maandag 26 december 2016

AOW en belastingen. Mensen die in 2011 65 werden hebben nog 1 dag om een belastingformulier in te vullen. Je kunt geld terugkrijgen!

Belastingen en teruggave voor mensen die voor het eerst AOW krijgen
Mensen die in 2011 65 jaar werden en toen AOW kregen hebben nog 1 dag om een belastingformulier in te vullen. Het loont de moeite. Als je in de loop van het jaar AOW gerechtigd wordt, kun je veel terugkrijgen van de belasting. Bij het inkomen dat je in het belastingjaar had voor je AOW kreeg wordt geen rekening gehouden met de ouderenkortingen en het lage ouderentarief waar je recht op hebt als je AOW krijgt. Maar als je belastingaangifte doet heb je recht op toepassing van de ouderenkortingen en het lage belastingtarief voor AOW-ers over het hele jaar. Dus dan krijg je geld terug.

Het hangt ervan af wanneer je in de loop van het jaar AOW krijgt hoeveel je terugkrijgt. Januari is ongunstig, weinig terug, december gunstig, veel terug. Je kunt het belastingformulier ook invullen met terugwerkende kracht. Je kunt nog tot 5 jaar terug belasting terugkrijgen. Dus mensen die in 2012 65 jaar werden en AOW kregen (toen was het nog op je 65ste verjaardag) kunnen over het hele jaar 2017 nog een formulier invullen en belasting over 2012 terugkrijgen.
Mensen die in 2011 AOW kregen hebben nog 1 dag om een formulier in te vullen en de teruggave aan te vragen.

maandag 12 december 2016

Reïntegratie perikelen in Amsterdam. Een actueel overzicht en een stukje geschiedenis

De gemeente Amsterdam kent een lange geschiedenis van malversaties en misstanden in de reintegratie bussiness. Een rapport van het Bureau Integriteit van de gemeente over misstanden bij de projecten van stichting Herstelling was aanleiding voor veranderingen in het reïntegratiebeleid onder SP wethouder Arjen Vliegenthart. Maar de gemeente werkt nog steeds samen met de stichting in het project 'Vinkebrug'. Het centrum aan de Laarderhoogweg wordt gesloten. Op nieuwe locaties in vier stadsdelen wordt het reïntegratiebeleid voortgezet. De hoofdvestiging komt waarschijnlijk aan de Van der Madeweg. Basis voor het nieuwe reïntegratiebeleid is het 'Koersbesluit reintegratie'.

Er is in het verleden heel wat te doen geweest over het werken met behoud van uitkering oftewel dwangarbeid in Amsterdam en over het reïntegratiebeleid dat de gemeente voerde. Om wat verder in het verleden terug te gaan: eind jaren negentig van de vorige eeuw had de gemeente Amsterdam een contract met Arbeidsvoorziening Noord-Holland Zuid. Wat betreft het jaar 1999 kon Arbeidsvoorziening 20 miljoen gulden niet verantwoorden. Bij nader onderzoek van de dossiers van de werkzoekenden bleek, dat 50% van dei dossiers niet voldeden aan een goede verantwoording van verrichte activiteiten. Die waren er in werkelijkheid niet, of niet geregistreerd. Accountants weigerden de verantwoording aan de gemeente Amsterdam  goed te keuren. Het Ministerie van Sociale Zaken eiste het geld terug dat aan de gemeente Amsterdam was uitbetaald. De gemeente vorderde daarop het geld bij Arbeidsvoorziening, die een gedeelte van het geld, dat al aan hen was uitbetaald, moest terugbetalen.

ander voorbeeld

Of neem een ander voorbeeld. In de tweede helft van 2001 en de eerste helft van 2002 werd een ideetje van toenmalig wethouder Jaap van der Aa uitgevoerd, namelijk de opzet van een 'megabanenmarkt'. Alle bijstandsgerechtigden in Amsterdam moesten in een jaar tijd komen opdraven in een groot hallencomplex even voorbij station Sloterdijk. Het enige dat er mega aan was, was de grootschalige opzet. Banen waren er niet in de aanbieding. Er werden van alle bijstandsgerechtigden geheel nieuwe dossiers gemaakt, en velen werden onder druk gezet naar werk te zoeken dat er niet was. De Megabanenmarkt werd dan ook een grote flop. 200 miljoen euro werd over de balk gesmeten zonder aanwijsbaar resultaat.

Weer vele jaren later. Een van de hoofdrolspelers in het  eerstgenoemde drama met Arbeidsvoorziening Noord-Holland Zuid kwam in de publiciteit door veronderstelde malversaties en misstanden in het grote commerciële reïntegratiebedrijf, dat hij na het verdwijnen van Arbeidsvoorziening had opgericht. Dit bedrijf had ook contracten met de gemeente Amsterdam. De Bijstandsbond heeft o.a. de misstanden bij dit reïntegratiebedrijf aan de orde gesteld. Een directeur van de Dienst Werk en Inkomen, dus durecteur van een organisatie die altijd naarstig op zoek is naar werklozen die zwart een zakcent bijverdienen, zei sprekend over de malverstaties van het grote commerciële reïntegratiebedrijf in Het Parool:  'fraude wil ik het niet noemen'. De hele gang van zaken was voor de gemeente wel aanleiding het roer om te gooien en weinig meer met commerciële reïntegratiebedrijven in zee te gaan. De reïntegratieactiviteiten werden voortaan in eigen beheer uitgevoerd en in samenwerking met de stichting Herstelling. Ik heb mij dikwijls afgevraagd: wanneer komt de parlementaire enquête over de reïntegratie-industrie van de afgelopen 20 jaar.

Herstelling

De afgelopen jaren bleek, dat er ook in de projecten van de stichting Herstelling het nodige mis was. De Bijstandsbond publiceerde meerdere zwartboeken, het bureau integriteit schreef een tot op heden geheim rapport over misstanden bij de projecten van De Herstelling aan de Laarderhoogteweg en in het Amsterdamse Bos en twee wetenschappers bogen zich vorig jaar over de misstanden en de puinhopen van de reïntegratie in Amsterdam om verbetervoorstellen te kunnen doen. Zij schreven rapporten, die ook niet allemaal openbaar zijn, maar wel het rapport 'door de bomen het bos weer zien'. Zelfs de gemeenteraad werd maar in globale lijnen op de hoogte gesteld van het geheime rapport van Bureau Integriteit. En de buitenwereld weet er alleen iets van door een summier kort persbericht van de gemeente Amsterdam en op basis van wat wethouder Vliegenthart over het rapport heeft gezegd in openbare gemeenteraadsvergaderingen of vergaderingen van commissies.. Daaruit blijkt dat in het geheime rapport wordt ingegaan op het feit, dat de Bijstandsbond jarenlang de misstanden op diverse manieren aan de orde heeft gesteld, maar dat de politiek ziende blind en horende doof was. Jan Hoek, in een vorige periode gemeenteraadslid, fietste nog op een mooie voorjaarsdag naar het Amsterdamse Bos naar aanleiding van de klachten van de Bijstandsbond, sprak met de aanwezige dwangarbeiders en constateerde in een blog dat er allemaal niets aan de hand was.

veranderingen

Sindsdien is er heel wat veranderd. De gemeente zegde de samenwerking met de stichting Herstelling op, de directeur en sommige andere verantwoordelijken voor de misstanden werden op een zijspoor gezet. 'De Herstelling', en 'Laarderhoogweg' werden in de wereld van de werklozen gehaat en gevreesd.  De wethouder verklaarde diverse malen dat het centrum aan de Laarderhoogtweg zou worden gesloten. Een reeks van veranderingen moest nieuwe inhoud geven aan het reintegratiebeleid. Het werken met behoud van uitkering, soms jarenlang, werd op papier vervangen door 'leer-werk stages' van maximaal een half jaar. Het is de vraag of de nieuwe leer-werkstages werkelijk nieuw zijn, in die zin dat je er weliswaar werk in doet met behoud van uitkering, maar dat je ook een scholingstraject volgt waarbij je kennis en vaardigheden opdoet die je kansen op de arbeidsmarkt vergroten of dat het oude wijn in nieuwe zakken is, en dat de scholing in veel gevallen niets voorstelt en dat het daarom ook gewoon dwangarbeid is. Recente ervaringen van mensen die op de Laarderhoogtweg tewerk zijn gesteld wijzen erop dat er in de praktijk niet veel veranderd is.

straftrajecten

Het zijn nog steeds straftrajecten voor bijstandsgerechtigden waarbij ze onder zware druk wordt gezet met dreigementen over stopzetting van de uitkering, en waarbij mensen rechteloos gemaakt worden waarna sommigen er vervolgens aan onderdoor gaan. En leren doen ze er niets. Er is nog steeds een combinatie van angst en verveling. Er bestaat nog steeds een soort getrapt strafsysteem voor bijstandsgerechtigden en werklozen. Eerst een externe leerstage, mislukt dat, dan wordt je naar de Laarderhoogweg gestuurd, en mislukt dat ook, dan ga je soms naar het strafkamp Vinkebrug, ook al hoor je niet tot wat de 'top 600 criminelen' worden genoemd. Maar ontegenzegge;lijk is er met de komst van de Sp-wethouder wel wat veranderd in het reïntegratiebeleid. Zo weigert de wethouder de verplichte tegenpresatie voor mensen die kansloos zijn op de arbeidsmarkt zoals die staatssecretaris Klijnsma voor ogen staat uit te voeren. In plaats daarvan stuurde hij ambtenaren op pad naar buurthuizen e. d. alwaar zij vriendelijke gesprekken gingen voeren met bijstandsgerechtigden, die met eigen voorstellen mochten komen en die de gelegenehid kregen hun problemen te bespreken en over oplossingen na te denken zonder dat ze op een zinloze manier in allerlei projecten werden geduwd en onder druk gezet. Dat zijn de bijstandsgerechtigden die niet ingedeeld worden in de categorie kansrijk op de arbeidsmarkt want die worden heel anders behandeld.

verleden

Maar zoals gezegd niet alles is veranderd in het beleid. En vele ambtenaren en andere betrokkenen willen liever niet meer aan het verleden worden herinnerd. Sommigen die in het verleden bij misstanden of malversaties in de reïntegratie bussiness op een zijspoor werden gezet hebben inmiddels binnen of buiten het gemeentelijk apparaat weer hoge functies, soms elders in de gemeentelijke organisatie, soms ook in de reintegratie-industrie. Weliswaar heeft de gemeente de samenwerking met de stichting Herstelling grotendeels opgezegd. maar de stichting en haar directeur zijn nog steeds 'alive and kicking'. Blijkens de website die nog steeds in de lucht is. Vroeger liepen de gemeentelijke projecten en de projecten van stichting Herstelling aan de Laarderhoogtweg en elders door elkaar. Als werkloze wist je vaak niet met wie je te maken had. Dat is nu niet meer zo. Zoals gezegd, de  samenwerking met de stichting Herstelling aan de laarderhoogtweg is opgezegd.

interpretatie van de geschiedenis

Op de website van de stichting staat nu een geheel eigen interpretatie van de geschiedenis. De reden van de opzegging van de samenwerking zou zijn geweest, dat er een nieuwe SP wethouder was gekomen, die een geheel ander reïntegratiebeleid met andere prioriteiten wilde, en dat de stichting Herstelling daar niet in paste. Niet helemaal onwaar, misschien maar hooguit een klein gedeelte van de waarheid. De geconstateerde misstanden hebben een minstens even grote rol gespeeld. De stichting heeft haar website geheel opgeschoond. Over voorgaande jaren is niets meer terug te vinden. Ook zij willen liever niet teveel aan hun verleden worden herinnerd. Gelukkig hebben we de websites van de Bijstandsbond en van Doorbraak en ook de berichtgeving in o.a. Het Parool om de geschiedschrijving van de stichting wat aan te vullen. En zoals je misschien wel weet, wat eenmaal op internet staat gaat er nooit meer af. Kopiën van de oude website-versies door de jaren heen zijn te vinden in de 'way back machine'. Daaruit blijkt, dat de stichting Herstelling voor het eerst in 2000 een website lanceerde.

voortgezette samenwerking

Blijkens de website van de stichting Herstelling werkt de stichting nog steeds samen met de gemeente in het project 'Vinkebrug'. Dit project was oorspronkelijk bedoeld voor wat criminele jongeren worden genoemd, maar heeft zich uitgebreid tot 'mensen met ernstige gedragsproblemen' en 'onaangepasten'. Van de website: ' Het traject is praktisch van aard, strak georganiseerd en kent een no-nonsense aanpak. De duur van het traject is afhankelijk van de vorderingen van de deelnemer'. Met andere woorden: je kunt er geen peil op trekken als je daar zit, hoelang het gaat duren.  De werkwijze wordt de 'Vinkebrug methode' genoemd als vervolg op de 'methode Herstelling' die aan de Laarderhoogtweg werd uitgevoerd. Uit de website van de stichting zelf blijkt al, dat beslist niet alleen mensen uit de 'top 600 criminelen' tewerk worden gesteld. Er zijn ook werklozen bij, die bijvoorbeeld op de interne leerstages op de Laarderhoogtweg conflicten hebben gehad of andere mensen met wat 'gedragsproblemen' worden genoemd, die dan voor straf naar de Vinkebrug worden gestuurd. De deelnemers kunnen bij niet verschijnen een huisbezoek verwachten en er wordt gedreigd met sancties. Concrete scholing om je kennis en vaardigheden uit te breiden met meer kennis is er niet. Van de website: 'De werkzaamheden zijn eenvoudig, afwisselend en vinden vooral plaats in de buitenlucht. De werkzaamheden worden afgewisseld met sportlessen, fitness, zwemmen en PT training, waarbij gefocust wordt op groepsprocessen, communicatie en de onderlinge samenwerking'. 

