donderdag 17 december 2015

'Herijking' van het reintegratiebeleid in Amsterdam

Het einde van een dwangarbeidcentrum. Maar wat komt ervoor in de plaats? 'Gespecialiseerde motivatietrajecten'.

Het re-integratiebeleid in Amsterdam is toe aan een herijking volgens het college van Burgemeester en wethouders. Ze stellen de vraag: doen we de juiste dingen en doen we de dingen op de juiste manier? Het Amsterdamse college van Burgemeester en Wethouders wil recht doen aan mensen. Dat betekent dat alle Amsterdammers moeten kunnen meedoen op een manier die past bij hun talenten en mogelijkheden.

In augustus 2015 heeft het college aangegeven de strategische koers van de gemeente op het gebied van re-integratie te willen expliciteren en vernieuwen. Hiervoor zijn diverse aanleidingen zoals het coalitieakkoord van VVD/D66/SP, actuele ontwikkelingen (maatschappelijk, economisch, budgettair), onderzoeken en lopende kosten-batenanalyses naar re-integratie-instrumenten.

De afgelopen maanden is samen met interne en externe belanghebbenden een analyse gemaakt van de huidige uitvoeringspraktijk en de externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het Amsterdamse re-integratiebeleid. De opbrengst van deze analyse is vastgelegd in twee documenten. Parallel daaraan is met wetenschappers verkend waar kansen liggen om de effectiviteit van re-integratie te verhogen en zijn diverse interviews gehouden met belanghebbenden en experts, onder andere met de Bijstandsbond. De uitkomsten van dit alles zijn verwerkt in het Consultatiedocument Koersbesluit Re-integratie.
Dat document is deze weke vrijgegeven. Daarmee is de consultatiefase van het project Koersbesluit Re-integratie gestart. Tot en met 5 februari 2016 zullen onder meer werkgevers, vakbonden, cliëntenvertegenwoordigers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, bestuurscommissies, collega-gemeenten en regionale samenwerkingspartners actief worden geconsulteerd. De uitkomsten van de consultatie worden verwerkt in een definitief Koersbesluit Re-integratie dat in het voorjaar 2016 ter vaststelling aan de Amsterdamse gemeenteraad wordt voorgelegd.

Een citaat uit het nieuwe document bij de opsomming van maatregelen:

Om te zorgen dat goedwillende deelnemers niet de dupe worden van het gedrag van anderen komen er gespecialiseerde motivatietrajecten voor mensen die tot de doelgroep van re-integratie behoren (vanwege het maatschappelijk rendement) en wel kunnen, maar (nog) niet-willen. Individueel maatwerk is binnen deze trajecten de basis. Voor deze trajecten gelden zwaardere kwaliteitseisen, bijv. t.a.v. het personeel en
de methodiek.
Mensen die bij herhaling verwijtbaar niet meewerken aan het verbeteren van hun perspectief worden gesanctioneerd. Het merk Herstelling verdwijnt. Alle trajecten die onder de vlag van Herstelling werden uitgevoerd worden herijkt op basis van dit Koersbesluit. Binnen
rve Werk blijft plaats voor gespecialiseerde trajecten voor complexe doelgroepen zoals de Top-600. Bij voorkeur externe trajecten bij werkgevers. Als dat niet kan interne trajecten bij voorkeur in de wijk. Sluiting van Praktijkcentrum Laarderhoogtweg.

Wil je de documenten lezen? Die kun je downloaden op de website van de gemeente.

Wil je losbarsten? Nou dat kan HIER!

Je kunt ook een email sturen aan Dries Bartelink d.bartelink@amsterdam.nl


Piet van der Lende

zaterdag 12 december 2015

Voorlichting over de belastingen in 2015 en 2016

De BWZ Zaanstreek en de Bijstandsbond organiseren op 15 december een voorlichtingsbijeenkomst over de belastingen in 2015 en de veranderingen in 2016. Het gaat met name over de wijzigingen in de inkomstenbelasting 2015 en 2016. Er zullen praktische tips voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen zijn. Aan de orde komen Ziektekosten, zorgtoeslag, huurtoeslag etc. De voorlichting wordt gegeven door Jan van Zaane, r.s.

