zaterdag 28 september 2013

28 oktober bewonersavond Amsterdam Oud West SBOW. Wat doet de crisis met u?

Samen Actief voor een Betere Buurt. Wat doet de crisis met u? Door middel van deze avond hoort het platform wat er leeft in de buurt, ook op het vlak van de bezuinigingen en krijgen bewoners de gelegenheid om elkaar te vinden en zich samen actief in te zetten voor verbeteringen in de buurt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om vervuiling, een verkeersknelpunt, groen, speelruimte, buurt(huis)activiteiten, armoede, sociale cohesie enzovoort. Bij het bewonersnetwerk zijn al een 40tal groepen aangesloten. Welkom! Meer informatie: platform SBOW

Bewonersavond
Samen Actief voor een Betere Buurt
Wat doet de crisis met u?
Maandag 28 oktober
19.30 tot 22.30
1ste Helmersstraat 106

Succesvolle bijeenkomst van PEL in Leeuwarden over criminalisering van bijstandsgerechtigden

In een propvolle zaal van het Oranjehotel in Leeuwarden hebben
donderdagavond de 60 aanwezigen gediscussieerd over de criminalisering
van bijstandsgerechtigden. Er werden inleidingen gehouden door Marc van
Hoof, advocaat van de Bijstandsbond, professor Vonk van de universiteit
van Groningen en Eric Krebbers als vertegenwoordiger van Doorbraak, een
landelijke linkse basisorganisatie die oa strijdt tegen de dwangarbeid
(werken met behoud van uitkering) die bijstandsgerechtigden wordt
opgelegd. De inleidingen vulden elkaar goed aan. Een visie vanuit de
wetenschap, de praktijk van het juridisch verzet en vanuit de strijd van
uitkeringsgerechtigden zelf in de praktijk. De bijeenkomst werd
georganiseerd door het Platform voor Een-en Tweepersoonshuishoudens
Leeuwarden (PEL). Thema was de criminalisering van bijstandsgerechtigden.

Professor Gijsbert Vonk uit Groningen: ,,Ambtenaren reageren te snel op
vooroordelen. Gemeentes zijn er niet op toegerust. Op staande voet
ontslagen? Eigen schuld, geen uitkering. Gelukkig oordelen rechters
anders.''

Volgens Advocaat Marc van Hoof van de Amsterdamse Bijstandsbond wordt de
gang naar de rechter bij problemen bijna onmogelijk gemaakt door de
stijgende griffierechten. Van Hoof: ,,Mensen moeten alles opgeven wat
van invloed op hun uitkering kan zijn. Als ze per ongeluk iets vergeten,
worden ze ongelooflijk hard gestraft en beboet. Vaak ten onrechte, zo
blijkt.''

Verhoging eigen bijdrage gefinancierde rechtsbijstand

’Recht halen’ wordt meer en meer een voorrecht voor de rijken. 


In Nederland is het systeem van gefinancierde rechtsbijstand opgezet (de zogenaamde toevoeging). Dit systeem zorgt ervoor dat personen die het financieel niet breed hebben, in staat worden gesteld om een advocaat in de arm te nemen. De overheid betaalt dan de advocaat. De persoon die in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is wel altijd een eigen bijdrage verschuldigd. Het regeerakkoord voorziet in een verlaging van de uitgaven door de staat voor sociale rechtsbijstand. De inkomensgrenzen worden lager en de eigen bijdragen hoger. Niet alle soorten geschillen komen straks meer voor rechtsbijstand in aanmerking. Daarmee bespaart het kabinet structureel 85 miljoen euro.

