dinsdag 20 december 2011

Eerste Kamer gaat akkoord met strengere bijstandswet. Explosie van zwerfjongeren verwacht.

20 december 2011 besliste de Eerste Kamer over de invoering van belangrijke wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Bij het CDA in die kamer bestonden evenals bij de oppositie grote bezwaren tegen de invoering van een toets op het huishoudinkomen. Tot nu toe was er een partnertoets in de bijstand. Het inkomen van twee samenwonenden wordt opgeteld, om te bepalen of het inkomen van de beide partners voldoende is, dwz gelijk is aan of meer dan het sociale minimum. Is dit niet het geval, dan heeft men recht op (aanvullende) bijstand. Bij de nieuwe regels, die 1 januari ingaan wordt ook het inkomen van een meerderjarig kind meegerekend. Dus het inkomen van het totale huishouden wordt als uitgangspunt genomen. Het gaat daarbij wel om bloedverwanten in de eerste graad, dus bloedverwanten in de tweede graad (broers en zusters) vallen er buiten. Door de bezwaren van het CDA in de Eerste Kamer was er grote onduidelijkheid ontstaan over wat er ging gebeuren. Duizenden bijstandsgezinnen verkeerden daardoor in onzekerheid.Aan die onzekerheid is een einde gekomen in negatieve zin. De Eerste Kamer gaat akkoord met het kabinetsvoorstel voor een strengere bijstand.Staatssecretaris De Krom wil uitgaan van het gezinsinkomen. Zoals gezegd, behalve de oppositie maakte ook het CDA zich zorgen over de gevolgen van het plan. Als een volwassen inwonend kind gaat werken,zouden ouders hun uitkering kunnen kwijtraken.

Op een bijeenkomst in Bos en Lommer, georganiseerd door FNV lokaal kwam zondag naar voren, dat er bij hulpverleners een explosie van zwerfjongeren wordt verwacht, omdat als ouders geen uitkering meer krijgen en ze moeten leven van het baantje van zoon of dochter veel ouders zullen besluiten de kinderen uit hun huis te zetten. Met name in gezinnen waar de verhoudingen verstoord zijn zou dit het geval zijn. Ook kunnen de jongeren zelf besluiten het oduerlijk huis te evrlaten, zonder dat ze een andere vaste woon- of verblijfplaats hebben. Naar schatting van de regering zelf zullen minstens tienduizend gezinnen in Nederland op die manier worden gesplitst. In 8000 andere gezinnen zal de maatregel van toepassing zijn. Dit zijn officiele cijfers. De precieze omvang van de gevolgen is onbekend. Daarvoor heeft in veel gemeenten nog geen uitgebreid dossieronderzoek plaatsgevonden. Wajongers die gaan werken en thuis wonen, moeten dan van hun inkomen uit werk plotseling hun oduers gaan onderhouden. Daardoor zullen Wajongers al helemaal niet aan het werk gaan. (Wajongers met een Wajong uitkering die thuis wonen hoeven hun ouders niet te onderhouden). Er werden oa door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nog veel meer bezwaren naar voren gebracht, oa dat de maatregel belastingtechnisch onuitvoerbaar is omdat daar een heel andere definitie van huishoudinkomen wordt gehanteerd. De Krom beloofde dat hij gaat praten met de gemeenten om werk meer lonend te maken, zonder dat hij iets verandert aan de uitgangspunten van zijn plan. Na die toezegging ging ook het CDA akkoord.

Piet van der Lende

maandag 28 november 2011

Maak een vuist! Manifestatie 10 december 2011

Kom naar de manifestatie om samen een vuist te maken tegen de forse bezuiniging op mensen met een beperking!

De plannen van het kabinet Rutte om mensen die het al niet breed hebben de rekening van de crisis te laten betalen moeten zo snel mogelijk van tafel.
Jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en werknemers van de sociale werkplaats moeten een deel van hun inkomen inleveren en 60.000 plekken in de sociale werkvoorziening worden geschrapt. Hierdoor zullen tienduizenden mensen achter de geraniums en in de armoede belanden of ze worden aan het werk gezet onder het minimumloon.
Chronisch zieken en gehandicapten wordt de zorg ontnomen. Zij krijgen minder zorg, maar moeten er meer voor gaan betalen. Kinderen in het speciaal onderwijs krijgen minder begeleiding en ondersteuning.
Voor kinderen die jeugdzorg nodig hebben, komt er een financiële drempel. Dit zin foute plannen en deze mensen mogen niet de rekening van de crisis betalen.
De SP organiseert samen met de PvdA, de Abvakabo, de Bijstandsbond, FNV Bondgenoten, Wajong Centraal, Platform Verontruste Ouders, Walk of Shame, Rekening Retour, Terug naar de Bossen en anderen de manifestatie ‘Armoede werkt niet’.
Wat:
Manifestatie om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening, jonggehandicapten, bijstandsuitkeringen, passend onderwijs, de zorg etc. etc.
Wanneer:
Zaterdag 10 december 2011
van 13:00 – 16:00 uur
Waar:
Brabanthallen in Den Bosch (Baroniehal)
Wie:
Paul de Krom (staatssecretaris Sociale Zaken), Emile Roemer (fractieleider SP), Job Cohen (fractieleider PvdA) en Agnes Jongerius (voorzitter FNV). Presentatie: Carrie. Optredens van Spic ‘n Span (swingband), Harry Slinger (van Drukwerk), Sjaak Bral (cabaretier). Daarnaast verhalen van mensen uit de sociale werkvoorziening, chronisch zieken, jonggehandicapten en bijstandsgerechtigden. Houd de website in de gaten voor meer informatie over de gasten.
Verder:
Muziek, gezelligheid, activiteiten voor kinderen, op de foto etc.
Vervoer:
Bij voldoende aanmeldingen wordt busvervoer naar de manifestatie geregeld. Aanmelden kan via het opgaveformulier voor busvervoer. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.
Meer informatie:

maandag 31 oktober 2011

clip van de Bijstandsbond

De Bijstandsbond heeft een clip gemaakt die wordt uitgezonden op AT5, de stadszender van Amsterdam

woensdag 26 oktober 2011

Documentaire makers op zoek naar personages

Andrea Mullerova, 3de-jaars studente regie aan de Filmacademie te Amsterdam zoekt voor haar documentaire 'Verlies van Zekerheid' mensen die door de omstandigheden hun baan zijn kwijtgeraakt.
Bent u de persoon die wij zoeken of kent u iemand die in deze situatie zit en graag zijn/haar verhaal op deze manier kwijt wilt? Neem dan alstublieft contact op d.m.v. onderstaande gegevens. We willen graag uw verhaal vertellen.

Wij zien uw reacties graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Andrea Mullerova
Email: verliesvan@gmail.com
"
Markenplein 1
1011 MV, Amsterdam

dinsdag 18 oktober 2011

Vooraankondiging Manifestatie 17 november

Bij de Meervaart in Osdorp
11.30 uur – 13.30 uur.

Met muziek en ervaringsverhalen van ID en WIW werknemers.

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten, sterk te bezuinigen op de subsidies voor ID en WIW banen. Daardoor dreigt per 1 januari 2012 ontslag voor ruim 1400 ID-ers en WIW-ers. Door deze en andere bezuinigingen op oa het welzijnswerk wordt het voortbestaan van buurthuizen, buurt-theaters, en andere voorzieningen bedreigd.

Op 17 november wordt de Amsterdamse participatiemarkt gehouden om Amsterdammers te wijzen op de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Het komitee ‘Mijn werk is een baan waard’ grijpt deze gelegenheid aan om te protesteren tegen het ontslag van de ID-ers en WIW-ers, wat juist een grote aanslag is juist op de mogelijkheden om in de samenleving te participeren. Deze mensen zijn vaak de bindende en stabiele factor bij allerlei organisaties. Dankzij hen kunnen veel vrijwilligers ook aan de slag.

Mensen wijzen op de mogelijkheden van participatie op een informatiemarkt is het ene gezicht van het gemeentelijk beleid. Het andere gezicht is, dat de mogelijkheden om te participeren juist worden afgebroken.
Tijdens de manifestatie zal theater de Badcuyp de Pantar Award teruggeven, die ze hadden gekregen omdat ze het beste project waren op het gebied van reintegratie. Door het verdwijnen van de Id banen wordt het voortbestaan van het theater bedreigd. Ook dit teruggegeven van de Award is bedoeld om het tegenstrijdige beleid aan de kaak te stellen: het ene moment over je bol aaien en het volgende moment de stekker eruit trekken.

Gemeenteraad, kom terug op het besluit bij de begrotingsbehandeling!

Komitee ‘Mijn werk is een baan waard’.
Voor meer informatie:
facebook

zondag 11 september 2011

De Bijstandsbond presenteert: manifestatie over zelfredzaamheid, verweer en zelforganisatie op 6 november

Persbericht/Vooraankondiging
In samenwerking met Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam, Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam, stichting Aknarij en SP.
De manifestatie wordt gehouden in de Mansveltschool in Amsterdam West. Karel Doormanstraat 125, 1055 VE Amsterdam
De Bijstandsbond heeft het initiatief genomen voor een manifestatie op 6 november met als thema wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen bij Rijk en gemeente voor de minima en wat kunnen minima in deze omstandigheden zelf doen om hun positie te verbeteren. Er zal in de aanloop van de conferentie samenwerking worden gezocht met vele organisaties en belangengroepen. Op de dag zelf zijn er politieke discussies- er zal een Forum zijn met prominente politici- maar in diverse werkgroepdiscussies willen we concrete handvaten aanreiken om een positieverbetering te bewerkstelligen middels individuele en collectieve praktische oplossingen. Bijvoorbeeld door de opzet van een netwerk van (vrijwilligers) spreekuren in de stad. Maar er zullen ook initiatieven worden gepresenteerd om samen in verweer te komen en alternatieven aan te reiken voor de afbraakpolitiek waardoor vooral mensen met een minimuminkomen worden getroffen.
In samenwerking met het Maandblad Uitkerings Gerechtigden (MUG) werken wij aan de uitgave van een overlevingsgids voor minima in deze moeilijke tijden van crisis, bezuinigingen op de collectieve voorzieningen, werkloosheid en verarming.
Voor meer informatie: Bijstandsbond Da Costakade 162 1053 XD Amsterdam 020-6898806 info@bijstandsbond.org www.bijstandsbond.org

Voorlopig programma:
12.30 uur inloop. Er is een informatiemarkt met folders en brochures van/over mensen met een minimuminkomen. 13.00 uur voltallige bijeenkomst met een welkomstwoord, een toelichting op de dag en huishoudelijke mededelingen. Presentatie van het project ‘een overlevingsgids voor de minima’.
13.30 uur. Werkgroep bijeenkomsten over de volgende thema’s
1.· Re-integratieprojecten van de overheid. Wat is er de laatste tijd veranderd, en hoe moet je als werkloze/werkzoekende in concrete situaties handelen?  Hoe kun je je individueel en collectief verweren tegen allerlei zinloze verplichtingen op het gebied van cursussen en trajecten die niet tot een perspectief leiden en hoe kun je als werkzoekende je eigen doelstellingen bereiken.
2.· Werkgroep over juridische bijstand. Doel van deze workshop is , om te kijken of er mogelijkheden zijn voor een netwerk van spreekuren in de stad, gerund door vrijwilligers, wat is er in dat opzicht al, en hoe kunnen we samenwerken en hopelijk uitbreiden. (Bv een pool van vrijwilligers die wel met iemand mee willen gaan naar gesprekken met allerlei instanties waar de betrokkene tegenop ziet)

