zaterdag 30 januari 2016

nieuws van 30 januari 2016

Bij een overtreding in het kader van de sociale zekerheidswetten wordt niet alleen het onterecht of teveel betaalde bedrag teruggevorderd, maar ook een boete opgelegd. De rechter maakte echter gehakt van de zeer strenge boetewetgeving. De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 11 januari 2016 bijvoorbeeld dat de hoogte van een bijstandsboete zo moet worden vastgesteld, dat een betrokkene deze binnen een redelijke termijn kan betalen. Minister Asscher gaat nu de Wet (fraudewet) aanpassen. De hoogte van de boete voor mensen met een uitkering wordt door UWV, SVB en gemeenten voortaan afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze verwijtbaar is en de omstandigheden van betrokkene. Dit betekent dat bij minder schuld ook een lagere boete wordt opgelegd. Het wetsvoorstel is vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De ouderenorganisaties KBO, PCOB en ANBO (dus de christelijke, katholieke en algemene seniorenorganisaties, de zuilenmaatschappij uit de vijftiger jaren leeft bij de ouderenorganisaties nog volop) hebben 3.500 klachten gehad bij het door hen opgerichte meldpunt over het gefaseerd verdwijnen van de blauwe belastingenvelop in de komende vijf tot zeven jaar. Volgens de ouderenorganisaties kunnen deze klachten niet worden genegeerd. Ouderen die slecht met computers en internet kunnen omgaan voelen zich buitenspel gezet of in een afhankelijkheidsrelatie met anderen gemanouvreerd. De seniorenorganisaties eisen goede alternatieven voor de gedigitaliseerde aangifte. Zij wijzen erop, dat weinig kennis van computers niet alleen voorkomt bij ouderen, maar ook bij mensen die door een chrnische ziekte of handicap niet met een computer kunnen werken. Deze mensen komen nu in de kou te staan.

Minister Asscher laat de Algemene Rekenkamer onderzoek doen naar problemen bij het UWV. Dat heeft hij in een brief laten weten aan de Tweede Kamer. Het UWV kampt onder meer met PGB problemen en werkachterstanden en grote ICT-problemen, bijvoorbeeld met werk.nl.

De vakbonden FNV en CNV vrezen voor de toekomst van de Presikhaaf bedrijven in Arnhem. Interim directeur Guido van den Boorn is na vier maanden alweer ontslagen. Het is het SW bedrijf van de gemeente Arnhem. In een gezamenlijke verklaring eisen de bonden garanties voor de toekomst van de ruim 3.000 mensen die daar in de sociale werkvoorziening werken. Presikhaaf Bedrijven sloot 2015 af met een verlies van 8,4 miljoen. Dit jaar wordt een verlies van 7,4 miljoen verwacht. Het tekort is een gevolg van de rijksvergoeding. Die keert per werknemer van de werkvoorziening 26.000 euro uit, terwijl de loonkosten 29.000 euro bedragen. Er waren ook hogere kosten bij het bedrijf omdat naast SW werknemers ook bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering werden ingezet en de overheadkosten die deze inzet met zich meebracht waren hoog.

De vereniging Humanitas meldt, dat zij de komende drie jaar jongeren tussen de 16 en 24 jaar gaat helpen die moeite hebben hun financiën op orde te houden en schulden hebben. Bij het project Get a Grip staan 350 speciaal getrainde jonge vrijwilligers ruim duizend jongeren met raad en daad bij. Inzet: een toekomst zonder schulden.

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK) laat weten dat ouders die opnieuw een naheffing hebben ontvangen voor de kinderopvangtoeslag 2014 met dagtekening 28 januari, mogelijk weer een foute definitieve berekening bevat. Dit was in januari eerder ook al gebeurd met onterechte naheffingen over 2014. Sommige ouders hebben inmiddels al bericht ontvangen van de Belastingdienst dat de fout door de fiscus wordt hersteld, andere ouders zullen dit bericht nog ontvangen.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

donderdag 28 januari 2016

nieuws van 28 januari 2016

Kom naar de buurtbijeenkomst over vrijwilligerswerk. woensdag 24 februari vanaf 19.00 uur Salon Jeltje, 1ste Helmersstraat 106 N, Amsterdam. Hoe kunnen vrijwilligers samenwerken met professionals? Welke knelpunten komen we tegen? Horen vrijwilligers een beloning of vrijwilligersvergoeding te krijgen? Hoe kunnen we voorkomen dat vrijwilligers en mantelzorgers te zwaar worden belast omdat professionals wegvallen? Hoe kunnen ook vrijwilligersorganisaties het hoofd boven water houden en hun voortbestaan verzekeren? De gemeente bezuinigt immers juist nu ook op (financiële) ondersteuning van die organisaties. Deze en andere onderwerpen het vrijwilligerswerk betreffnede komen aan de orde op deze avond, georganiseerd door Wereldse Wijk en de Bijstandsbond. Met Monique Verhoeven (UvA, schrijver van 'Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?'), Mellouki Cadat (Movisie), Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie), Malène Duijst (Cliëntenbelang)

