zaterdag 19 november 2005

De gevaarlijke borreltafelpraatjes van Jos Dautzenberg

CWI projectleider probeert werklozen, werkenden, Polen, Nederlanders en illegalen tegen elkaar uit te spelen.

De gevaarlijke borreltafelpraatjes van Jos Dautzenberg

Enige tijd geleden kwamen Poolse slaplukkers in het nieuws, die weigerden na 12 uur arbeid voor 5 euro per uur nog eens 4 uur door te werken, en die daarop op staande voet werden ontslagen. Met de steun van FNV Bondgenoten hebben de slaplukkers actie gevoerd, en de rechter gaf hen gelijk, ze mochten niet ontslagen worden. De zaak geeft wel aan, dat het met de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden in de tuinbouw niet best gesteld is. Langdurig zware arbeid op een tijdelijk contract en tegen een laag loon. Het project Seizoensarbeid van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), gemeenten, uikeringsinstantie UWV en land en tuinbouworganisatie LTO poogt Nederlandse werkzoekenden te vinden voor het zware werk in de tuinbouw. Ruim 10.000 werklozen werden het afgelopen jaar benaderd om te werken als sla- of tomatenplukker, of als aspergesteker. Tegelijkertijd nam de regering de maatregel, dat voor Poolse arbeiders die naar Nederland komen om in de tuinbouw te werken een uitzondering geldt: zij ondervinden geen enkele belemmering meer die in andere sectoren nog wel geldt als overgangsmaatregel voor vrij verkeer van personen tussen de nieuwe EU-landen en Nederland. Er waren 850 Nederlandse werklozen die als slaplukker of in een andere functie in de land en tuinbouw aan de slag gingen.

Het CWI probeert in navolging van de maatregelen van de Nederlandse regering duidelijk de Nederlandse en Poolse werklozen tegen elkaar uit te spelen om hen te dwingen de slechte arbeidsvoorwaarden en omstandigheden te aanvaarden. Nederlandse werklozen worden bedreigd met strafkortingen of zelfs stopzetting van de uitkering als ze het zware werk onder de huisige omstandigheden niet aanvaarden, de Polen zijn wel gedwongen, gezien de massa-werkloosheid in eigen land, zonder goede werkloosheidsuitkering, de onaanvaardbare toestanden in de tuinbouw te aanvaarden.

Jos Dautzenberg, projectleider van het project Seizoensarbeid, geeft op 19-10 een interview aan de Telegraaf waarin hij de Nederlandse werklozen nog eens extra in een kwaad daglicht zet, om zo de druk verder op te voeren. Meneer Dautzenberg zegt dat de Nederlandse werklozen door de telefoontjes merkten dat ze aan de slag moesten. Ach, meneer Dautzenberg, dat was blijkbaar nog niet tot hen doorgedrongen met al die strenge maatregelen van tegenwoordig. 'Veel werklozen zagen een baan op het land niet zitten en solliciteerden gauw ergens anders' zegt meneer Dautzenberg. Hoe hij dat weet? 'We hebben geen exacte cijfers, maar het is opvallend dat mensen na maanden werkloosheid ineens weer werk vonden en geen uitkering meer hoeven'. Meneer Dautzenberg weet donders goed dat statistisch gezien al jaren een groot deel van de werklozen sowieso na verloop van tijd weer aan het werk gaat als ze eindelijk iets hebben gevonden. Dat is allang zo. Dus het is maar de vraag, wat dat ene telefoontje nu voor invloed heeft. Dat weet meneer Dautzenberg ook niet, want hij heeft geen exacte cijfers. Het is maar een vage impressie van meneer Dautzenberg om zijn eigen winkeltje als belangrijk naar voren te schuiven. Borreltafelpraat dus uit de categorie: ik ken verschillende werklozen uit mijn omgeving die niet willen werken, dus de werklozen willen niet werken. Maar er zijn inderdaad werklozen die een strafkorting hebben gekregen of wier uitkering werd stopgezet omdat ze weigerden. En terecht.