3.· Werkgroep migranten. Migranten worden door de voorgenomen maatregelen van het kabinet Rutte extra zwaar getroffen. Over de afbrokkelende rechtspositie van burgers en de ontwikkeling van de controlemaatschappij.
4.· Het steuncomité sociale strijd als regionaal samenwerkingsverband in Amsterdam en haar uitgangspunten, doelstellingen en werkwijze bij het organiseren van een brede maatschappelijke coalitie tegen de afbraakpolitiek van het kabinet Rutte en de afbraak van arbeidsvoorwaarden. Hoe kunnen wij elkaar ondersteunen om het gezamenlijk verzet vorm te geven
15.00 uur. Pauze
 15.30 uur. Voltallige discussie met verslagen uit de werkgroepen waarbij we een forum van prominente politici vragen op de resultaten van de werkgroepdiscussies te reageren. Met onder andere wethouder Andrée van Es, Tweede Kamerlid Sadet Karabulut, gemeenteraadslid Maureen van der Pligt en Mohamed Rabbae.
 16.30 uur. Borrel met een hapje en een drankje. De dag wordt omlijst met optredens van muziekgroepen en cabaretiers.
 · De Bijstandsbond ontvangt geen subsidie van de overheid en is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van de bijdragen van derden. De manifestatie in het kader van het project zelfredzaamheid en met name de overlevingsgids voor de minima kosten veel geld. Als u een financiële bijdrage wilt leveren kunt u die storten op giro 4554841 t.n.v. Bijstandsbond Amsterdam o.v.v. ‘eenmalige bijdrage project zelfredzaamheid’.Deelname aan de acties op 19 september in Den Haag

Maandag 19 september organiseren de FNV, de Raad van Kerken, Humanitas en de CG Raad een 'nationaal beraad' in Den Haag. Dit naar aanleiding van Prinsjesdag de volgende dag, waarop de regering zal aangeven hoe zij de afbraak van de sociale samenhang, voorzieningen en de beschaving vorm denkt te geven door het geld weg te halen bij de gewone mensen en verder te sluizen naar de bodemloze putten van de banken, de speculanten en naar de bonussen van de topmanagers. Met top bedoel ik dan hun plaats in de bureaucratische hierarchie en niet hun prestaties.

Eerst zullen bovengenoemde organisaties en misschien vele anderen s' morgens bijeenkomsten houden waar protesten tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet Rutte centraal zullen staan. 's middags om 2 uur is er op het Malieveld een gezamenlijke bijeenkomst, alwaar dan een alternatieve troonrede zal worden voorgelezen. Hoe alternatief die troonrede werkelijk is, is even afwachten. Ik ga alleen naar de bijeenkomst 's middags. Mensen van de Bijstandsbond verzamelen om 11 bij de ingang van het Centraal Station. Misschien heb je zin om mee te gaan.

Piet

vrijdag 1 juli 2011

Overzicht van de nu al voorgenomen bezuinigingen van het kabinet Rutte

Overzicht van de nu al voorgenomen bezuinigingen van het kabinet Rutte in samenwerking met de gemeenten op inkomens en toeslagen, de invoering van lastenverzwaringen en repressieve disciplineringmaatregelen die het inkomen beïnvloeden.

Op dinsdagavond 28 juni heb ik een overzicht gepresenteerd op een discussieavond van Kleur/Color, een project met verschillende discussiebijeenkomsten, muziek, toneelvoorstellingen en een tentoonstelling van het kunstenaarscollectief Moving Arts. Zie website http://www.kleur-color.nl/   De presentatie vond plaats in het Dijktheater aan de Da Costakade in Amsterdam. Het is een overzicht van zoveel mogelijk bezuinigingsmaatregelen van het huidige kabinet Rutte op het gebied van werk en inkomen die ik op een rijtje heb gezet. Het gaat daarbij om besluiten die al genomen zijn en besluiten die op stapel staan.  Het is een voorlopig overzicht van maatregelen, die soms erg ingewikkeld zijn en er kunnen dus hier en daar nog foutjes in zitten. Ik hoop die er op basis van reacties zoveel mogelijk uit te halen. Het is ook een momentopname. Alles wat bekend was op 29 juni. Want er komen iedere dag nieuwe maatregelen bij. Ik hoop het overzicht ook voortdurend aan te vullen.

De motivatie om dit overzicht te maken is, dat bijna niemand een overzicht heeft van wat er allemaal gebeurt op het gebied van bezuinigingen. Veel mensen, die dagelijks toch het nieuws volgen, waren desondanks toch nog geschokt als je alles zo bij elkaar ziet.

Piet van der Lende
Bijstandsbond Amsterdam
pvdlende@dds.nl

woensdag 29 juni 2011

Benefietavonden voor Vedat Ulger op zaterdag 25 juni en zaterdag 2 juli om 20.00 uur in het Dijktheater Da Costakade 160 in Amsterdam

Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

Wij houden deze benefietavonden voor Vedat Ulger. Zijn broer, Hikmet Ulger organiseert de avonden. Hikmet is een medewerker van de Bijstandsbond

Vedat Ulger is een bekende muzikant in Turkije en politiek activist. Hij heeft zes en een half jaar wegens zijn activisme gevangen gezeten. Daar is hij door de politie gemarteld toen hij 18 jaar oud was. Mede daardoor is Vedat ernstig ziek geworden. Een nier transplantatie is noodzakelijk. Turkije kent geen ziektekostenverzekering op collectieve basis. Daarom roepen wij u op om hem te steunen om in de kosten te voorzien. U kunt dit doen door naar het benefietconcert te komen dat wij geven.

Entree slechts 5 euro

Muziek: Nitzan Laster, Cello en Sophie Labandibar, piano op zaterdag 25 juni
Prokoviev sonata in C major op. 119 1e Andante Grave 2e Moderato 3e Allegro, Ma Non Troppo
poezie Henk Kroon
Concertopname van Vedat Ulger

Zaterdag 2 juli is er een programma met Spaanse en Mexicaanse zangers en zangeressen.

donderdag 23 juni 2011

probeersel

De grote Dorus speelt het Friese volkslied by pvdlende

Wij zijn lid geworden van http://soundcloud.com om ook geluidsbestanden te kunnen afspelen op internet. Het is eigenlijk hetzelfde als youtube maar dan alleen voor geluid. Hier een clip van het Friese Volkslied gespeeld door het draaiorgel de Grote Dorus. Het is een eerste experiment, maar er zullen ongetwijfeld meer geluidsclips volgen. Nadeel is wel dat de gratis versie maar 120 uploadminuten heeft.dinsdag 21 juni 2011

Nieuw Wetsontwerp voor de Wet Werk en Bijstand

Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen dat als het wet wordt als uitgangspunt zal gaan dienen voor de samenvoeging van de Wajong, de huidige Wet Werk en Bijstand en de Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) en de Wet Sociale Werk Voorziening (WSW) is voorzover ik kan zien nog steeds niet openbaar. Wel zijn een reeks van belangrijke wijzigingen van de Wet Werk en Bijstand WWB  bij de Tweede kamer aanhangig gemaakt.  Daarbij wordt de Wet WIJ afgeschaft en een toets op het huishoudinkomen ingevoerd. Wanneer dit wet wiordt weet ik niet, het moet nog in de Eerste en Tweede Kamer behandeld worden, en dus kan het op zijn vroegst 1 januari 2012 zijn lijkt mij. De verplichtingen voor uitkeringsgerechtigden op zoek te gaan naar een baan worden aangescherpt oa. De Raad van State vat het wetsontwerp als volgt samen
´De belangrijkste maatregelen zijn het aanscherpen van de regels ten aanzien van jongeren tot 27 jaar die thans in de Wet investeren in jongeren (WIJ) zijn opgenomen, en deze over te hevelen naar de WWB, het afschaffen van de bijstand voor inwonenden, het vervangen van de toets op het inkomen van de partner door een toets op gezinsniveau (huishoudinkomen), het vervallen van de specifieke ontheffing van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met jonge kinderen, de maximering van het gemeentelijke minimabeleid en de introductie van de mogelijkheid om de verplichting op te leggen om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten als tegenprestatie voor bijstandsverlening.´.

Aan dit laatste en ook aan de loondispensatie dus werken onder het minimumloon, wijdt de Raad van State een hele beschouwing in het kader van EVRM en de ILO verdragen, waarbij zij in feite met zoveel woorden zegt dat het wetsvoorstel daarmee in strijd is.

Piet


Het persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken.

Het wetsvoorstel

Advies van de Raad van State

donderdag 9 juni 2011

Acties voor behoud ID banen in HaarlemIn verschillende gemeenten oa in Groningen en Haarlem is het afgelopen half jaar actie gevoerd voor behoud van de voormalige ID-banen. (In en doorstroombanen, de vroegere Melkertbanen) In Groningen zijn 1500 mensen in een demomstratie de straat opgegaan. Hierboven het strijdlied dat gebruikt wordt bij de acties in Haarlem. De acties halen maar mondjesmaat de landelijke publiciteit. Maar de afschaffing van de banen is -naast andere bezuinigingen- een doodklap voor het welzijnswerk in veel gemeenten.dinsdag 7 juni 2011

De Bijstandsbond heeft een nieuwe brochure uitgebracht over het tewerk stellen van gedeeltelijk arbeidsgehandicapten, getiteld 'voor een appel en een ei'

Sinds 1 januari werd de 'Tijdelijke wet pilot loondispensatie' van kracht. Deze wet loopt vooruit op de in te voeren Wet Werken naar Vermogen. In de pilot die nu loopt hebben 32 gemeenten de mogelijkheid, een bijstandsgerechtigde, iemand met een WSW indicatie of jongeren op grond van de Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) bij een reguliere werkgever in het commerciele bedrijfsleven of bij een overheidsinstelling aan het werk te zetten waarbij die werknemer minder dan het Wettelijk Minimumloon krijgt betaald. Mensen waarvan men denkt dat ze voor de pilot in aanmerking komen worden eerst gedurende drie maanden bij een werkgever tewerk gesteld met behoud van uitkering. In deze drie maanden stelt een functionaris van de instantie die namens de gemeente de proef uitvoert samen met de werkgever iemands loonwaarde vast.

Bijvoorbeeld: deze persoon kan voor de werkgever gezien de handicaps van de werknemer 40% van het minimumloon voor de werkgever terugverdienen. De werknemer sluit dan een arbeidscontract met de werkgever, waarbij deze bij een volledige werkweek maar 40% van het minimumloon hoeft te betalen. De gemeente vult dit loon van de werknemer aan tot iets boven het bijstandsminimum. (het bijstandsminimum voor een alleenstaande is 70% van het minimumloon). Dus bij een volledige werkweek komt iemand uit op iets van 80% van het minimumloon. Deze systematiek zal bij de invoering van de nieuwe wet Werken naar Vermogen. (WWNV) worden uitgebreid en van toepassing zijn in alle gemeenten, terwijl de doelgroepen worden uitgebreid.

