is te vinden op http://people.few.eur.nl/demooij/artikel%20tpe.pdf (Dat is een pdf bestand!) Voor wie het rapport wil lezen het is te vinden op de website van het CPB.
Wat betreft de alternatieven wordt in sectie 3.3. ‘Efficiente administratie/bestuur’ het effect van een basisinkomen berekend. Hoe je verder ook over een basisinkomen denkt, het blijkt dat een geindividualiseerd basisinkomen van 550 euro per maand zijnde 50% van het netto-minimumloon gefinancierd kan worden met een vlaktax (een overall tarief in de inkomstenbelasting) van 50%. Daarbij teken ik wel aan dat in feite natuurlijk het sociale minimum geen 50% van het minimumloon is, maar met toeslagen in bv de bijstand 70%. Maar je kunt in plaats van een vlaktax ook een progressief belastingsysteem invoeren lijkt mij. Kortom, financieel alleszins haalbaar. En dit alles nog wel binnen het kapitalistische marktdenken en de modellen van het CPB. De resultaten van het CPB onderzoek zijn gebaseerd op het evenwichtsmodel geheten MIMIC, waarbij rekening wordt gehouden met institutionele ontwikkelingen zoals onderhandelingen en akkoorden over lonen, het Nederlandse belasting en sociale zekerheidsstelsel, etc.

Afwijzing basisinkomen en kritiek daarop

Maar in de CPB studie wordt dit alternatief toch afgewezen. Het is volgens de studie geen doelmatige vorm van herverdeling. Om het te kunnen financieren moet de overheid namelijk de belastingdruk opschroeven. Dit betekent dat iedere extra verdiende euro netto minder inkomen oplevert. De prikkel om te werken of te scholen wordt daardoor aangetast. Dit geldt vooral voor vrouwen.Volgens de berekeningen zou de participatiegraad van vrouwen met 10% teruglopen. Voor mannen zijn de verstoringen kleiner, maar ook zij worden door hogere tarieven aangemoedigd minder uren te werken en te scholen of hun heil te zoeken in het informele circuit. De participatiegraad van hoger opgeleiden zou teruglopen met 5%. Voor mensen met midden- en hoge inkomens vormt het basisinkomen in samenhang met een hoge belastingdruk een sigaar uit eigen doos die slechts tot gevolg heeft dat de prikkels voor arbeidsdeelname worden beperkt.
Wetenschappers die een of andere vorm van basisinkomen propageren trokken op vrijdag 19 mei boos naar het CPB om de officials aldaar hun kritiek voor te leggen. Onder hen waren spraakmakende wetenschappers als Paul de Beer en Robert van der Veen. Kern van hun kritiek: Veel factoren zijn in de modellen niet opgenomen, zoals de mate van bescherming van de privacy in verschillende uitkeringsstelsels en de ziekmakende aspecten van strenge controles, huisbezoeken, ondoorzichtige bureaucratie en zeer uitgebreide formulieren. Ook leidt een basisinkomen tot minder grote inkomensverschillen dan in andere stelsels.

Kritiek al eerder

Ook als je geen voorstander bent van een basisinkomen, kun je de kritiek van bovengenoemde wetenschappers toch steekhoudend vinden. Belangrijke moeilijk te kwantificeren factoren en hun invloed op de ekonomie zijn niet in aanmerking genomen. Dit was ook al de kern van de kritiek van een team van wetenschappers die in 2001 een rapport maakten met de titel 'Met beleid te werk - Rapportage van de Commissie Beleidsgeoriënteerde Toetsing van het Centraal Planbureau'. Uit een persbericht van het CPB zelf: 'belangrijke inhoudelijke aanbevelingen betreffen de gewenste verschuiving in het werkprogramma naar meer micro-economische thema's en institutionele vraagstukken. (In feite in bedekte termen dezelfde kritiek als van Van Eijck, die zei dat de berekeningen van de koopkracht niet fijnmazig genoeg waren, pvdl) In het bijzonder vraagt de commissie het CPB om meer aandacht te schenken aan de invloed van Europa op de Nederlandse economie. Met betrekking tot de analyse van verkiezingsprogramma's beveelt de commissie aan om meer aandacht te besteden aan niet te kwantificeren elementen en aan de onzekerheden rond de gekwantificeerde resultaten'. Einde citaat.
Straks is het weer Prinsjesdag, en gaat iedereen uit van de cijfers van het CPB als de absolute waarheid. Gezien de kritiek die er op het Planbureau is moeten we die berekeningen, modellen en cijfers van het Planbureau echter met een flinke korrel zout nemen.

Piet van der Lende

donderdag 10 augustus 2006

Advocaat R.P. Kuijper roept op tot nieuwe processen in verband met huisbezoeken.

De onderstaande tekst is van zijn hand

Tot mijn grote spijt, maar niet tegen mijn verwachting, heeft de overheid er helaas voor gekozen om, na de bijstandsgerechtigden, nu de grondrechten van de senioren en weduwen/weduwnaars met AOW te schenden door middel van onaangekondigde huisbezoeken. Door deze huisbezoeken worden diverse artikelen uit de internationale mensenrechtenverdragen en de Nederlandse Grondwet met voeten getreden en worden gewone Nederlandse burgers minder goed beschermd dan verdachten van strafbare feiten. In een rechtsstaat als Nederland is dat ontoelaatbaar!!!
Ik ben dan ook van mening dat deze initiatieven van de overheid onmiddellijk een halt moeten worden toegeroepen. Natuurlijk is controle op de rechtmatigheid van sociale voorzieningen noodzakelijk, doch dit moet wel rechtmatig gebeuren.
Zoals bekend ben ik thans bezig met een collectief kortgeding tegen de Staat der Nederlanden inzake de onrechtmatigheid van de onaangekondigde huisbezoeken door de gemeentelijke Dienst voor Werk en Inkomen bij bijstandsgerechtigden.
Het behoeve geen betoog dat bij deze plannen sprake is van dezelfde problematiek, derhalve acht ik het raadzaam om ook vanuit deze achterban collectief actie te ondernemen.
Overigens ben ik van mening dat aangezien de AOW en ANW sociale verzekeringen zijn en mensen hiervoor hun hele leven premie hebben betaald, het enige argument van de voorstanders van de huisbezoeken, te weten dat het middelen uit de publieke kas betreft, hier niet opgaat. Derhalve staat men in deze nóg sterker dan de bijstandsgerechtigden.
Saillant detail is dat de Nationale Ombudsman al in 2004 heeft goordeeld dat het gebruik van de onaangekondigde huisbezoeken door de Sociale Verzekeringsbank (in die zaak tegen AOW-ers) niet rechtmatig is wanneer men kennelijk van plan is om in de woning van uitkeringsgerechtigden bewijsmateriaal te vergaren ten behoeve van de opsporing van het strafbare feit van uitkeringsfraude, als ook de verdachte in diens woning of elders te horen. De geëigende weg daarvoor is het (doen) plaatsvinden van een huiszoeking door bevoegde opsporingsambtenaren met toestemming en onder controle van de rechter.
Evenals bij de Campagne Recht in Beeld (I) zal er op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden geprocedeerd en worden deelnemers volledig vrijgesteld van hun eigen bijdragen en proceskosten, zodat deelname kosteloos is.
Voor vragen en/of opmerkingen kan men contact opnemen met:

Advocatenkantoor R.P.Kuijper
Vondelstraat 11-E
1054 GC AMSTERDAM
T. 020-6169731/0610037014

F. 020-6180469
E-mail
info@kuijperadvocaten.nl

www.kuijperadvocaten.nl