zaterdag 21 juni 2003

Het kan socialer, beter!


De FNV is een campagne gestart tegen de plannen van het kabinet Balkenende onder het motto: het kan socialer. Beter! De FNV wil dat het Nederlandse volk zich uitspreekt over de bezuinigingsplannen van het kabinet Balkenende. Daarom onderzoekt Nederlands grootste vakcentrale de mogelijkheden van een referendum. Dat maakte actieleider Agnes Jongerius in juni bekend bij de start van een grootscheepse en naar verwachting langdurige FNV-campagne. De FNV wil de zomerperiode tot aan Prinsjesdag vooral benutten om de achterban en het Nederlandse publiek te informeren over de voornemens van het kabinet. Daarna willen vakcentrale en FNV-bonden de druk via gecoördineerde activiteiten opvoeren. De FNV wil  iedereen in dit land laten zien welke dramatische gevolgen de plannen – en vooral de opeenstapeling ervan – straks hebben voor een groot deel van onze samenleving. Dit kabinet kent een ongekende bezuinigingsdrift waarbij de verdeling zeer oneerlijk uitpakt. Centraal in het informatiemateriaal pamfletten en een speciale actiekrant – staat het Nederlandse doorsneegezin ‘ De familie Balk’. Het bestaat uit een echtpaar met vijf kinderen en zes kleinkinderen. Bijna alle familieleden – van pater familias Jan Peter, oudste zoon Hans, dochter Sybilla tot aan kleinzoon Aart-Jan - worden op de een of andere manier getroffen door maatregelen van het kabinet. Via tal van activiteiten kan Nederland deze zomer kennis maken met de familie en haar belevenissen. De familie Balk zal ook te volgen zijn op internet. (www.fnv.nl)

acties

Bij het inleveren van de kopij voor dit ledenbulletin was oa het volgende bekend:

 • 3 t/m 6 juli Vlootdagen Den Helder.
  Er worden bij dit evenement  300.000 bezoekers verwacht. Op het terrein heeft de AFMP een stand. Buiten het terrein zal gefolderd worden tussen de parkeerplaatsen/station in de ingang door medewrkers en kaderleden van AFMP, AbvaKabo en Kiem. Men hoopt 25000 folders, 1000 actiekranten en 10.00 balonnen (waarvan een deel gevuld met helium) uit te delen.
 • Op 10 juli zijn er door FNV Bondgenoten acties gepland op 12 verschillende plaatsen bij CWI-kantoren. Acties zijn gericht tegen de sollicitatieplicht.
 • 10 t/m 14 juli DELFSAIL te Delfzijl.
  Verwacht worden 800.000 bezoekers. Een Actiebus, ruim voorzien van het actielogo is er bij. Men hoopt 15.000 folders en 10.000 actiekranten aan de man/vrouw te brengen. Er wordt rondgelopen met sandwichborden.
 • 15 t/m 18 juli Wandel 4-daagse Nijmegen.
  Inmiddels meer dan 40.000 deelnemers zijn hiervoor aangemeld. Regio Oost zal naast de pamfletten en actiekrant 5000 pleisterdoosjes (uiteraard met actielogo) laten uitdelen door een aantal werkstudenten. FNV-wandelaars kunnen ook in actie-shirt wandelen.
 • De verschillende dagen (12 en 13 juli, 26 en 27 juli, 9 en 10 augustus) van het Kwakoefestival in Amsterdam ZO worden door FNV Amsterdam befolderd vanuit de FNV kraam. De FNV Amsterdam is overigens al verscheidene jaren op het Kwakoefestival aanwezig. Ga eens langs om een praatje te maken of informatie op te halen!

donderdag 12 juni 2003

'Wet Werk & Bijstand is gedrocht'


"Het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WBB) is een gedrocht en een aanslag op de verzorgingsstaat". Dat zegt Jan Schrauwen, beleidsmedewerker van de FNV, in het FNV e-Magazine van 11 juni. 
In totaal wil de regering via de WWB zo'n 1,15 miljard euro bezuinigen op de sociale zekerheid, rekent Schrauwen voor. "680 Miljoen op reïntegratiemaatregelen, 250 miljoen op de gewone bijstand, 70 miljoen op de bijzondere bijstand plus de 150 miljoen die in het regeerakkoord is afgesproken. "De gemeenten krijgen volgens het nieuwe voorstel een pot geld en de volledige verantwoordelijkheid over het aantal bijstandsgerechtigden."