Verhoging eigen bijdrage per 1 oktober 2013

Het kabinet heeft  besloten per 1 oktober 2013 een aantal maatregelen door te voeren, waarmee zij probeert de besparingen op de uitgaven voor gefinancierde rechtsbijstand in een eerste stap  vorm te geven.
Per 1 oktober 2013 geldt een algehele verhoging van de eigen bijdragen gefinancierde rechtsbijstand. De eigen bijdragen voor toevoegingen, welke vanaf 1 oktober worden aangevraagd variëren van € 193,00 tot € 811,00. De relatie tussen de inkomensgrenzen en de hoogte van de nieuwe eigen bijdrage kunt u raadplegen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Daarnaast zal per 1 oktober 2013 een extra verhoging worden doorgevoerd voor eigen bijdragen in  zaken op het gebied van echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap, beëindiging samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag en omgang. Deze afwijkende eigen bijdragen lopen uiteen van € 335,00 tot € 837,00 en kunt u ook vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Na verwijzing via het juridisch loket kunt u op de eigen bijdrage een korting krijgen van  € 52,--
Bovendien wordt de zogenaamde anticumulatieregeling per 1 oktober 2013, inhoudende een korting voor iedere tweede en volgende aangevraagde toevoeging, afgeschaft.
Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en welke eigen bijdrage u bent verschuldigd, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Daarnaast is de samenstelling van uw huishouden van belang. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org   is te lezen welke normen worden gehanteerd.

dinsdag 24 september 2013

Economie en arbeidsmarkt Amsterdam

Uit de nieuwsbrief Vakbeweging in beweging Lokaal Amsterdam september 2013


Pijnlijke tegenwind in 2e fase Grote Recessie
  
De stad Amsterdam is één van de belangrijkste centra van economische activiteit in Nederland. Handel, Financiële Dienstverlening, Transport, Toerisme, Wetenschap, Cultuur en de Creatieve Industrie zijn de belangrijkste bronnen voor economisch welzijn voor Amsterdam. De “Grote Recessie”die is ingetreden na de “bijna ineenstorting” van het Bank- en Kredietwezen in de Atlantische wereld in 2008-2009 heeft de Amsterdamse economie geraakt. Allereerst, 2008-2010, minder sterk dan elders in Nederland. De 2e fase van conjuncturele neergang 2011-2013 doet zich echter nu pijnlijk voelen.
   
Basis wel op orde
  
Handel, Transport, Toerisme bewegen door de internationale vervlechting mee met economische ontwikkelingen in de Europese Unie en in de rest van de wereld. De Aziatische en Amerikaanse economieën hebben tot nu toe weer de weg omhoog gevonden na het “Lehman" - debacle. De Europese Economie toont voorzichtige tekenen van herstel. (zomer 2013) Zij het dat dit herstel vooralsnog kwetsbaar is en vooral in de industriële productie een grillig patroon vertoont van groei gevolgd door terugval. De Europese groei aanjagende factor is daarnaast nogal eenzijdig afhankelijk van de economische motor van de Duitse Bondsrepubliek. De andere economische Europese grootmachten (Span-je, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië) kampen nog met structurele problemen. Problemen die er toe leiden dat hun Binnenlands Product nog onder het niveau ligt van 2008. Het jaar waarin de “Grote Recessie” intrad. De klassieke Amsterdamse welvaartsproducenten hebben door hun verworven voorsprong in kennis en vaardigheden hun plaats in de wereld weten te behouden. Toename van activiteit is echter gering. De klassieke Amsterdamse economische krachtbronnen draaien tot nu toe stationair. De Stad zelf is door haar ligging en de kwaliteit van haar hooggeschoolde beroepsbevolking nog steeds een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven die werkzaam zijn in de bedrijfs-takken van Groothandel en Transport.
  
