zondag 11 april 2010

Nederlandse staat schendt kinderrechten

Apr 11 2010 ∞ Commentaar 143 Digitaal magazine Solidariteit - Nederlandse staat schendt kinderrechten ———————————————————————————————- S O L I D A R I T E I T Commentaar 143 - 11 april 2010 ———————————————————————————————- Pim Fischer. Op 20 oktober 2009 besliste het Europees Comité Sociale Rechten (ECSR) dat kinderen op straat zetten in strijd is met de menselijke waardigheid. De staat moet hen opvang bieden. Gebeurt dat niet, dan handelt de staat in strijd met het Europees Sociaal Handvest (ESH). Op 28 februari 2010 is deze beslissing gepubliceerd. Tussen 20 oktober 2009 en 28 februari liggen vier maanden. De Nederlandse staat kreeg zo de gelegenheid zijn zaken op orde te krijgen en in overeenstemming te brengen met de mensenrechten. Enige dagen voor publicatie stelde de toenmalig staatssecretaris van Justitie, Albayrak (PvdA), bij Pauw en Witteman dat ze geen veroordeling van Nederland verwachtte. Na vragen in de Tweede Kamer deelde de minister van Justitie, Hirsch Ballin (CDA), mee dat hij er eerst nog op wilde studeren. Na die studie berichtte hij dat de beslissing van het ECSR niet bindend was en dat het op straat zetten van illegale kindjes gewoon door zou gaan. Onbeschaafde staat Nederland heeft pas sedert 2006 het collectief klachtrecht bij het Europees Comité Sociale Rechten erkend. Dit comité heeft nu in de eerste klacht tegen Nederland in niet mis te verstane bewoordingen geoordeeld: Nederland schendt de menselijke waardigheid van kinderen en doet dat door kinderen beschutting te onthouden. Deze menselijke waardigheid is het fundament van de beschaafde burgerlijke maatschappij. De vastgestelde schending houdt dan ook een heel zware veroordeling in. Kinderen op straat zijn kwetsbaar. Spelen op straat is goed, wonen en slapen niet. Medemenselijkheid verplicht onder die omstandigheden tot het bieden van hulp. De weigering hulp te bieden maakt Nederland tot een mensenrechtenschender. Kinderen hun menselijke waardigheid ontnemen, is onbeschaafd. In de antwoorden van de minister op de Kamervragen kan weinig menselijks teruggevonden worden. Hij meende het oordeel te kunnen negeren, omdat het geen bindende kracht zou hebben. In zekere zin heeft Hirsch Ballin gelijk. Geen verdrag is bindend. Straatsburg beschikt niet over een sterke arm, het daar gevestigde rechtsprekende orgaan staat los van een staat. Met als gevolg dat de interpretatie van een verdrag geschiedt door experts verbonden aan de Verenigde Naties en de Raad van Europa. Als het Europees Hof van de Rechten van de Mens een beslissing neemt, dan is het afhankelijk van de bereidheid van de veroordeelde staat zich aan de beslissing te houden. Dat geldt niet anders voor het oordeel van het betreffende Europees Comité. Staat zal bakzeil halen Het is een algemeen verschijnsel dat staten moeite hebben zich te houden aan mensenrechten. Soms duurt het jaren, voordat eindelijk gevolg wordt gegeven aan beslissingen van Straatsburgse organen. Nederland is daarop geen uitzondering. Maar de minister meent ten onrechte dat hij het oordeel van het ECSR naast zich neer kan leggen. Ik begrijp zijn reactie wel. Opkomen voor illegalen is in deze tijd niet iets waarmee stemmen worden gewonnen. Een paar maanden voor de verkiezingen lijkt het de minister dan ook beter even stoer te zijn door de Straatsburgse veroordeling naast zich neer te leggen. Ik twijfel overigens of de reactie electoraal gezien niet beter anders kan zijn. Volgens mij wil de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet onder een overheid leven die de mensenrechten schendt. En dat zou beteken dat opkomen voor mensenrechten electorale winst kan opleveren. De staat is op grond van het Europees Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) verplicht kinderen te beschermen. Zou een concrete zaak over dit onderwerp voorgelegd worden aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM), dan is het oordeel te voorspellen. Kinderen beschutting onthouden mag niet. Gezien de werklast van dit Hof kunnen we echter op dat oordeel nog wel een paar jaar wachten. Ontkenning van de verplichtingen voortvloeiende uit de mensenrechten- verdragen zal nog wel even doorgaan. Straatsburg zelf kan daar niet zo gek veel aan veranderen, het beschikt niet over een leger en andere landen zullen vast niet ingrijpen. Nu zou het heel goed zo kunnen zijn dat Nederlandse rechters het oordeel volgen en de staat dwingen zich te houden aan het internationale recht. Maar ook als ze dat niet doen, blijft het probleem bestaan. Om namelijk onderdeel te blijven uitmaken van de Straatsburgse familie kan Nederland oordelen niet blijvend naast zich neerleggen. Het Europees Comité heeft bindend het Europees Sociaal Handvest geïnterpreteerd. Nederland zal nu de praktijk in overeenstemming met het handvest moeten brengen. Uit de Raad van Europa stappen, lijkt niet echt een begaanbare route. En dus moeten we er maar vanuit gaan dat Nederland nog wat tegenspartelt - ondertussen komen nog steeds kinderen zonder opvang op straat terecht - maar dat de staat toch echt bakzeil zal halen. Een andere uitkomst is niet denkbaar. Het tempo waarin dat gebeurt, is nog de enige vraag. Een beetje politieke druk zou welkom zijn voor die op straat gezette kinderen. ———————————————————————————————- Dit is nummer honderd drieënveertig van Solidariteitcommentaar. We brengen veertiendaags een e-mail uit met brandend commentaar op actuele ontwikkelingen. Het commentaar verschijnt eveneens op onze webstek http://www.solidariteit.nl. ———————————————————————————————-

vrijdag 9 april 2010

Steun de schoonmakers, teken de petitie!