Als het aan de regering ligt, gaat de nieuwe wet al op 1 januari 2004 in. "Dat moet zo snel, want anders halen ze hun bezuinigingsdoelstelstellingen niet", zegt Schrauwen. Volgens de WWB worden ook mensen die nu op de WW of WAO rekenen, afhankelijk van de bijstand. De Sociale Alliantie, waarvan de FNV deel uitmaakt, gaat actie ondernemen om zoveel mogelijk mensen wakker te schudden en op te roepen tot protest. De FNV wil ook de effecten voor de minima van de nieuwe wet in kaart brengen.

FNV doet voorstellen voor Nieuwe Bijstandswet

Woensdag 18 juni heeft een delegatie van bondsbestuurders, beleidsmedewerkers en kaderleden van de vakcentrale FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw en de Vrouwenbond een bezoek gebracht aan staatssecretaris Rutte. Eind augustus beslist de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel. De FNV is voorstander van een nieuwe wet, de huidige bijstandswet is hard aan vernieuwing toe. Aan de nieuwe wet kleven echter nogal wat bezwaren, vandaar dat de FNV met eigen voorstellen komt.

Net als bij onderhandelingen over een nieuwe CAO presenteren de bonden Rutte hun voorstellenbrief. Zo'n 500 uitkeringsgerechtigde vakbondsleden hebben meegedacht en gepraat over deze voorstellen.
In de voorstellenbrief doet de FNV de staatssecretaris 21 concrete voorstellen. Voorstellen om te komen tot een betere reïntegratie.Voorstellen om het inkomen van de bijstandsgerechtigden te waarborgen. En voorstellen om de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor bijstandsgerechtigden zeker te stellen.
FNV Bondgenoten hecht veel belang aan 'het hebben van werk', dit kan zowel de financiële als sociale positie van mensen enorm verbeteren.

Helaas zal dat in de huidige economische situatie niet voor iedereen mogelijk zijn.
FNV Bondgenoten stelt voor de werkgevers bij de reïntegratie van bijstandsgerechtigden naar betaalde arbeid medeverantwoordelijk te maken door middel van een meldingsplicht van alle vacatures. Er zou een inspanningsverplichting voor werkgevers moeten komen wat betreft het aannemen van uitkeringsgerechtigden.

De FNV en aangesloten bonden willen hier hun verantwoordelijkheid in nemen, door via hun vertegenwoordigers in bedrijfs- en sectorale scholingsfondsen voorstellen te doen om geld in te zetten waarmee uitkeringsgerechtigden door scholing een echte kans op betaalde arbeid wordt geboden.
De FNV is er voorstander van dat de hoogte van het sociaal minimum en de daaraan gerelateerde bedragen voor de verschillende categorieën in de Wet Werk en Bijstand landelijk vastgesteld worden. Het mag niet zo zijn dat de hoogte van de uitkering afhankelijk wordt van de plaats waar men woont.
Ook is de FNV er voor dat mensen na drie jaar op het sociaal minimum te hebben gezeten een langdurigheidstoeslag ontvangen en niet pas na vijf jaar. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze groep na verloop van drie jaar schulden gaat maken.

Naast deze voorstellen vinden de FNV-bonden het belangrijk dat het ministerie een minima-effectrapportage laat uitvoeren voor de bespreking in de Tweede Kamer van de nieuwe wet. Het is van belang te weten wat de effecten zijn voor de minima van de voorgestelde wet.

De FNV vindt dat de gemeenten de verplichting moeten krijgen om met organisaties van cliënten een cliëntenraad in te stellen die het gemeentelijke sociaal minimabeleid bespreekt en beoordeelt. De bonden vinden dat de wijze van medezeggenschap centraal moet worden vastgesteld zodat alle cliëntenraden op een vergelijkbare wijze werken en dezelfde rechten hebben.