De brochure is enerzijds een kritiek op de regeling, maar beschrijft anderzijds sec hoe de regeling in elkaar zit. Achtereenvolgens worden behandeld de doelgroepenbepaling, met een uitleg van de criteria die bepalen wanneer men wel en niet tot de doelgroep behoort. En vervolgens wordt ingegaan op de loonwaardebepaling, die plaats vindt aan de hand van verschillende meetsystemen. Tenslotte wordt ingegaan op de berekeningsnethoden voor het vaststellen van de aanvullende uitkering en hoe hoog die moet zijn. De brochure bevat vele tips voor mensen die wellicht tot de doelgroep behoren hoe te handelen wanneer de uitkerende instantie zegt dat bepaald moet worden of men voor de regeling in aanmerking komt. Of als men onder de regeling tewerk is gesteld. Als bijlage vindt men in de brochure het uitvoeringsbesluit van de regeling. De brochure kost 4 euro voor particulieren en kan worden besteld bij de Bijstandsbond.

Overigens zijn we alweer juni 2011, en het loopt nog niet erg hard met het aantal mensen dat op de regeling tewerk is gesteld. De gemeente Oldenzaal heeft zeventien mensen op deze manier aan een baan geholpen. Het doel van de gemeente is om voor het einde van 2012 zeker 30 mensen zo aan een baan te helpen. Het blijkt dat Oldenzaal de gemeente is met het meeste aantal plaatsingen. In de 31 andere gemeenten zijn er dus minder geplaatst, zodat na 6 maanden in het hele land enige honderden mensen op deze manier tewerk zijn gesteld. In Amsterdam zijn het er een stuk of tien.

Piet van der Lende pvdlende@dds.nl 020-6898806 Bijstandsbond Da Costakade 162 1053 LC AmsterdamHet project Kleur-Colour

De Bijstandsbond werkt mee aan het volgende project.  

KLEUR | COLOR. Rijke verhalen, korte voorstellingen, een tentoonstelling en debatten. Bijzondere Amsterdammers met verschillende achtergronden presenteren zichzelf. KLEUR | COLOR ''bespreekt vragen, dilemma's en perspectieven bij sociale uitsluiting en armoede. Het project brengt meer kleur in hoe er naar dit thema en de mensen wordt gekeken en laat de kracht van mensen zien. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons te genieten op  28 juni van 18.00 tot  22.00 uur in het Dijktheater.

Deze avond komt tot stand in  nauwe samenwerking met de Bijstandsbond. De voorzitter van de Bijstandsbond, Piet van de Lende, presenteert zijn pamflet over de nieuwe wet ‘Werken naar Vermogen’ 'en werken onder het minimumloon'. Met als thema Voor een Appel en een EI gaat van der Lende in gesprek met het publiek. Er is ruimte om vragen te stellen over het pamflet en de gevolgen van de wet op uw situatie. Dit gebeurt onder leiding van sociologe Hodan Warsame.

De avond wordt feestelijk afgesloten met een gratis maaltijd. Er is alle tijd en ruimte voor uitwisseling. Tevens kunt u kennis maken met de deelnemers van KLEUR I COLOR. Nadere informatie volgt.

Wilt u lid worden van de Bijstandsbond of meer informatie over hun activiteiten ga dan naar www.bijstandsbond.org of bel 020-6898806

Algemene uitnodiging 

KLEUR | COLOR: rijke verhalen, korte voorstellingen, een tentoonstelling en debatten. Bijzondere Amsterdammers met verschillende achtergronden presenteren zichzelf tijdens KLEUR | COLOR. De deelnemers hebben gedurende de voorbereiding intensief samengewerkt met de kunstenaars van Moving Arts Project.
Wij nodigen u van harte uit om een van de uitvoeringen van KLEUR | COLOR bij te wonen en mee te debatteren over vragen over sociale uitsluiting en armoede. Dit gebeurt samen met professionals uit het veld waaronder Egbert Hermsen (journalist oa KRO, IKON en docent), Dini Glas (projectondersteuner SCIP), Hodan Warsame (sociologe), Joop Lahaise (deelraadslid Centrum en hoofdredacteur MUG), Piet van der Lende (voorzitter Bijstandsbond). Tijdens de verschillende data wordt bij het debat ingegaan op steeds een ander onderwerp. Voor meer informatie, kijk op de website www.kleur-color.nl of klik op de link achter de genoemde datum.
Uitvoeringen (voor het programma kunt u klikken op de link naar de website):

11 juni: premiere Vredeskerk | 19.45 uur | zie => http://www.kleur-color.nl/page4/page12/page12.html
15 juni: Boomsspijker | 13.00 uur | zie => http://www.kleur-color.nl/page4/page13/page13.html
22 juni: tuin Amstelhoven  | 15.00 uur | zie => http://www.kleur-color.nl/page4/page14/page14.html 

speciaal voor professionals, stadsdelen, politici e.a. met onder andere wethouder Roeland Rengelink van stadsdeel Centrum

24 juni: Wereldhuis | conferentie ‘Illegale hulp’ zie => http://www.kleur-color.nl/page4/page15/page15.html
28 juni: Dijktheater | 18.00 uur | zie => http://www.kleur-color.nl/page4/page16/page16.html
KLEUR | COLOR presenteert zich ook op de Daklozendag (8 juni), het Zometfestival PCK (17 juni) en het symposium 'Illegale hulp' in de tuin van Amstelhoven (Wereldhuis/ Diaconie).

Meer informatie kunt u vinden op de website www.kleur-color.nl
U kunt mailen: info@movingartsproject.nl of bellen: 0655-335-465
Wij hopen u graag te zien tijdens een van de uitvoeringen en met hartelijke groet
Diane Elshout, Simon Rowe en Noud Verhave van Moving Arts Project (www.movingartsproject.nl)
en alle deelnemers aan KLEUR | COLOR

Wilt u deze uitnodiging doorsturen naar uw netwerk?   

maandag 6 juni 2011

ledenwerfcampagne Bijstandsbond

De Bijstandsbond is een ledenwerfcampagne begonnen om meer steun te krijgen voor haar activiteiten. De Bond heeft geen subsidie en is voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van de bijdragen van leden en sympathisanten. Tot nu toe lukt het net om het hoofd boven water te houden, maar er is weinig geld om naast het spreekuur akties en bijeenkomsten te organiseren. Onderdeel van de campagne is dat leden van de bond met een informatiestand bij allerlei akties en manifestaties aanwezig zijn.zaterdag 4 juni 2011

Actie voor behoud Persoons Gebonden Budget (PGB)

Per Saldo is boos over de plannen om voor de meeste mensen het pgb af te schaffen. Woensdag vergadert het kabinet of dit besluit definitief wordt. Daarom roepen wij u op om vandaag of morgen uw verhaal te mailen naar de staatssecretaris om te vertellen hoe uw leven eruit zal zien zónder pgb.

U kunt dit doen via het formulier op www.pgb.nl, dat automatisch op het juiste adres terechtkomt. Dit formulier komt ook bij ons binnen zodat wij uw verhalen ook met bijvoorbeeld Tweedekamerleden kunnen delen. Help zo mee om het pgb te behouden!

Wat is er gebeurd? Vandaag kwam het bericht dat het pgb nog slechts voor mensen met een zorgzwaartepakket toegankelijk blijft. Als de ministerraad deze plannen woensdag 1 juni goedkeurt, raken 120.000 mensen met een pgb hun budget volledig kwijt en zijn zij aangewezen op hulp van instellingen. Per Saldo is enorm boos over deze plannen die ook ons overvallen.

Wetende dat wij als budgethouders niet ontkomen aan bezuinigen, hebben we de afgelopen periode constructief meegedacht met het ministerie. Uiteraard met het doel om de mensen die hun leven op touw hebben gezet met het pgb, er zo min mogelijk onder te laten lijden. Volgens ingewijden zijn alternatieve plannen volkomen van tafel geveegd en kunnen, als het laatste nieuws doorgaat, nog slechts 13.000 mensen met een pgb in een zorgzwaartepakket aanspraak maken op een pgb. Dit mag niet gebeuren.

Desastreuze gevolgen Nogmaals, dit maakt ons enorm boos. Het pgb bestaat meer dan 15 jaar en is voor mensen met een beperking, die zelf de regie over hun leven willen behouden onmisbaar. Met het pgb bouwen zij hun leven op, kunnen zij leren, studeren, naar dagbesteding, werken en wonen waar zij zelf willen. Jarenlange ontwikkeling van gewenste en relatief goedkopere zorg dreigt nu volledig te verdwijnen. Gevolg is dat mensen niet meer thuis kunnen blijven wonen, kinderen uit huis moeten worden geplaatst, mensen niet meer naar de zorgboerderij kunnen, mensen hun baan moeten opzeggen, kortom, dat 120.000 mensen, plus hun partners en gezinsleden, een groot stuk van hun leven verliezen.

Voor Per Saldo betekent dit alarmfase rood. Houd www.pgb.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

Megazitting Rechtbank Amsterdam op dinsdag 7 juni over regeling voor chronisch zieken en gehandicapten in Amsterdam

Persbericht Bijstandsbond
03-06-2011

Aanstaande dinsdag dienen 27 zaken voor de rechtbank Amsterdam over de chronisch zieken regeling van de gemeente Amsterdam. Vorig jaar heeft de gemeente Amsterdam een nieuwe regeling ingevoerd voor bijzondere bijstand aan chronisch zieken en gehandicapten in Amsterdam. Daarbij werd bij veel mensen de bijzondere bijstand soms met honderden euro’s per maand teruggebracht. De rechtbank heeft op 28 juli 2010 uitgesproken, dat deze nieuwe regeling niet deugt en in strijd is met de wet. Het beleid van de wethouder werd dus afgeschoten. Ook de landelijke voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten worden in het kader van de bezuinigingen steeds meer uitgekleed. Zo zijn er plannen voor een grote groep het Persoonsgebonden Budget (PGB) af te schaffen. Maar het beleid van de gemeente Amsterdam is nu wederom onderwerp van discussie voor de rechter. De gemeente heeft in feite de uitspraak van de rechter van 2010 naast zich neergelegd. De mensen die de rechtszaak hadden aangespannen en hadden gewonnen kregen in oktober 2010 een brief, waaruit bleek dat ze alsnog onder de nieuwe regeling zouden worden gebracht, alsof er geen uitspraak van de rechter was geweest. Daartegen hebben verschillende mensen bezwaar aangetekend en enkelen van hen, waarbij gezegd werd: we gaan naar de daadwerkelijke kosten kijken, zijn in beroep gegaan. In werkelijkheid kijkt de gemeente nl niet naar de daadwerkelijke kosten maar volgt ze voor een vergoeding de standaardnormen van de belastingen voor belastingaftrek, zoals bij dieetkosten en maaltijdvergoeding.
In de nieuwe regeling zijn er modules voor bepaalde onkosten vanwege chronische ziekte of handicap. Je kunt maximaal 20 euro per module krijgen en het aantal modules is 8.
De rechtbank Amsterdam heeft afgelopen woensdag een kritische fax gestuurd aan de gemeente, met allemaal vragen, onder andere waar dat bedrag van maximaal 20 euro per module op gebaseerd is en hoe de gemeente aan dat bedrag komt. Aan het eind van de fax deelt de rechtbank mee, dat er nog veel meer vragen zijn, die op de zitting aan de orde zullen komen.

Voor meer informatie:
Piet van der Lende 020-6898806 info@bijstandsbond.org
Mark van Hoof 0647816228 info@vhmadvocaten.nl

03-06-2011

woensdag 1 juni 2011

8 juni aanstaande: grootse actie tegen het bestuursakkoord bij het VNG-congres Er gaat minstens 1 bus uit Amsterdam bij voldoende deelname. Meegaan met de bus is gratis.