Apr 09 2010 ∞ Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor het volgende: Zoals u hoogstwaarschijnlijk al weet, zijn de schoonmakers in Nederland al maandenlang in actie en sinds 23 februari 2010 in een nu al historische staking voor de meest fundamentele werkcondities waar ze om vragen: een leefbaar loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en respect. Als steun voor de duizenden hard werkende, doch slecht behandelde schoonmakers in ons land, is vanuit het Comitee Steun de Schoonmakers de volgende petitie gestart: http://steundeschoonmakers.petities.nl. Meer informatie over de schrijnende situatie van schoonmakers is te vinden naast de petitie. Ik zit zelf in het Comité Steun de Schoonmakers (zie voor meer info: http://steundeschoonmakers.wordpress.com) en trek de handtekeningenactie. We hebben niet zo heel erg veel tijd meer, omdat de schoonmakers al maandenlang actie aan het voeren zijn en er elk moment nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, waardoor het tonen van de steun binnen de bevolking ten aanzien van de strijd van de schoonmakers direct noodzakelijk kan zijn. Ik zou het daarom erg op prijs stellen als u deze petitie zou kunnen tekenen (kan eventueel ook zonder openbare publicatie van uw naam) zodat we in een mum van tijd een krachtig aantal handtekeningen bij elkaar hebben. Bij voorbaat dank! Met vriendelijke groet, Gonca Akyar Beleidsmedewerker Beleid & Lobby Afdeling Lokaal Beleid

maandag 5 april 2010

Apr 05 2010 ∞ Steun de Klimaattop in Bolivia. Manifestatie 17 april Museumplein Beste mensen, Graag roepen wij, Climate Justice Action, u en uw organisatie op mee te doen met de manifestatie ‘Steun de Klimaattop in Bolivia’ op zaterdag 17 april 2010, van 12 tot 15 uur op het Museumplein te Amsterdam. Daarnaast vragen wij u de aankondiging op uw website of in uw nieuwsbrief te vermelden. Climate Justice Action organiseert de manifestatie – als etappe in een langer durende campagne in aanloop naar de klimaattop in Mexico komende winter – om (1) solidariteit te betuigen aan de sociale klimaattop in Cochabamba, Bolivia (World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth), om (2) de aandacht van het Nederlandse publiek en de media te vestigen op de klimaatalternatieven die daar geformuleerd worden en om, tot slot, (3) alle Nederlandse organisaties rond dit thema bijeen te brengen. Verandering begint van onderop en wij nodigen u van harte uit daar een bijdrage aan te leveren. Van 12 tot 15 uur zullen er sprekers en muziek te horen zijn en hebben organisaties de gelegenheid om informatietafels in te richten. Tot slot zal er een People’s Assembly georganiseerd worden waarin iedereen kan deelnemen om te praten over milieu en acties. Wilt u een standje inrichten? Mail ons en dan regelen wij een tafel voor u. Wilt u komen spreken? Mail ons en dan passen wij u in het programma. Meld u daarbij gaarne uiterlijk 11 april. Hopende u zaterdag te kunnen begroeten, Met hartelijke groet, Climate Justice Action email: contact@climate-justice-action.nl Telefoon: 06-51260400 (Hugo), 06-55530077 (Klaas), 020-6633978 (Abraham) —- Over ons: Climate Justice Action is een wereldwijd netwerk van mensen en groepen die een radicale sociale koerswijziging voorstaan, die niet langer willen wachten op de welwillendheid van de politiek en het bedrijfsleven en die het belang inzien van massale en directe actie ten aanzien van milieu, klimaat en sociale leefomgeving. http://www.climate-justice-action.org/cja-netwerk/?lang=nl Over klimaattop: http://www.globalinfo.nl/Nieuws/bolivia-gaat-klimaattop-voor-bewegingen-organiseren.html Site van de conferentie in Bolivia: http://pwccc.wordpress.com/ —-SYSTEM CHANGE, NOT CLIMATE CHANGE! RECLAIM POWER!—

zaterdag 3 april 2010

Nieuw TV programma NPS zoekt langdurig werklozen

Je kunt werken, je wil werken maar toch ben je langdurig werkzoekend. Je wordt niet vaak op een gesprek uitgenodigd en hebt misschien al de nodige trajecten doorlopen, zonder resultaat. Misschien heb je de moed eigenlijk al opgegeven. In een nieuw televisieprogramma wil de NPS in deze tijden van recessie de achterkant van de arbeidsmarkt laten zien. In een serie documentaires worden landurig werkzoekenden gevolgd, op zoek naar een betaalde baan. Ze krijgen daarbij deskundige hulp en ook de camera biedt kansen. Want welke werkgever wil zich nou niet op TV van zijn beste kant laten zien? Deelnemers maken dus maximale kans op een blijvende baan. Ze worden in de loop van ruim een half jaar ongeveer tien dagen gevolgd met een camera. We zijn op zoek naar werkzoekenden van alle leeftijden en uit het hele land. Het maakt niet uit of je momenteel in een traject zit. Zou je eventueel mee willen doen aan zo’n programma of wil je meer weten, stuur dan een mail naar marcodevries@readymademedia.nl. Meer informatie over de producent van het programma staat op www.readymademedia.nl