vrijdag 24 juni 2022

De recente voorstellen van minister Schouten. De bijstand wordt nog geraffineerder en strakker

Gijs Herderschee is er ingetrapt. Toch een ervaren Volkskrant journalist. Woensdag 22 juni schreef hij op de voorpagina van de Volkskrant: ‘Kabinet versoepelt de regels voor bijstand’. Een juichend artikel over de maatregelen op het gebied van de Participatiewet die Minister Schouten dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer aankondigde. Uit de tekst: ‘Het roer gaat om in de bijstand’. En ‘de plannen zijn een trendbreuk’. De teneur van het artikel is, dat allerlei maatregelen genomen worden om het bijstandsregime te versoepelen. Op pagina 11 een paginagroot interview met de minister, die zonder tegenwerping de gelegenheid krijgt haar propagandaverhaaltje te houden over hoe sociaal dit kabinet in het algemeen en zijzelf in het bijzonder is. Ook andere media hebben dit beeld neergezet. En ook lobbyisten, die de deur bij politici platlopen om positieve veranderingen in de bijstand te bewerkstelligen door het aanvragen van argumenten in discussies, trapten erin. Joris Barendrecht, Beleidsmedewerker Ieder(in) (Arbeid), twitterde: ‘De toon van de brief stemt hoopvol: -vertrouwen weer centraal -eenvoud -toereikend bestaansminimum -passende ondersteuning’. En in een andere tweet: ‘Het manifest van de werkcoalitie en de gesprekken lijken gehoor te vinden. We houden de uitwerking natuurlijk goed in de gaten. ‘. 

Maandag 27 juni al gaat de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken erover praten. Betekenen de voorstellen inderdaad veel hoopvolle positieve veranderingen? Een twitteraar: ‘Beeldvorming versus inhoud. Een bekende ex landbouw minister weet hier alles van’. Tijd dus om de voorstellen eens kritisch onder de loep te nemen

De principes van de bijstand

Eerst in zijn algemeenheid een opmerking over bijstand. Ooit, in een grijs verleden bestond er een tamelijk gesloten sociaal zekerheidssysteem, met AOW als je 65 wordt, WAO als je arbeidsongeschikt wordt en AAW een volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid, voor de mensen die niet werkten en verzekerd waren toen ze ziek werden. Er was weliswaar ook toen al een kortdurende Werkloosheids Wet, maar er was ook de WWV, voor mensen die langer werkloos waren. De bijstand was echt alleen bedoeld als een tijdelijke noodmaatregel voor mensen die onverhoopt toch door de mazen van de wet vielen. Het was van het begin af een regeling, als noodoplossing, waarbij je alle andere bronnen van inkomsten moest verrekenen met de uitkering en waarbij kostenbesparingen (de partnertoets) tot lagere uitkeringen leidden. De minister doet in haar brief net, of deze situatie nog bestaat. De eerste zin van de brief: ‘in Nederland hebben we een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid, met als vangnet de bijstand; ondersteuning voor wie (tijdelijk) niet zelf in de noodzakelijke kosten van het bestaan kan voorzien’. Nee, beste minister,  met het wegbezuinigen van de sociale zekerheid is de bijstand allang geen laatste redmiddel en vangnet meer voor een kleine groep als er geen andere mogelijkheden zijn. Velen, waaronder langdurig werklozen en arbeidsongeschikten, moeten een beroep doen op bijstand om in hun levensonderhoud te voorzien omdat ze niet in aanmerking komen voor andere sociale zekerheidswetten. Zij zijn gedwongen tot in lengte van dagen onder het hierboven geschetste bijstandsregime te leven. Er zitten inmiddels bijna een half miljoen mensen in de bijstand. De hierboven genoemde principes - andere inkomsten moeten verrekend worden en kostenbesparingen leiden tot een lagere uitkering - betekenen, dat vele duizenden permanent in armoede moeten leven zonder perspectief om eruit te komen. De Participatiewet is de nieuwste strenge bijstandswet, die leidde tot schrijnend onrecht, bij de verrekening van inkomsten en kosten besparingen. Gemeenten namen belachelijke maatregelen en legden boetes op zoals bij de vrouw uit Wijdemeren die in de publiciteit kwam en die wat boodschappen van haar moeder kreeg. De voorstellen van minister Schouten hebben de bedoeling, dit bijstandsregime wat te vereenvoudigen en rechtvaardiger te maken, door op verschillende terreinen tijdelijke uitzonderingen toe te staan en bepaalde bronnen van inkomsten gedeeltelijk vrij te laten. Maar de meeste maatregelen zijn allang jurisprudentie. Dat wordt hieronder uitgelegd. Aan de hoofdprincipes van de bijstand wordt verder weinig gesleuteld. Voorstellen voor het afschaffen van de partner- en vermogenstoets en de kostendelersnorm worden genegeerd. Dit leidt tot wat minister Schouten in het Volkskrant interview als haar dilemma formuleert. Over het gedoe met giften ontvangen zegt ze: ‘Mijn dilemma is nu dit: als ik het vastzet op een bedrag en het is zo dat iemand net daarboven iets krijgt, wat betekent dat dan? . We willen dit snel regelen, maar simpel een grens trekken levert in de praktijk nieuwe vraagstukken op’. Met andere woorden: de aanpak van de minister in de beperkte voorstellen die ze nu doet verschuift de problemen een beetje, maar ze blijven bestaan en het uitzicht op schrijnende onrechtvaardige situaties blijft hetzelfde. Op deze manier een onoplosbaar probleem. 