Het FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden) heeft een nieuwe sociale kaart schuldhulpverlening in Friesland samengesteld. U kunt de sociale kaart digitaal benutten, maar u kunt deze ook uitprinten en in een map bewaren. Als u stuit op onjuiste of niet actuele gegevens dan kunt u de correcte gegevens mailen naar socialekaartshv.fsu@gmail.com . Graag hierbij het bladzijdenummer aangeven. Het FSU houdt de sociale kaart actueel. Er zal regelmatig een vernieuwde versie rondgestuurd worden. Hierin zijn dan alle wijzigingen verwerkt. U kunt de sociale kaart hier inzien

De discussie over een 'regelarme'of 'regelvrije' bijstand hopudt ook internationaal de gemoederen bezig. Aanstaande zaterdag wordt in Maastricht een internationaal congres gehouden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een gedeeltelijk basisinkomen oftewel experimenten daarmee, dus een 'regelarme bijstand' bijvoorbeeld. zaterdag 30 januari, 2016, Maastricht. International Congress on partial basic income and experiments Met Guy Standing, Philippe van Parijs, Sjir Hoeijmakers, Enno Schmidt, Otto Lehto, Markus Kanerva, Marcus Brancaglione, Bono Pel en Julia Backhaus. Je moet wel bij de hoger opgeleide klasse behoren, om mee te doen, want de voertaal is Engels. Locatie: Stayokay, Maasboulevard 101, Maastricht • Aanvang: 9.45 (9.30 registration).

In 2015 hebben veel meer Amsterdammers met een bijstandsuitkering weer een baan kunnen vinden dan verwacht. In totaal kwamen 6318 mensen aan betaald werk. Dat is anderhalf keer zoveel als de officiele via het beleid geformuleerde voorafgaande doelstelling van 4200 personen. Door deze uitstroom is het aantal Amsterdammers met een bijstandsuitkering afgenomen. De daling is uitzonderlijk, in andere steden als Rotterdam, Utrecht en Den Haag is het aantal werkzoekenden met uitkering juist toegenomen. Dat het anatal bijstandsgerechtigden in Amsterdam afneemt is inderdaad opmerkelijk, maar dat kan vele oorzaken hebben, niet alleen dat men betaald werk krijgt, maar ook bijvoorbeeld gaat samenwonen, verhuizen naar een andere gemeente of dat mend e AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Je weet bij dit soort uitstroomcijfers nooit of de reintegratiemaatregelen voor werklozen geholpen hebben. Al decennia lang is er een doorstroom, ieder jaar van mensen die de bijstand ingaan en weer verlaten. Ook als je niets doet, komen veel mensen zonder hulp toch weer aan het werk. Maar de politiek claimt dat de vermindering van het aantal een gevolg is van hun maatregelen.

Op initiatief van VVD en D66 in Amsterdam wordt het aantrekkelijker voor mensen in de bijstand om te kiezen voor flexwerk of een deeltijdbaan. Nu is het voor uitkeringsgerechtigden niet voordelig om tijdelijk werk aan te nemen omdat ze dan gekort worden op hun bijstand en er vaak niet financieel op vooruit gaan. Dankzij de lobby van D66 en VVD in Amsterdam, dit volgens een verklaring van D'66, gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op zoek naar oplossingen. Wij dachten dat Groen Links in Amsterdam en ook landelijk allang lobbyde voor zulke maatregelen, maar het hoort bij de politiek: positieve dingen claimen met uitsluiting van anderen. En als er iets misgaat heeft de ander het gedaan.

Het werkgelegenheidsbeleid van minister Asscher ligt in de pers onder vuur. Neem de vernietigende kritiek in Vrij Nederland vorige week, maar ook deze column. 'Asscher vertelt sprookjes over werkloosheid'. 27 januari 2016. De werkloosheid in Nederland is verder afgenomen, verklaarde minister Asscher onlangs met een gevoel van triomf. Maar is dat wel zo? Volgens columnist Robert Jan Blom van FaillissementsDossier.nl vertelt de minister sprookjes. Lees hier de scherpe column.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

dinsdag 26 januari 2016

nieuws van 26 januari 2016

"In tegenstelling tot wat veel mensen denken, blijkt 1 op de 3 Nederlanders een baan onder hun niveau te hebben. Op dit moment staan tegenover elke 100 werkenden 105 mensen zonder baan en werkt een ruime meerderheid van de Nederlanders parttime. We gaan naar een tijd toe waarbij traditionele talenten straks minder tellen en de bestaanszekerheid van banen onder druk staan ten gevolge van de technologische ontwikkeling (denk aan robotisering). Om de hoge welvaartsstandaard te behouden wordt steeds vaker een beroep gedaan op een tweede baan om talenten te kunnen verzilveren." Dat zei CBS hoofddemograaf Jan Latten tijdens Big Improvement Day. Lees meer over de gevolgen van de nieuwe sociale, industriele en economische revolutie op de website van duurzaamheids nieuws


Begin dit jaar zijn er veel meer startende ondernemers dan in andere jaren. Dat blijkt uit het bericht, dat de belastingdienst de aanvragen voor een BTW nummer na inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet aankan en er vertraging optreedt in het toekennen van zo'n nummer. Waarom er nu plotseling veel startende ondernemers zijn is onbekend, want niemand heeft het onderzocht.