Nieuw beleid

In een brief van 15 november aan de gemeenteraad laat het College van burgemeester en wethouders weten, dat de plannen voor het nieuwe reïntegratiebeleid  steeds concreter worden. Men zegt dat de locatie aan de Laarderhoogtweg niet meer voldoet aan de eisen die passend zijn binnen het nieuwe beleid. Het praktijkcentrum zal verhuizen naar een locatie aan de van der Madeweg 28.  De locatie op de Laarderhoogweg wordt 1 juni gesloten. Behalve op de van der Madeweg dat de hoofdvestiging zal worden waar de intakes plaatsvinden en ook machines staan die elders niet aanwezig zijn worden er kleinere vestigingen geopend in Noord, Zuid en waarschijnlijk Nieuw-West. Het project heet Amsterdamwerkt! en de stasdeel locaties heten NoordWerkt! ZuidWerkt! en Nieuw-WestWerkt!. Daarnaast komen er Zuid-OostWerkt! en OostWerkt!. Aangezien de van der Madeweg op de grens van Oost en Zuid-Oost ligt, komen daar ook de vestigingen van de stadsdelen Oost en Zuid-Oost. Op de verschillende vestigingen zal uitvoering worden gegeven aan de realisatie van interne leerstages, dus werken met behoud van uitkering.

Piet van der Lende

woensdag 7 december 2016

De gevolgen van het ervaren van schaarste


In Amerika en oa India, waar de armoede heel groot is, hebben Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de armoede voor het denken van mensen die in armoede leven. Zij hebben hun bevindingen neergelegd in het boek 'schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen'. Uitgever: Maven Publishing. Nederlandse vertaling december 2013. In de neoliberale versie van armoede bestrijden wordt ervan uitgegaan, dat armoede een gevolg is van het individuele falen van de arme. Mensen hebben een verkeerd karakter, of gooien er met de pet naar. In het kapitalisme met zijn oneindige kansen kan iedereen hogerop komen, als je je maar gedraagt als de 'homo economicus', de mens die altijd de meest rationele beslssingen neemt in zijn of haar leven. Daarom is armoedebestrijding vooral het sleutelen aan het gedrag en de denkwijze van mensen. Meestal door strafmaatregelen, soms door financiële tijdelijke stimuleringsprikkels. Dit wordt het 'carrot en stick beleid' genoemd. Hierbij aansluitend worden projecten opgezet voor armen om een eigen bedrijfje te beginnen. Zo kunnen ze- vanuit hun bijgestelde gedrag - in het kapitalisme met zijn vele kansen uit de armoede komen door op de markt geld te verdienen. In dit kader passen de vele initiatieven voor het verstrekken van een micro-krediet in vele landen waar de armoede extreem is. Koningin Maxima is een pleitbezorger van deze manier van armoede bestrijden.

normen en waarden

Hierbij aansluitend pleiten vele politici en andere bestuurders maar ook spraakmakende (rechtse) opiniemakers voor een 'herstel' van  de volgens hen juiste normen en waarden in het algemeen en de westerse in het bijzonder. Niet alleen in andere 'culturen' maar alle mensen die in armoede leven hebben eenvoudigweg een verkeerde moraal, en we moeten hen de goede bijbrengen. Dan kunnen ze meedoen in het kapitalisme en participeren. Het begon wat dit betreft al met het  'ethisch reveil' van toenmalig minister van Agt, begin tachtiger jaren van de vorige eeuw, toen hij samen met Hans Wiegel van de VVD aan de wieg stond van de invoering van het neoliberalsime in Nederland. En vandaag de dag pleit PvdA lijsttrekkers kandidaat Asscher voor een 'progressief nationalisme' dus ook met de  mooie normen en waarden van de Nederlandse cultuur, op zoek naar een  sociaal-democratische coalitiepolitiek waarin  de 'derde weg met haar neoliberale compromissen een  actuele inhoud wordt gegeven.

er klopt niets van

Mullanaithan en Shafir tonen aan, dat er van al die neoliberale teoriën niets klopt. Het is de context waarin mensen leven die mede bepalend is voor hun manier van denken. Zij verrichten onderzoek op het snijvlak van psychologie en economie. Zij vonden dat wanneer iemand voortdurend in een situatie van te grote schaarste leeft, dit gevolgen heeft voor de beslssingen die mensen nemen. Het korte termijn beleid - hoe knoop ik vandaag de touwtjes aan elkaar  - overheerst het denken, en er is minder ruimte voor lange termijn denken in je persoonlijk leven. Als mensen eenmaal in armoede verkeren, zijn het niet zozeer persoonlijke eigenschappen die hun daarin gevangen houden. Het is daarentegen het gevolg van omgevingsomstandigheden veroorzaakt door schaarste. En die omstandigheden kun je veranderen waarbij je de schaarste vermindert. Dat hebben veel critici van het neoliberalisme  altijd al gezegd.  Dus omhoog die uitkeringen, kwijtscheldingen van schulden, meer werk voor de mensen, mischien een voldoende hoog basisinkomen, goede gezondheidszorg, sociale zekerheid, onderwijs, etc. Een links alternatief moet  het raffinement van de neoliberale ideologie ontmaskeren  en strijden voor de zoëven genoemde doelstellingen.

overal van toepassing

Mullainathan en Shafir pretenderen dat de conclusies van de vele onderzoekingen die ze hebben gedaan in de hele wereld van toepassing zijn waar mensen in armoede leven. Maar het heeft op iedereen betrekking. Schaarste kan slaan op het gevoel veel te weinig geld te hebben, maar het kan ook slaan op andere dingen, bijvoorbeeld het gevoel dat je veel te weinig tijd hebt. Het boek heeft het nodige stof doen opwaaien, ook in Nederland, omdat het impliciet een frontale aanval is op de theoriën van het neoliberalisme in het algemeen en de standpunten van de VVD en Jetta Klijnsma in het bijzonder. Hier valt nog van alles over te zeggen. Lees bijvoorbeeld de kritiek van  Jurriaan Omlo uit 2014. http://www.socialevraagstukken.nl/recensie/schaarste-hoe-gebrek-aan-tijd-en-geld-ons-gedrag-bepalen

onderzoek in Nederland

Colette van Boven onderzoekt nu in het kader van haar afstuderen aan de Universiteit van Amsterdam of de theoriën van Mullainathan c.s ook in Nederland van toepassing zijn. Daarvoor neemt zij de 'raven matrix test' af bij 80 respondenten. Zij interviewt ook bezoekers van de Bijstandsbond. Wij zijn benieuwd naar de resultaten. Ik heb hier geen verstand van, maar ik begrijp dat het nadeel van de test is, dat er een leereffect is. Dat kan de test onbetrouwbaar maken. Je kunt het trainen om de test goed af te leggen. Maar ik heb gezien dat in het onderzoek van Colette de geinterviewden geen idee hebben wat de test inhoudt, zodat het wel eens zeer betrouwbaar zou kunnen zijn. Wij zijn benieuwd naar de uitslag en gaan er zeker op terugkomen.

Piet van der Lende

vrijdag 2 december 2016

Ledenwerf en donatie campagne Bijstandsbond en inning jaarlijkse contributie

uitnodiging Beste symphatisanten van de Bijstandsbond,

2016 is weer bijna voorbij en een nieuw jaar gaat binnenkort beginnen. Dus ook weer tijd voor de inning van de jaarlijkse contributie die leden van de Bijstandsbond betalen. Het lidmaatschap kost in principe 17 euro per jaar, maar mer of minder mag ook. Iedereen die een bijdrage betaalt wordt ingeschreven als lid, tenzij u dat niet wilt. De Bijstandsbond is nu het nieuwe jaar eraan komt ook een crowdfunding campagne begonnen om meer donaties en leden te krijgen.

We hebben nu een begroting van 14.000 gemiddeld per jaar en wij hebben geen structurele subsidies van de overheid of fondsen. Wij vinden het zelf ongelooflijk wat wij allemaal voor dat bedrag doen. We betalen van dat bedrag de huur, gas en licht, kopieerapparaat, telefoon, etc. en we houden nog wat over om actie te voeren en de administratiekosten en kopieerkosten van het spreekuur te betalen.

Toch zouden we graag meer doen, meer leden krijgen en meer bekendheid geven aan de Bijstandsbond. We zijn erg actief op internet en sociale media en we hebben al enige jaren een spotje op at5 en een advertentie in de MUG. Ook staan we in alle wijkgidsen. We komen regelmatig in de nieuwsmedia met standpunten over actuele onderwerpen. Toch is onze ervaring op basis van o.a. mededelingen van anderen dat we een groot deel van onze achterban nog niet bereiken, en dat aan de bekendheid van de Bijstandsbond nog veel gedaan kan worden. We zouden graag meer advertenties plaatsen, bijvoorbeeld in Het Parool, of spotjes maken voor radio en televisie en om die op internet te plaatsen. Of middels pamfletten en folders meer bekendheid te geven aan de Bijstandsbond, door ze op te sturen en instanties te vragen de folders neer te leggen.

Dit kost ook weer geld (portokosten) en ons budget is nu voor dit soort dingen wel beperkt, als we ook nog acties willen voeren die ook geld kosten. Daarom zijn we een crowdfunding campagne begonnen. Je kunt nu op onderstaande knop klikken om een donatie te doen.. Of-als je geen html in je email hebt- op de link klikken. Je browser wordt dan geopend en de rest wijst zich vanzelf. Je kunt bijvoorbeeld betalen met Paypal. De totale pagina van de Bijstandsbond bij de crowdfunding campagne vind je op http://www.bijstandsbond.amsterdam Deze knoppen of links kunnen doorgestuurd worden per email, op sociale media gezet en op weblogs of websites geplaatst worden.

Let op! Natuurlijk kun je ook op de oude manier blijven betalen door een bedrag te storten op onze bankrekening: NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v. Bijstandsbond Amsterdam. Dit is vooral verstandig bij kleine bedragen. Je moet namelijk als je meedoet aan de crowdfunding campagne 45 cent aan administratiekosten extra betalen. Dus ook als je dat niet extra wilt betalen, en je wilt 5 euro geven, dan moet je 4, 55 geven, dan kom je precies op 5 euro uit.

 
 Doneren


Alternatief voor mensen met weinig geld


In plaats van zelf een donatie te doen, of in combinatie met een eigen donatie, kun je ook een actie starten. Dan vraag je bijvoorbeeld vrienden om ook een klein bedragje te doneren. Als je op onderstaande knop klikt, kun je een pagina van jouw aanmaken op pifworld.com. Gerelateerd aan de Bijstandsbond. Je kunt een streefbedrag invullen wat je bij anderen wilt ophalen, bijvoorbeeld 50 euro. Je geeft verder kort aan wat je motivatie is om voor de Bijstandsbond een kleine actie te starten in je sociale netwerk.

Dan stuur je de weblink van je eigen pagina naar je vrienden en kunnen ze op jouw pagina doneren ten behoeve van de Bijstandsbond. Er wordt dan op jouw pagina aangegeven, hoever je bent met het ophalen van die 50 euro voor de Bijstandsbond bij vrienden en bekenden. Je kunt natuurlijk ook een ander bedrag invullen dan die 50 euro. Dit is ook erg geschikt voor mensen die zelf geen geld hebben om te doneren, maar die de Bijstandsbond een warm hart toedragen en die zeggen: ik heb wel vrienden en kennissen die wel iets willen geven, dus ik start een actie voor de Bijstandsbond omdat ik het zo'n goede organisatie vind.Maak een actie aan


specifieke doelen (overlevingsgids voor de minima)


We hebben ook de mogelijkheid om mensen geld te laten doneren voor een specifiek doel. Het specifieke doel dat we nu hebben is de overlevingsgids voor de minima. http://www.overlevingsgids.net . We hebben al een app voor android. Ga naar Google Play store en typ in het zoekvenster 'overlevingsgids'. Je kunt dan de app op je mobiele telefoon installeren. De overlevingsgids bevat tips en trucs voor mensen met weinig geld en aanwijzingen hoe te overleven in de bureaucratische doolhoven. We zouden ook graag een app maken voor andere systemen zoals iOS, maar dat kost geld om het te laten maken. Ook zouden we graag meer bekendheid geven aan de overlevingsgids door er reclame voor te maken en de mensen op de hoogte te stellen. Verder zouden we de gids graag uitbrengen in brochurevorm, voor mensen die niet zo thuis zijn op internet. Je kunt door op onderstaande knop te klikken geld geven voor specifiek het uitbrengen van de overlevingsgids voor de minima. In de toekomst kunnen we andere specifieke doelen toevoegen en daar specifiek geld voor vragen.


