dinsdag 26 januari 2010

Nieuw automatiseringsysteem 4 grote steden werkt niet goed

26-01-2010. Moeilijkheden met het nieuwe automatiseringssysteem Socrates van de DWI in Amsterdam.

Uitkeringsspecificaties worden voor de maand januari niet of te laat verstuurd.

De Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam heeft per 1 januari een nieuw automatiserings-systeem ingevoerd, genaamd Socrates II. Dit was oorspronkelijk het systeem van de gemeente Den Haag maar wordt nu ook ingevoerd in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam en Rotterdam is dit gebeurd per 1 januari 2010. In Den Haag is al sinds begin jaren ‘90 van de vorige eeuw aan het nieuwe Socrates systeem gewerkt. Daarbij deden zich zodanige moeilijkheden voor, dat het Socrates systeem na jaren onderzoek nog niet gebruikt kon worden. (Volkskrant van 10 mei 1996). Toch besloot men in de nieuwe eeuw het in Den Haag gebruikte systeem Socrates II verder te ontwikkelen in het kader van de organisatie Wigo4it (www.wigo4it.nl). De sociale diensten van de vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben Wigo4it opgericht met als doel om gezamenlijk ICT ondersteuning te bevorderen. Wigo4it had in de jaren 2008, 2009 en 2010 een begroting van zo’n 20 miljoen euro. In Amsterdam blijkt het nieuwe systeem nog niet goed te werken. Medewerkers van sommige afdelingen klagen dat ze niet in het systeem kunnen komen of daarbij zeer omslachtig te werk moeten gaan en het blijkt dat het versturen van de uitkeringsspecificaties naar de klanten stagneert. Sommige mensen hebben geen uitkerings specificatie maar wel betalingen ontvangen. Of ook het uitbetalen van de maandelijkse uitkeringen deze week vertraging oploopt is ons nog niet duidelijk.

Bijstandsbond 020-6898806

zondag 24 januari 2010

Rode Kruis Amsterdam wil strategische Alliantie in de stad tegen armoede en eenzaamheid

Bij het Rode Kruis Amsterdam is het plan ontstaan de Sociaal Strategische Alliantie Amsterdam op te richten die de samenwerking tussen hulporganisaties moet verbeteren. De aanzet daartoe wordt gegeven op de Conferentie ’ Van uitsluiting naar verbinding’, 11 februari van 13.00 uur tot 17.00 uur in Amsterdam Zuidoost

Tijdens deze conferentie worden ook de resultaten gepresenteerd van het gelijknamige onderzoek ’Van uitsluiting naar verbinding’ dat Van Amstel Advies heeft uitgevoerd in opdracht van het Rode Kruis Amsterdam. Het onderzoek biedt inzicht in de omvang en behoeften van mensen die sociaal zijn uitgesloten in Amsterdam. Bijzonder aan het onderzoek is dat zowel hulpgevers als hulpvragers hun ervaringen delen. Zo zijn 15 organisaties ondervraagd die hulp bieden aan mensen die sociaal uitgesloten worden omdat ze financieel minder draagkrachtig en/of eenzaam zijn. Daarnaast zijn ook de klanten geïnterviewd die gebruik maken van dit ondersteunings aanbod.

Het onderzoek haakt in op het feit dat 2010 door de Europese Unie is uitgeroepen tot Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Met de uitkomsten ervan wil het Rode Kruis in een strategische Alliantie met andere hulporganisaties direct werken aan een meer sluitende aanpak van armoede- en eenzaamheidbestrijding.

 Naast de presentatie van de onderzoeksresultaten vindt er tijdens de conferentie een interactieve forumdiscussie plaats met vertegenwoordigers vanuit de NGO’s en politiek. Daarnaast zal hoogleraar Arnold Heertje een presentatie geven met de titel: Eenzaamheid en armoede, vroeger en nu. Werkconferentie ‘Van uitsluiting naar verbinding’
Donderdag 11 februari 2010 van 13.00 uur tot 17.00 uur Boerderij Langerlust Provincialeweg 24, Amsterdam Zuidoost

Voor deze werkconferentie kunt u zich aanmelden via onderstaande link: http://www.nicis.nl/nicis/bijeenkomsten/2010/02/van-uitsluiting-naar-verbinding_1008.html

woensdag 20 januari 2010

‘Pas op uw voordeur’ op het blog van Karin Spaink over de onaangekondigde #huisbezoeken