De toename van het aantal startende ondernemers zou kunnen wijzen op een aantrekkende economie. Ook het volgende bericht wijst daarop. In periode 13 (week 49 – 53) is het aantal uitzenduren met 4% toegenomen en de omzet is met 5% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De uren in de administratieve sector zijn gestegen met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ook de omzet nam toe met 5%. De uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 2%. Het aantal uren in de technische sector is toegenomen met 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 10%. Dit meldt de uitzendorganisatie ABU.


Er zijn veel alleenstaande ouders in de bijstand waarvan het kind naar de middelbare school gaat en 18 wordt. Dat betekent geen kinderbijslag en geen kindgebonden budget. Het kind krijgt slechts een kleine toelage van het DUO. Je moet met zijn tweeen rondkomen van een eenouderuitkering. De kinderen kunnen alleen een beperkt aantal uren werken omdat zij ook huiswerk moeten maken en tijd besteden aan school. Het blijkt dat er een lacune in de wet zit. Het was in veel gemeentes zo, dat je een toeslag voormalig eenoudergezin kreeg. Sinds de participatie wet hebben gemeentes dit niet meer. Veel vrouwen vragen bijzondere bijstand aan en beginnen een procedure tegen de gemeente. Ook hebben vrouwen de situatie aangekaart bij de Tweede Kamer en de Tweede Kamercommissie.


Scherpere regels tegen schijnconstructies in beroepsgoederenvervoer. Minister Asscher komt met een wetsvoorstel om de regels over schijnconstructies in het beroepsgoederenvervoer aan te scherpen. Hij wil dat werknemers die worden onderbetaald niet alleen de werkgever daarop kunnen aanspreken, maar dat ze ook de opdrachtgever aansprakelijk kunnen stellen.


Verhoging jeugdlonen in cao. Bij voedingsmiddelenproducent Menken gaan de jeugdlonen fors omhoog. Jongeren tot 21 jaar gaan er tussen de 250 en ruim 500 euro per maand op vooruit." Medewerkers in de sector Verf- en Drukinktindustrie hebben vanaf 19 jaar recht op een vakvolwassen loon, met terugwerkende kracht tot 1 juni 2015. Ook in de sportsector is bepaald dat jongeren als volwassenen moeten worden beloond.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zondag 24 januari 2016

Nieuws van 24 januari 2016

Per 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht ingegaan. Word je ontslagen, dan is de kans vrij groot dat je in aanmerking komt voor een 'transitievergoeding'. De 'transitievergoeding' komt in de plaats van de vroegere ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. Als een werknemer twee jaar of langer in tijdelijke of vaste dienst is en wordt ontslagen, dan komt hij/zij in aanmerking voor een transitievergoeding. Lees hier over de veranderingen in de wet. De NOS heeft nu een eerste evaluatie van het nieuwe ontslagrecht gemaakt. Ontslagzaken worden vaker geschikt. Ook worden geregeld hogere vergoedingen betaald dan volgens de nieuwe wet wenselijk is. Dat zeggen kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten tegen de NOS. Werkgevers zijn bang dat wanneer ze het op een rechtszaak laten aankomen er een afwijzing van de kantonrechter komt, omdat ze niet hebben voldaan an de strenge voorwaarden van de nieuwe wet. De werkgeversvereniging AWVN klaagt haar nood: het ontslagrecht zou ingewikkelder zijn geworden in plaats van eenvoudiger.

logobbapp
Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, heeft zondagmorgen in het programma Buitenhof weer eens de neoliberale dogma's van de afgelopen 30 jaar herhaald waardoor de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker. Juist nu het wat beter gaat, zei Knot, moeten we nog meer bezuinigen. Want je moet bezuinigen in tijden dat het goed gaat, dat is makkelijker, is zijn redenering. Kom mensen, het geld klotst bij de projectontwikkelaars, banken en vermogensbezitters tegen de plinten, maar de collectieve voorzieningen moeten nu toch echt defintief naar het graf gedragen worden. En ja, daar komt het aloude argument weer: het moet van Europa. Geklets. Onze regering heeft er zelf aan meegewerkt, ja voorop gelopen toen die Europese begrotingsregels zijn opgesteld.

logobbapp
Het blijkt maar weer eens: De medische wereld is een gesloten bolwerk. Volgens het programma Reporter Radio (KRO-NCRV) mogen medische hoogleraren in Academische ziekenhuizen van hun ziekenhuiswoordvoerders niet praten en willen ze niet voor de microfoon. Het gaat om een reportage van het radioprogramma waaruit blijkt dat de zorg in de Academische ziekenhuizen verschraald omdat de andere ziekenhuizen door fusies en andere maatregelen steeds meer medische verzorging bij de Academische ziekenhuizen wegpikken. Daardoor willen artsen in opleiding niet meer in Academische ziekenhuizen werken. Leve de concurrentie, dan wordt alles beter georganiseerd. Niet dus. Van goeie coordinatie in de medische zorg is op die manier geen sprake meer. En iedereen houdt zijn mond. Behalve Chris Mulder, afdelingshoofd van de afdeling maag-, darm- en leverziekten van het VUMC. (Zie foto hiernaast)