 Doneren

Ook voor dat specifieke doel kun je een actie starten.

Maak een actie aan

Met vriendelijke groet,
Piet van der Lende
Bijstandsbond

dinsdag 8 november 2016

Alleenstaande ouders met bijstand en kinderen inwonend bij familie in bittere armoede gestortAlleenstaande ouders met bijstand en kinderen inwonend bij familie niet alleen getroffen door kostendelersnorm maar ook door sterke kortingen op het kindgebonden budget. Het inkomen daalt ver beneden het bestaansminimum.

Alleenstaande ouders met kinderen inwonend bij familie worden per 1 januari 2016 niet alleen getroffen door de kostendelersnorm maar ook getroffen door grote kortingen op het kindgebonden budget. Voorbeeld: alleenstaande ouder met twee kinderen van 4 en 7 jaar die inwoont bij haar moeder heeft een bijstandsuitkering van 694 euro en een kindgebonden budget van 83 euro en een zorgtoeslag van 7,50 euro per maand. Deze moeder houdt 200 euro en 3 cent over na aftrek vaste lasten. Volgens het voedingscentrum van het Nibud is zij aan voeding voor haar 2 kinderen en zichzelf kwijt per kind 3,67 en voor haarzelf 5,62. Prijspeil 2013. In totaal is dat 390 euro alleen voor voeding per maand wat zij volgens het Nibud kwijt is. Dus zij komt alleen al aan de basisbehoefte eten meer dan 160 euro per maand tekort. Deze mevrouw is arbeidsongeschikt en kan slechts 16 uur per week werken. Hoe komt deze mevrouw hieruit.

De maatregel van het kindgebonden is bedoeld als ondersteuning van kinderen die in Nederland wonen. Een alleenstaande ouder die alleen woont met haar kinderen heeft een kindgebonden budget van 3066 euro per jaar. Deze mevrouw krijgt dus omdat ze kosten kan delen met haar moeder, slechts 1000 euro per jaar. Zij is toeslagpartner. Dus het geldt ook voor alleenstaande ouders die bij een niet-familielid inwonen. De gedachte achter de kostendelersnorm is, dat twee mensen die onder hetzelfde dak wonen kosten kunnen delen en daarom een verlaging van 20% waarna ze alle inkomens tezamen genomen op bijstandsniveau uitkomen. Maar omdat in het geval van deze mevrouw ook de korting van het kindgebonden budget geldt zakt ze ver beneden het bestaansminimum. Deze mevrouw is er tussen 1 januari 2015, toen de Participatiewet werd ingevoerd, en 1 januari 2016 toen de korting op het kindgebonden budget werd ingevoerd 400 euro per maand op achteruit gegaan.

Extra schrijnend is, dat het kindgebonden budget bedoeld is voor het onderhoud van kinderen. In deze situatie worden dus de kinderen zwaar door de bezuinigingen van de regering getroffen.

Teken de petitie tegen de kostendelersnorm! http://geensamenwoonboete.petities.nl

donderdag 3 november 2016

Waarom heb je de petitie tegen de kostendelersnorm niet getekend?

Kom op, mensen, even tekenen die petitie tegen de kostendelersnorm!

De meeste van mijn vrienden en vriendinnen op facebook, twitter, mailinglijsten hebben het nog niet gedaan. Ook niet veel mensen die mordicus tegen de kostendelersnorm zijn Ach, ach ik ken de smoezen wel. Het helpt toch niet, ze luisteren toch niet, ik wist het niet, ik ben het vergeten, het heeft geen zin, we moeten de haalbaarheid in de gaten houden, de aluminati hebben de macht, de mensen zijn niet solidair meer, vroeger, ja vroeger, etc. Op naar de miljoen handtekeningen! Te beginnen bij jouw. Lees anders eerst dit maar eens Wat is macht?

Teken de petitie

dinsdag 1 november 2016

Petitie Bijstandsbond tegen kostendelersnorm

Bijstandsbond heeft petitie lopen tegen de kostendelersnorm in de bijstand en andere uitkeringen
De Bijstandsbond heeft een petitie lopen waarin je kunt aangeven dat je tegen de kostendelersnorm bent, zoals die geldt in de bijstand en verschillende andere uitkeringen. De petitie vraagt de kostendelersnorm volledig af te schaffen, dus niet alleen voor mantelzorgers, of AOW-ers of migranten met het gezin in het land van herkomst. De petitie kan getekend worden op deze webpagina.

Centrale Raad keurt kostendelersnorm in alle 13 aangebrachte rechtszaken goed

01-11-2016. Herzien persbericht Bijstandsbond

Centrale Raad van Beroep keurt de kostendelersnorm in alle aangebrachte rechtszaken goed.

Sommige bijstandsgerechtigden zoals migranten ouder dan 65 jaar met onvolledige AOW en een bijstandsaanvulling (AIO)door kostendelersnorm  in extreme armoede gedompeld

De Centrale Raad van Beroep heeft in 13 rechtszaken uitspraak gedaan waarbij de kostendelersnorm in de bijstand in alle gevallen in stand wordt
gelaten. De zaken waren aangebracht door verschillende advocaten. De 13 uitspraken zijn alle te vinden op Rechtspraak.nl. De Centrale Raad verwijst naar de wet en de memorie van toelichting met oa het argument dat het sociaal zekerheidsstelsel betalbaar moet worden gehouden. De Centrale Raad zegt verder dat ze niet mogen toetsen aan redelijkheid en billikheid, de wet is de wet. Maar dat is helemaal niet waar. Ze mogen toetsen aan artikel 34 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De redelijkheidstoets zit verweven in dit artikel.
Het onderscheid tussen een kostendeler en het voeren van een gezamenlijke huishouding is vaag is geworden. Advocaten hadden aangevoerd, dat de norm toeziet op het kunnen delen van de kosten van bewoning. Nee, zegt de Centrale Raad, het ziet toe op alle algemene kosten van levensonderhoud. Daarmee is onduidelijk geworden wat het verschil is tussen het voeren van een gezamenlijke huishouding en het van toepassing zijn van de kostendelersnorm. Juridisch gezien heeft de Centrale Raad zich op een hellend vlak begeven waarbij de rechten van bijstandsgerechtigden steeds verder worden uitgehold en de samenlevingsnorm steeds meer van toepassing is. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke huishouding  heeft betrokkene die nu door de kostendelersnorm 20% minder uitkering ontvangt, in sommige gevallen helemaal geen recht op een uitkering of recht op een nog lagere uitkering. Zie hier het persbericht van de Centrale Raad.
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Bijstand-mag-worden-verlaagd-bij-deling-van-kosten.aspx
Helaas heeft de Centrale Raad nog geen uitleg gegeven over enkele belangrijke begrippen zoals wat een commerciele prijs wanneer iemand een
kamer onderhuurt. Wanneer er sprake is van commerciele onderhuur is de kostendelersnorm niet van toepassing.

Een groep die onder andere bijzonder zwaar door de kostendelersnorm wordt getroffen en waarbij de mensen in deze groep beneden het bestaansminimum kelderen is de groep migranten ouder dan 65 jaar met het gezin in het land van herkomst die een onvolledige AOW, geen pensioen en een aanvullende AIO uitkering hebben. Deze mensen werden tot voor kort gezien als alleenstaande, waardoor zij recht hadden op een bestaandsminimum van 70% van het minimumloon. Het gezin in het land van herkomst heeft vaak geen eigen inkomen. Door een wetswijziging in de AOW, die bij de invoering weinig stof heeft doen opwaaien, worden deze migranten plotseling beschouwd als samenwonenden. Ook al leven ze duurzaam gescheiden van hun gezin in het land van herkomst. Dit betekent, dat niet de norm van 70% wordt gehanteerd bij de bepaling van de AIO aanvulling, maar de norm van 50%. Velen gaan er daardoor sterk op achteruit of verliezen zelfs geheel de AIO aanvulling. Reeds op 30 november 2012 hebben het Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam tezamen met Marokkaanse Raad Oost, stichting Aknarij, SMN, Mobin en de Bijstandsbond een conferentie georganiseerd over het AOW-tekort van migranten met een AIO aanvulling waarbij de extreme armoede waarin mensen uit deze groep soms moeten leven werd geinventariseerd, samen met oa FNV rechtszaken werden gevoerd en geprotesteerd werd bij de politiek. Ook andere organisaties hebben door de jaren heen op deze problematiek gewezen. Nu is dit zelfs tot staatssecretaris Klijnsma doorgedrongen en heeft zij mondjesmaat 7 miljoen euro uitgetrokken om in de meest schrijnende gevallen de gemeente de mogelijkheid te geven bijstand te verstrekken. Deze druppel op de gloeiende plaat zal de situatie niet veranderen. Dat migranten ouder dan 65 jaar met het gezin in het land van herkomst niet meer worden gezien als alleenstaanden blijft in stand.

woensdag 19 oktober 2016

Zorgverzekeraars bijzonder traag met het uitbetalen van het eigen risico als je geen ziektekosten hebt

Bij de Bijstandsbond komen klachten binnen van bijstandsgerechtigden, die maandelijks een bedrag betaalden voor het eigen risico van 350 euro, maar die in 2015 geen ziektekosten hebben gehad of minder kosten dan het totaalbedrag aan eigen risico. De zorgverzekeraar moet dan de teveel betaalde premie van het eigen risico terugbetalen. De klacht is, dat Zilveren Kruis het eigen risico over 2015 nog steeds niet heeft terugbetaald. Mensen die in februari belden kregen te horen dat het pas in october 2016 zou worden uitbetaald. Maar als mensen nu bellen, krijgen ze te horen dat het pas in december 2016 wordt uitbetaald. Dat is schandelijk laat. Overigens is Zilveren Kruis telefonisch bijzonder moeilijk bereikbaar. Wachttijden van 10 minuten tot een kwartier zijn geen uitzondering. Een van de bijstandsgerechtigden gaf aan, dat ze het geld hard nodig heeft omdat de langdurigheidstoeslag ook al is afgeschaft. Het gaat hier om mensen, die maandelijks een bedrag betalen voor het eigen risico. Veel mensen weten niet, dat je ook voor de optie kunt kiezen om als het ware een lagere premie te betalen, waarna je indien je ziektekosten hebt een rekening krijgt die je moet betalen tot het eigen risico is opgebruikt. Dan geldt dat late terugbetalen niet. Maar zelf sparen in de bijstand om de eerste ziektekosten in de bijstand te betalen is onmogelijk, want dan zegt de gemeente dat je spaargeld hebt en kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Vandaar dat veel mensen ervoor kiezen maandelijks een bedrag te betalen voor het eigen risico. De zorgverzekeraars zullen wel verdienen aan het late terugbetalen. Bijstandsgerechtigden die informatie vragen aan de gemeente cq de klantmanager krijgen te horen dat die het ook niet weet.

Piet van der Lende
Bijstandsbond
info@bijstandsbond.org
020-6898806

dinsdag 18 oktober 2016

Documentaire 40 jaar Bijstandsbond


De bijstandsbond in Amsterdam bestaat dit jaar 40 jaar. In deze film wordt een geschiedenis geschetst van standvastige inzet, ludieke acties en spraakmakende bijeenkomsten. En dat alles geleid door mensen die zich op vrijwillige basis al die jaren, soms wel 80 uur per week hebben ingezet. Met als een van de hoogtepunten de Europese marsen naar Amsterdam. Toen zich meer dan 50.000 mensen naar Amsterdam bewogen.
Met Anke van der Vliet en Piet van der Lende
gemaakt door Inge Willems

40 jaar bijstandsbond from cccdprodukties on Vimeo.

zondag 16 oktober 2016

Bijstandsbond brengt beleid mbt individuele inkomenstoeslag van de gemeente Amsterdam voor de rechtbank


In vroeger tijden bestond de landelijke langdurigheidstoeslag. Personen die langer dan drie jaar op het sociale minimum leefden, kregen van het rijk een extra bedrag iederjaar omdat de overheid er vanuit ging, dat deze mensen geen financiele resevres hebben en ook geen financiele reserves meer kunnen opbouwen. Bij de invoering van de participatiewet werd de langdurigheidstoeslag  vervangen door de Individuele Inkomens Toeslag die wordt uitgevoerd door de gemeenten. Van eerst categoriaal moet het nu individueel beoordeeld worden. De gemeenten kregen daarvoor een bedrag van het Rijk.

Wat we hebben zien gebeuren is dat sommige gemeenten fors op die toeslag hebben bezuinigd en of helemaal niet of maar mondjesmaat een Individuele Inkomenstoeslag verstrekken. Vele langdurige minima zijn er daardoor fors op achteruit gegaan.