‘Pas op uw voordeur’ op het blog van Karin Spaink over de onaangekondigde #huisbezoeken Sinds enige dagen staat er op het weblog van Karin Spaink een draad met de titel ‘Pas op uw voordeur’. Die gaat over de dreiging dat ambtenaren van de SD enz in het vervolg ook zonder dat sprake is van een reele verdenking op bezoek kunnen komen, tenminste als de Tweede Kamer met het voorstel accoord gaat. Zij - KS - staat aan onze kant. Er zijn al ruim 60 reacties op dat artikel bijgekomen. Ik denk dat het voor alle tegenstanders van de huidige voorstellen ook interessant is om hier de nodige posts te plaatsen, want hoe meer ophef erover ontstaat hoe beter. De link naar die draad is deze:   http://www.spaink.net/2010/01/16/voordeur/#comment-31616

dinsdag 19 januari 2010

GGZ instellingen in moeilijkheden?. Vervalste brief leidt tot verkeerde uitbetaling zorgverzekeraars

Een vervalste brief heeft ertoe geleid dat instellingen niet het geld van zorgverzekeraars kregen uitgekeerd waar ze recht op hadden. Dat meldt brancheorganisatie GGZ Nederland in haar ledenbrief. “Onlangs hebben kwaadwillenden bij zorgverzekeraars doorgegeven dat de rekeningnummers van een ggz-instelling zijn gewijzigd. Hierdoor zijn betalingen door de verzekeraars niet aan de betreffende instelling gedaan, maar terecht gekomen bij de frauderende persoon/personen." bron: http://tinyurl.com/ydkrnm4

maandag 18 januari 2010

Vandaag op radio 1 Villa VPRO 15.00 uur discussie over onaangekondigde huisbezoeken controleurs


Vandaag 18 januari op radio 1 Villa VPRO om 15.00 uur met discussie over de onaangekondigde huisbezoeken van controleurs

Willekeurige huiszoekingen maken Big Brother mogelijk’

Van de website FNV Lokaal

Dit is dus weer een stap richting George Orwell’s 1984”, fulmineert FNV-hoofdbestuurder Leo Hartveld. Hij is kwaad over het aangekondigde wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om bij elke Nederlander met een uitkering onaangekondigde huiszoekingen te doen. Wie de controleur niet wenst binnen te laten, raakt een deel van zijn bijstand of kinderbijslag kwijt.

Let wel: het gaat hierbij niet om redelijke vermoedens van fraude. Iedereen met een uitkering, ook kinderbijslag, kan hiervan het slachtoffer worden. “Dat vind ik veel te ver doorslaan”, zegt Hartveld. “Het kan nu alleen als er een vermoeden is van fraude, en dan moet dat bezoek op een fatsonlijke manier gebeuren. Wat nu wordt voorgesteld is dat er willekeurig, ook zonder enige verdenking, een huiszoeking moet worden geaccepteerd. Dat is een schending van de privacy."
"Het toezicht op het gebruik van sociale voorzieningen is al behoorlijk aangescherpt, zoals met de koppeling van bestanden. De FNV is niet van de privacy-politie die elke maatregel afschiet met een beroep op de privacy, maar dit gaat veel te ver.”
De gelijkenis dringt zich op met het beklemmende beeld van de totalitaire politiestaat zoals George Orwell die beschreef in zijn beroemde boek 1984, waarin Big Brother iedereen tot in de woonkamer bespioneerde. Hartveld: “Wat Orwell heeft beschreven is ondertussen mogelijk; dit zijn allemaal stapjes in die richting. Dit is ook zo’n stap, die volstrekt onnodig en ongewenst is. Als je de controleurs niet binnenlaat, loop je het risico dat je een deel van je uitkering of kinderbijslag kwijtraakt. Dat is echt de waanzin ten top.”
Hartveld kondigt verzet aan van de FNV. “Als het wetsvoorstel er ligt zullen we zeker van ons laten horen!” Het wetsvoorstel lijkt in strijd met de Grondwet en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Ambtenaar mag toegang tot woning eisen (Nederlands Dagblad 15 januari 2010)
Filmpje van onaangekondigde huisinval in Rotterdam (‘GemeenteGestapo Rotterdam’)

ABVAKABO FNV geschokt: minimumloon voor arbeidsgehandicapten op de schop

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt dinsdag waarschijnlijk in met een wetswijziging die inhoudt dat mensen met een bijstandsuitkering die een arbeidshandicap hebben, een inkomen ónder het minimumloon krijgen wanneer ze aan het werk gaan.