In de Provinciale Staten van Flevoland werd afgelopen week een discussie gevoerd over de bestrijding van de werkloosheid in de provincie. Ook de provincie Flevoland moet zich inzetten voor de oudere werklozen. Dat vindt Statenlid Wout Jansen van de politieke partij 50PLUS. Zo moet de provincie een ambassadeur aanstellen die gemeenten en werkgevers aanspoort oudere werklozen in dienst te nemen. Ook pleit Jansen voor zogenoemde duo-banen, waarbij een oudere werknemer het vak leert aan een jongere. Daarnaast wil 50PLUS geld uittrekken voor omscholing. De andere statenleden waren sceptisch over de voorstellen. Ze wilden dat de provincie zich richt op alle werklozen en niet alleen de ouderen. Het is de vraag of de plannen iets gaan opleveren. Werkgevers vrijblijvend 'aansporen' werklozen in dienst te nemen en duobanen te creeren werkt niet, zoals nu een paar jaar na het sociaal akkoord tussen vakbonden, werkgevers en overheid wel is gebleken.

Nederlandse gemeenten hebben de beveiliging van Suwinet verbeterd. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek bij 13 gemeenten. Suwinet is een besloten database waarin instanties als de Belastingdienst, de IB-groep, Kadaster, Rijksdienst Wegverkeer en het UWV maatschappelijk gevoelige persoonsgegevens met gemeenten uitwisselen. Het systeem is oa bedoeld om fraude met uitkeringen op te sporen. In het verleden kwam het voor, dat gemeenteambtenaren de salarisgegevens van bekende Nederlanders raadpleegden en dat er adresgegevens van vrouwen in blijf-van-mijn-lijfhuizen aan gewelddadige ex-partners worden verstrekt. Ook zouden commerciële incassobureaus het systeem hebben gebruikt. "Een aantal gemeenten voldoet nu aan de onderzochte normen. Maar we zien ook gemeenten waar het nog steeds niet goed gaat. Het is onacceptabel dat elders het risico blijft bestaan dat gegevens in verkeerde handen komen. Als dit niet verandert, is het onvermijdelijk dat wij gaan handhaven". Aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Met andere woorden: in veel gemeenten is het systeem nog steeds zo lek als een mandje.

Er is een nieuwe trend in opkomst. Naast de voedselbanken krijgen we nu de 'sociale warenhuizen' voor de armen. Bijvoorbeeld in Rotterdam. De 'Swingmarket' die zaterdag officieel is opengegaan is voor iedereen toegankelijk, maar minima met een pasje shoppen er gratis. Het 'sociaal warenhuis' is er voor mensen die om wat voor reden dan ook niet meer terecht kunnen bij de voedselbank. Ze moeten daar wel een aanvraag voor indienen. Anders dan de voedselbanken, maakt de Swingmarket in winkelcentrum Keizerswaard geen pakketten, maar kunnen de 220 gezinnen die momenteel een pasje bezitten zelf uitzoeken wat ze nodig hebben. Ook de Diaconie van de PKN in Amsterdam gaat zoiets opzetten. Van hun website: 'In 2016 opent de sociale kruidenier. De sociale kruidenier is een project dat via een winkelformule en activiteiten mensen in armoede een kans biedt om zelf hun bestaan weer op orde te krijgen, in aanvulling op de noodvoedselhulp van de Voedselbank'. Er zijn echter wel beperkingen bij de 'sociale kruidenier'. Zo staat er maar een beperkt bedrag op het pasje dat je gaat krijgen, en als dat geld op is.... krijg je niks meer. Dat is om de minima te leren met geld om te gaan, zegt de Diaconie in een folder. XXX

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

vrijdag 22 januari 2016

nieuws van 22 januari 2016

Staatssecretaris Klijnsma heeft voorzitter Nicoly Vermeulen van de raad van bestuur van de Sociale Verzekerings Bank SVB per 1 februari al ontslagen. De SVB houdt zich oa bezig met de uitvoering van de AOW. De SVB had zoals velen wel bekend grote problemen met het uitbetalen van het Persoons Gebonden Budget PGB. Vermeulen is sinds juni 2012 voorzitter van die Raad van Bestuur geweest. Volgens staatssecretaris Klijnsma is er een vernieuwd leiderschap nodig om de problemen definitief op te lossen. José Lazeroms, van de raad van bestuur van het UWV, is de voorlopige opvolger.

Aanstaande dinsdag publiceert het CBS cijfers over uitkeringsafhankelijkheid. De ontwikkeling van het percentage huishoudens dat voor zijn inkomen sterk afhankelijk is van een uitkering. Verslagperiode 2010- 2014. Uit de cijfers zal blijken dat ongeveer 10% van de bijstandsgerechtigden langer dan 15 jaar in de bijstand zit. Bij de Bijstandsbond heeft men de indruk dat gezien de vragen van de pers die binnenkomen op dinsdag veel aandacht in de media zal zijn voor de cijfers. .