Update. De gratis bus van FNV Bondgenoten gaat niet. Mensen rijden gedeeltelijk met eigen vervoer. 11 mensen kunnen met de bussen van de ABVA/Kabo mee.

01-06-2011
Volgende week vindt in Ulft het VNG-congres plaats. Tijdens het congres zal ook gestemd worden over het bestuursakkoord. Dit bestuursakkoord is een overeenkomst tussen de regering en de gemeenten waarbij de gemeenten beloven dat ze de bezuinigingen van de regering op de bijstand, de WSW en de Wajong loyaal zullen uitvoeren en dat ze ook andere bezuinigingen zullen accepteren, oa in ruil voor meer decentrale bevoegdheden. Veel gemeenteraden hebben al in meerderheid besloten dat hun gemeente op het congres van de VNG tegen dit akkoord moet stemmen.
In de tweede plaats zijn de onderhandelingen over de nieuwe CAO voor de WSW vastgelopen. De vakbonden gaan op deze dag actie voeren om hun eisen voor de nieuwe CAO kracht bij te zetten. Er zullen stakingen in de WSW zijn en sommige WSW bedrijven geven de werknemers een vrije dag om naar Ulft te gaan.
Vanuit Amsterdam rijdt er minstens een bus bij voldoende deelname. Leden en sympathisanten van de Bijstandsbond kunnen met deze bus mee. In de bus kunnen ongeveer 30 personen. Vertrektijd en opstapplaats worden nog bekend gemaakt. Mensen kunnen zich bij ondergetekende opgeven. Meereizen is gratis.
De FNV roept de gemeenten op om tegen dit omstreden bestuursakkoord te stemmen, omdat de maatregelen vergaande gevolgen zullen hebben voor grote groepen burgers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals Wajongers, WSW’ers en bijstandsgerechtigden. In dit kader zijn grootschalige acties gepland op woensdag 8 juni, de dag waarop gestemd zal gaan worden. In de ochtend zal er een eerste snelle actie plaatsvinden tussen 09:00 uur en 10:00 uur. Daarna zal vanaf 12:00 uur in groter verband actie worden gevoerd om tegen het bestuursakkoord te stemmen. Daarbij worden duizenden actievoerders verwacht.
FNV heeft moeite met het bestuursakkoord, onder meer omdat het onderdeel over de sociale werkvoorzieningen in het akkoord verre van sociaal is. FNV federatiebestuurder Leo Hartveld stelt: “Het rijk stoot taken af naar de gemeenten. Die moeten een groot aantal taken gaan uitvoeren zonder dat de rijksoverheid de portemonnee trekt. Daardoor komen veel mensen die moeite hebben om aan de slag te komen, achter de geraniums terecht.” Kom daarom ook op 8 juni in actie voor de SW!

Heb je vragen over de actie op 8 juni in Ulft? - bel de actielijn van de ABVA/KABO: 079 –353 61 40 - mail naar:wsw@abvakabo.nl - kijk op www.abvakabofnv.nl/actiesw

dinsdag 17 mei 2011

Klientenraad Utrecht zegt nee tegen bezuinigingen

KOM OP!
protesteer mee op het Stadhuisplein IN UTRECHT
Kom op 28 mei van 13.00 tot 15.00 uur

WANT:
·            De regering wil de bijstandsuitkering met € 2000 per jaar verlagen.
·            Werkloze jongeren die thuis wonen geen uitkering meer geven.
·            De gemeenten moeten opdraaien voor 2 miljard euro bezuinigingen!

De regering wil met de gemeenten allerlei dwingende afspraken maken.
Deze afspraken hebben grote gevolgen voor de aanpak van werkloosheid.
Het kabinet wil ook bezuinigen op het bestrijden van armoede, werk voor arbeidsgehandicapten en zorg voor verstandelijke gehandicapten.
Ook mensen met een psychiatrische aandoening en dementerende ouderen krijgen te maken met bezuinigingen.
Het kabinet wil veel taken overdragen aan de gemeenten.
De gemeenten krijgen daarvoor wel veel minder geld.

Het beleid van dit kabinet heeft ook voor jou grote gevolgen:

·  Je uitkering gaat elk jaar omlaag.
·  Jongeren krijgen geen uitkering meer omdat ze thuis wonen
·  Jonge mensen met een handicap krijgen geen of een lagere Wajong-uitkering
·  Er is minder geld om werklozen te helpen werk te vinden
·  70.000 Banen in de sociale werkvoorziening verdwijnen
·  Er komt minder geld voor het bestrijden van armoede
·  Er komt minder geld voor dagopvang van verstandelijke gehandicapten, psychiatrische patiënten en dementerende ouderen

Dat mag jij niet zomaar laten gebeuren.
Laat daarom je stem horen tegen dit kabinetsbeleid.
De Kliëntenraad rekent op jouw komst.
Samen staan we sterk.
Neem je muziekinstrument mee.
(Wil je een stand in nemen, een spreker sturen of een muzikale bijdrage leveren?
Neem dan contact met ons op 030-2328831)

maandag 9 mei 2011

OPROEP ACTIE TEGEN BEZUINIGINGEN BIJSTAND/WAJONG/WSW OP 9 MEI IN HAARLEM VOOR STADHUIS

Op 9 mei a.s. voeren we actie tegen de verslechteringen op de bijstand, wajong en WSW. Dat doen we bij het stadhuis in Haarlem. De VNG houdt hier dan één van haar voorlichtingsbijeenkomsten over het principe akkoord dat zij heeft afgesloten met de VNG voor de gemeenten. Die moeten nog instemmen met het akkoord. Dit akkoord geeft ruim baan voor de invoeren van de verslechteringen die het kabinet voorstaat. Daarom roepen we zoveel mogelijk mensen op om hiernaar toe te komen om mee actie te voeren. Om zo óók de stem van uitkeringsgerechtigden en ouderen te laten horen. We staan hier met borden, flyers erc. Op die manier proberen we binnenkomende raadsleden, wethouders etc. van onze standpunten op de hoogte te stellen: zoals een fatsoenlijke uitkering om van te kunnen leven en gewoon goed werk in plaats van werken met behoud van uitkering.

We verzamelen om 18.30 uur bij het poortje aan de linkerkant van het stadhuis. De actie zelf begint om 18.45 uur Tot de actie wordt ondermeer opgeroepen door de FNV en de Bijstandsbond

Waar?

Stadhuis Grote Markt 2, 2011 Haarlem Poortje aan de linkerkant van het stadhuis telefoon 023 5115115

Routebeschrijving vanaf station Haarlem

Het Stadhuis ligt op ongeveer 10 minuten loopafstand vanaf station Haarlem.
* Vanuit de vooringang van het station naar rechts, langs het busstation, de Kruisweg (wordt verderop Kruisstraat) helemaal uitlopen * Bij de HEMA verder rechtdoor de Barteljorisstraat in, aan het eind is de Grote Markt * Het Stadhuis ligt aan de rechterkant. De ingang is via het poortje aan de linkerkant van het Stadhuis.


vrijdag 6 mei 2011

Enkele overwegingen over aardbeien, werklozen en het programma Rondom Tien

Morgenavond (zaterdagavond) schijnt het discussieprogramma Rondom Tien te gaan over het inzetten van werklozen om aardbeien te plukken. (Zie bericht hier beneden). We werden pas donderdag (dus gisteren) ingelicht en de uitzending is zaterdag dus eigenlijk te kort dag om iets van een actie te organiseren, want dat had wel gekund, het wordt gehouden in Felix Merites in Amsterdam en begint om 21.00 uur. Maar je kunt je mening op een forum achterlaten, misschien moeten we dat maar doen of ga erheen als toeschouwer. De omstandigheid dat het te kort dag was om dingen voor te bereiden en de overwegingen die ik hieronder zal geven hebben ertoe geleid, dat Ik heb geweigerd als spreker op te treden. Het thema van het programma is daarbij of wel of niet Roemenen en Bulgaren een werkvergunning mogen krijgen om de aardbeien te plukken omdat de werkgevers in de land en tuinbouw zeggen dat de 'Nederlandse' "werklozen" niet willen. Dit naar aanleiding van de maatregel van minister Kamp dat de vergunningen niet verstrekt mogen worden en 'Nederlandse' "werklozen" door het UWV ingezet moeten worden. Ook is de wederkerigheid, dwz of uitkeringsgerechtigden niet per definitie iets terug moeten doen is onderwerp van de discussie.

media

De media zijn uitgebreid op de maatregelen van Kamp gedoken. Daarbij wordt iedere kleine aanleiding aangegrepen om er weer een groot artikel over te schrijven. Toen een VVD raadslid in Amsterdam op twitter 1 korte zin in zijn box zette dat Amsterdamse werklozen moesten worden ingezet in het Westland, stond er meteen een groot artikel op de voorpagina van Het Parool. Als de Bijstandsbond een goed persbericht met concrete informatie en andere argumenten verstuurd met wat andere standpunten verschijnt er nooit een artikel op de voorpagina van Het Parool, om de verhoudingen nog eens duidelijk te maken. Het is geen 'nieuws'. Op verschillende momenten heb ik het persbeleid van de Bijstandsbond duidelijk gemaakt, oa in in een interview met Doorbraak.Ons uitgangspunt is, dat de reguliere vaak zogenaamd objectieve media ook kansen bieden om ons standpunt naar voren te brengen en dat er veel te weinig weer woord komt van 'links'. (uitkeringsgerechtigden) organisaties en individuen en sociale bewegingen voorzover die bestaan houden zich stil en reageren niet. Wij proberen dat zo nu en dan wel te doen. Maar dat betekent niet dat je maar met iedere hype mee moet gaan en als een kip zonder kop overal op moet reageren.

dorpsgek

In de huidige situatie waarin er in de media weinig mensen zijn die weerwerk leveren moeten we niet in de rol verzeilen van de sociaal geisoleerde dorpsgek die onder hilarisch gelach van de overgrote meerderheid van zogenaamd normale mensen ook als irreeel en warrig beschouwde argumenten naar voren mag brengen. Er zijn heel wat rechtse media, hebben wij ervaren die er specifiek op uit zijn ons in deze positie te manouvreren, en zo te bestrijden in het kader van het 'onderklasse bashen', want het gaat om beeldvorming, niet om argumenten. Uiteindelijk moet je ook je eigen agenda blijven bepalen en misschien meer gebruik maken van de eigen media in bepaalde situaties. Zoals bij de discussie die ik hierboven genoemd heb. Die probleemstelling leent zich niet voor reacties in quotes van enkele seconden of minuten, of- wat ook veel gebeurt- dat je een half uur tegen een journalist aan het woord bent, hij of zij vraagt je het hemd van het lijf, en dat je standpunt dan in twee zinnen in het artikel terechtkomt, waarbij ook de VVD-ers die lekker bij de meerderheid van de bevolking liggende oneliners kunnen debiteren met hun propaganda naar voren komen. Daarom hebben wij interviews met Powned, Radio TV Noord-Holland en Rondom Tien over bovenstaande hype geweigerd. Ik heb hen omstandig uitgelegd waarom..