De gemeente Amsterdam heeft er ook op bezuinigd. Er is alleen een Individuele Inkomenstoeslag in de vorm van een VVV bon van 15 euro en alleen voor mensen die in de WSNP (schuldsanering) zitten. En dat  maximaal twee keer in de periode dat men in de schuldsanering zit. Dit is vastgelegd in een gemeentelijke veroderdening.

De advocaat van de Bijstandsbond, Marc van Hoof heeft deze verordening in het kader van een individueel geval nu voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam met de volgende argumenten.
In de eerste plaats was het de uitdrukkelijke bedoeling van het Rijk dat aan langdurige minima een gemeentelijke Inkomens Toeslag zou worden verstrekt, indien op basis van individuele beoordeling moet worden geconcludeerd, dat deze persoon die langdurig op het minimum zit dit nodig heeft en niet kan sparen door individuele omstandigheden. De verordening van de gemenete Amsterdam is daarmee in strijd. Amsterdam heeft er een categoriale regeling van gemaakt, namelijk alleen voor mensen in de WSNP. Een individuele beoordeling is ver te zoeken. Mensen die langdurig op het minimum zitten en die niet in de schuldsanering zitten komen per definitie van de verordening niet in aanmerking.
Bovendien geldt blijkens de verordening de toeslag maar voor twee jaar, hetgeen in strijd is met de wet. Het Rijk heeft uitdrukkelijk bedoeld dat in principe de toeslag ieder jaar moet worden verstrekt.

De gemeente kan niet het argument aanvoeren, dat er geen geld is. In de pot van de bijzondere bijstand bleef vorig jaar structureel 20 miljoen over. De zaak zou afgelopen week voor de Rechtbank dienen, maar is uitgesteld omdat de rechter het heeft verwezen naar de Meervoudige Kamer.

Piet van der Lende
Bijstandsbond

vrijdag 14 oktober 2016

Chronisch zieken noodgedwongen naar de voedselbank

Rondkomen van een bijstandsuitkering met een chronische ziekte wordt steeds onmogelijker. Ook in Amsterdam. Op financiële hulp voor deze groep is zo zwaar bezuinigd, dat steeds meer chronisch zieken afhankelijk worden van de voedselbank. Er blijft geen geld meer over om van te eten. Chronisch zieken, jong en oud hebben met dit probleem te maken.

Stein (40 jaar) is zo'n chronisch zieke: 'Om ondanks mijn ziekte nog te kunnen blijven functioneren, moet ik veel extra kosten maken om nog te kunnen functioneren. Op advies van mijn artsen moet ik naast mijn standaard medicijnen voedingssupplementen gebruiken, pijnstillers en andere middelen. Ook extra fysiotherapie is noodzakelijk , meer dan er vergoed wordt. Anders lig ik de hele dag ziek in bed. Verder is mijn gebit aangetast als gevolg van mijn gezondheid. Maar de ziektekostenverzekeraar vergoedt hiervan niks. Ik moet het allemaal zelf betalen, maar ik heb nauwelijks geld. Nu moet ik naar de voedselbank. '

De enorme prijsstijgingen van de ziektekosten in combinatie van het wegvallen van de financiële ondersteuning brengen de zieke en de gehandicapte minima zwaar in de problemen. Niet alleen zijn de ziektekostenpremies behoorlijk gestegen, maar ook is het pakket vergoedingen verminderd door de ziektekostenverzekeraars. Iedere stijging van het inmiddels torenhoge 'eigen risico' is voor een chronisch zieke de zoveelste verlaging van het besteedbare inkomen. De landelijke tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten(Wtcg) is afgeschaft. De landelijke tegemoetkoming in het eigen risico is afgeschaft. De langdurigheidstoeslag is afgeschaft. Eigen bijdrages voor thuiszorg en hulpmiddelen moeten ook nog betaald worden. Dat gaat allemaal niet van een bijstandsinkomen.

De gemeente Amsterdam kent veel minimavoorzieningen. Voor de zieken en gehandicapten is er deelname aan de collectieve zorgverzekering en kan het eigen risico gespreid worden betaald. Beide regelingen kosten de deelnemer samen € 168 per maand. Ook vergoedt de gemeente max € 93 van de 'meerkosten' die gemaakt moeten worden in verband met ziekte. Daar in is een klein bedrag opgenomen als tegemoetkoming voor het 'eigen risico'. Alle kosten moeten wel aantoonbaar en noodzakelijk zijn. Daarnaast is er de bijzondere bijstand. Een beroep op de gemeente is echter traag en frustrerend.

Stein: 'Je wilt niet weten hoeveel bureaucratie daarbij komt kijken. Ze wijzen zoveel mogelijk alles af. Ik heb bijvoorbeeld wegens mijn ziekte een hoog waterverbruik. Vergoeding van deze extra kosten is eerst afgewezen. Mijn advocaat heeft hier bezwaar tegen ingesteld. Gewonnen. Maar het is zo jammer hoe het moet gaan. Nu moet de gemeente ook de advocaat nog betalen. Het is goedkoper als ze een goede regeling voor chronisch zieken in zouden stellen.'

Niet iedereen heeft een advocaat. Niet iedere chronisch zieke heeft de energie al die moeite te doen. Bijvoorbeeld Jerry (49 jaar). Hij is al jaren ziek en door zijn ziekte chronisch vermoeid. 'Mensen onderschatten hoeveel energie alles mij kost. Misschien zou ik een beroep kunnen doen op de gemeente om mijn dure medicijnen tegen de kramp in mijn benen te betalen of de dure pijnstillers waar al mijn geld aan op gaat... Maar het wordt zo'n strijd en het kost zoveel energie en die heb ik niet....'

Sinds 1 januari 2015 is de langdurigheidstoeslag die alle langdurige minima ontvingen, vervangen door de individuele inkomenstoeslag. Hierin hebben de gemeente de bevoegdheid om een maatwerk toeslag te verstrekken aan mensen met een langdurig laag inkomen, nauwelijks vermogen en geen perspectief op inkomensverbetering. Een toeslag die bij uitstek geschikt lijkt om de chronisch zieke en gehandicapte minima een handje te helpen.

Deze beleidsruimte wordt in Amsterdam echter niet gebruikt. De individuele inkomenstoeslag is in Amsterdam voorbehouden aan mensen die al een jaar in de schuldsanering zitten en bestaat uit een cadeaubon van €15. Beter zou het zijn de individuele inkomenstoeslag te gebruiken waar íe echt voor bedoeld is. Dan zou het leven van een chronische zieke in Amsterdam iets gemakkelijker kunnen worden.

Dejo Overdijk

dinsdag 4 oktober 2016

Politici bewegen tussen uitersten

Dit artikel is geschreven door Jacques, spreekuurmedewerker van de bijstandsbond,die iedere maand een column over bijstandszaken schrijft in het maandblad MUG Wat is er toch aan de hand met onze politici? Ze zijn zichzelf niet meer. Ze beginnen weer allerlei mooie dingen voor de mensen te beloven. Ruim drie jaar hebben ze kommer en kwel over het land laten neerdalen. En nu dit? Hebben ze iets slechts gegeten in de kantine van de Tweede Kamer? Oh, wacht, ik snap het, drie jaar! Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Ja, ja, drie jaar lang heb ik moeten aanhoren dat land’s economie er niet goed voorstond. Dat er pijnlijke ingrepen nodig waren om het land er weer bovenop te krijgen. Om de gezondheidszorg betaalbaar te houden moesten er eigen bijdrages komen en werd het eigen risico flink verhoogd. En nu verkiezingen eraan komen, is er plotseling weer ruimte voor leuke dingen. Voordat ik verder ga met mijn verhaal nog een opmerking over leuke dingen voor mensen en politici. Leuke dingen voor de mens zijn louter en alleen het succes van een politicus. Het is hun succes. Bij minder leuke dingen voor de mensen weet een politicus het zo uit te leggen dat hij of zij er niks aan kan doen. Hij kreeg te maken met ongunstige internationale economische factoren of met een zeer complexe situatie. Dan is het uiteraard niet hun schuld. Maar nu weer terug naar waar ik gebleven was. Het leven van politici is als volgt samen te vatten. Nadat ze gekozen zijn volgt een periode van zeker drie jaar, waarin ze het hebben over de slechte toestand van het land, over de buikriem aanhalen. Ze komen met tegenvallende cijfers aanzetten, waaruit moet blijken dat er geen cadeautjes uitgedeeld kunnen worden. Kortom een treurnis en duisternis, waarin de cultband Nick Cave and the bad Seeds, bekend om zijn donkere muziek, als een schitterende ster zou fonkelen. En plotseling zie je de politici veranderen. Het is weer verkiezingstijd. Ze krijgen weer een blos en een grijns op hun gezicht. Ze toveren weer mooie economische cijfers tevoorschijn, die plotsklaps zijn opgediept door het Centraal Planbureau (CPB). Wat een toeval. Er kunnen weer cadeautjes uitgedeeld worden. Eventueel kan op termijn de eigen bijdrage in de zorg worden afgeschaft. Kortom het is feest. En dat is ook juist de bedoeling, de jarige, de politicus, deelt cadeautjes uit om bij u weer in de smaak te vallen, zodat u weer op hem stemt. Zodra de politicus weer op het pluche zit, wordt er weer hel en verdoemenis gepredikt en worden de net uitgedeelde cadeautjes met een fikse rente weer teruggepikt. Hebben politici soms last van een manisch-depressieve stoornis? Jacques Peeters is spreekuurmedewerker van de Bijstandsbond

vrijdag 30 september 2016

27 oktober. Bijeenkomst strijd tegen bezuinigingen en dwangarbeid in Griekenland.

Op 27 oktober organiseert Doorbraak in Amsterdam een bijeenkomst met de Assemblee voor het Verbinden van Strijden (SKYA). Leden van die buitenparlementaire Griekse organisatie zijn actief in diverse bewegingen tegen kapitalisme en migratiebeheersing. Zo steunen ze onder meer de strijd van vluchtelingen en zijn ze actief tegen dwangarbeid. Sprekers van SKYA zullen op de bijeenkomst ingaan op de invoering van dwangarbeid als onderdeel van de kapitalistische herstructurering die momenteel plaatsvindt vanwege de crisis. De economische herstructureringen in Griekenland, die mede onder druk van de EU worden doorgevoerd, hebben enorme gevolgen voor de inwoners van Griekenland, en met name natuurlijk voor de arbeidersklasse en de vluchtelingen en migranten. Onderdeel van het neo-liberale veranderingspakket zijn de invoering van workfare-programma’s. Baanlozen krijgen nu van de staat tijdelijke ‘banen’ aangeboden tegen zeer lage vergoedingen en zonder enige arbeidsrechten. Omdat er verder geen enkele vorm van bijstand bestaat, zijn deze dwangarbeidtrajecten bijzonder gewild. Zo wordt er een nieuwe rechteloze arbeidersklasse gevormd, aldus SKYA. De Griekse activisten zullen vertellen over het verzet tegen de ‘hervormingen’ in het algemeen en tegen de dwangarbeid in het bijzonder. Hoe organiseren ze zich? En welke verhouding hebben ze met de vakbonden, met de linkse SYRIZA-regering en andere autoritaire linkse partijen en organisaties? Meer hier: http://www.doorbraak.eu/27-oktober-amsterdam-bijeenkomst-strijd-bezuinigingen-en-dwangarbeid-griekenland/ donderdag 27 oktober van 19:30 tot 22:00 Tet-Theater Bilderdijkstraat 165a Amsterdam

15 oktober aanstaande bestaat het woon en werk pand Tetterode in Amsterdam 35 jaar.

Feest met speciale aandacht voor de 40-jarige Bijstandsbond, de belangenorganisatie voor mensen met een minimuminkomen die in het pand gevestigd is. 35 jaar geleden is Tetterode gekraakt. Om dit heuglijke feit te vieren is er die dag in het pand van alles te beleven. Onder andere de Weiner wals, een doorlopende filmvoorstelling van en over Tetterode in het Tetlokaal, en tentoonstelling en film over het 40jarig bestaan van de Bijstandsbond, Tet Talks en een symposium over gentrification. De feestdag wordt geopend met de Weiner wals. Een groep zwierige dansers in hoepelrok zullen in onze marmeren hal dansen op walsmuziek. Maar er hoort meer bij. Er is een opmaat naar dit event. Eerst gaan met de een groep (streefgetal 15 paren) onder deskundige begeleiding leren walsen. Die dansles zal plaatsvinden in de eerste week van oktober in het pand in de marmeren hal. Daarna gaan we op 8 oktober onze kunsten laten zien. Dat doen we op de pleintjes in de buurt en een stukje verder. Hoogtepunt wordt een dans op de Dam. Terwijl we zwaaien en en zwieren zullen we ook flyeren om aandacht te vragen voor ons feest op 15 oktober. De bedoeling is dat we als grote groep, uitgedost in hoepelrokken veel aandacht trekken.

