donderdag 9 juni 2016

Nieuws van 9 juni 2016

Akkoord over aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko

Nederland en Marokko zijn dit weekend aanpassingen van het sociale zekerheidsverdrag overeengekomen. De Nederlandse ambassadeur in Marokko en de Marokkaanse minister van Sociale Zaken ondertekenden in Rabat de aangepaste verdragstekst. Dat betekent dat Nederland het verdrag niet zal opzeggen. De ministers Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Koenders (Buitenlandse Zaken) hebben dit vandaag de Tweede Kamer laten weten. Afgesproken is om het zogenaamde woonlandbeginsel (hoogte van de uitkering afhankelijk maken van het prijspeil in het betreffende land) in te voeren voor geëxporteerde uitkeringen zoals de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag gestopt, daarnaast wordt de vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) beëindigd.


Door privaat bedrijf ingeschakelde zzp’er niet bevoegd tot uitwonendencontrole

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 1 juni 2016 dat herziening van eerder toegekende studiefinanciering op basis van een uitwonendencontrole die – mede – is uitgevoerd door een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), die voor dat onderzoek is ingeschakeld door een privaat bedrijf, niet mogelijk is. De hier bedoelde zogenoemde uitwonendencontroles mogen op grond van de Wet studiefinanciering 2000 worden uitgevoerd door ambtenaren en andere personen die door de minister als toezichthouder zijn aangewezen. In zijn uitspraak van 2 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4192, heeft de Raad geoordeeld dat de wettelijke regeling het mogelijk maakt dat de minister voor de uitwonendencontroles aanwijst werknemers in dienst van private bedrijven, zoals bijvoorbeeld SV-Land en Investiga. De Centrale Raad heeft nu, in de uitspraak van 1 juni 2016, geoordeeld dat het niet geoorloofd is dat deze private bedrijven voor de uitwonendencontroles zzp’ers inschakelen. Deze zzp’ers zijn immers geen werknemers in dienst van het private bedrijf.


Daklozen mogen briefadres hebben

Met de grote woningnood in Amsterdam waarbij het moeilijk is een sociale huurwoning te verkrijgen bestaat vaak de situatie dat bijvoorbeeld daklozen verblijven bij iemand anders, maar dat de persoon waar ze verblijven niet wil dat de dakloze zich op dat adres laat inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie (bevolkingsregister). Reden kan bijvoorbeeld zijn, dat de dakloze dan wordt gezien als fiscale toeslagpartner en de verschillende toeslagen naar beneden gaan. De feitelijke verblijfplaats wordt dan aan de sociale dienst doorgegeven als briefadres. De gemeente Amsterdam stelde zich op het standpunt, dat het verblijfadres hetzelfde moet zijn als de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. Zo niet, dan geen uitkering. Dit leverde vele moeilijkheden op, als de persoon waar de dakloze verblijft inschrijving tegenhoudt. Met de grote woningnood beperkte dit de mogelijkheden voor daklozen een verblijfadres te vinden. De rechter heeft nu bepaald dat niet ingeschreven staan op hetzelfde adres als het verblijfadres geen reden mag zijn een uitkering te weigeren. Er moet gekeken worden naar de feitelijke situatie en wanneer duidelijk is, dat die persoon daar woont, en duidelijk is dus dat hij of zij in de desbetreffende gemeente woont, dan moet een uitkering worden verstrekt. Lees hier de uitspraak van de rechter


Oudere werklozen moeten sterk inleveren bij nieuwe baan

Iemand die na een tijd zonder werk weer een baan heeft gevonden, moet rekening houden met een lager salaris. Vooral senioren leveren loon in. Dat blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV in opdracht van de Volkskrant. Hoogopgeleide 55-plussers op de administratieve markt, in de zorg, dienstverlening en de ict gaan er respectievelijk 20, 23 en 24 procent op achteruit. Oorzaak is de concurrentie van jongeren, die massaal staan te trappelen om aan het werk te gaan. Ook verouderde kennis speelt een rol. In de ict, een sector die zich razendsnel ontwikkelt, verloopt de aansluiting op de arbeidsmarkt voor senioren moeilijk.
Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zondag 5 juni 2016