defensieve positie

Kort door de bocht gezegd: ik ben het zat vanuit een defensieve positie steeds mezelf en anderen te moeten verdedigen volgens hype agenda's die door journalisten en VVD en PVV politici worden opgesteld en waar ik geen invloed op heb. Het gaat daarbij in het geheel niet om argumenten en om op basis daarvan vooruit te komen, maar om propaganda die tot doel heeft het onderbuikgevoel van de achterban verder te cultiveren en stemmen te winnen over de rug van de onderklasse. Vandaar dat bovenstaande discussie al 20 jaar periodiek gevoerd wordt en al 20 jaar dezelfde oppervlakkige argumenten zijn uitgewisseld, in korte quotes van enkele seconden of hooguit enkele minuten, voorzover er van uitwisseling sprake was, en zonder dat dit enig resultaat heeft opgeleverd. In december ging het over sneeuwschuiven van werklozen, en dan gaat het weer over asperges lukken, en dan gaat het weer over een ander tijdelijk klusje dat er eerst door betaalde krachten met overigens leuk werk bij werd gedaan (het hoort er ook bij), maar die betaalde krachten, bijvoorbeeld van de huishoudelijke dienst bij bejaardentehuizen, zijn wegbezuinigd. Vandaar dat wij de dwanggarbeid aan de orde stellen in onze termen, agenda's en momenten, en dat wil niet zeggen dat wij de pers nooit te woord willen staan maar dat het soms in ons beleid past.

objectieve journalistiek

Verder heb ik duidelijk gemaakt dat de zogenaamde objectieve journalistiek, waarbij de journalist de neutrale toeschouwer blijft en voor en tegenstanders keurig na elkaar aan het woord laat- hoor en wederhoor- bij de huidige zich polariserende politieke en sociale verhoudingen in Nederland en het bashen van de (allochtone) onderklasse een averechts effect heeft en de tegenstellingen alleen maar bestendigt en de PVV stemmer alleen maar sterkt in zijn mening, en dat het dus een verouderd journalistiek concept is, ook al omdat via facebook, twitter, google en andere internetmogelijkheden de mensen allang op de hoogte zijn van de nieuwsfeiten waarbij ze zelf het in hun ogen subjectieve kaf van het in hun ogen objectieve koren scheiden naar aanleiding van de vele berichten die verschijnen en dat weinigen nog behoefte hebben aan de kranten en de televisie 's die avonds het nog eens gaan nakouwen. Dus ook in dat opzicht is het concept verouderd.

Nadere gegevens uitzending

Maar ik ga niet voor anderen bepalen wat ze ermee doen. Dus hieronder de nadere gegevens van de uitzending, waarbij inderdaad wat mij betreft de probleemstelling in de tekst hoogst suggestief in elkaar is gezet met een als prikkelend en aandacht trekkend bedoelde analyse, een journalistiek concept dat objectiviteit claimt maar door de wetten van de journalistiek (het moet nieuws zijn, hoewel niemand weet wat dat is, het moet een beetje sensationeel en aandachttrekkend zijn, etc.) waarbij werklozen in feite worden aangevallen en zich moeten verdedigen (oh nee, wil je er niets tegenover stellen, tegenover die uitkering? Zo zo) die averechts werkt en werkelijke oplossingen buiten beeld brengt. Voor wat hoort wat, daar ben jij toch ook voor? Nou, dan zijn we het eens. Want het kan vriezen en het kan dooien.

Piet van der Lende

Hier kun je de discussie volgen of meedoen. Reacties kunt u geven bij het programma rondom tiendonderdag 5 mei 2011

FNV Lokaal Den Haag: “Vrijwilligerswerk met sanctie afdwingen, is dwangarbeid”

02-05-2011

De Haagse wethouder Klein (CDA) wil een strafkorting op de uitkeringen. Wie in de bijstand zit en straks weigert vrijwilligerswerk te doen, wordt als het aan de wethouder ligt flink hard aangepakt. Dit is de persoonlijke mening van de wethouder en hij zal dit verder nog met zijn Haagse collega’s van Burgemeester en Wethouders (B&W) bespreken.

FNV Lokaal Den Haag vindt dat bij elke vorm van productieve arbeid een reguliere arbeidsverhouding hoort met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een degelijke rechtspositie, óók als het deeltijdarbeid betreft.

FNV Lokaal plaatst dan ook grote vraagtekens bij het ‘voor wat, hoort wat’-principe. Ray de Vries van FNV Lokaal Den Haag stelt: “Een dergelijke verplichting tot werken naast je uitkering is asociaal en onbehoorlijk. Vrijwilligerswerk met een sanctie afdwingen, noem ik dwangarbeid.”

donderdag 28 april 2011

Verstrekken van informatie aan de werkzoekende over het traject en de voorafgaande cursus die hij/zij verplicht moet gaan volgen

Regelmatig komt op het spreekuur van de Bijstandsbond iemand met de klacht, dat hij door de klantmanager is verwezen naar een traject, en dat de betrokkene te verstaan werd gegeven dat hij verplicht is hier naartoe te gaan. Op vragen over de inhoud van het traject wordt dan geen antwoord gegeven, vaak omdat de klantmanager het ook niet weet omdat het traject wordt uitgevoerd door derden. Wanneer men na verwijzing een gesprek krijgt dat als een soort intakegesprek functioneert voor het volgen van het traject is de informatie vaak ook heel summier. Of u hier maar even wilt tekenen. De Centrale Raad van Beroep heeft nu in een situatie, die veel lijkt op voorgaande beschrijving een uitspraak gedaan. Een waarschuwing is daarbij wel op zijn plaats. Het betreft natuurlijk altijd individuele specifieke situaties, waaruit vaak moeilijk algemene richtlijnen uit af te leiden zijn. Denk dus niet zomaar: o, ik heb onvoldoende informatie naar mijn mening, ik ga niet naar een training.

De uitspraak luidt in het kort als volgt.

Het college bepaalt welke voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan een belanghebbende wordt aangeboden. Op grond van artikel 9 lid 1 onderdeel b WWB is belanghebbende in beginsel verplicht om van deze aangeboden voorziening gebruik te maken.

Een belanghebbende kan niet worden verweten niet aan een training in het kader van een werkervaringsplaats te hebben deelgenomen als voorafgaand aan de training die is bedoeld als voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden, ondanks daartoe strekkend verzoek van de belanghebbende, onvoldoende duidelijkheid is verschaft over de te verrichten werkzaamheden.

CRvB 28-02-2011, nr. 08/6846 WWB, LJN: BP8160

De betrokkene was door de gemeente aangemeld voor een werkervaringsplaats bij het zogenoemde Teli-project, een initiatief van tien gemeenten in de provincie Drenthe (waaronder de gemeente Midden-Drenthe) om huishoudens met lage inkomens te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Hiertoe worden huishoudens aangeschreven om pakketten te bestellen met energiebesparende producten. De pakketten worden na een telefonische afspraak door een adviseur thuisbezorgd, waarbij tevens advies wordt gegeven. Werkzoekenden - waaronder de betrokkene - zouden, na een technische opleiding en een sociale vaardigheidstraining, bij dit project worden ingezet als administratief (loket)medewerker, als adviseur of in een gecombineerde functie.

In het kader van het Teli-project heeft betrokkene op 11 oktober 2007 een kennismakingsbijeenkomst bijgewoond. Zij is vervolgens uitgenodigd voor een training op 30 november 2007. Bij die gelegenheid is zij niet verschenen. De projectleider heeft daarover met haar telefonisch contact gehad, waarbij ook de aard van de werkzaamheden aan de orde is geweest. Daarna is zij uitgenodigd voor een training op 7 december 2007. Ook op die training is zij niet verschenen. Op 2 januari 2008 heeft zij met haar consulente van de afdeling Werk van de gemeente Midden-Drenthe (hierna: consulente) gesproken over haar arbeidsverplichtingen. Daarbij is de weigering om op 7 december 2007 op de training aanwezig te zijn ook aan de orde geweest. Bij besluit van 16 januari 2008 heeft het College de bijstand over de maand januari 2008 met 50% verlaagd op de grond dat zij op 7 december 2007 niet is verschenen op de training voor het Teli-project, zodat zij niet voldoende gebruik heeft gemaakt van een door het College aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling. De betrokkene is van mening dat haar niet kan worden verweten dat zij niet heeft deelgenomen aan deze training, waartoe zij - samengevat - heeft aangevoerd dat haar voorafgaand aan de training niet duidelijk was geworden welke werkzaamheden nu precies van haar werden verwacht, waarbij met name haar vrees (wegens eerdere negatieve ervaringen) dat sprake zou zijn van colportageachtige activiteiten niet kon worden weggenomen. Bovendien had zij van haar consulente begrepen dat zij slechts bij de administratieve onderdelen van het project zou worden ingezet.

De Centrale Raad is van oordeel dat betrokkene op goede gronden vooraf meer duidelijkheid heeft verlangd over de door haar te verrichten werkzaamheden, in het bijzonder die van adviseur. Van de projectleiding mocht worden verwacht dat die duidelijkheid al was gegeven voorafgaand aan de training. Deze training was immers bedoeld als voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden. Wat daarvan verder zij, ter zitting van de Raad heeft de vertegenwoordiger van het College niet kunnen bevestigen dat die duidelijkheid ook nog bij de start van de training op 7 december 2007 had kunnen worden verkregen. De Raad is van oordeel dat betrokkene niet kan worden verweten dat zij niet aan de training van 7 december 2007 heeft deelgenomen.

Piet
p
vrijdag 22 april 2011

De loondispensatie en het bestuursakkoord over de samenvoeging van Wajong, bijstand en Sociale werkvoorziening.

Gisteren werd bekend gemaakt dat de lagere overheden een akkoord bereikt hebben met de regering over de uitvoering van structurele bezuinigingen van in totaal 1,8 miljard per jaar, waarvan tijdens deze regeerperiode 825 miljoen gerealiseerd moet worden. Onderdeel van het plan is de uitvoering van de samenvoeging van Wajong, bijstand en sociale werkvoorziening. Deze samenvoeging moet een aanzienlijk deel van de bezuinigingen opleveren. Over hoe de nieuwe regeling, die Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) wordt genoemd, eruit komt te zien wordt in het akkoord weinig gezegd. Men merkt slechts op dat de polisvoorwaarden (toetredingsvoorwaarden en andere om in aanmerking te komen voor de regeling) een kwestie van het Rijk is, waarin de gemeenten, provincies en waterschappen geen zeggenschap hebben. Wel worden uitgangspunten geformuleerd voor de uitvoering van de nieuwe wet door de gemeenten. Nu al loopt er in 32 gemeenten een proef met de zogenaamde loondispensatie, tewerkstellen van werklozen met een arbeidshandicap waarbij de werkgever minder dan het minimumloon mag uitbetalen en de gemeente dit vanuit de bijstand aanvult tot iets boven het bijstandsminimum. De doelgroep in deze pilot is beperkt: mensen moeten een duurzame arbeidshandicap hebben, binnen bepaalde grenzen wat betreft de mogelijke arbeidsproductiviteit. Iemand die tijdelijk arbeidsongeschikt is, of een loonwaarde heeft boven de 80% van het minimumloon komt niet voor de proef in aanmerking. In de eerste plaats is in het bestuursakkoord afgesproken dat de loondispensatie (werken beneden het minimumloon voor werklozen met een arbeidshandicap) integraal onderdeel zal uitmaken van de nieuwe WWNV, waarbij de doelgroep wordt uitgebreid. Werklozen met een arbeidshandicap die tot 100% van het minimumloon voor hun werkgever kunnen terugverdienen komen in aanmerking. In de tweede plaats is een herstructureringsfonds afgesproken van 450 miljoen. De gemeenten moeten de bezuinigingen die het Rijk oplegt doorvoeren in de WSW, bijstand en vooral de korting op de re-integratiegelden betekent, dat de gemeenten moeten omschakelen naar minder voorzieningen en begeleiding. Als algemene lijn in het akkoord hebben regering en gemeenten afgesproken, dat de gemeenten aanzienlijke beleidsvrijheid krijgen bij de uitvoering van de nieuwe WWNV.