Op 26 mei 1976 werd de Bijstandsbond opgericht, de huidige Bijstandsbond Amsterdam komt daaruit voort. Dat betekent dat de Bijstandsbond Amsterdam dit jaar 40 jaar bestaat. Dat gaan we vieren!. Met een tentoonstelling en een documentaire. Ook is er een jubileumboek over 40 jaar belangenstrijd voor mensen met een minimuminkomen. Tentoonstelling 40 jaar strijd voor de belangen van mensen met een minimuminkomen in woord en beeld. Er zijn 40 overzichtsbladen samengesteld over de verschillende jaren. Van ieder jaar is een overzichtsblad. Op de bladen zijn pamfletten, foto’s, stickers, affiches, logo’s en ander illustratiemateriaal aangebracht. Deze worden opgehangen in Tetterode. Programma feestdag 35 jaar Tetterode en 40 jaar Bijstandsbond 08.00 uur. Zonnegroet Challenge 12.00 uur. Wiener wals. In de marmeren hal ludieke opening door 15 paren in gendervrije hoepeljurken 13.00 uur-15.00 uur. Tet Talks. Korte presentatie en films van bedrijven, organisaties, kunstenaars en bewoners van Tetterode. Speciale aandacht voor het 40-jarig bestaan van de Bijstandsbond in het Dijktheater. 16.00 uur-17.30 uur. Voorheen de Kinkerbuurt. Van de stad van de vrije geest naar de stad van de vrije markt. College en debat onder leiding van Rob van Engelsdorp Gastelaars (emeritus hoogleraar Sociale Geografie UvA). In het Dijktheater. Vanaf 19.00 uur. Music and Bites. Binnenplaats. Doorlopend films over Tetterode en muziek en Bijstandsbond en expositie Ina van den Heuvel en veel rood. Bilderdijkstraat 165- 1053 KP Amsterdam. woonwerkpandtetterode.nl en https://www.facebook.com/woonwerk.tetterode

dinsdag 20 september 2016

De miljoenennota


Commentaar van de Bijstandsbond op de miljoenennota

Regering kondigt nieuwe toekomstige bezuinigingen op de gezondheidszorg aan

Ook de verhoging van de huurtoeslag is een tijdelijke vreugde, want er wordt gebroed op bezuinigingen op die toeslag.

Vrijdag lekten de miljoenennota en de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Plan Bureau uit. Deze plannen zullen officieel morgen op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Staatssecretaris Van Rijn had in juni al aangekondigd, dat geplande bezuinigingen uit het regeerakkoord op de gezondheidszorg (verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen) van 500 miljoen niet doorgaan. Ook op andere terreinen waren er in de zaterdagkranten juichtonen over de nieuwe begroting van de regering. 'Cadeautjes voor iedereen' kopte NRC Handelsblad. Er zou meer geld beschikbaar zijn om de koopkracht van iedereen te verbeteren. Zo gaan de huurtoeslag en de zorgtoeslag omhoog. Maar tegelijkertijd worden nieuwe bezuinigingen in de gezondheidszorg toch noodzakelijk geacht. En er wordt gebroed op bezuinigingen bij de huurtoeslag.

nieuwe bezuinigingen op de gezondheidszorg

NRC Handelsblad meldt in de krant van zaterdag, dat volgens de miljoenennota een volgend kabinet weer onpopulaire maatregelen zal moeten nemen, omdat vanaf 2018 opnieuw een snelle stijging van de zorgkosten zou worden verwacht. Verschillende opiniemakers hebben al naar voren gebracht, dat de privatiseringen in de gezondheidszorg erg duur zijn. Nederland is mondiaal op de ranglijst van landen met de duurste gezondheidszorg gestegen van de achtste naar de vierde plaats. De bovenste landen op de ranglijst hebben allen een geprivatiseerde gezondheidszorg. De huidige regering kondigt aan, dat nieuwe maatregelen of nieuwe akkoorden nodig zijn om de stijging van de kosten in de gezondheidszorg te voorkomen. Dit zijn geen goede berichten voor de chronisch zieken en gehandicapten, die het de afgelopen 5 jaar ook financieel zwaar te verduren hebben gehad. Chronisch zieken en gehandicapten zijn er de afgelopen vijf jaar onder de kabinetten Rutte I en II financieel zwaar op achteruit gegaan. Ze zagen hun zorgkosten in die periode verdubbelen. Dat meldt het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting.

De stijging verschilt per inkomensgroep, maar is in alle groepen fors. Voor mensen met een bijstandsinkomen (1050 euro p/m) stegen de jaarlijkse zorgkosten met maar liefst 1378 euro. Voor iemand met anderhalf keer modaal (2750 euro p/m) stegen die kosten met 3455 euro. Het gaat hierbij om chronisch zieken en gehandicapten die zeer hulpbehoevend zijn. Het Nibud deed het onderzoek in opdracht van Ieder(in), de belangenorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten. Volgens Ieder(in) komt de stijging van de afgelopen vijf jaar bovenop de toch al zwaardere lasten voor gehandicapten en chronisch zieken. Hier kan nog aan worden toegevoegd, dat de inkomsten van chronisch zieken achteruit zijn gegaan. Zo is de Wet Tegemoetkoming chronisch zieken, de wtcg afgeschaft en zijn er alleen nog tegemoetkomingen voor deze groep op basis van gemeentelijk beleid. Maar de gemeenten, die met de invoering van de Participatiewet en de decentralisatie van de AWBZ te maken kregen met rijksbezuinigingen, hebben de tegemoetkomingen voor chronisch zieken sterk versoberd. Een voorbeeld daarvan is de gemeente Amsterdam. Chronisch zieken gingen er in die gemeente door die gemeentelijke versobering alleen al soms meer dan 100 euro per maand op achteruit.

Chronisch zieken en gehandicapten worden zwaar getroffen maar de mensen met midden en lagere inkomens die gezond zijn, en die nu hun zegeningen tellen moeten erop bedacht zijn, dat de regering de volksverzekering AWBZ heeft afgeschaft en vervangen door de veel beperktere wet Langdurige Zorg. Wat zij nu sparen van hun zuurverdiende centen mogen zij als ze hulpbehoevend worden of oud, mooi weer inleveren.

bezuinigingen op de huurtoeslag

En de huurtoeslag gaat omhoog? Die vreugde zou voor velen wel eens van korte duur kunnen zijn, want de regering laat haar ambtenaren broeden op verschillende scenario's om de huurtoeslag te beperken en bezuinigingen door te voeren. In juni werd de zaak tijdens een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) nader bekeken. Vraag bij het broeden op die scenario's is onder andere, of je de huurtoeslag voor iedereen moet verlagen bijvoorbeeld, of dat je een differentiatie gaat maken voor verschillende doelgroepen, waarbij sommigen minder huurtoeslag krijgen. In 2015 bedroegen de uitgaven aan huurtoeslag 3,6 miljard euro en dat was 333 miljoen euro meer dan begroot. Die overschrijding is goed te verklaren, want de recessie heeft er flink ingehakt. De toename van het aantal mensen dat recht heeft op huurtoeslag is al een paar jaar gaande. In de periode 2010-2014 steeg het aantal huishoudens dat een beroep doet op die toeslag met 21 procent. Tegelijkertijd zijn de (aanvangs) huren van de sociale woningbouw door de corporaties in veel gevallen fors verhoogd. De huidige regering had in juni het plan, om de kosten van de huurtoeslag met 625 miljoen euro te verlagen.

Piet van der Lende

Voor meer informatie: Bijstandsbond 020-6898806 info@bijstandsbond.org

vrijdag 16 september 2016

De FNV en het basisinkomen

BASISINKOMEN, WAAR IS HET GOED VOOR?

VOORSTEL BASISINKOMEN DOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN FNV

Wil jij weten wat het voorstel van uitkeringsgerechtigde vakbondsleden voor het basisinkomen inhoudt en erover meepraten? Kom dan naar het vakbondscafé!

WAT IS EEN BASISINKOMEN? Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere inwoner verstrekt of garandeert, ongeacht over welke overige inkomsten of vermogen deze beschikt. Het heet basisinkomen, omdat het (net) genoeg is om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil, blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit werk. De meningen zijn nog verdeeld over de ideale hoogte van een basisinkomen.

WAT EN VOOR WIE? Het lokaal netwerk FNV Amsterdam organiseert een vakbondscafé waarin we het voorstel van FNV Uitkeringsgerechtigden bespreken. Leden van de sector Uitkeringsgerechtigden van de FNV hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een voorstel voor het invoeren van het basisinkomen. Dit voorstel zal op deze avond gepresenteerd worden. Meer lezen over het voorstel kan op de website.

We hebben journalist Koen Haegens uitgenodigd om zijn visie op het voorstel te geven. Hij heeft eerder het artikel ‘Linkse argumenten tegen het basisinkomen. Te mooi om waar te zijn’ geschreven. Dit kun je hier lezen.

Het vakbondscafé is voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden.

HOE? Na de presentatie van het voorstel en de reactie van Koen Haegens op het voorstel is er ruimte voor vragen. Na de pauze gaan we het voorstel met zijn allen bespreken aan de hand van een aantal stellingen. Het vakbondscafé heeft een informeel karakter en is een open discussieavond. Het plan wordt deze avond besproken. De formele besluitvorming over het plan gaat via de vakbondsdemocratie en zal niet op deze avond plaatsvinden. We zien je graag op het vakbondscafé en horen daar graag je mening over het voorstel van FNV Uitkeringsgerechtigden over het basisinkomen.

Datum: Vrijdag 30 september 2016

Tijd: 20.00 uur-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 en na 22.00 tot 23.00 uur tijd om na te praten)

Locatie: De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201, Amsterdam

CONTACT Voor informatie over het voorstel: Johan Horeman, secretaris bestuur Lokaal FNV Amsterdam M 06 5247 2495 E johan@horeman.demon.nl

Willem Banning, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden E Willem.Banning@fnv.nl T 0495 433184 (secretariaat) M 06 51256135

Voor meer informatie over het lokale netwerk van FNV-leden in Amsterdam: Lokaal FNV Amsterdam lokaalfnv.nl/amsterdam Tel: 020 5856433 of 020 5856132 E-mail: fnvlokaalamsterdam@gmail.com

De FNV lokaal monitor

De FNV Lokaal Monitor: broddelwerk in de polder
Commentaar van de Bijstandsbond

De FNV presenteert vandaag in de Burcht in Amsterdam de Lokale Monitor, waarin de vakbond iedere twee jaar het sociale beleid van gemeenten beoordeelt en toetst. Westland is de meest sociale gemeente van 2016. Amsterdam en Den Haag staan samen op de 2e plaats. Op 3 staan Oss, Smallingerland en Maastricht met omliggende gemeenten.

De rangorde en het aantal punten dat de gemeenten krijgen is een zeer beperkte weergave van het antwoord op de vraag, hoe sociaal de gemeenten zijn. Er worden slechts 6 indicatoren opgevoerd nl beschut werk, verdringing, tegenprestatie, gemiddelde wachttijd, individuele inkomenstoeslag en cliëntenondersteuning. Maar er zijn veel meer aspecten waarop je het kunt beoordelen, bijvoorbeeld hoe het beleid is m.b.t. bijzondere bijstand, beleid alleenstaande ouders die inwonen bij familie, boete beleid, de moeilijkheden die je kunt ondervinden om een eigen bedrijfje te beginnen, verrekening van bijverdiensten of het samenlopen van bijstand en inkomen uit werk, bejegening door en bereikbaarheid en toegankelijkheid van ambtenaren, chronisch ziekenbeleid, etc. Er is een enquête gehouden onder gemeenten en de gemeenten hebben het vragenformulier zelf ingevuld; de antwoorden zijn slechts in beperkte mate getoetst. Een beetje een slimme wethouder van een slecht scorende gemeente maakt er gehakt van.

Beleid in Amsterdam

Dat Amsterdam op de indicator individuele inkomenstoeslag nog 5 punten scoort (de helft van het maximaal aantal punten) vinden wij onbegrijpelijk. Amsterdam hoort wat dit betreft naar onze mening tot de slechtst scorende gemeenten, want er is alleen iets voor mensen met schulden, die een tegoedbon (geen geld) van enkele tientjes kunnen krijgen. In Leiden krijgt een gezin op een langdurig minimumniveau een individuele inkomenstoeslag van 575 euro. Amsterdam scoort op de 6 punten die de FNV heeft gekozen toevallig erg goed. Wat betreft het boetebeleid (niet bij de indicatoren) scoort Amsterdam naar onze mening redelijk. Maar ook op het punt van beleid voor chronisch zieken (niet bij de indicatoren) staat Amsterdam naar onze mening onderaan de ladder. Dit beleid heeft nogal gezwalkt en die veranderingen zijn in het verleden gedeeltelijk in strijd geweest met de wet, zoals de rechter heeft uitgesproken. In Amsterdam kun je als chronisch zieke nu hooguit een aantal modules krijgen, waardoor in de afgelopen jaren vele chronisch zieken er soms wel enkele honderden euro's op achteruit zijn gegaan.