De borreltafelpraatjes van Jos Dautzenberg zijn niet zonder gevaar. Zijn opmerkingen dragen bij aan het tegen elkaar opzetten van verschillende groepen, om hen te dwingen de soms onaanvaardbare arbeidssituaties in de land en tuinbouw te aanvaarden door hun onderlinge concurrentie te verscherpen. Daar trappen wij niet in. Samen strijden voor betere arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. De Nederlandse werklozen, die weigeren onaanvaardbare arbeidsomstandigheden te aanvaarden en de Poolse actievoerders, die strijden voor verbetering van hun situatie. Duidelijk is dat ze daarvoor niet bij meneer Dautzenberg moeten zijn.

Piet van der Lende

Bijstandsbond
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
020-6181815
info@bijstandsbond.org

woensdag 9 november 2005

OPENBARE INFORMATIE & ACTIEBIJEENKOMST 'TREK AAN DE NOODREM'.

Zaterdag 12 november a.s. organiseert de SP Amsterdam, in samenwerking met DIDF en de IS, een openbare bijeenkomst in het kader van de actie Noodrem.
Ons Tweede Kamerlid Agnes Kant spreekt over het nieuwe zorgstelsel en de problematiek.
En gaat dieper in op de problemen zoals worden verwoord door sprekers van belangengroepen en artsen/specialisten. Er is ruime gelegenheid voor vragen en discussie.
De bijeenkomst vangt aan om 14:00 uur ( zaal open 13:45 ) tot 16:00 uur in de Collegezaal van het Slotervaartziekenhuis aan de Louwesweg 6, Amsterdam.
Makkelijk te bereiken met o.a. tramlijn 2 en buslijn 19.
Kom. Zorg dat je er bij bent. Met je vrienden, kennissen, familie of buren. Uitstel, bij voorkeur afstel van deze wet is het doel en deze bijeenkomst is een belangrijke stap in een serie van acties om dat te bereiken.
In de zaal zijn Noordrem actie-kaarten om te tekenen, of mee te nemen om te verspreiden aanwezig. Ook een instructie-pakket met beknopte uitleg over het zorgstelsel en de problemen daarvan.

MEER ACTIES NOODREM EN WAT JE KAN DOEN OM TE HELPEN.

Voor aanvang van de openbare bijeenkomst gaan we in en rondom het Slotervaartziekenhuis handtekeningen verzamelen met de Noodrem actiekaarten. Wil je meehelpen kom dan om 13:00 naar het Slotervaartziekenhuis en meld je bij Karwan Fatah, Nuri Karabulut of Henk Wichard in de collegezaal.

Inmiddels zijn er elk weekend SP-ers, IS-ers en DIDF-ers te vinden op de markten en pleinen van Amsterdam en hebben al honderden protest handtekeningen verzamelt. Wil je aansluiten en meehelpen. Bel of mail dan naar de SP contactpersoon in je stadsdeel ( zie
www.amsterdam.sp.nl ) of de SP actie-coordinator.

De actie Noodrem heeft onze top-prioriteit want als de wet zoals hij er nu ligt per 1 januari word ingevoerd is het leed niet te overzien voor duizenden Nederlanders.
Wij gaan er dan ook voor om de acties te intensiveren in de komende weken om uit te monden in een grote breed gedragen landelijke manifestatie in Amsterdam op 17 december. Daar moet veel werk voor worden verzet en gaan we op 17 november een actie-vergadering houden met vertegenwoordigers van vele belangengroepen. Wil je je steentje bijdragen aan die mobilisatie en de manifestatie. Bel of mail dan.

Tot zaterdag 12 november partijgenoten.
Met strijdbare groet, en voor alle informatie en aanmelden.
Henk Wichard
sp-actie-amsterdam@tomaatnet.nl 020-6373116/06-28455452

dinsdag 1 november 2005

ma 7/10: informatie-avond arbeid in de tuinbouw

Na een eerste avond met de tomatenplukker uit Florida die wonnen van de multinational
die hen uitbuitte, wordt nu de aandacht op de Europese (achter)tuin gericht.