Grondslag van het akkoord.

Over de onderhandelingen werd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) af en toe wat naar buiten gebracht. Daarbij werd duidelijk, dat vooral de bezuinigingen op de WSW een groot struikelblok waren, maar ook gaven de gemeenten aan, andere bezuinigingen moeilijk te kunnen doorvoeren zonder een kaalslag in allerlei voorzieningen en begeleiding. Over dit punt is lang onderhandeld. De gemeenten voelden zich voor het blok geplaatst om iets uit te moeten voeren wat onuitvoerbaar was. Hoe is men eruit gekomen? Hiervoor moeten we de nieuwe loondispensatie en het 'herstructureringsfonds" erbij betrekken. De doelgroep van de loondispensatie is aanzienlijk uitgebreid, hoewel in sommige publicaties wordt aangegeven, dat de regering eigenlijk tegen uitbreiding van die doelgroep was. Maar de gemeenten hebben er in de onderhandelingen sterk op aangedrongen. Waarom? In feite komen op basis van de afspraken ook mensen, die gezond zijn van lijf en leden voor de tewerkstelling met behulp van ontduiking van het minimumloon in aanmerking. De gemeenten kunnen deze mensen, die beneden het minimumloon krijgen uitbetaald, inzetten voor belangrijke taken, die niet wegbezuinigd kunnen worden of waarvan men wil dat ze blijven bestaan. De ambtenaren die deze taken nu verrichten kunnen ‘afvloeien'. Dit plaatst ook het 'herstructureringsfonds' dat in de langdurige staart van de onderhandelingen op tafel kwam, in een bepaald daglicht. Gemeenten kunnen hieruit het afvloeien van reguliere ambtenaren en de opleiding van de nieuwe arbeidskrachten tijdelijk financieren. Op deze wijze kunnen gemeenten nog aanzienlijke bezuinigingen doorvoeren, in overeenstemming met de eisen van de regering, en toch voorzieningen in stand houden en zelfs geld overhouden voor groepen met een wat grotere arbeidshandicap, waarbij het relatief duur is om ze in te zetten. Anders gezegd: de gemeenten denken grote besparingen te kunnen realiseren door op grote schaal reguliere arbeidskrachten (ambtenaren met een normaal salaris) te vervangen door werklozen met een hoge arbeidsproductiviteit, die een loon krijgen beneden met wettelijk minimum, aangevuld met een toeslag uit de nieuwe WWNV. De besparingen kunnen groot zijn. Nu nog moet de gemeente en 1 ambtenaar betalen, en 1 bijstandsgerechtigde, die gezond is en niet aan de bak komt. In het nieuwe systeem hoeft alleen loon beneden het wettelijk minimum aan 1 persoon betaald te worden met een toeslag uit de WWNV. Bovendien krijgen de gemeenten een grote beleidsvrijheid. Dit maakt het mogelijk geld 'uit de markt' te halen. Nu al worden in de WSW mensen met een grote arbeidshandicap vervangen door mensen, die in feite langdurig werklozen zijn, maar die nog wel een behoorlijke arbeidsproductiviteit hebben. Op die manier kunnen producten en diensten worden geleverd die gewoon in de markt gezet worden en daar verdient de gemeente geld mee.

Reacties op het akkoord

Gisteren kwam een stroom van reacties los op het akkoord. Groen Links riep op het eerste gezicht heel flink dat de gemeenten het nieuwe akkoord moeten boycotten. Bij lezing van de reactie en van de Partij van de Arbeid blijkt echter, dat de partijen met zoveel woorden akkoord gaan met de systematiek van de loondispensatie. Er moet alleen minder bezuinigd worden. De partijen voeren daarbij als argument aan, dat er geen geld zal zijn om mensen op grote schaal te blijven begeleiden in allerlei werkprojecten en daarmee worden die mensen in de steek gelaten. Maar zoals we hierboven zagen, kunnen de gemeenten grote besparingen doorvoeren. Het is dan ook de vraag of er geen geld zal zijn om een geavanceerd disciplineringsysteem voor werklozen en werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt op te tuigen. (werken beneden het minimumloon met een bijstandachtige aanvulling waar je tot in lengte van dagen op bent aangewezen en waarbij dit bijstandsregiem allerlei disciplinaire voorwaarden kent die de mensen rechteloos maken). De systematiek en de denkrichting van het bovengeschetste akkoord liggen vast, daar zijn vrijwel alle politieke partijen het eens. Alleen zal er nog gesteggeld worden over de mate waarin en de schaal waarop dit systeem wordt ingevoerd. De oppositie wil wat meer geld om ook mensen met een wat grotere arbeidshandicap te kunnen blijven 'activeren' en wil op minder grote schaal ambtenaren vervangen door nieuwe arbeidskrachten. Onderhandelingen daarover zullen ook gevoerd moeten worden met de vakbonden, want het is de vraag of de ambtenaren zich op grote schaal naar de slachtbank laten voeren. Wellicht dat bij de discussies die nu komen een zekere uitbreiding van het tijdelijke 'herstructureringsfonds' zal worden gerealiseerd, zodat er een beperkte (financiële) ruimte ontstaat voor de gemeenten om met de vakbonden te onderhandelen over de gevolgen van het bestuursakkoord voor oude en nieuwe arbeidskrachten. Deze onderhandelingen zullen echter pas op gang komen als de politieke besluitvorming over dit bestuursakkoord is afgerond en de gemeenten beginnen met de uitvoering ervan, waarbij ze kunnen zeggen dat ze met de rug tegen de (financiële) muur staan.

Piet van der Lende

maandag 18 april 2011

Huurders bedonnerd

vvvGa naar de website van Huurders Bedonnerd! Hier zult u informatie gaan vinden over acties tegen het voorstel van minister Donner om de maximale huren tot € 120 euro op te gaan trekken. http://huurdersbedonnerd.nl/index.html

De voorbereidingen voor deze actie lopen nog dus houdt u de website en het nieuws in de gaten. Zodra er meer bekend wordt over de inhoud van de plannen van Donner zal deze actie starten.

De Huurdersvereniging Amsterdam heeft reeds een persbericht uitgebracht
vrijdag 15 april 2011

Duizenden ontslagen voor ID-ers en de positie van mensen in de bijstand

Het landelijk beeld: duizenden ontslagen dreigen of zijn al gerealiseerd voor mensen met een ID-baan. De positie van bijstandsgerechtigden is wisselgeld in de onderhandelingen over samenvoeging van regelingen.
De gemeenten worden dit jaar drastisch gekort op hun re-integratiebudgetten door het bezuinigingsbeleid van de nieuwe regering. Een reeks van gemeenten heeft daarom besloten het aantal arbeidsplaatsen in de wsw en vooral het aantal mensen met een Instroom-Doorstroom baan drastisch te verminderen. Deze laatste banen zijn ontstaan toen het Rijk alweer een aantal jaren geleden de regeling van de ID-banen- de Melkertbanen afschafte. In veel gemeenten deden deze ID-ers onmisbaar werk, als schoolconciërge, in de wijkopbouw en in vele andere functies. Gemeenten besloten daarom –zij het in beperkte mate- deze ID-banen te blijven financieren uit de re-integratiebudgetten. (Het W-deel van de Wet Werk en Bijstand).

De huidige vermindering van het aantal ID-banen in veel gemeenten en in sommige gemeenten de gehele afschaffing ervan betekenen landelijk gezien opnieuw werkloosheid voor duizenden die tot nu toe zeer nuttig werk deden. Het is een van de eerste vele gevolgen van het afbraakbeleid van deze regering, die zich langzaam maar zeker beginnen af te tekenen. Maar om hoeveel banen het gaat daar heeft landelijk gezien niemand een overzicht van; de gemeenten voeren het beleid uit, en de discussie over de ID-banen en de bezuinigingen op de WSW blijven dan ook meestal op lokaal niveau steken. Een globale inventarisatie die met enig googlen wel te vinden is levert op, dat vanaf oktober vorig jaar tot nu toe actie gevoerd werd in Nijmegen, Groningen, Haarlem, Rotterdam, Leiden, Apeldoorn en verschillende andere gemeenten.

Discussies over de bezuinigingen op ID-ers in gemeenteraden kun je nog veel meer vinden, oa in Tilburg. Als je het aantal banen optelt dat op de tocht komt te staan heb je het over duizenden. Er zijn verschillende demonstraties en stakingen geweest. Wat mij daarbij opvalt is, dat al vanaf oktober vorig jaar overal in den lande actie gevoerd wordt door ID-ers, maar dat van een landelijke coördinatie in het geheel geen sprake is. De duizenden ontslagen in deze groep dringen dan ook nauwelijks door in de landelijke pers en een meer algemene-nationale- discussie over het nut van ID-banen komt niet van de grond. De actievoerders richten zich uitsluitend op het lokale niveau, en proberen door onderhandelingen met de gemeente te redden wat er te redden valt.

Een van de redenen voor het gebrek aan coördinatie van acties op landelijk niveau is het beleid en de positie van grote landelijke organisaties die voor de ID-ers kunnen opkomen, zoals de linkse politieke partijen en de ABVA/KABO. Enerzijds voeren de linkse politieke partijen oppositie tegen de bezuinigingen van het kabinet. Anderzijds zitten zij op lokaal niveau in het bestuur en zijn de plaatselijke partijbestuurders gedwongen de rigoureuze bezuinigingen van het kabinet door te voeren en de definitieve volledige afbouw van de ID-banen te regelen. Wat daarbij ook een rol speelt, is het steekspel dat op dit moment plaatsvindt over de door de regering aangekondigde samenvoeging van de Wet Werk en Bijstand, (WWB) de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Arbeidsongeschiktheid Jong Gehandicapten. (Wajong).

Over deze samenvoeging en de door de regering al in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen zijn op allerlei niveaus onderhandelingen gaande. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt onderhandeld over een bestuursakkoord en de vakbonden lobbyen in de wandelgangen voor een zo gunstig mogelijke regeling voor de betrokkenen. In deze situatie zoeken de onderhandelaars vanuit het lokale niveau en in het kader van de VNG en in de vakbonden naar posities in de onderhandelingen waarin prioriteiten worden gesteld. Niet alle eisen vanuit het lokale niveau kunnen worden gerealiseerd. Men gaat dus kijken welke insteek men moet laten vallen en voor welke groepen men zich sterk wil inzetten, omdat men inschat dat daarvoor het maatschappelijk draagvlak en de ideologische rechtvaardiging het sterkst is en de organisatiegraad het hoogst is.