Bijzondere bijstand

Ook op het punt van de verstrekking van individuele bijzondere bijstand (niet bij de indicatoren) is het beleid in Amsterdam moeizaam. Regelmatig worden wij op het spreekuur geconfronteerd met bezoekers, die via het algemene telefoonnummer te horen hebben gekregen 'u krijgt geen formulier, u komt niet in aanmerking'. Terwijl volgens ons zo'n formulier altijd verstrekt dient te worden, en de officiële procedure moet worden gevolgd van een eventuele schriftelijke afwijzing waartegen bezwaar open staat en waarbij je ingaat tegen de schriftelijk opgevoerde argumenten van de gemeente. De telefonist(e) van het algemene telefoonnummer kijkt in je elektronisch dossier, vraagt waarvoor je bijzondere bijstand wilt aanvragen en kijkt dan in een lijst met een opsomming en als het er niet bij staat, pech gehad. Een individuele benadering is ver te zoeken. Er blijft nu geld over in de pot van de bijzondere bijstand omdat sommige mensen telefonisch te horen krijgen u komt niet in aanmerking en het dan maar opgeven. Ook heeft Amsterdam bijvoorbeeld nog steeds geen beleid met betrekking tot alleenstaande ouders die inwonen bij familie. Zij hebben een zeer laag inkomen omdat ze niet in aanmerking komen voor de alleenstaande ouderkorting. In zo'n kort bestek kunnen wij natuurlijk niet alle aspecten van het Amsterdamse beleid behandelen. Maar dit is onze mening over het beleid. Al met al is er volgens ons geen plaats voor juichtonen van wat doet Amsterdam het goed in het land of propagandaverhalen en op de borst klopperij van de politieke partijen in het college. Dit geldt ook voor de andere gemeenten die hoog scoren.

Voor meer informatie: Bijstandsbond info@bijstandsbond.org 020-6898806 P. van der Lende

dinsdag 6 september 2016


Bestaat de markteconomie wel?

Tijdens de mondialiseringsbeweging ongeveer tien jaar geleden verbaasden veel actievoerders zich over de kloof die gaapt tussen de werkelijkheid van de economie die zij zagen en het geïdealiseerde model van de neo-klassieke economen, die in het kader van het neo-liberalisme een model ontwikkelden waarin de marktwerking een glansrol speelde. Hoe minder overheid, en hoe meer marktwerking, hoe meer welvaart en een harmonisch evenwicht tussen vraag en aanbod in het verschiet liggen. Veel actievoerders waren wars van kant en klare ideologische en modelmatige verklaringen van de werkelijkheid. Ze wilden zelf denken en geen van bovenaf opgelegde modellen, een pluralistische sociale beweging, waarin plaats was voor verschillende theoretische stromingen en interpretaties, waarbij de hoofddoelstelling moest zijn de kloof tussen de rauwe kapitalistische werkelijkheid en de analytische modellen te overbruggen. Studenten aan universiteiten, zoals in Frankrijk stelden aan de kaak dat ze alleen de neo-klassieke teorien kregen voorgeschoteld en zij eisten ook onderwijs in andere interpretaties. In dit kader kwam een nieuwe economische stroming op, die wel 'real world economics' genoemd wordt. De rauwe werkelijkheid beschrijven zoals die is en niet uitgaan van abstracte modellen. Een van de grote vragen van deze economische stroming is, of marktwerking wel bestaat en zo ja, in hoeverre. Als marktwerking maar beperkt bestaat, wat bepaalt dan de ontwikkelingen in de maatschappij?. De economische stroming van de real world economics' is sindsdien springlevend. In dit kader past ook een onlangs verschenen boek.

De grootste show op aarde

Coen Haegens maakt deel uit van de redactie economie van de Groene Amsterdammer en hij schreef het boek 'De grootste show op aarde. De mythe van de markteconomie'. Centrale these in het boek is, dat de markteconomie niet bestaat, dat markten volgens het model van de neo-klassieken in de economie niet bestaan en ook nooit bestaan hebben. De theorie van de naar evenwichten en harmonie neigende afstemming van vraag en aanbod is vals. Haegens beschrijft de geschiedenis van dit idee, hoe het opgekomen is, verschillende fasen heeft doorgemaakt en uiteindelijk dominant is geworden. Met empirisch onderzoek toont hij aan, dat de economie niet volgens dat model functioneert. De markten hebben een sterke overheid nodig, die regulerend en controlerend optreedt. Crises, machtsvorming, monopolievorming en bureaucratie staan niet tegenover markten, nee, ze worden er juist door opgeroepen en zijn dus niet alleen maar imperfecties van een op zich perfect systeem, maar zijn er onverbrekelijk mee verbonden. Ondanks de ontwikkeling van moderne technologieën en internet spelen persoonlijke contacten, groepsvorming en subjectief vertrouwen en wantrouwen van mensen naar elkaar toe een grote rol in de vorming van prijzen. Grote ondernemingen die de productie van bepaalde goederen en diensten beheersen kunnen beter een 'planeconomie' genoemd worden, dat niks te maken heeft met een markteconomie. Haegens toont aan, dat er vaak geen sprake is van concurrentie op een markt in het beste geval is er 'monopolistische concurrentie'. Een conclusie van zijn zoektocht naar de mechanismen die de prijzen van goederen en diensten bepalen.

paprika's

In hoofdstuk 6 beschrijft hij de vaststelling van de prijs van paprika's. Ook hier wil hij aantonen, dat er geen marktmechanisme bestaat. Er bestaat in feite een chronische overproductie, waardoor de prijs van paprika's constant erg laag is. Tuinbouwers investeren in een soort vlucht naar voren steeds meer in machines, automatisering en schaalvergroting en steken zich daardoor in de schulden om door schaalvoordelen, efficiëntere productie ondanks de lage prijzen van de paprika's toch de inkomsten op te voeren en de kosten te beperken. Andere tuinders houden het niet meer vol door alle schulden en moeten ermee ophouden of gaan failliet, waardoor het aantal paprikatelers de afgelopen jaren gehalveerd is. Maar omdat de overblijvenden dus investeren blijft de productie van paprika's hetzelfde. Daar komt bij dat niet zoals vroeger er vele kleine groenteboeren zijn, maar supermarkten, die machtig zijn en een lage prijs bij de producenten kunnen afdwingen. Daardoor is er geen marktwerking. Maar Haegens heeft gepraat met een tuinder, die zich ook verbaasde over de huidige ontwikkeling. Deze zegt echter, dat vroeger de prijs van de paprika schommelde, er waren goede en slechte tijden. Impliciet zegt hij daarmee, dat er toen dus wel iets van marktwerking was. Haegens noemt zelf de varkenscyclus, waarbij varkensboeren slechts vertraagd op de prijsontwikkeling kunnen reageren (het kost tijd om varkens vet te mesten en als je begint als de prijzen hoog zijn kun je niet stoppen als ze tijdens het vetmesten gaan dalen) Dan heb je dus de varkenscyclus van hoge en lage prijzen. Marktwerking? Haegens gaat in zijn boek ook in op de werking van financiële markten.

Toch marktwerking?

Ik vraag me af, hoe je conjuncturele ontwikkelingen en de lange golven van de Kondratieff moet verklaren als je ervan uitgaat, dat er geen marktwerking bestaat. Haegens benadrukt eenzijdig dat markt en staat onverbrekelijk bij elkaar horen, de markt wordt georganiseerd in die zin, dat vraag en aanbod voortdurend door de staat worden bijgestuurd en dat monopolievorming marktwerking uitschakelt. Zodat niet vraag en aanbod de prijs van goederen bepalen. Marktwerking speelt slechts een ondergeschikte rol. Misschien speelt marktwerking toch een grotere rol dan Haegens veronderstelt, ook al ben ik het ermee eens dat de neo-klassieke theorieën niet kloppen. Wat ik jammer vindt in dit verband is, dat hij niet ingaat op de veronderstellingen van de systeemtheorie, en dan met name een van de grondleggers ervan, de Franse historicus Braudel. Braudel verwerpt de gedachte dat kapitalisme en marktwerking op hetzelfde neerkomen. Ook voor hem is kapitalisme juist een systeem van de ‘contra-marche’, de anti-markt. In zijn visie bestaan er drie niveaus van economische bedrijvigheid. Het laagste niveau is dat van de ‘vie materielle’, het omvat de meest elementaire vormen van economische activiteiten waarmee mensen in hun behoeften voorzien. Daarboven ligt de economie, het niveau van de markt, een wereld die voor de deelnemers min of meer transparant is en een dagelijkse realiteit is, een wereld waarin de winsten dientengevolge klein zijn. Pas daarboven, op het derde niveau, is sprake van kapitalisme, als de zone van economische concentratie, van excessieve winsten, als gevolg van een relatief sterke mate van monopolievorming die zelf weer de uitkomst is van enerzijds politieke machtsvorming en anderzijds van het vermogen van de deelnemers aan dit spel om de schakels in het productieproces te beheersen en het spel ondoorgrondelijk te maken. Het is in onze tijd de wereld van de hedgefondsen en holdingmaatschappijen, die buiten de markteconomie om de onttrekking van grote hoeveelheden kapitaal van het tweede niveau te organiseren en reguleren en onwaarschijnlijke rendementen op hun geïnvesteerde kapitaal te realiseren, ook in tijden van crisis. Op het tweede niveau zou wel sprake zijn van een uitgebreide markteconomie, hoewel, dus ook van bovenaf georganiseerd.

Ideologische tegenstellingen

Haegens noemt Braudel wel kort, maar zegt er verder niets over. Misschien omdat hij niet wil aantonen, dat het kapitalisme georganiseerde uitbuiting is. Hij wil alleen aantonen, dat marktwerking niet bestaat. Als de markteconomie niet bestaat, of zoals ik ook vind van bovenaf georganiseerd wordt, bestaan ook bepaalde ideologische tegenstellingen niet. Er is geen tegenstelling tussen staat en markt, beiden hebben elkaar nodig. Ook een neo-marxist als Massimo de Angelis wijst op de onjuistheid van bepaalde dichotomieën, waarbij hij er verschillende noemt. i Staat versus markt, derde wereld versus het westen, planeconomie versus laissez faire, samenwerking en solidariteit, versus eigenbelang en competitie en concurrentie, protectionisme versus vrijhandel. Meestal is politiek rechts een aanhanger van de laatstgenoemden in de dichotomieën, links is voorstander van de eerstgenoemde. Daarmee bevestigen zij echter de juistheid van de dichotomie. Het gaat er echter om, dat beide polen in de dichotomieën in het kapitalisme bestaan, en dat ze een specifieke onderlinge dynamiek vertonen, en het gaat er in de eerste plaats om, die specifieke dynamiek te analyseren door het kapitalisme te beschrijven zoals het in de werkelijkheid is en zoals men ook in de 'real world economics' probeert te doen. Op deze wijze kan de ideologische discussie op basis van de valse dichotomieën als een onjuiste tegenstelling worden geanalyseerd. Het boek van Haegens is daaraan een bijdrage. Er bestaat in het kapitalisme bijvoorbeeld geen tegenstelling tussen concurrentie en samenwerking en solidariteit. De productie neemt een specifieke vorm aan, waarbij eigenbelang en concurrentie worden nagestreefd door organisaties waarin mensen in de productie samenwerken. De markteconomie wordt dus gecreeerd door de staat en vrijhandel en protectionisme van de machtigste staten die vrijhandel aan anderen opleggen vullen elkaar aan. Als ik de Angelis goed begrijp, kunnen we door een concrete beschrijving van het kapitalisme als uitbuitingssysteem (het eerste niveau van Braudel) schijndiscussies over valse dichotomieën vermijden en buiten de kapitalistische marktplanning om alternatieven organiseren voor dat kapitalisme vanuit het besef, dat kapitalisme georganiseerde uitbuiting is. De Angelis zegt dat het kapitalisme geen totaal systeem is, er is ook in de huidige wereld een 'buiten het kapitalisme', waarbij mensen samenleven en samenwerken en produceren op basis van andere waarden dan de kapitalistische. Op het niveau van het dagelijks leven, maar ook op wat Braudel het tweede niveau noemt, de organisatie van de productie.

strijd

De strijd in het dagelijks leven maar ook op het tweede niveau van Braudel gaat dan om de realisatie van een leven buiten de uitbuitingspraktijken van het kapitalisme om, waarbij vanuit het georganiseerde kapitalisme, door de staat maar ook grote ondernemingen wordt getracht deze manier van samenwerken, produceren en arbeid verrichten onder haar controle te brengen en in te voegen in de georganiseerde kapitalistische uitbuiting. De Angelis noemt dat produceren buiten het kapitalisme en de strijd om de realisatie van niet kapitalistische doeleinden de commons, van boeren die bossen en land in gemeenschappelijk bezit verdedigen tot de moderne beweging van internetactivisten die vrije software produceren. Maar het speelt ook op het niveau van het dagelijks leven, de velen die een individuele strijd voeren tegen ondoordringbare bureaucratie met hun absurde regels, van sociale dienst tot belastingdienst, van grote verzekeringsmaatschappijen tot de giganten in de geprivatiseerde gezondheidszorg. Duizenden mensen zijn in ons land op spreekuren waar zij juridisch advies geven met deze strijd bezig. Je kunt aangaande de organisatie van de productie ook denken aan de participatiemaatschappij van onderop zoals die door Tine de Moor wordt geanalyseerd. Terug naar het boek van Haegens. Een belangrijke bijdrage aan de discussie, maar toch nog enkele opmerkingen. Hij presenteert de geschiedenis van de neo-klassieke economie als een ideeëngeschiedenis. Impliciet wordt er daarbij van uitgegaan, dat grote ideeën of utopieën (het neoklassieke model is een utopie) de geschiedenis kunnen bepalen. Vraag voor mij blijft wel, hoe het neo-klassieke denken in de economie zo'n succes kon hebben.