ABVAKABO FNV maakt zich ernstig zorgen. “Dit is de eerste aanzet tot het onderuit halen van het wettelijk minimumloon (WML), in feite de basis van ons sociale zekerheidsstelstel”, zegt José Meijer, bestuurder van ABVAKABO FNV. “Mensen die het al moeilijk hebben op de arbeidsmarkt worden keihard getroffen.”
Staatssecretaris Klijnsma wil met de proef de komende 2,5 jaar onderzoeken of arbeidsgehandicapten die nu een bijstandsuitkering ontvangen, door de inzet van loondispensatie eerder een reguliere baan vinden. Dit houdt in dat werkgevers alleen betalen voor de productieve uren van de arbeidsgehandicapte. Voor de improductieve of onrendabele uren ontvangt de gehandicapte een aanvulling uit de uitkering.

ABVAKABO FNV verzet zich fel tegen dit voorstel. Mensen die weinig productieve uren werken en veel loonaanvulling uit de uitkering nodig hebben, krijgen straks een inkomen beneden het WML. De vakbond vindt het schandalig dat mensen een inkomen ontvangen dat lager ligt dan het WML, terwijl zij naar vermogen arbeid verrichten. Gezien de slechte economische situatie en het afnemend aantal banen acht ABVAKABO FNV de kans groot dat voor een aantal mensen uit de proef het volgende scenario waarheid wordt: men stroomt in de nieuwe systematiek in, kan vervolgens geen baan vinden bij een reguliere werkgever en komt uiteindelijk voor werk toch terecht in het SW-bedrijf. Maar tegen beduidend slechtere arbeidsvoorwaarden dan die nu gelden voor werknemers in de Sociale Werkvoorziening. Daarmee wordt de afbraak van de cao Sociale Werkvoorziening eveneens ingezet.

Ook over de termijn waaronder men onder het WML werkt, maakt de vakbond zich zorgen. Het gaat om een proef van 2,5 jaar, maar de uiteindelijke beslissing voor invoering ligt bij de partijen die na 2012 in de Kamer vertegenwoordigd zijn. De staatssecretaris wil tijdens de pilot vaststellen hoe lang iemand onder het WML mag werken. In het ergste geval is dat dus 2,5 jaar. De Tweede Kamer is er ondanks herhaaldelijk aandringen niet in geslaagd om de termijn vooraf vast te leggen. Voor de mensen die nu in de proef instromen, kan deze tijdelijke wet daarom definitieve gevolgen hebben. “Wij zullen de proef in elk geval met argusogen volgen”, zegt Meijer, “maar het blijft onbestaanbaar dat een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt in te stemmen met een proef die mensen, die het op de arbeidsmarkt al zo moeilijk hebben, keihard treft en die de wet op het minimumloon ondermijnt.”

Zwaksten in de samenleving keihard gepakt. Even wat recente of binnenkort komende maatregelen op een rijtje

Even wat recente of binnenkort komende maatregelen op een rijtje

  • Staatssecretaris Jet Bussemaker van de Partij van de Arbeid met hartelijke medewerking van het CDA en de Christenunie bezuinigt 800 miljoen op de AWBZ waardoor honderdduizenden bejaarden en gehandicapten hun dagopvang kwijtraken
  • Afschaffing van de aftrekposten in de belastingen voor chronisch zieken en gehandicapten en vervanging door de Wet tegemoetkoming ziektekosten waardoor duizenden gehandicapten en chronisch zieken er in inkomen  fors op achteruit gaan omdat ze niet voor vergoedingen in het kader van de nieuwe wet in aanmerking komen of omdat ze veel minder krijgen dan in de oude situatie met aftrekposten in de belastingen;
  • Gemeenten in Nederland schaffen naar aanleiding van de wet tegemoetkoming ziektekosten de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten uit de bijzondere bijstand af zodat duizenden chronisch zieken er minstens 50 tot 200 euro per maand op achteruit gaan of er gaan geluiden op dat te doen of ze versoberen de regeling sterk
  • Morgen behandeld de Tweede Kamer een voorstel van staatssecretaris Klijnsma van de Partij van de Arbeid met hartelijke medewerking van het CDA en de Christenunie om het wettelijk minimumloon voor arbeidsgehandicapten af te schaffen en hen voor een aanvulling onder het bijstandsregiem te laten vallen
  • In Rotterdam wil de wethouder van Sociale Zaken van de Partij van de Arbeid bepaalde wijken ‘werkloosheidsvrij’ maken, wat inhoudt dat niemand meer een bijstandsuitkering kan hebben zonder dat hij of zij werk verricht. Dus ook de arbeidsgehandicapten moeten werken. En wel onvolwaardige, toegevoegde arbeid onder een bijstandsregiem. Rotterdam heeft een ‘voorbeeldfunctie’ voor andere gemeenten.
  • Bij de begroting van Prinsjesdag 2009 werd al duidelijk, dat chronisch zieken en gehandicapten er zonder deze maatregelen sterker in koopkracht op achteruit zouden gaan dan andere groepen.
  • Invoering van gedwongen huiszoekingen bij mensen met een uitkering die nergens van worden verdacht.. Het wetsontwerp dat er nu ligt maakt weigering van een huiszoeking bijna onmogelijk zonder je uitkering te verliezen of je wordt sterk op je uitkering gekort. Het wetsvoorstel is oorspronkelijk geïnitieerd door Aboutaleb, toen staatssecretaris van de partij van de Arbeid met hartelijke medewerking van het CDA en de Christenunie.
Piet van der Lende