Dinsdag 15 december. Tet-theater,
Bilderdijkstraat 165A 1053 KP Amsterdam. Aanvang 19.30 uur.
Bereikbaarheid openbaar vervoer; tram 7 en 17, halte Bilderdijkstraat, tram 3 en 12, halte Kinkerstraat.

dinsdag 24 november 2015

Rechter tikt gemeente Amsterdam op de vingers bij uitvoering kostendelersnorm in de Participatiewet

Persbericht 24-11-2015

Op 8 oktober heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam zich in verschillende rechtszaken bezig houden met de manier, waarop de kostendelersnorm door de gemeente Amsterdam op bijstandsgerechtigden wordt toegepast. De voorzieningenrechter had al geoordeeld, dat de gemeente hier niet goed mee omgaat. Zie het item 'voorgeschiedenis' hieronder. De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam heeft op 19 november haar oordeel gepubliceerd. Het ging over een zaak, waarbij de kostendelersnorm van toepassing werd verklaard omdat de betrokkene geen commerciele huurprijs zou betalen. (Als er sprake is van commerciele onderhuur is de kostendelersnorm niet van toepassing). Betrokkene betaalde 210 euro per maand. Bovendien vond er geen periodieke indexering van de huurprijs plaats en er konden geen bankafschriften worden overlegd waaruit bleek dat de huur per bank werd overgemaakt. Door betrokkene verstrekte kwitanties beschouwt de gemeente als onvoldoende bewijs. De rechter heeft nu geoordeeld dat de eisen van de gemeente in het geval van betrokkene niet juist zijn. De gemeente moet de omstandigheden van betrokkene in ogenschouw nemen bij de beoordeling of sprake is van een commerciele huurprijs. Dat is niet gebeurt. Bovendien hoeft de indexering niet in een huurovereenkomst te worden vastgelegd en tenslotte kunnen kwitanties als bewijs dienen om aan te tonen dat er huur betaald wordt. De rechter verklaart de kostendelersnorm niet op betrokkene van toepassing. Zie voor de uitspraak van de rechter 

Voorgeschiedenis

Op 26-08-2015 heeft de Bijstandsbond een persbericht gepubliceerd, waarin gesteld werd dat de gemeente Amsterdam te streng is bij de beoordeling of er sprake is van een kostendelersnorm bij bijstandsgerechtigden. Hierover verschenen berichten in de pers.

De wethouder werk en inkomen ontkende vervolgens dat de gemeente Amsterdam te streng is, strenger dan de wet voorschrijft. 'Wat de Bijstandsbond zegt is helemaal niet waar'.

De voorzieningenrechter had al op 13 augustus een uitspraak gedaan, die ook op 26 augustus is gepubliceerd en waaruit blijkt dat de Bijstandsbond gelijk heeft. De wethouder had daarvan op de hoogte kunnen zijn. Wanneer er sprake is van een commerciele onderhuurrelatie is de kostendelersnorm niet van toepassing. De gemeente Amsterdam verbindt veel te strenge eisen aan de huurovereenkomst. Wordt niet aan die eisen voldaan, dan is volgens de gemeente de kostendelersnorm van toepassing. Wij zeggen: die strenge eisen zijn niet in overeenstemming met de wet. En de rechter zegt het nu ook.


Citaat: De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de bovenstaande passage uit de wetsgeschiedenis naar voren komt dat betrokkene een door hem gestelde zakelijke huurovereenkomst kan onderbouwen met bijvoorbeeld het overleggen van een individueel contract dan wel een commerciële overeenkomst. Het overleggen van bewijs heeft tot doel om vast te stellen of sprake is van een zakelijke huurrelatie en van een zakelijke (huur)relatie onderling. Gelet daarop brengt naar het oordeel van de voorzieningenrechter een redelijke wetsuitleg van 'schriftelijke overeenkomst' als bedoeld in artikel 22a, vierde lid, aanhef en onder c, van de Participatiewet met zich dat deze voorwaarde ruim moet worden uitgelegd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het licht van deze bepaling voldoende is dat de overeenkomst en de commerciële prijs aan de hand van schriftelijke stukken, waaronder onder meer betalingsbewijzen, aannemelijk wordt gemaakt.