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft doorgerekend wat de afschaffing van de Minimum Jeugd Lonen MJL voor de werkgelegenheid zou betekenen. Afschaffing van het MJL voor 21- en 22-jarigen verlaagt de werkgelegenheid voor deze groep met circa 5%, ofwel 15.000 personen. Het werkgelegenheidsverlies voor 15- t/m 20-jarigen na een verhoging van het MJL hangt sterk af van de nieuwe vormgeving. In de doorgerekende varianten varieert het verlies van 20% van de betreffende beroepsbevolking, ofwel 120.000 personen, tot 1%, ofwel 5.000 personen. Het grootste deel van het werkgelegenheidsverlies heeft naar verwachting betrekking op kleinere banen van minder dan 12 uur per week. Maar het CPB, dat al veel kritiek krijgt over de betrouwbaarheid van de door hen gehanteerde modellen, houdt bij de berekeningen vele slagen om de arm. De onzekerheid over de effecten is groot. De CPB Notitie geeft een gedeeltelijke analyse gericht op de arbeidsmarkt voor jongere werknemers, waarbij niet of summier wordt ingegaan op bijvoorbeeld de scholingsbeslissing, de inkomenspositie van jongeren, budgettaire effecten of de arbeidsmarkteffecten voor oudere werknemers en zelfstandigen. Met andere woorden: een zeer beperkt onderzoek met vele onzekere factoren over de werkgelegenheidseffecten.

Het UWV ligt weer onder vuur. Aanleiding zijn de ervaringen met het UWV van een medewerkster van Omroep West. De medewerkster werkte zonder 18 jaar zonder onderbreking toen ze werkloos werd. Ze vroeg een WW-uitkering aan, maar na twee maanden kon ze bij Omroep West aan de slag. Ze zet haar uitkering stop. En ontdekt dan dat als haar jaarcontract niet wordt verlengd, dan is haar hele arbeidsverleden ineens verdwenen. En als klap op de vuurpijl zou ze voor straf ook worden gekort op haar uitkering. Het UWV reageert dat er juist is gehandeld, omdat 'dit nu eenmaal de wet is'. Er zijn kamervragen aan de minister gesteld en als u nog meer ellende over het UWV wilt weten, surf dan naar 'UWVreselijk'.

In het weekblad Vrij Nederland van deze week een vernietigende kritiek op het werkgelegenheidsbeleid van minister Asscher, die graag net zo beroemd zou willen worden als Melkert met zijn Melkertbanen. Het artikel is geschreven door Max van Weezel en Map Oberndorff. Lees over onontwarbare zinloze overlegstructuren en het zinloos schuiven met werklozen waaraan vooral congresbureau's die studiedagen organiseren veel geld verdienen.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

donderdag 21 januari 2016

Volkskrant zoekt bijstandsgerechtigden die langer dan 15 jaar in de bijstand zitten

Beste lezer, Ik ben voor de Volkskrant op zoek naar vier mensen die 15 jaar of langer in de bijstand zitten. We willen daar graag een kort interviewtje mee houden. Met die informatie schetsen we een kort profiel van 200 woorden van u. Daarnaast willen we graag ook nog een foto schieten. Wilt u kort wat vertellen over het leven in de bijstand, zit u er al langer dan vijftien jaar in en bent u bereid een foto van u te laten maken door een fotograaf van de Volkskrant? Neem dan contact op met onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Hopelijk hoor ik snel van u! Hartelijke groet, Marko de Haan Volkskrant – Economie Redactie Tel.: 06 - 5 796 796 3 Mail: Marko.de.Haan@volkskrant.nl

woensdag 20 januari 2016

Nieuws van 20 januari 2016

LCR-CONGRES OP 7 APRIL 2016. Het congres van de Landelijke Clientenraad, de overkoepeling van clientenraden bij gemeentelijke sociale diensten, organiseert op 7 april weer haar jaarlijkse congres. Dit jaar in het kader van Regionale Cliëntenparticipatie. Met een groot aantal kennissessies en een interactief middagprogramma over regionale cliëntenparticipatie. Meer informatie


Wajongers kunnen hun ervaringen met de herindeling van de Wajong delen bij een nieuw meldpunt van de FNV. De FNV wil met het meldpunt monitoren of het UWV zijn werk wel zorgvuldig uitvoert. Het gaat daarbij zowel om de ervaringen van mensen bij de herindeling als de begeleiding naar werk. Tot 2018 worden alle Wajongers opnieuw ingedeeld: hebben ze arbeidsvermogen of niet? Bij Wajongers die na 2010 zijn ingestroomd is die indeling meestal al gemaakt. Krijgen zij een werkregeling, dan hebben zij arbeidsvermogen. De herindeling gaat daarom vooral over mensen die vóór 2010 in de Wajong zijn gestroomd.


Na tientallen zwervers in Enschede en Parijs gaan nu ook de daklozen in Amsterdam er gebruik van maken. Modeontwerper Bas Timmer en compagnon Alexander de Groot uit Enschede delen woensdag vierhonderd Sheltersuits uit op het Amsterdamse Rembrandtplein. Ook gaat een landelijke campagne met 3.500 abri’s van start. De shelters zijn water- en winddichte jassen met slaapzak. De campagne schijnt 350.000 euro te kosten. Timmer en De Groot produceren de honderden Sheltersuits voor daklozen in een eigen atelier op het Zuidkamp in Enschede. Dit doen ze samen met vrijwilligers, stagiaires en asielzoekers uit Azelo en Ootmarsum.