Piet van der LendeMomenteel werkt de Europese Unie aan een aantal handelsverdragen met andere delen van de wereld die vooral als doel hebben om de positie van multinationals te verbeteren. Die verdragen lijken voorbij te gaan aan het belang van werkenden, milieu en eerlijke handel voor kleinere ondernemers. Op zaterdag 22 oktober tijdens de Landelijke manifestatie in Amsterdam voert FNV met andere organisaties die de samenleving socialer en duurzamer willen maken actie vóór eerlijke handel. We willen daarom samen kijken naar de film “Requiem for the American dream” van Noam Chomsky, de wereldberoemde taalkundige, politiek activist en filosoof. Om hier inspiratie uit te halen. Chomsky is 87 en kijkt terug, maar ook vooruit. Hij ziet hoe wij de grip op ons leven en de samenleving verliezen en hoe de machtigste 1% in tien stappen hun eigen droomwereld schept:

1. Verminder de democratie 2. Schep een ideologie 3. Maak een nieuw ontwerp voor de economie 4. Schrap belasting voor de bedrijven 5. Val solidariteit aan 6. Regel zelf je regels en wetten 7. Regisseer de verkiezingen 8. Hou het gepeupel onder de duim 9. Produceer nutteloze consumptiegoederen 10. Marginaliseer het volk

Maar hij onderkent ook de kracht van organisatie met name in vakbonden. Aansluitend gaat het over die kracht in een paneldiscussie met sprekers van de FNV, actief tijdens de Maagdenhuis- en Bungehuis-bezettingen en actief rond de vrijhandelsverdragen TTIP, CETA en TISA.

Met informatie en discussie in een ongedwongen sfeer. WAAR: Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam, Crea Theaterzaal WANNEER: 21 september van 19:00 uur tot 23:00 uur Ko Hartman, voorzitter Lokaal FNV Amsterdam Lot van Baaren, lid Algemeen Bestuur FNV
Geachte belangstellenden van het basisinkomen,

Bij deze wil ik je uitnodigen voor de: Avond van het Basisinkomen op: Vr. 23 sep. 2016 vanaf 20:00-23:00 bij: Meneer de Wit, centrum voor kunst en cultuur Baarsjesweg 202, 1057 HS Amsterdam. https://www.facebook.com/events/101839923586582/
In het kader van de week van het basisinkomen, organiseer ik samen met Eric, Kees, Anouk en Wim van de Vereniging Basisinkomen een bijeenkomst over het basisinkomen. Ik doe de powerpoint presentatie over het basisinkomen, die ik heb gemaakt.
Ron Smit Landelijk Bestuurslid Basisinkomen Partij

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

donderdag 9 juni 2016

Nieuws van 9 juni 2016

Akkoord over aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko

Nederland en Marokko zijn dit weekend aanpassingen van het sociale zekerheidsverdrag overeengekomen. De Nederlandse ambassadeur in Marokko en de Marokkaanse minister van Sociale Zaken ondertekenden in Rabat de aangepaste verdragstekst. Dat betekent dat Nederland het verdrag niet zal opzeggen. De ministers Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Koenders (Buitenlandse Zaken) hebben dit vandaag de Tweede Kamer laten weten. Afgesproken is om het zogenaamde woonlandbeginsel (hoogte van de uitkering afhankelijk maken van het prijspeil in het betreffende land) in te voeren voor geëxporteerde uitkeringen zoals de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag gestopt, daarnaast wordt de vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) beëindigd.


Door privaat bedrijf ingeschakelde zzp’er niet bevoegd tot uitwonendencontrole

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 1 juni 2016 dat herziening van eerder toegekende studiefinanciering op basis van een uitwonendencontrole die – mede – is uitgevoerd door een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), die voor dat onderzoek is ingeschakeld door een privaat bedrijf, niet mogelijk is. De hier bedoelde zogenoemde uitwonendencontroles mogen op grond van de Wet studiefinanciering 2000 worden uitgevoerd door ambtenaren en andere personen die door de minister als toezichthouder zijn aangewezen. In zijn uitspraak van 2 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4192, heeft de Raad geoordeeld dat de wettelijke regeling het mogelijk maakt dat de minister voor de uitwonendencontroles aanwijst werknemers in dienst van private bedrijven, zoals bijvoorbeeld SV-Land en Investiga. De Centrale Raad heeft nu, in de uitspraak van 1 juni 2016, geoordeeld dat het niet geoorloofd is dat deze private bedrijven voor de uitwonendencontroles zzp’ers inschakelen. Deze zzp’ers zijn immers geen werknemers in dienst van het private bedrijf.


Daklozen mogen briefadres hebben

Met de grote woningnood in Amsterdam waarbij het moeilijk is een sociale huurwoning te verkrijgen bestaat vaak de situatie dat bijvoorbeeld daklozen verblijven bij iemand anders, maar dat de persoon waar ze verblijven niet wil dat de dakloze zich op dat adres laat inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie (bevolkingsregister). Reden kan bijvoorbeeld zijn, dat de dakloze dan wordt gezien als fiscale toeslagpartner en de verschillende toeslagen naar beneden gaan. De feitelijke verblijfplaats wordt dan aan de sociale dienst doorgegeven als briefadres. De gemeente Amsterdam stelde zich op het standpunt, dat het verblijfadres hetzelfde moet zijn als de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. Zo niet, dan geen uitkering. Dit leverde vele moeilijkheden op, als de persoon waar de dakloze verblijft inschrijving tegenhoudt. Met de grote woningnood beperkte dit de mogelijkheden voor daklozen een verblijfadres te vinden. De rechter heeft nu bepaald dat niet ingeschreven staan op hetzelfde adres als het verblijfadres geen reden mag zijn een uitkering te weigeren. Er moet gekeken worden naar de feitelijke situatie en wanneer duidelijk is, dat die persoon daar woont, en duidelijk is dus dat hij of zij in de desbetreffende gemeente woont, dan moet een uitkering worden verstrekt. Lees hier de uitspraak van de rechter


Oudere werklozen moeten sterk inleveren bij nieuwe baan

Iemand die na een tijd zonder werk weer een baan heeft gevonden, moet rekening houden met een lager salaris. Vooral senioren leveren loon in. Dat blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV in opdracht van de Volkskrant. Hoogopgeleide 55-plussers op de administratieve markt, in de zorg, dienstverlening en de ict gaan er respectievelijk 20, 23 en 24 procent op achteruit. Oorzaak is de concurrentie van jongeren, die massaal staan te trappelen om aan het werk te gaan. Ook verouderde kennis speelt een rol. In de ict, een sector die zich razendsnel ontwikkelt, verloopt de aansluiting op de arbeidsmarkt voor senioren moeilijk.
Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zondag 5 juni 2016

Nieuws van 5 juni 2016

Financiën ziet kansen voor nog eens 50 miljard bezuinigingen. Ministerie van Financiën zet alle mogelijkheden op een rij
Na jaren bezuinigen om de begroting op orde te krijgen, zijn er voor het volgende kabinet nog volop mogelijkheden om verder te saneren. Het ministerie van Financiën ziet opties voor nog eens 50 miljard euro aan bezuinigingen. Zo wil men 10% verlaging van de bijstandsuitkeringen, versobering van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, geen vakantietoeslag in de bijstand (gelijkmatige afbouw in 10 jaar), invoering nieuwe voorziening loondispensatie binnen beschutte werkplek (30.000 plekken), loondispensatie in de Participatiewet ipv loonkostensubsidie, afschaffen ANW-tegemoetkoming, verlagen bijverdienregeling verlaging uitkeringshoogte AO-uitkeringen van 75% naar 70%. Kortom: de definitieve kaalslag in de laatste sociale zekerheid die tot bittere armoede zal leiden. Hebben die ambtenaren op Financien geen gevoel? In ieder geval is duidelijk wat de rechtse agenda (inclusief die van de PVV) zal zijn in de komende jaren.

De patientenfederatie NPCF meldt: Zorg werkt slecht bij complexe problemen
Mensen met een complexe zorgvraag zijn het slachtoffer van de veranderingen die sinds vorig jaar in de zorg zijn doorgevoerd. Het duurt lang voor ze het juiste loket hebben gevonden en nog langer voor ze echt passende zorg krijgen. Dit blijkt uit ruim 16.000 meldingen die samenwerkende cliëntenorganisaties het afgelopen half jaar hebben verzameld.

Prominent FNV kaderlid stapt op
De samenwerking tussen Theo Hartogs en de FNV is voorbij. Hartogs was voorzitter van de sector Uitkeringsgerechtigden en campagneleider van de landelijke FNV-actie 'Stop Werken Zonder Loon'. Als alternatief heeft hij het Platform Anti Armoede en Dwangarbeid opgericht. ,,Wij zijn een zelfstandige club die nauw samenwerkt met andere onafhankelijke organisaties zoals de Bijstandsbond, Sociale Alliantie en Meldpunt Uitkeringen." Lees het hele interview

CPB publiceert ramingen over de economie die positief zijn
De economische groei houdt aan, met een belangrijke rol voor de binnenlandse bestedingen. De consumptie neemt toe door een combinatie van stijgende contractlonen, lage inflatie en lastenverlichting. In 2017 groeien de investeringen voor het vierde jaar op rij harder dan het bbp. De overheidsbestedingen blijven achter bij de economische groei. Het bbp in Nederland groeit met 1,8% dit jaar en 2,1% volgend jaar. De werkloosheid neemt af van 6,9% in 2015 naar 6,2% in 2017.

Reactie van FNV op CPB ramingen: 'Tijd voor nieuw investeringsmenu in plaats van bezuinigingsmenu'
'De politiek moet van een bezuinigingsmenu naar een nieuw investeringsmenu. Dat willen we het kabinet meegeven nu ze de begroting van 2017 gaat bespreken. Want het dieet van bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, werkt niet', zegt FNV vicevoorzitter Gijs van Dijk. 'De menukaart met 50 miljard aan mogelijke bezuinigingen voor een volgend kabinet, die deze week uitlekte, gaat dus ook niet werken. Te veel mensen zitten in onzekerheid doordat ze geen baan hebben, onzeker werk, of te weinig inkomen om goed van rond te komen.'

Het kabinet trekt 30 miljoen euro structureel uit voor de aanpak van personen met verward gedrag. Het geld wordt onder meer ingezet voor een regeling voor onverzekerden. Dat blijkt uit de voorjaarsnota.
In februari liet het Aanjaagteam Verwarde personen in een tussenrapportage weten dat er grote verschillen zijn in de manier waarop gemeenten omgaan met verwarde personen. Het team, onder leiding van de Alphense burgemeester Liesbeth Spies deed naast aanbevelingen aan gemeenten, ook enkele aanbevelingen aan het rijk. Bijvoorbeeld over het wegnemen van financiële drempels van onverzekerden. Die handschoen heeft het rijk nu opgepakt. De 30 miljoen wordt vanaf volgend jaar toegekend. Voor dit jaar krijgen de gemeenten 15 miljoen. Het geld is ook bedoeld voor acute zaken, zoals het opzetten en uitbreiden van pilots en projecten in het land. Het aanjaagteam is blij met het geld. ‘Hieruit blijkt dat het landelijke vraagstuk wordt opgepakt’, aldus voorzitter Liesbeth Spies.
Briefadres
Gemeenten moeten vanaf juni een sluitende aanpak hebben ontwikkeld over hoe om te gaan met verwarde personen. Eerder besloten gemeenten al, samen met het rijk, dat dak- en thuislozen een briefadres krijgen, zodat het makkelijker wordt om te zorgen dat ze een zorgverzekering en medische zorg krijgen.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

dinsdag 3 mei 2016

Nieuws van 3 mei 2016

Motie ChristenUnie en GroenLinks: zorg apotheker moet uit eigen risico.

De zorg van de apotheker moet uit het eigen risico. Dat stellen de ChristenUnie en GroenLinks in een motie die zij op 21 april indienden tijdens het Kamerdebat over Eerstelijnszorg. De ChristenUnie en GroenLinks vinden het onwenselijk dat er op dit moment geen eenduidigheid is voor de patiënt en de verzekerde. Zodoende willen zij dat de kern van de lokale zorg - de apotheker, huisarts en wijkverpleegkundige - allen buiten het eigen risico vallen. In het Kamerdebat over Eerstelijnszorg deden zij middels een motie dit verzoek aan de regering.