dinsdag 5 januari 2010

Chronisch zieken in Amsterdam zijn verbijsterd over nieuw gemeentelijk beleid

Eerste oproep

Op 5 januari 2010 om 19.30 uur houdt de Bijstandsbond een eerste protestbijeenkomst naar aanleiding van het feit, dat bij veel chronisch zieken en gehandicapten in Amsterdam in de week van 8 december een brief in de bus is gerold, waaruit blijkt dat ze op grond van een nieuwe gemeentelijke regeling voor chronisch zieken er soms tot 200 euro netto in de maand op achteruit gaan.

 Als gevolg van de nieuwe wettelijke landelijke regeling voor chronisch zieken wordt de gemeentelijke regeling chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft en vervangen door de nieuwe regeling aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Dit betekent dat verschillende kosten in verband met ziekte of handicap niet langer vergoed worden.

 Concreet voorbeeld: iemand kreeg een bijdrage chronisch zieken en gehandicapten van 232,84 eur per maand en in de nieuwe regeling 40 euro alleen voor extra energiekosten en vergoeding wettelijke eigen bijdrages. Een achteruitgang van ruim 190 euro! Als doekje voor het bloeden krijgt de betrokkene een bedrag ter compensatie tot 1 januari 2011 van omgerekend 25 euro per maand. Een dergelijk grote inkomensval is geen uitzondering! Andere mensen gaan er minder in inkomen op achteruit. Iemand anders kreeg bijvoorbeeld 109,95 euro per maand en gaat nu 100 euro per maand ontvangen. De reden voor deze verschillen zijn waarschijnlijk gelegen in het feit, dat de situatie niet meer persoonlijk wordt beoordeeld maar dat men nu uitgaat van bepaalde modules, maximaal 8 verschillende kostensoorten, waarvoor je maximaal 20 euro per module vergoeding kunt ontvangen. Bijvoorbeeld bewassing, kledingslijtage, dieet, energie en telefoon, maaltijdvergoeding, pedicure/manicure, wettelijke eigen bijdrages. Vallen je bijzondere uitgaven/kosten buiten een van deze modules, of zijn die er niet bij in te delen, dan krijg je automatisch geen vergoeding. Of je krijgt maximaal 20 euro terwijl de kosten meer zijn.

We hebben verschillende mensen op het spreekuur gekregen die er fors op achteruit gaan. Deze brief dateert van 8 december. Let op! De brief is een voor bezwaar vatbare beslissing en we zijn van plan verschillende rechtszaken te beginnen om de gang van zaken aan de kaak te stellen. Dus let op! iedereen!. Je moet zelf binnen zes weken na dagtekening van de brief bezwaar aantekenen. Dus denk niet: de Bijstandsbond is er al mee bezig, ik wacht af. Zelf een bezwaarschrift indienen binnen de wettelijke termijn of het een advocaat of andere hulpverlener laten doen.

Bijeenkomst Bijstandsbond over vergoedingen voor chronisch zieken in de gemeente Amsterdam dinsdag 5 januari 2010 om 19.30 Dijktheater, Da Costakade 160, 1053 XD Amsterdam Bijstandsbond./ Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam, 020-6898806 info@bijstandsbond.org