De Assadaaka Community in Amsterdam nodigt u uit uit voor de nieuwjaarsreceptie op 29 januari 2016 om 17.00 uur. Palembangstraat 52, 1094 TK Amsterdam. Voor Assadaaka Community wordt 2016 een cruciaal jaar in het kader van professionalisering van de organisatie en het voortzetten van de activiteiten voor verschillende groeperingen in de samenleving / migranten met een handicap of chronische ziekte en hun families.


Topverdieners van de duizend grootste bedrijven van Nederland verdienen gemiddeld zes keer zoveel als een doorsnee werknemer op voltijdbasis. Het bruto jaarsalaris van deze topverdieners was in 2014 gemiddeld 234 duizend euro. De loonkloof is het grootst in de financiële sector. Dat blijkt uit berekeningen van CBS die vandaag bekend werden waarbij is gekeken naar de vijf topverdieners per bedrijf.


Brrr daar word je niet blij van met die kou. In Nederland heerst een griepepidemie. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag. Het gaat om het influenzatype A waarmee klachten als hoofdpijn, spierpijn of verkoudheid gepaard gaan. Maar gelukkig schijnt het griepvaccin goede bescherming te bieden tegen deze griep.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

maandag 18 januari 2016

Nieuws van 18 januari 2016

Lege winkelstraten en omvallende winkelketens, hoe komt dat? Iedereen heeft waarschijnlijk wel in het nieuws vernomen, dat Vroom & Dreesmann, een gerenommeerde winkelketen met beeldbepalende grote panden in de koopgoten van vele steden, op instorten staat. Dit geldt ook voor andere winkelketens. Een analyse van dit verschijnsel aan de hand van theorien van de historicus Fernand Braudel. En de gevolgen van deze ontwikkeling. Op naar een nieuwe crash? Lees de analyse en de gevolgen.

FNV Uitkeringsgerechtigden organiseert in februari op 18 locaties bijeenkomsten over het basisinkomen. Deze serie is een vervolg op de bijeenkomsten van eind 2015. Ze gaan in gesprek over een eerlijke(re) verdeling van werk en inkomen. Is het basisinkomen een goed middel om dat te bewerkstelligen of is het middel erger dan de kwaal? Op de site van de FNV meer informatie. Op de site van de FNV meer informatie.

‘Meer markt en minder overheid,’ luidt de oplossing en het streven vaak. De markt is namelijk efficiënt en de overheid zou zich moeten schamen. Maar is die markt wel zo geweldig? En die publieke sector zo slecht? Wanneer laten we taken over aan de markt of aan de overheid? Paul de Grauwe, Harrie Verbon, Roel Kuiper, Sanne Blauw en Mirjam de Rijk delen op een avond in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam onder leiding van Hella Hueck wat er volgens hun speelt tussen markt en overheid. DINSDAG 26 JAN, 20.00 KLEINE ZAAL

Omdat het de komende nachten gaat vriezen, voeren de grote steden weer de winterregeling voor daklozen in. Zwervers krijgen een gratis slaapplaats, ontbijt, kunnen zich douchen en mogen hun kleren wassen. Daklozen die ondanks de koude temperaturen toch liever buiten slapen, kunnen een gratis deken krijgen. De regeling is vrijdagavond ingegaan en geldt voor daklozen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zondag 17 januari 2016

nieuws van 16 januari 2016logoconstructieEen debat in discussiecentrum De Balie in Amsterdam. De manier waarop wij technologie ontwerpen heeft onmiskenbare effecten op de samenleving en onze burgerrechten. Is de overheid in staat om onze rechten te blijven beschermen in een razendsnel veranderende digitale wereld? En vertrouwen wij erop dat multinationals deze te allen tijde respecteren? Kom naar Power to The People met o.a. Aral Balkan en praat mee over burgerrechten in een digitale wereld. Donderdag 21 januari, 20:00


logoconstructie
De vereniging clientenbelang in Amsterdam is o.a. gespecialiseerd in het geven van adviezen en tips voor het voeren van keukentafel gesprekken in het kader van de WMO. De organisatie treedt regelmatig op bij informatie en discussieavonden over dit thema. Zo is er om uw ervaringen te delen en elkaar te inspireren woensdag 27 januari een thema-avond voor buurtbewoners en welzijnsorganisaties in Amsterdam Slotermeer. Samen met Cliëntenbelang verkennen wij wie de regie houdt voor de zorgbehoevende. Plaats: De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133, Slotermeer. Vanaf 18.30 uur is er inloop en soepmaaltijd. Om 19.30 uur begint lezing, en gesprek onder leiding van Frènk van der Linden. Download hier de flyer van de bijeenkomst.

logoconstructieDe gemeente Winterswijk wil meedoen aan een experiment met de zogenaamde 'regelarme bijstand'. Wethouder Wim Aalderink heeft de gemeente aangemeld voor een proef van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de proef gelden bepaalde regels van de Participatiewet niet voor een beperkte groep proefpersonen. Bijstandsgerechtigden kunnen het inkomen onder voorwaarden aanvullen door bijverdiensten. Ook hoeven zij niet te solliciteren. In het experiment wordt onderzocht wat bijstandsgerechtigden motiveert om aan het werk te gaan. Winterswijk wil in de proef samenwerken met de gemeente Wageningen en de universiteit. Het experiment kan op zij vroegst in 2017 beginnen en duurt maximaal 3 jaar. De proef wordt nu al in verschillende gemeenten uitgewerkt, zoals in Tilburg, Utrecht en Groningen. In alle plaatsen begeleidt een universiteit het experiment.