Manifeste krimp

De Amsterdamse economie wordt bovenmatig getroffen door een manifeste afbrokkeling van 2 eertijds sterke krachtbronnen van haar economie. Dit zijn de sectoren van Financieel Dienstverlening en de Creatieve Industrie. Elk idee, vroeger gekoesterd door de Amsterdamse Stadsbestuurders, dat de Zuid-As het Canary Wharf op het Europese continent zou kunnen worden zal moeten worden bijgezet in het Museum van Illusie Denken. Het financiële centrum van Frankfurt is hiervoor beter toegerust en beschikt over de Europese Centrale Bank. Daarnaast herstructureert de financiële sector op wereldniveau zich zelf door vereenvoudiging en het afscheid nemen van onnodige exotische activiteiten. De opkomst van Azië vertaalt zich ook in een beweging in de Financiële sector naar het Oosten. Werkgelegenheid in de eertijds belangrijke financiële dienstverlening in Amsterdam neemt sterk af. De sector krimpt letterlijk en figuurlijk. Technologische vernieuwingen versterken het proces van uitstoot van arbeid. Er is manifest sprake van werkgelegenheidsverlies. Het baanverlies en het wegtrekken van hooggeschoold personeel remt de groei van consumptie en dempt daarmee economische activiteit in de stad in allerlei dienstverlenende activiteiten en detailhandel. Ook al is er elders sprake van groei dan geschiedt dit in een omgeving waarin stevige remmende krachten aan het werk zijn. Technologische veranderingen doen de eertijds bloeiende Creatieve Industrie (reclamewezen, mediawereld, specialistische drukkerijen. Kunst en cultuur ) in de Stad Amsterdam kraken. Het nieuwe speelgoed van I-pad, E-boek, Legal en IlIegal down loading doet de arbeidsintensieve Creatieve Industrie op haar grondvesten schudden. De toegevoegde waarde is aan ernstige erosie onderhevig meldt de Economische Verkenning 2012 van de gemeente Amsterdam.
De negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid van technologische vernieuwing in de Creatieve Industrie worden versterkt door afname van opdrachten die voortvloeit uit de reeds gememoreerde krimp van de eertijds supervermogende Financiële Dienstverlening.
  
Extra tegenwind
  
De Nederlandse economie is in de eerste decade van de 21e eeuw in het spoor van een Kredietbel Economie terecht gekomen. Ongeremde particuliere krediet verlening heeft een kunstmatige over-consumptie gegenereerd. Het Bankenstelsel is door riskante financiering d.m.v. interbancaire leningen zwak. De benodigde staatsinterventie in het Bankenstelsel heeft naast de toenemende uitgaven ingevolge ons sociaal zekerheidsstelsel geleid tot toename van staatsschuld en financierings-tekorten op de Rijksbegroting. De 3 kredietbellen van Nederland worden in het kader van gemaakte afspraken in de Europese Muntunie en in andere internationale instellingen naar beheersbare proporties teruggebracht. Het rijk bezuinigt en verschaft aan alle andere overheden minder middelen voor het verrichten van taken. Deze krimp vertaalt zich in afbrokkeling van werkgelegenheid bij de overheden zelf. Middelen om een activerend economisch en arbeidsmarktbeleid te voeren nemen in omvang af. De reeds aanwezige remmende krachten in de economie krijgen volgens de theorie een extra remkracht.

Negatieve spiraal in Amsterdamse Arbeidsmarkt

Vooral voorjaar en zomer 2013 is de Arbeidsmarkt in Amsterdam vanuit het werknemersperspectief in een uiterst onaangename negatieve spiraal terecht gekomen. Het aanbod van arbeid, (hoogge-schoold- middelbaar geschoold- laag geschoold) neemt toe. De vraag naar arbeid, ( de aanwezige vacatures van bedrijven en instellingen), neemt af. Het starters klimaat voor beginnende ondernemers is verre van rooskleurig. De Arbeidsmarkt staat op zijn kop zeggen onze Zwolse FNV Collega’s in een aankondiging voor een openbare FNV -Bijeenkomst. Wat voor Zwolle geldt is ook voor Amsterdam waar. De waarheid is dat Nederland wordt geconfronteerd met recordwerkloosheid. Volgens de Werkloosheidmeter nam de werkloosheid in de maand september 2013 met 700 per dag toe. Elk idee dat snel verbetering zal optreden is voorlopig uitgesloten. Wat we zien is het verschijnsel van “Baanloze Groei”. D.w.z. dat de toename van activiteiten niet evenredig leidt tot het creëren van arbeidsplaatsen doordat bedrijven van ongebruikte capaciteit gebruik maken en technologisch vernieuwen. Opmerkelijk is dat hooggeschoolde en duurbetaalde werknemers niet meer vrijgesteld zijn van “exit beleid”. Velen van hen kunnen in de eigen sector niet meer aan de slag en moeten na een grondige heroriëntatie elders op de arbeidsmarkt een nieuwe loopbaan opbouwen. Het oplossen van de zich voordoende vraagstukken gaat lang duren. Het enige lichtpunt is dat bij een vergrijzende Nederlandse bevolking een onontkoombare vervangingsvraag gaat optreden. Echter de Amsterdamse beroepsbevolking is in relatieve zin tamelijk jong.
  