Informatie- en discussieavond over arbeid in de intensieve tuinbouw Zuid-Spanje,
Zuid-Frankrijk en het Westland

Tijd: Maandag 7 november, 20.00 uur, Plaats: Plantage Doklaan 8-10 Amsterdam

Op 10 oktober vond aan de Plantage Doklaan een uitwisseling plaats met de Coalition
of Immokalee Workers (CIW) uit Florida over hun strijd, als
organisatie van landarbeiders, tegen de fastfoodketen Taco Bell, om hogere prijzen
en dus lonen. De CIW zocht samenwerking in Europa om sterker te staan
tegen -ook andere- ketens.

Afgesproken werd om daadwerkelijk te zoeken naar mogelijkheden om ook hier de zaak
op te pakken. De bijeenkomst van 7 november moet daar een eerste stap in
zijn. Hoe is de situatie in Europa en wat zijn mogelijke richtingen om verder te
gaan? Waar liggen bondgenoten?

Peter Gerber van CODETRAS uit Zuid-Frankrijk zal over zijn omgeving vertellen, maar
ook over de situatie in de provincie Almeria in Zuid-Spanje, waar hij als
lid van het Europees Burger Forum1 nauw betrokken is bij de ondersteuning van de
kleine landarbeidersbond daar, de SOC.

CODETRAS is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties2 die de
rechten van migranten seizoenswerkers verdedigen in de Bouches-du-Rhône, in
Zuid-Frankrijk. Ze hebben o.a. veel aandacht gevraagd voor de OMI-contracten.
In dit systeem, dat al enkele decennia bestaat, is de seizoensmigrant voor zijn
vergunning aan de werkgever gebonden. Daarbij worden premies enz. voor
verzekeringen op Frans niveau betaald, maar vinden de bijbehorende uitkeringen
volgens niveau van het herkomstland plaats. Door de afhankelijkheid van de
werkgever is het voor werknemers erg moeilijk zich tegen een werkgever te
verweren en de omstandigheden waaronder deze werkers werken en leven
(vaak ‘op de tuin’), zijn dan ook vaak abominabel. CODETRAS steunde met publiciteit, maar
ook met acties en bijvoorbeeld juridische bijstand. Deze zomer werden voor het
eerst successen geboekt toen een van Frankrijks grootste perziktelers na een
staking gedwongen werd achterstallige lonen te betalen.

In de streek rond El Ejido, bij Almeria, in Zuid Spanje probeert de kleine
vakbond SOC (Sindicato de Obreros del Campo) op te komen voor de belangen van de
40.000 dagloners die daar in de 32000 hectare plastic kassen werken. Het
is een enorme taak waar de kleine bond mee geconfronteerd wordt: er heerst grote
armoede onder de werkers, die vaak onder stukjes plastic tussen de ‘kassen’
wonen en die feitelijk bijna rechteloos zijn op de arbeidsplaats. De migranten
en de vakbond worden daarnaast regelmatig gefronteerd met geweld vanuit de
lokale bevolking en werkgevers, die vaak de autoriteiten aan hun kant vinden. De
SOC probeert met het opzetten van drie ontmoetingshuizen de werkers de
gelegenheid te bieden bij elkaar te komen, en voorlichting en rechtssteun enz
toegankelijker te maken.

Informatie over het Westland wordt gegeven door OKIA, dat samen met Stek een
uitgebreid onderzoek verrichtte naar de achtergronden van dertig jaar illegale
tewerkstelling in de glastuinbouw aldaar. http://www.steknet.nl/achterglas.pdf

Uit eigen kringen kan verder verteld worden over de Britse campagne tegen
supermarkten als Europees voorbeeld van een ketenbrede aanpak (zie:
http://www.breakingthearmlock.com/).

Met de discussie over dit onderwerp komt een hoop bij elkaar: de ontwikkelingen
in de voedselketen, inkoopmacht van (supermarkt-)ketens, precarisering van de
arbeid, illegalisering van migranten …We hopen uit al die hoeken mensen bij
elkaar te krijgen.

Organisatoren van de avond zijn oa.: XminY, A SEED, OKIA…..