Gelet op het voorgaande kan verzoeker ook met andere schriftelijke stukken dan een schriftelijk huurovereenkomst aannemelijk maken dat hij een huurovereenkomst heeft gesloten. De voorzieningenrechter is in de onderhavige zaak van oordeel dat verzoeker door overlegging van het onder 3.2 genoemde vonnis, de verklaringen en betalingsoverzichten, genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een zakelijke huurovereenkomst en van een commerciële prijs. De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat de kantonrechter in het vonnis heeft vastgesteld dat verzoeker op grond van de overeenkomst gebruik maakt van een woonkamer, een keuken en een slaapkamer en dat hij met andere bewoners een toilet en badkamer moet delen. Verder bestaat er geen grond voor het oordeel dat de maandelijkse huursom van € 640,- voor het gebruik van een dergelijke woonruimte in het commerciële verkeer niet gebruikelijk is. Verder blijkt uit de overgelegde verklaringen dat de huurprijs na aanvang van de huur in december 2007 in elk geval drie maal substantieel is verhoogd, waardoor ook is voldaan aan het vereiste van periodieke aanpassingen.

Wethouder Vliegenthart heeft aangekondigd, dat hij de kostendelersnorm wil repareren. Daarvoor heeft hij de volgende maatregelen genomen:
1. Alleenstaanden in de bijstand die samenwonen met een niet-rechthebbende zonder inkomen krijgen voortaan weer 70% ipv 50% van het Wettelijk Minimumloon.
2. Een-ouder gezinnen in de bijstand die inwonen is de kostendelersnorm niet van toepassing. Zij ondervinden moeilijkheden met de kindertoeslag.
3. Onderzocht gaat worden of mantelzorgers sterk getroffen worden door de kostendelersnorm en er wordt nagedacht over maatregelen in dit verband.
4. De wethouder zegt dat Amsterdam geen extra strenge criteria hanteert voor de bepaling of er sprake is van commerciele onderhuur. (De kostendelersnorm is dan niet van toepassing.). Als wij gevallen hebben waarbij dat wel het geval is, kunnen wij dat melden.

Bijstandsbond Amsterdam
info@bijstandsbond.org

Bezuinigingen? Sta niet alleen!


Kom naar het cultuurcafé in Amsterdam van de Bijstandsbond en Wereldse Wijk over de gevolgen van de bezuinigingen. Op 1 januari 2015 zijn meerdere veranderingen ingegaan. De bijstandswet is aangepast: de zogenaamde participatiewet. Ook zijn er tegelijkertijd andere veranderingen op het gebied van de gezondheidszorg en de jeugdzorg die ook samen gingen met bezuinigingen. De overheid wil dat meer verantwoordelijkheid bij de cliënten wordt gelegd. Daarbij wordt steeds meer beroep gedaan op vrijwilligerswerk en mantelzorg.
In de loop van 2015 is veel gediscussieerd over het nieuwe beleid. Bureaucratische regels op het gebied van boetes en sancties belemmeren de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers en de ontplooiing van bijstandsgerechtigden en arbeidsongeschikten of ouderen.

  • In een evaluatie van de Participatiewet willen we de knelpunten inventariseren, vanuit de leefwereld van de ervaringsdeskundigen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Deze inventarisatie vindt plaats aan de hand van ervaringsverhalen.
  • In het nieuwe systeem wordt veel verwacht van de mogelijkheden van de cliënten hun positie te versterken en moeten dikwijls vele gesprekken en onderhandelingen worden gevoerd met hulpverleners, instanties en overheid. We willen inventariseren waar we op moeten letten bij die gesprekken en mensen tips geven.
  • Belangen en onafhankelijke hulpverlenings organisaties ondersteunen de cliënten vaak bij de gesprekken die ze moeten voeren. Ze zijn bij de gesprekken aanwezig of geven tips. Vaak gaat het daarbij om ondersteuners, die zich vrijwillig inzetten. Wat is er nodig om de positie van die organisaties te versterken.


Elke buurtbewoner die mee wil denken en die zijn of haar verhaal wil komen vertellen is welkom bij het Cultuurcafé met ook muziek, gedichten en theater.


Cultuurcafé over de bezuinigingenDonderdag 26 november vanaf 19.00 uur

SBOW Eerste Helmersstraat 106N A'dam

06 404 73 567 of 06 203 67 458