In dit kader lijken vooral de bijstandsgerechtigden en de ID-ers het kind van de rekening te worden. De onderhandelaars van de VNG hebben in feite al een bestuursakkoord met de regering alleen de financiering van de WSW en de positie van de WSW-ers is nog een knelpunt. Met andere woorden: men zet zich in dit steekspel op de WSW-ers en ook de Wajongers. De Wajong is in feite een arbeidsongeschiktheidsverzekering en voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben de vakbonden -met een hoge organisatiegraad van WAO’ers en Wajongers- en de linkse politieke partijen zich altijd ingezet. Mooi bijkomend punt voor de linkse partijen is, dat de Wajong nu niet door de gemeenten wordt uitgevoerd en de lokale bestuurders niet in de knel kunnen komen als er landelijk voor wordt opgekomen.

In Amsterdam hebben de ID-ers ervaringen met de steun van de vakbonden. Enige jaren geleden voerde het college met Groen Links en de Partij van de Arbeid in de gemeente een afbouwregeling voor de ID-ers in. Toen er protesten tegen de afbouw op gang kwamen, haakte de ABVA/Kabo af. De afbouwregeling zou een goede zaak zijn omdat ID-ers tot in lengte van dagen in de ID-regeling zouden blijven hangen, en het is een onvolwaardige gesubsidieerde baan en de mensen moeten doorstromen naar een echte baan, dus moest worden ingezet op het regulier in dienst nemen van de ID-ers door de werkgevers waar zij werkten. Daarbij moest de afbouwregeling van de gemeente worden aanvaard. Bijkomend argument van de ABVA was, dat de banen op een oneigenlijke manier werden gefinancierd: uit de re-integratiebudgetten en niet uit de reguliere begroting. Dat daarbij ook weer een grote groep op straat kwam te staan omdat de werkgevers (veelal eveneens door de gemeente gesubsidieerde welzijnsinstellingen) geen geld hadden om de mensen in dienst te nemen nam de vakbond op de koop toe. De ID-ers die indertijd in deze strategie van de ABVA/Kabo meegingen komen nu van een koude kermis thuis: de banen van veel voormalige ID-ers komen in het kader van de nieuwe bezuinigingsrondes op het welzijnswerk weer op de tocht te staan. En trouwens niet alleen de banen van de ID-ers. Veel ID-ers zijn indertijd in de strategie van de ABVA/Kabo meegegaan om hun eigen individuele hachje te redden.

Het lijkt erop dat in de huidige situatie de onderhandelaars van verschillende huize die met de regering onderhandelen over toekomstige regelingen vooral inzetten op de Wajong en de WSW; daarbij worden de bijstandsgerechtigden en de langdurig werklozen die doorgestroomd zijn naar een ID-baan als wisselgeld gebruikt. De minister van Sociale Zaken De Krom heeft de politieke situatie scherp aangevoeld door nu al-vooruitlopend op de uitkomst van de vele onderhandelingen met maatschappelijke organisaties een reeks van scherpe bezuinigingen aan te kondigen op de bijstand, waarbij een deel van de maatregelen niets met bezuinigen te maken hebben maar kunnen worden gekwalificeerd als zinloze pesterijen. (Het beperken van de mogelijkheid met vakantie te gaan voor AOW’ers met een aanvullende bijstandsuitkering tot 4 weken ipv 13 weken). Zie hier voor een overzicht van de aangekondigde maatregelen in de bijstand. De SP wil in de Tweede Kamer een debat over de ontslagen van Roteb werknemers in Rotterdam. Waarom alleen de situatie in Rotterdam?.

Al met al kan de conclusie worden getrokken, dat de onderhandelingsstrategieën van de vakbonden en de linkse politieke partijen in het politieke steekspel over de bezuinigingen, de discussie over wie wat moet uitvoeren en de verschillende posities van (lokale) bestuurders belemmerend werken waar het gaat om het opzetten van massale oppositie tegen de bezuinigingen en de verdeel en heers politiek van de regering op basis van lokaal georganiseerde initiatieven die aansluiten bij de directe belangen van de mensen.
Piet van der Lende

woensdag 13 april 2011

Project opsporen vaders van bijstandsvrouwen met kinderen

12-04-2011. DWI spreekt vaders aan op zorgplicht, GroenLinks vindt dat middel niet erger mag zijn dan kwaal en stelt vragen in de gemeenteraad. (Zie ook bericht hier beneden)
GroenLinks vindt dat dit project zeer zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Het middel mag niet erger zijn dan de kwaal. Niet voor niets willen sommige bijstandsmoeder niets meer met de vader van hun kinderen te maken hebben; sommige vaders zijn ook gewoon nare mannen die hun vrouw en kinderen mishandelen. Meer.........

woensdag 6 april 2011

Digitalisering stadsarchief blijkt onbetaalde arbeid

SP Amsterdam :: Actie en fractienieuws :
06-04-2011 • De gemeente Amsterdam laat werklozen onbetaald werken aan het digitaliseren van de stadsarchieven. Dat blijkt uit de antwoorden van wethouder Van Es (GroenLinks) op vragen van de SP-fractie woensdag in de gemeenteraad. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Het gaat hier niet om zo maar een klusje, maar om echt werk. Dat mag je best door werklozen laten doen, maar dan hebben ze ook recht op een contract en een eerlijk loon."

Maar die twee zaken zitten er niet in, aldus wethouder Van Es. De digitalisering van het stadsarchief en de archieven van de stadsdelen is gebombardeerd tot re-integratietraject waarin niet alleen langdurig werklozen, maar ook mensen die tot voor kort gewoon een baan hadden tewerkgesteld worden. De Dienst Werk en Inkomen denkt zo'n duizend Amsterdamse werklozen kwijt te kunnen in het project. Van der Pligt: "Aanvankelijk werd in de pers nog het beeld geschetst alsof hiermee werklozen aan een baan geholpen werden. Maar het blijkt slechts te gaan om mensen met behoud van uitkering 'dichter bij een baan' te brengen. Wederom moderne slavernij dus en ondermijning van bestaande cao 's."

Waar de gemeente bovendien geen rekening mee gehouden had was dat sociaal werkbedrijf Pantar al bezig was met de voorbereiding van werknemers op de digitalisering van de stadsarchieven. Van der Pligt: "Pantar zou de opdracht voor het digitaliseren van de stadsarchieven eigenlijk gaan uitvoeren, maar die waren even vergeten in deze nieuwe plannen. Na onze vragen heeft de wethouder in ieder geval beloofd ook de werknemers uit de sociale werkvoorziening een plek te geven binnen het digitaliseringsproject. Een minimaal succesje in een verder heel triest verhaal."

dinsdag 5 april 2011

Nieuw project Dienst Werk en Inkomen om achter de naam van de vader van kinderen in een een-ouder gezin te komen.

De gemeente Amsterdam is van mening dat door betere handhaving en de nalevingsbereidheid er bespaard kan worden op het totale bedrag dat de gemeente uitgeeft aan de bijstand. In dit kader is bijvoorbeeld in de afgelopen tijd een speciaal project uitgevoerd door de afdeling handhaving waarbij bijstandsgerechtigden werden opgeroepen die naast hun uitkering inkomen uit arbeid hebben. Daarbij werd en wordt onderzocht in hoeverre die mensen meer kunnen gaan werken zodat de gemeente op de uitbetaling van uitkeringen kan besparen.

De afgelopen week kwamen veel vrouwen op het spreekuur van de Bijstandsbond die hoofd zijn van een een-ouder gezin en die een standaardbrief van de DWI hadden ontvangen waarin wordt aangekondigd dat zij een oproep kunnen ontvangen voor een gesprek. In dat gesprek is het onderwerp in hoeverre het mogelijk is om de vader van hun kinderen aan te spreken op zijn onderhoudsplicht. Volgens artikel 62 van de Wet Werk en Bijstand is de vader namelijk-indien hij over voldoende inkomen beschikt- verplicht alimentatie te betalen waardoor bespaard kan worden op de bijstandsuitkering van de moeder. Daarbij zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste kan de bijstandsvrouw alimentatie ontvangen en ontvangt zij navenant minder bijstand. De bijstand vult aan tot de norm van een een-ouder gezin. Soms vordert de DWI rechtstreeks een bedrag bij de vader en krijgt de bijstandsvrouw de volledige uitkering.

In de brief staat dat de bijstandsvrouwen verplicht zijn aan een onderzoek mee te werken, cq de naam van de vader te noemen. En zijn verblijfplaats of adres. Dit omdat de bijstandsvrouw verplicht is alle inlichtingen te verstrekken die van belang is voor het vaststellen van het recht op een uitkering cq alle informatie te verstrekken die van belang is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Wij zijn van mening, dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin de bijstandsvrouw kan zwijgen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is geweest van huiselijk geweld of als de bijstandsvrouw kan aantonen, door het verstrekken van informatie over de vader in moeilijkheden te zullen komen. Dit is trouwens ook een risico dat ontstaat als de DWI zelf op zoek gaat naar de vader en bedragen bij hem gaat vorderen. Wanneer zij zwijgt kan de DWI zich op het standpunt stellen, dat de vrouw toch de naam moet noemen en dat het aan het DWI is om te bepalen of ze wel of niet actie ondernemen richting de vader.

In de tweede plaats is het zo, dat de bijstandsvrouw kan zeggen dat zij het niet weet. En soms is dat ook zo. Hou er echter wel rekening mee, dat in het kader van het project druk zal worden uitgeoefend ook op vrouwen die zeggen het niet te weten om toch informatie te verstrekken. Als je het werkelijk niet weet, houdt het op. Maar in andere situaties kun je het moeilijk krijgen. Er kunnen zich verschillende problematische situaties voordoen. Behalve de privacy aspecten kan bijvoorbeeld de vrouw de naam van de vader noemen en het DWI benadert de vader. Die wordt kwaad. Ik, de vader, de groeten, ik ben de vader helemaal niet. En vervolgens zoekt hij de vrouw op.

De woordvoerder van DWI geeft aan dat er vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van de moeder.

Gezegd moet worden dat het bij dit onderwerp gaat om een rechtsgebied, waarbij de rechten en plichten in sommige opzichten onduidelijk zijn. Er is nauwelijks recente jurisprudentie opgebouwd, en de gemeente Amsterdam heeft zich de afgelopen jaren nauwelijks met dit onderwerp bezig gehouden, bij veel bijstandsvrouwen is nooit naar de vader van de kinderen gevraagd.

Voor meer informatie:
Bijstandsbond 020-6898806
info@bijstandsbond.org

donderdag 17 maart 2011

Jonge staatsburgers rechteloos gemaakt


Grondrecht over de onschendbaarheid van lichaam en geest van de individuele burger door de gemeente Amsterdam met voeten getreden. Beroep op de onafhankelijke rechter is praktisch onmogelijk in het kader van de Wet Investeren in Jongeren. Moeten we die kant op, Groen Links?

persbericht Bijstandsbond 17-03-2011.