De Centrale Raad van Beroep heeft het boetebeleid in de sociale zekerheid van Klijnsma en Asscher helemaal onderuit gehaald. De mogelijkheden van de absurd hoge boetes die konden worden opgelegd worden ingeperkt. De Centrale Raad van Beroep zegt in een uitspraak van 11 januari 2016 dat er bij de de hoogte van een bijstandsboete van moet worden uitgegaan, dat een bijstandsgerechtigde deze binnen een redelijke termijn kan betalen. Zo wordt voorkomen dat het opleggen van een boete tot gevolg heeft dat je zeer langdurig op het absolute minimum moet leven. De Centrale Raad van Beroep gaat uit van een maximale termijn van twee jaar. Toelichting op de uitspraak van de Centrale Raad.

Buschauffeurs uit hele land zijn bereid te staken om een verdere afbraak van het openbaar vervoer tegen te gaan. Ruim veertig chauffeurs in uniform overhandigen maandagochtend in Den Haag een ultimatieve brief aan Henri Meijdam, de directeur van het IPO (Inter Provinciaal Overleg). Ook wordt een petitie aangeboden, ondertekend door 2000 buschauffeurs die aangeven het werk te zullen neerleggen, zodra vakbond FNV hen daartoe oproept. In de brief, die vrijdag ook aan elke provincie afzonderlijk is verstuurd, waarschuwt FNV Streekvervoer voor verdere afkalving van het OV. De bond eist dat provincies, die overwegen buurtbussen met vrijwilligers in te zetten, eerst overleg voeren met de vakbond en pas na overeenstemming hiertoe over mogen gaan. Zijn ze daartoe niet bereid, dan roept FNV Streekvervoer zijn leden op tot het voeren van acties.

donderdag 14 januari 2016

Nieuws van 14 januari 2016


De Centrale Raad van beroep weigert iets te zeggen over de vraag, of tewerkstelling met behoud van uitkering voor onbepaalde tijd in strijd is met mensenrechten verdragen. Advocaat Marc van Hoof heeft geprocedeerd tot en met de Centrale Raad van Beroep over deze kwestie. De raad weigert iets te zeggen over de vraag, of er sprake is van verboden verplichte arbeid op grond van mensenrechtenverdragen. Ze wijzen toe op grond van andere argumenten. En dan komen ze aan de meer principiele vragen niet meer toe. Lees de uitspraak op rechtspraak.nl Maar toch is de uitspraak een stap in de richting van: bij werken met behoud van uitkering kan niet alles zomaar. Er moet sprake zijn van maatwerk.

 logobbappStilte Actie tegen armoede en verrijking in Nederland. Elke derde dinsdag van de maand behalve in juli en augustus, dan is de Tweede Kamer met reces, en in september de 3e woensdag i.v.m. Prinsjesdag Plein in Den Haag (vlakbij Binnenhof achter de Tweede Kamer) 13.00 uur. A.s. dinsdag weer. Er zijn velen van goede wil die de armoede willen bestrijden. Het ene congres na het andere met zinderende toespraken en goede voornemens. Je kunt er je week mee vullen, maar helpt het? Er gebeurt veel voor de bühne of nog een ander woord in goed Nederlands; Window dressing, dat zoiets betekent als je etalage op orde hebben, maar de winkel niet. Er wordt best veel geld uitgetrokken ter bestrijding van de armoede, maar structureel verandert er heel weinig. Het Nibud zou toch eigenlijk op grond van zijn eigen berekeningen moeten zeggen dat de uitkeringen te laag zijn. Ze zetten bijvoorbeeld de huur van een woning consequent op 400 euro, wat feitelijk al een hele tijd niet meer klopt en steeds minder gaat kloppen. Er komt op dat punt nog meer aan, want we zijn even in slaap gesukkeld in de kerstperiode. Doe mee aan de Stilteactie Tegen Armoede aanstaande dinsdag 19 januari. Het doet er toe!


 logobbappDe xenofobe en racistische organisatie PEGIDA heeft aangekondigd op zaterdag 6 februari 2016 te gaan demonstreren in het hart van het progressieve Amsterdam, op de Dam. We kunnen hen niet zonder tegenspraak hun gang laten gaan! Een brede coalitie van politieke (jongeren)organisaties, migranten- en antiracisme-organisaties heeft de krachten gebundeld in een tegenactie. We moeten nu laten zien dat een organisatie als PEGIDA niet thuishoort in Amsterdam, of waar dan ook! Tijd en locatie kan veranderen, houd deze pagina in de gaten!