Schippers: beschermingsconstructie farmaceutische bedrijven doorgeschoten.

De beschermingsconstructies voor farmaceutische bedrijven zijn te ver doorgeschoten. Dit stelt minister Schippers van VWS in een reactie op de introductie van Amfexa 5 mg. Dit middel heeft als geregistreerd handelspreparaat de apotheekbereiding dexamfetamine 5 mg per 1 mei uit de markt gewerkt. Schippers kondigt aan dit in Europees verband aan de orde te stellen. Schippers reageert in de NOS Journaals van maandag 2 mei. In deze uitzendingen komt ook directeur Léon Tinke van de KNMP aan het woord. Hij hekelt de hoge prijs die de producent hanteert voor Amfexa 5 mg. Deze ligt ruim drie keer hoger dan die van dexamfetamine 5 mg. De apotheekbereiding werd gebruikt door 30.000 ADHD-patiënten en vergoed vanuit de basisverzekering. Voor Amfexa moeten patiënten fors bijbetalen. ‘Het gaat vaak om een kwetsbare mensen, die soms duizenden euro’s per jaar moeten bijbetalen’, zegt Tinke. De KNMP stelde vorige maand al met een persbericht deze kwestie aan de orde.


Heeft een erfenis gevolgen voor mijn bijstand?

Het antwoord op bovenstaande vraag is: soms wel en soms niet. Om recht te hebben op een bijstandsuitkering mag het vermogen niet te hoog zijn. Er geldt een vermogenstoets. Een alleenstaande in de bijstand mag niet meer dan €5920 euro hebben, voor echtparen is dat het dubbele. Als de bijstandsontvanger een eigen huis heeft, gelden andere regels. Wanneer u een erfenis ontvangt, kijkt de sociale dienst in uw gemeente hoe hoog die erfenis is. Komt het bedrag boven de grens van het vrij te laten vermogen uit, dan gaat de sociale dienst eerst uw bijstandsuitkering terugvorderen vanaf de datum van overlijden van de erflater. Dit doen ze tot de grens van het vrij te laten vermogen. Dus er kan- wanneer u niet ver boven de grens van het vrij te laten vermogen zit- bijvoorbeeld twee maanden worden teruggevorderd en als u verder boven de grens zit meer maanden. Blijft na terugvordering nog een bedrag over boven de grens van het vrij te laten vermogen dan wordt uw uitkering stopgezet, in andere gevallen, wanneer dit niet zo is, blijft uw uitkering gewoon doorlopen. U mag niet afzien van de erfenis, want de gemeente kan in dat geval oordelen dat u een onnodig beroep op bijstand blijft doen, met alle gevolgen van dien. Ook als u de erfenis snel opmaakt, kan dat vervelende gevolgen voor u hebben. De gemeente kan dan uw nieuwe bijstandsuitkering verlagen of de bijstand aan u lenen. Denk er ook aan dat u verplicht bent de erfenis bij de gemeente te melden.


Op de 1 mei bijeenkomst van de FNV waren volgens de vakbond 9000 mensen

Negenduizend mensen hebben samen met de FNV vandaag de ‘Dag van de Echte Banen’ gevierd in Amsterdam. In andere wereldsteden, zoals Parijs en Londen, wordt de Dag van de Arbeid al jaren groots gevierd. In Amsterdam is dit een nieuwe traditie, die meer en meer wordt omarmd. Op de Dag van de Echte Banen vierde de FNV de successen van de vakbond. Het CBS maakte zondag bekend dat er in 2015 fors meer is actiegevoerd, bijvoorbeeld in de zorgsector, het openbaar vervoer, de metaalsector, de sociale werkvoorziening en bij de politie. Ook de jongeren van Young & United voerden flink actie. Allen boekten volgens de vakbond succesvolle resultaten op het gebied van onder andere zeggenschap over werktijden, meer koopkracht en hogere lonen voor jongvolwassenen. Velen van de actievoerders liepen vandaag dan ook mee in een mars door Amsterdam. Aansluitend op de mars vierden dus duizenden mens deze dag in het Oosterpark.


Veel signalen van onderbetaling bij inspectie horeca door Inspectie SZW

Bij een controle van de schoonmaakwerkzaamheden in 44 horecaondernemingen, vooral restaurants en eetcafés, werden bij 6 ondernemingen door de Inspectie SZW overtredingen geconstateerd. Daarnaast doet de Inspectie nog nader onderzoek bij 22 ondernemingen. De actie van de Inspectie SZW vond afgelopen donderdag plaats in Amsterdam, Breda, Eindhoven en Groningen. Bij 4 horecaondernemingen werden overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen geconstateerd. Totaal zijn bij deze 4 horecaondernemingen 5 vreemdelingen aangetroffen voor wie een tewerkstellingsvergunning was vereist. Bij 5 horecaondernemingen zijn overtredingen van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag vastgesteld. Overtredingen van de Arbeidstijdenwet werden bij 4 horecaondernemingen geconstateerd. Bij 1 van deze horecaondernemingen werkte een arbeidskracht, sinds 2010, 7 dagen per week en had naar eigen zeggen nog nimmer een dag vrij gehad. Daarnaast kreeg de Inspectie 20 signalen van onderbetaling. In het kader van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag worden deze nader onderzocht. Ook constateerde de Inspectie dat bij 4 horecaondernemingen arbeidskrachten een uitkering ontvingen van de gemeente of van het UWV. De betrokken instanties worden door de Inspectie hiervan in kennis gesteld.


Brede aanpak onverzekerdheid

Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaan gezamenlijk het probleem van onverzekerdheid aanpakken. Dit schrijven ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag aan de Tweede Kamer. In de praktijk komt het helaas voor dat mensen geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en ook geen briefadres. Een zorgverzekering vereist een adres. Hierdoor hebben deze dak- en thuislozen ook geen zorgverzekering en zijn zij verstoken van medisch noodzakelijk zorg. Om dit aan te pakken is afgesproken dat gemeenten mensen zonder een adres actief traceren en een briefadres verstrekken. Daarnaast zet het ministerie van VenJ zich maximaal in om ervoor te zorgen dat geen gedetineerde verzekeringsplichtige zonder zorgverzekering de gevangenis verlaat. Door deze acties moet het aantal mensen zonder verzekering sterk worden teruggebracht. Als ultimum vangnet komt er vanuit het ministerie van VWS een regeling opdat er in geval van nood, en voordat de papieren in orde zijn, zorg verleend kan worden. Dit geldt niet alleen voor levensbedreigende zorg, maar voor alle noodzakelijke zorg. Hierna worden zo snel mogelijk het adres en de verzekering in orde gebracht.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zaterdag 30 april 2016

Nieuws van 30 april 2016

Voorbereidingen jubileumviering Bijstandsbond in volle gang

In mei bestaat de Vereniging Bijstandsbond 40 jaar. Dat wordt gevierd met een symposium, een feest, een tentoonstelling en de uitgave van een jubileumboek. Alle activiteiten vinden plaats in het Nelson Mandelacentrum in Amsterdam. Mensen die facebook hebben kunnen zich opgeven


'Koersbesluit reintegratie' in Amsterdam

Het nieuwe beleid van wethouder Arjen Vliegenthart van Amsterdam m.b.t. de reintegratie van werkzoekenden zoals vast gelegd in het 'koersbesluit'heeft al veel publiciteit opgeleverd. De wethouder gaat in het 'Koersbesluit' uit van de opvatting, dat er momenteel niet voor iedereen betaald werk is. Voor veel (langdurig) werklozen is vrijwilligerswerk de hoogst haalbare doelstelling. Deze mensen kunnen -ook als ze verder niet arbeidsongeschikt zijn- in individuele gevallen worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Op 19 april jl. heeft het Amsterdamse college van B&W ingestemd met het Koersbesluit Re-integratie. Dit Koersbesluit is tot stand gekomen na een uitgebreide analyse- en consultatiefase met belanghebbenden. Met de besluitvorming door het college is het Koersbesluit Re-integratie nog niet definitief vastgesteld. Het laatste woord is –zoals dat hoort- aan de gemeenteraad van Amsterdam. Op 11 mei 2016 wordt het Koersbesluit besproken in de raadscommissie Werk en Economie en de verwachting is dat op 1 juni 2016 het stuk definitief kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Via deze link kun je het Koersbesluit Re-integratie (zoals dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd) downloaden en vind je ook de bijbehorende stukken waaronder een document met de uitkomsten van de consultatiefase. Direct na de besluitvorming door de gemeenteraad start de implementatiefase. Coraline Noordzij is inmiddels aangesteld als programmamanager voor de implementatie van het Koersbesluit.


1 mei viering Groen Links

Komende zondag, 1 mei, is de dag van de arbeid. Zoals elk jaar viert GroenLinks dit met een inhoudelijk evenement. Dit jaar discussiëren Kamerlid Linda Voortman, FNV-bestuurder Gijs van Dijk en publicist Merijn Oudenampsen over de vraag 'Hoe flex wil je het hebben?', de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De bijeenkomst start om 20:00 uur en vindt plaats in De Burcht in Amsterdam. Naast deze sprekers, gaan bezoekers in discussie over het onderwerp. Marjolein Meijer (voorzitter GroenLinks) leidt het programma, Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter van Groen Links in de gemeenteraad van Amsterdam, zal een column voordragen. De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel.


1 mei viering FNV

Ook dit jaar gaat de FNV weer de straat op voor meer Echte banen. Iedereen verdient een Echte baan. Kom ook naar Amsterdam en laat je stem horen! De 1 mei demonstratie start om 12.00 uur bij de Dokwerker in Amsterdam en gaat dan naar het Oosterpark, waar vanaf 13.00 uur een manifestatie met sprekers en muziek zal plaatsvinden, bij de ingang Mauritskade. Echte banen, dat zijn banen met genoeg zekerheid, kwaliteit en koopkracht. En dat is hard nodig, want steeds meer mensen maken zich zorgen over de toekomst van hun baan, leven gedwongen van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Werkgevers ontduiken ondertussen cao-afspraken door goedkope arbeidskrachten in te schakelen. Of ze laten mensen met een uitkering het werk doen van betaalde krachten.


Vereniging basisinkomen creert oneigenlijke tegenstelling die niet hoeft te bestaan.

De Vereniging basisinkomen publiceert, terwijl zoals hierboven blijkt de FNV strijdt voor meer banen, de volgende verklaring, waarin ze afstand nemen van de vakbonden. Verklaring: Dag van de Arbeid moet niet gaan over veeleisend ‘meer banen’ of hogere lonen. Dag van de Arbeid moet strijden voor de emancipatie van onnodige arbeid, onvrijwillige arbeid, uitgebuite arbeid. Het moet een feest voor de vermindering van de arbeidstijd, het krijgen van meer vrije tijd, meer vrijheid buiten de marktwerking. Er is geen vrije arbeidsmarkt als iedereen in principe wordt gedwongen om een ​​baan te vinden. (sic, alsof de vakbonden vinden dat iedereen gedwongen moet worden, pvdl) Basisinkomen is de noodzakelijke voorwaarde voor het toestaan ​​van mensen om daadwerkelijk kiezen voor de arbeidsmarkt, en dus voor een werkelijk vrije economie. 1 mei is een dag om de bijdragen van de arbeidersbeweging en haar strijd en prestaties door de jaren heen te erkennen. Waar vakbonden eens de arbeider de 40-urige werkweek en de 8-urige werkdag gaf, hebben globalisering de vooruitgang in de technologie het vermogen van vakbonden om verandering teweeg te brengen te uitgehold. Tot zover de verklaring. Hiermee creer je een oneigenlijke tegenstelling, in mijn ogen. Vanuit de sector uitkeringsgerechtigden is het basisinkomen volop in discussie met het doel om op het congres van de FNV in 2017 het nastreven van een voldoende hoog basisinkomen in goede kaders als doelstelling aangenomen te krijgen (waarom noemt de vereniging basisinkomen dat niet? ). Maar ook als een basisinkomen wordt ingeveoerd, moet er voor iedereen die daarnaast een betaalde (deeltijd) baan wil voldoende werkgelegenheid zijn en dus blijft strijden voor voldoende werkgelegenheid ook bij het basisinkomen een must. Anders is het een goedkope afkoopsom voor werkloosheid van alleen de mensen die kansloos zijn. Dat de vereniging vindt dat het niet moet gaan over hogere lonen vind ik een gotspe. Juist nu deze week in de publiciteit was, dat de Nederlandse Bank een rapport heeft gepubliceerd waarin staat (ondersteund door vele economen die nota bene worden geinterviewd in De Telegraaf) dat de lonen de afgelopen jaren veel te veel zijn gematigd en dat ze best fors omhoog kunnen. Maar de vereniging basisinkomen vindt meer banen en hogere lonen 'veeleisend'. Ze kunnen beter met de sector uitkeringsgerechtigden van de FNV om de tafel gaan zitten om het basisinkomen in goede maatschappelijke kaders te plaatsen. Piet van der Lende.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.