Kengetallen Amsterdamse Arbeidsmarkt
  
Adequate beleidsvorming door de FNV leiders in Amsterdam vraagt allereerst om kennis van feiten. Hieronder worden een aantal relevante kengetallen weergegeven:
  
WERKLOOSHEID NEDERLAND     SEPT.2013                 8,6%                                      746 505
WERKLOOSHEID NEDERLAND  2009                              3,7%                                      302 000
WERKLOOSHEID EUROPESE UNIE K2-201                  11,9 %                                 26 000 000
WERKLOOSHEID AMSTERDAM   K2-2013                   10,4 %                                      44 000
JEUGDWERKLOOSHEID AMSTERDAM K2-2013        20%                                           15 000
WERKLOOSHEID JONGE VROUWEN ASD K2-2013                               18  %
WERKLOOSHEID JONGE MANNEN ASD K2-2013                                  22  %
WERKLOOSHEID JONGE MIGRANTEN ASD NIET-WESTERS             39 %
WERKLOOSHEID LAAGOPGELEIDEN ASD K2-2013                             17,5 %
WERKLOOSHEID MIDDELBAAR OPGELEIDEN ASD K2-2013            12,5 %
WERKLOOSHEID HOOGOPGELEIDEN ASD K2-2013                                5%
WERKLOOSHEID AMSTERDAM  ZUIDOOST                                            19 %
WERKLOOSHEID AMSTERDAM NOORD                                                  14 %
WERKLOOSHEID AMSTERDAM NIEUWWEST                                        13 %
WERKLOOSHEID AMSTERDAM WEST                                                       11%

Mondriaan Akkoord Werknemers –Werkgevers –Rijksoverheid

Werknemers, Werkgevers en Rijksoverheid hebben in het Mondriaan Akkoord (Sociaal Akkoord) afgesproken door gezamenlijke inspanning een ondernemend en socialer Nederland op de kaart te zetten . (www.stvda.nl/persberichten). Doel is te komen tot intensivering van het regionale arbeidsmarktbeleid. Het middel hiertoe is samenwerking tussen regionale werkgevers, vakbondsbestuurders en wethouders. Dank zij het onvermoeibare werk van Jan Bakker, (oud voorzitter OR ABNAMRO) , van FNV Bond-genoten is vanuit de FNV een eerste stap op dit terrein ondernomen. Jan Bakker, heeft in april 2013 een bijeenkomst georganiseerd waarin tussen relevante betrokkenen de rol van de MBO - stage aan de orde is gesteld. Het doel was om te komen tot een verbetering van de uitvoering van het stage-beleid voor MBO -studerenden in Amsterdam. Beraad is nodig welke verdere stappen door de FNV in het Amsterdamse nodig zijn om op adequate wijze de belangen van werknemers, toekomstige werk-nemers en voormalige werknemers te behartigen op het terrein van het Arbeidsmarktbeleid in Amsterdam.
   
Jan Witting. ( Coördinator FNV Lokaal Amsterdam)

dinsdag 17 september 2013

Een app voor de overlevingsgids voor de minima

Mededeling De Bijstandsbond is bezig met het ontwikkelen van de 'overlevings-gids voor de minima'. Tips, aanwijzingen en mogelijkheden om in de maatschappij en in bureaucratische doolhoven te overleven. De gids bevat ook verwijzingen waar je terecht kunt met bepaalde vragen en verwijzingen naar interessante internetsites. Van de eerste versie, die nog wordt uitgebreid is een voorbeeld gemaakt op http://www.euromarsen.dds.nl De website kan als applicatie worden gedownload in de Google Play store voor mensen met Android smartphones. Ga naar Google Play Store op je telefoon, tik in het zoekvenster 'bijstandsbond' of 'overlevingsgids' en download de applicatie (app) op je mobiele telefoon of tablet. Er zal ook regelmatig niets in deze app worden gepubliceerd. Er is nog geen app voor Apple. Binnenkort zal ook een app van het comite dwangarbeidnee de lucht ingaan met verwijzingen naar de weblog. Die kun je dan ook downloaden op je telefoon of tablet. Voor tips hoe te overleven, commentaar en aanbevelingen kun je altijd contact opnemen. Ik hoop op veel reacties. Piet van der Lende

donderdag 12 september 2013Wat zijn Multiloog®-bijeenkomsten?