Je baan is steeds drukker en je moeder wordt steeds ouder. Deadlines op je werk en een depressieve puber thuis. De combinatie van werk en zorg vraagt veel van mensen. Hoe ga je daarmee om? De CNV Vakcentrale houdt een congres over Werk & Zorg. Het congres biedt je praktische methoden om Werk & Zorg beter te combineren. De inbreng van deelnemers gebruikt het CNV om rechtstreeks invloed uit te oefenen op het landelijke beleid over werk en zorg. Deelname is gratis. Het congres Werk & Zorg vindt plaats op woensdag 17 februari 2016 en duurt van 13.00 tot 18.00 uur in Tivoli Vredenburg in Utrecht, pal naast het Centraal Station. Het is bedoeld voor iedereen die werken en zorgen combineert. Of het nu is voor ouders, kinderen of zieke buren. Vanaf 12.30 uur is Tivoli Vredenburg open voor deelnemers aan het congres Werk & Zorg.

FNV voorzitter Ton Heerts zegt in zijn nieuwjaarstoespraak op 11 januari een brede beweging te willen starten met een sociaal en duurzame agenda. 'We willen breder kijken dan alleen werk en verder kijken dan de korte termijn. Duurzaamheid is naast en goede sociale zekerheid belangrijk voor de toekomst, ook voor de arbeidsmarkt. Ik heb het dan ook over duurzaam werk –echte banen dus- en werkgelegenheid in sectoren die te maken hebben met duurzaamheid, zoals de energiesector. Er is een breed gevoeld onbehagen in de samenleving tegen uitbuiting van werkenden, het korte termijn rendementsdenken, maar ook breder tegen uitbuiting van onze leefomgeving. Laten we samen met organisaties die zich hiertoe aangesproken voelen, een gemeenschappelijke sociaal duurzame dialoog aangaan en een agenda ontwikkelen.' De FNV werkte al eerder samen in het Energieakkoord met organisaties als Natuur en Milieu, Greenpeace en Milieudefensie. Ook is de FNV vertegenwoordigd in de Eerlijke Bankwijzer en de Sociale Alliantie. Mooie woorden.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

dinsdag 12 januari 2016

Nieuws van 12 januari 2016


Over de armoede in Nederland is al decennia lang veel geschreven en gediscussieerd. Zonder overigens tot veel verandering geleid te hebben. Op 16 december 2015 verscheen er een nieuw rapport, met veel cijfers over de actuele stand van zaken: "Armoede en sociale uitsluiting 2015". Afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Commentaar op het rapport waarin veel buiten beschouwing blijft.


 Onder de titel ‘Betrokkenheid troef’ organiseert het Knooppunt Kerken en Armoede op vrijdagmiddag 22 januari 2016 in de Opstandingskerk in Houten een bijeenkomst waarop inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland centraal staan. Deze bijeenkomst markeert ook de start van dit interkerkelijke Knooppunt. In dit samenwerkingsverband bundelen diverse kerken* de krachten in een nieuwe landelijk ondersteuning van de vele plaatselijke kerkelijke activiteiten tegen armoede in Nederland. Dit nadat de werkgroep de Arme Kant van Nederland en DISK werden opgeheven, omdat de kerken aan die belangenbehartiging geen geld meer wilden uitgeven. Meer over het Knooppunt Kerken en Armoede.


Renske Postuma, eigenaar van BuroRens, hoofddocent van de opleiding regisseur mensenhandel, docent integrale Veiligheid bij de NHL Hogeschool en betrokken bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, vertelt op de website studiecentrum voor bedrijf en overheid over economische uitbuiting in Nederland. Met enige regelmaat lezen we in de lokale kranten over de zogenaamde economische uitbuiting. Een Nederlandse werkgever of uitzendbureau betaalt zijn werknemers slecht, ze wonen in erbarmelijke omstandigheden, moeten lange uren maken voor een hongerloontje, verplicht kopen in het winkeltje van de eigenaar etc. etc. Je raakt er aan bijna aan gewend. Sommige opmerkingen van de gezagsgetrouwen schrijfster kunnen vraagtekens bij worden geplaatst, maar het artikel geeft wel een aardig inzicht in hoe moeizaam de strijd tegen uitbuiting is, omdat degenen die uitgebuit worden geen rechten hebben en dus geen aangifte dureven doen.Renske Postuma legt uit wat we wel kunnen doen.


Van 13 tot 19 maart 2016 wordt in Kathmandu, Nepal, de tweede wereldvrouwenconferentie gehouden. Ook vanuit Nederland gaat een delegatie naar Nepal. Uit meer dan 60 landen komen vrouwen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, eisen en samenwerking te bespreken en voorstellen te doen voor de versterking van de vrouwenbeweging in de verschillende landen. Meer informatie is te vinden op de internationale website van de vrouwenbeweging.


Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU heeft een overzicht samengesteld van de belangrijkste sociale maatregelen voor 2016 getiteld REGELINGEN EN MAATREGELEN SOCIAAL BELEID 2016 Het gaat om de regelingen die door gemeenten, uitvoeringsinstanties en zorgverzekeraars uitgevoerd worden. Dus maatregelen op het gebied van de zorgverzekering, de bijstand, de WMO, etc. Overzicht van de FSU