Linkse politieke partijen in de gemeenteraad van Amsterdam behalve de SP steken de Rubicon over:  woensdag nam de gemeenteraad van Amsterdam een verordening aan, waarbij de staat een individuele burger kan verplichten een medische behandeling te ondergaan op straffe van stopzetting van de uitkering of andere voorzieningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) en de bijstand. De teerling is geworpen in de afbraak van de democratische rechtsstaat. (Zie de beschouwing op http://www.solidariteit.nl/commentaren/com-167_13-3-2011.html )

Woensdag heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening inkomensvoorziening aangenomen, waarbij – hoewel met voorwaarden omkleed- de staat een individuele burger die een voorziening ontvangt op grond van de Wet WIJ kan verplichten een medische behandeling te ondergaan op straffe van vermindering van de verstrekte uitkering. Weliswaar wordt in toelichtingen gezegd, dat dit bedoeld is voor jongeren met een ernstige geestelijke problematiek of een verslavingsprobleem, maar zo staat het niet in de verordening. Daar staat het zo geformuleerd, dat het voor iedereen kan gelden. Met deze verordening wordt een grens overgestoken die we naar de mening van de Bijstandsbond niet moeten oversteken. Het is een aantasting van het grondrecht op de onschendbaarheid van lichaam en geest van de individuele burger. Een beroep op de rechter bij een meningsverschil met de gemeente is praktisch onmogelijk. De regering heeft in het kader van de Wet WIJ de maatregel genomen, dat wanneer de betrokkene een bezwaarschrift indient de uitkering wordt beeindigd. Zo zijn de jongeren zonder dat ze hun recht kunnen halen volledig overgeleverd aan de willekeur van de ambtenarij. De Clientenraad bij de Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam formuleerde een zeer kort advies. Dit kan niet.

“De Cliëntenraad heeft de stellige mening dat de verplichting om mee te werken aan een
medische behandeling niet gekoppeld mag worden aan recht op een uitkering WWB.

"Dwang om een medische behandeling te ondergaan is aan strenge wettelijke regels onderworpen die
gerespecteerd dienen te worden door DWI.
Het dreigen met sancties, en zelfs het opzijzetten van het grondrecht op bijstand terwijl er geen
andere voorliggende voorzieningen zijn is onrechtmatig!
De regels omtrent keuring en medische verplichtingen die een wettelijke basis hebben in bv de
Wajong, met een daartoe opgetuigd instituut als het UWV, passen niet binnen de regels en de
vangnetfunctie van de bijstand
Cliënten zullen nog meer in de problemen komen als zij gekort zouden worden op hun uitkering.
Als klantmanagers de sanctiemogelijkheid als “stok achter de deur” hebben, bestaat het gevaar dat
de sanctie wordt toegepast. Dit gaat ten koste van de noodzakelijk stimulerende en activerende
benadering van jongeren met een medisch probleem “.
Het SP raadslid  Maureen van der Pligt heeft woensdagavond een amendement ingediend om dan toch in ieder geval te zorgen, dat toestemming van de wethouder nodig is.
Gehoord de discussie over het vaststellen van de beleidsregels bij de Afstemmingsverordening Inkomensvoorzieningen;
Overwegende:
-           dat het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen iets is wat met de grootste zorgvuldigheid omringt dient te worden;
-           dat mensen die afhankelijk zijn van een basisinkomen van de gemeente een kwetsbare positie innemen ten opzichte van de gemeente;
-           dat de wethouder Sociale Zaken uiteindelijk de hoofd verantwoordelijke is in deze;
Besluit:
-           op te nemen in de Afstemmingsverordening Inkomensvoorzieningen dat er pas tot sanctioneren wegens het niet nakomen van noodzakelijke behandeling van medische aard over mag worden gegaan na een schriftelijke toestemming van de verantwoordelijk wethouder.

De motie is afgewezen en de verordening is door de gemeenteraad aangenomen met alleen de SP tegen. Zie voor de stukken

Bijstandsbond 020-61818152

maandag 14 maart 2011

De sluipende erosie van de rechtsstaat

Wat bij de protesten tegen de regering Rutte vooral benadrukt wordt, zijn de veelsoortige bezuinigingen en hun maatschappelijke gevolgen. Wat echter enigszins onderbelicht blijft, is de sluipende erosie van de rechtsstaat en de ontwikkeling naar een autoritaire staat. De laatste is niet begonnen met dit kabinet, maar al ingezet onder zijn voorgangers, met steun van onder anderen bestuurders van de PvdA. Meer......

dinsdag 1 maart 2011

Regering Rutte gaat gemeentelijk minimabeleid drastisch inperken

En nu gaat het hard. De concrete voorstellen van de regering Rutte om bijstandsgerechtigden en andere minima keihard te pakken terwijl de rijken rijker worden buitelen over elkaar heen. Gemeentelijk minimabeleid wordt drastisch ingeperkt
01-03-2011. Uit de special over sociale zekerheid van het blad Binnenlands Bestuur van deze week blijkt dat na de voorstellen om mensen die slecht Nederlands spreken uit te sluiten van de bijstand, mensen te laten werken onder het minimumloon (loondispensatie) en een herziening van de partnertoets waardoor duizenden uitgesloten worden van de bijstand, nog een concreet voorstel in de ministerraad op tafel ligt: drastische inperking van het gemeentelijk minimabeleid. Lees hier de special van het blad Binnenlands bestuur. Je moet wel kijken in de week van 1-8 maart want de special is maar 1 week volledig online in pdf.

Praot ie allienig Stellingwarfs, Achterhoeks, Twents of Limburgs?. Daolik gien recht meer op een uutkering

Over de kromme praot van staotssecretaoris De Krom

Staotssecretaoris De Krom van A-sociale zaken het besleuten, da'j allienig recht hem' op een bijstandsuutkering, a'j wat nuumd wodt 'Algemien Beschaofd Nederlaands praoten. De staatssecretaoris wol eerst de maotregel alliennig laoten gelden veur buutenlaanders maor de Raod van Staote het zegt dat zoiets discriminaosie is. Daoromme het de staotssecretaoris veurstelt dat de maotregel veur iederiene gelden moet. Dus ok veur Nederlaanders die slecht Nederlaands praoten. Dus de mensen die thuus Algemien Beschaofd Saksisch praoten en die niet zo goed Nederlaaands kunnen, kriengen daolik gien uutkering meer. En dat geldt ok veur Friezen, Limburgers, mensen die plat Haags praoten, etc. A'j de reactie van de staotssecretaoris op het advies van de Raod van Staote lezen willen, moe'j hier klikken.

Thuus praotte ik allienig Stellingwarfs, en dan nog een specifieke variant ervan, et Westhoekers. Tot mien zesde kon ik helemaol gien Nederlaands. Dat het de juffrouw in de eerste klasse er insluugen deur mij mit de lineaal op de vingers te slaon. Daornao hebbe ik een grondige hekel kregen an cultuur-imperialisten as de krom praotende staotssecretaoris van A-sociale Zaken De Krom. Zie nuumen et 'Algemien Beschaofd Nederlaands' maar ik vraoge mij of wat dit mit beschaoving te maken het. As ik de staotssecretaoris ooit teugenkom, praot ik allien Westhoekers. Dat zal em beschaoving leren.

Piet van der Lende

maandag 28 februari 2011

Van het zuur en zoet

Het is weer verkiezingstijd. De ene partij belooft nog meer dan de
andere. Het kan maar niet op. Maar pas op dat geldt alleen maar voor
mensen die reeds de schaapjes op het droge hebben. Die kunnen zich
verheugen in allerlei financiële tegemoetkomingen. Zeker als je
koophuis een miljoen kost
Maar als je geen engeltje op je schouders hebt en je moet ploeteren
voor je euro?s, dan zijn het plots geen verkiezingsbeloftes meer. Het
zijn opeens verkapte dreigementen geworden.
Nee, dan zijn die verhalen van die rondreizende politici minder
optimistisch. De bomen groeien niet meer tot in de hemel. Dan hebben
ze het over het inflatiespook. En om dat te beteugelen moeten de lonen
niet al teveel stijgen etc.
En wordt de kredietcrisis erbij gehaald om uit te leggen dat er fors
in de overheidsuitgaven gesneden moet worden. En dat er op de
huurtoeslag flink bezuinigd gaat worden.
Juist tijdens verkiezingstijd, waarin ieders stem gelijk zou moeten
zijn, zien we het omgekeerde. Net nu worden de verschillen uitvergroot
om er zoveel mogelijk persoonlijk gewin uit te slepen.
Het bontst in deze maakt de VVD het wel. Met de leuze: minder
overheid = minder belastingen. Maar wat ze er niet bij vertellen is
dat je dan ook meer zelf moet betalen. Minder overheidsbijdragen voor
het openbaar vervoer betekent automatisch een duurder vervoerskaartje
en overvolle bussen. Maar ja daar heeft een gemiddelde VVD?er geen
boodschap aan. Die mag met zijn auto 130 km per uur over de
afsluitdijk zoeven.

Jacques Peeters
Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam
WBVA@dds.nl

zaterdag 26 februari 2011

Afschaffing van sociale zekerheid voor grote groepen en van solidariteit in de Nederlandse samenleving nabij

Verklaring Bijstandsbond

Vanavond om half 9 belangrijke uitzending van het programma uitgesproken van de Vara over de afschaffing van bijstand voor duizenden inwoners

Regering van PVV, VVD en CDA met gedoogsteun van de SGP laat mensen met een minimuminkomen verrekken. Stem 2 maart in ieder geval wat anders!

De Vara heeft de hand gelegd op het wetsvoorstel de bijstand te wijzigigen. Op vrijdagavond 25 februari wordt in het VARA programma ‘Uitgesproken’ aangetoond, dat door een nieuw wetsvoorstel duizenden bijstandsgerechtigden hun uitkering zullen verliezen. In het regeerakkoord is al voorzien, dat in de WWB de bijstand voor inwonenden wordt afgeschaft en dat de toets op het partnerinkomen wordt vervangen door een toets op het huishoudinkomen. Daarmee komt bijvoorbeeld te vervallen dat er geen gezamenlijke huishouding is als je die voert met bloedverwanten in de eerste lijn. Nu hebben een vader en een moeder die een inwonende zoon van 23 hebben met een eigen inkomen nog 90% van het wettelijk minimumloon aan bijstand. In de nieuwe regeling zal de inwonende zoon met zijn inkomen voor zijn vader en moeder moeten zorgen. De ouders hebben geen recht meer op bijstand. Ook in andere leefsituaties zal de bijstand, met name bij een-ouder gezinnen met inwonende –soms gedeeltelijk studerende kinderen- komen te vervallen.
Ook duizenden Wajongers zullen hun uitkering binnen 2 jaar verliezen

De regering is ook bezig met een wetsvoorstel, om de Wajong, de bijstand en de sociale werkvoorziening samen te voegen in 1 regeling. Deze maatregel gaat op zijn vroegst 1 januari 2012, maar waarschijnlijk iets later in. Dan zal de nieuwe toets op de inwonenden ook van toepassing zijn op thuiswonende gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de Wajong. Ook zij zullen hun uitkering verliezen. De regering is nog in overleg met sociale partners en de vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, maar loopt nu alvast vooruit op dat overleg door met afzonderlijke maatregelen te komen. Hierdoor worden de overlegpartners geschoffeerd en de armstejn ind e samenleving een perspectief op een uitweg uit de armoede ontnomen.

Er is in de Tweede kamer ook een wetsvoorstel ingediend door de VVD om iedereen die geen Nederlands spreekt uit te sluiten van de bijstand. Dit gevoegd bij andere maatregelen, zoals het gedwongen tewerkstellen van werklozen voor een loon dat beneden het wettelijk sociaal minimum ligt geeft aan, dat het deze regering ernst is om vooral de mensen die financieel het moeilijkst zitten keihard te pakken. Dan kan de hoogste schijf van het belastingtarief wel naar beneden. Om misselijk van te worden.
Voor een samenvatting van het wetsvoorstel klik hier.