Multiloog-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijks leven met een ander wil delen. Wat u ook op het hart hebt, u kunt ermee komen.
Ze kunnen gaan over problemen bv. in de buurt zoals onveiligheid of (geluids) over-last. Ze kunnen gaan over problemen in huis, met de administratie of het huis op orde houden. Ze kunnen gaan over problemen met (vrijwilligers) werk of werkloosheid, met inspanning/stress of onthaasting, met religie of over problemen in de com
municatie met jezelf en/of anderen. Ze kunnen gaan over psychische problemen. Ze kunnen gaan over inspirerende zaken, dingen die je goed doen, waar je kracht en energie uit haalt en waar je vrolijk van wordt.
Steeds gaat het erom met elkaar onder deskundige begeleiding een veilige situatie te doen ontstaan. Voorop staat daarbij het eigen verhaal, maar ook gaat het erom te luisteren en vooral de andere deelnemer erin te ondersteunen de voor hem/haar wezenlijke zaken aan de orde te kunnen stellen. Iedereen is welkom en indien gewenst is anonimiteit gewaarborgd. Niemand is verplicht iets te vertellen, alleen maar komen luisteren is ook toegestaan.
Multiloog-bijeenkomsten zijn een initiatief van Heinz Mölders die deze bijeenkomsten samen met anderen vanuit INCA Projectbureau Amsterdam en Stichting IPC reeds sinds 16 jaar in Amsterdam en elders organiseert.
Kom naar de Multiloog - bijeenkomsten en laat u verrassen en inspireren. U bent van harte welkom op de diverse locaties!Leeuwarden, 26 september: discussie over criminalisering van mensen in de bijstand

Leeuwarden, 26 september: discussie over criminalisering van mensen in de bijstand

Van het affiche.

Van het affiche.

Op donderdagavond 26 september organiseert vereniging PEL een openbare avond over “criminalisering van mensen in de bijstand. Worden mensen met een bijstandsuitkering gecriminaliseerd?” Advocaat Marc van Hoof van de Bijstandsbond is een van de sprekers. Uit de uitnodiging: “PEL merkt dat mensen met een bijstandsuitkering steeds negatiever benaderd worden en dat de overheid daarin meegaat, bijvoorbeeld door een tegenprestatie in ruil voor bijstand verplicht te stellen. Dus verplicht werken zonder loon. Denk hierbij ook aan de nieuwe Huisbezoekwet en Fraudewet.”
Thema-bijeenkomst
Donderdag 26 september
Van 19:30 tot 22:00 uur (zaal open vanaf 19:00 uur)
Kroonzaal Oranjehotel
Stationsweg 4, Leeuwarden
(tegenover het station)
Toegang gratis

Met een inleiding van de sprekers:

- Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Rijks Universiteit Groningen.
- Marc van Hoof, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheidsrecht, onder meer betrokken bij de Amsterdamse Bijstandsbond.
- Eric Krebbers, activist van Doorbraak, onder meer betrokken bij de strijd tegen dwangarbeid in Leiden.

De sprekers vormen na de pauze een “deskundigenpanel” waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen en het voeren van discussie over allerlei aspecten van de bijstand. Er is tevens gelegenheid voor mensen om iets te vertellen over hun ervaringen met de gemeentelijke sociale dienst. Bedoeling van de avond is onder meer om een groep te vormen die actie wil gaan voeren, maar bijvoorbeeld ook mensen wil leveren die meegaan met bijstandsgerechtigden naar gesprekken bij Sociale Zaken.

Eric Krebbers

Affiche voor de bijeenkomst.

Affiche voor de bijeenkomst.