Nieuws van 5 juni 2016

Financiën ziet kansen voor nog eens 50 miljard bezuinigingen. Ministerie van Financiën zet alle mogelijkheden op een rij
Na jaren bezuinigen om de begroting op orde te krijgen, zijn er voor het volgende kabinet nog volop mogelijkheden om verder te saneren. Het ministerie van Financiën ziet opties voor nog eens 50 miljard euro aan bezuinigingen. Zo wil men 10% verlaging van de bijstandsuitkeringen, versobering van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, geen vakantietoeslag in de bijstand (gelijkmatige afbouw in 10 jaar), invoering nieuwe voorziening loondispensatie binnen beschutte werkplek (30.000 plekken), loondispensatie in de Participatiewet ipv loonkostensubsidie, afschaffen ANW-tegemoetkoming, verlagen bijverdienregeling verlaging uitkeringshoogte AO-uitkeringen van 75% naar 70%. Kortom: de definitieve kaalslag in de laatste sociale zekerheid die tot bittere armoede zal leiden. Hebben die ambtenaren op Financien geen gevoel? In ieder geval is duidelijk wat de rechtse agenda (inclusief die van de PVV) zal zijn in de komende jaren.

De patientenfederatie NPCF meldt: Zorg werkt slecht bij complexe problemen
Mensen met een complexe zorgvraag zijn het slachtoffer van de veranderingen die sinds vorig jaar in de zorg zijn doorgevoerd. Het duurt lang voor ze het juiste loket hebben gevonden en nog langer voor ze echt passende zorg krijgen. Dit blijkt uit ruim 16.000 meldingen die samenwerkende cliëntenorganisaties het afgelopen half jaar hebben verzameld.

Prominent FNV kaderlid stapt op
De samenwerking tussen Theo Hartogs en de FNV is voorbij. Hartogs was voorzitter van de sector Uitkeringsgerechtigden en campagneleider van de landelijke FNV-actie 'Stop Werken Zonder Loon'. Als alternatief heeft hij het Platform Anti Armoede en Dwangarbeid opgericht. ,,Wij zijn een zelfstandige club die nauw samenwerkt met andere onafhankelijke organisaties zoals de Bijstandsbond, Sociale Alliantie en Meldpunt Uitkeringen." Lees het hele interview

CPB publiceert ramingen over de economie die positief zijn
De economische groei houdt aan, met een belangrijke rol voor de binnenlandse bestedingen. De consumptie neemt toe door een combinatie van stijgende contractlonen, lage inflatie en lastenverlichting. In 2017 groeien de investeringen voor het vierde jaar op rij harder dan het bbp. De overheidsbestedingen blijven achter bij de economische groei. Het bbp in Nederland groeit met 1,8% dit jaar en 2,1% volgend jaar. De werkloosheid neemt af van 6,9% in 2015 naar 6,2% in 2017.

Reactie van FNV op CPB ramingen: 'Tijd voor nieuw investeringsmenu in plaats van bezuinigingsmenu'
'De politiek moet van een bezuinigingsmenu naar een nieuw investeringsmenu. Dat willen we het kabinet meegeven nu ze de begroting van 2017 gaat bespreken. Want het dieet van bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, werkt niet', zegt FNV vicevoorzitter Gijs van Dijk. 'De menukaart met 50 miljard aan mogelijke bezuinigingen voor een volgend kabinet, die deze week uitlekte, gaat dus ook niet werken. Te veel mensen zitten in onzekerheid doordat ze geen baan hebben, onzeker werk, of te weinig inkomen om goed van rond te komen.'

Het kabinet trekt 30 miljoen euro structureel uit voor de aanpak van personen met verward gedrag. Het geld wordt onder meer ingezet voor een regeling voor onverzekerden. Dat blijkt uit de voorjaarsnota.
In februari liet het Aanjaagteam Verwarde personen in een tussenrapportage weten dat er grote verschillen zijn in de manier waarop gemeenten omgaan met verwarde personen. Het team, onder leiding van de Alphense burgemeester Liesbeth Spies deed naast aanbevelingen aan gemeenten, ook enkele aanbevelingen aan het rijk. Bijvoorbeeld over het wegnemen van financiële drempels van onverzekerden. Die handschoen heeft het rijk nu opgepakt. De 30 miljoen wordt vanaf volgend jaar toegekend. Voor dit jaar krijgen de gemeenten 15 miljoen. Het geld is ook bedoeld voor acute zaken, zoals het opzetten en uitbreiden van pilots en projecten in het land. Het aanjaagteam is blij met het geld. ‘Hieruit blijkt dat het landelijke vraagstuk wordt opgepakt’, aldus voorzitter Liesbeth Spies.
Briefadres
Gemeenten moeten vanaf juni een sluitende aanpak hebben ontwikkeld over hoe om te gaan met verwarde personen. Eerder besloten gemeenten al, samen met het rijk, dat dak- en thuislozen een briefadres krijgen, zodat het makkelijker wordt om te zorgen dat ze een zorgverzekering en medische zorg krijgen.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.