Minimale veranderingen

Het eerste wat opvalt is, dat het bij nadere beschouwing gaat om minimale veranderingen die voor een groot gedeelte in veel gemeenten al zijn ingevoerd of vaste jurisprudentie zijn. Veel maatregelen hebben betrekking op vereenvoudiging van het administratieve proces, dus eigenlijk ondergeschikte punten. Er komt een regeling dat je giften tot een bepaald bedrag mag houden maar dat staat allang in de wet en dat is in veel gemeenten allang praktijk. Verder worden allerlei knellende maatregelen niet afgeschaft maar een beetje versoepelt. De kostendelersnorm blijft gehandhaafd, maar je mag voortaan alleen in noodgevallen als bijstandsgerechtigde iemand tijdelijk in huis nemen zonder dat de kostendelersnorm wordt toegepast. Maar ja, wat is tijdelijk?? En ook deze ‘maatregel’ is in de jurisprudentie allang praktijk. Als bijvoorbeeld je huis voor 4 weken verbouwd wordt, en je trekt dan in bij je ouders, dan is de kostendelersnorm niet van toepassing. Het gaat erom, waar je je hoofdverblijf hebt, en als dat in feite niet verplaatst wordt, komt de kostendelersnorm niet eens in beeld. En inkomsten uit hobbymatig verkoop worden volgens vaste jurisprudentie allang niet meer tot de middelen gerekend. Ook op het gebied van geldleningen is al jurisprudentie. Ook geldleningen worden niet tot de middelen gerekend als het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze zogenaamde versoepelingen van de minister zijn in feite een codificatie van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Wat de minister in feite doet, is aan allerlei dingen maximumbedragen gaan koppelen en daarmee neemt ze de vrijheid van gemeentes weg. Dat is in strijd met dat de minister wil dat er maatwerk wordt geleverd. Feitelijk veranderd er weinig, maar het is zeer de vraag of de kwantitatieve normen die de minister nu aan de bestaande praktijk wil toevoegen een verbetering zullen betekenen. En verder: er is de zeer strenge inlichtingenplicht die tot schrijnend onrecht leidt, omdat zij zeer ruim geformuleerd is en je zo ongeveer alles wat je maar ontvangt en andere informatie moet doorgeven op straffe van stopzetting van de uitkering en boetes, er gaat een beetje aan gesleuteld worden, waarbij het beleid van de Sociale Verzekerings Bank en de gemeenten gelijk getrokken wordt want er schijnen blijkbaar verschillen in te zitten. 

Rechten van werkzoekenden

De rechten van werkzoekenden worden niet versterkt, bijvoorbeeld door herinvoering van het begrip passende arbeid. Nu moet de bijstandsgerechtigde die niet ziek is of gedeeltelijk ziek alle gangbare arbeid aanvaarden. Dit is zo ongeveer alles waar je maar aan kunt denken, behalve prostitutie. Ook ontbreekt het besef, dat bijstandsgerechtigden gedwongen kunnen worden flexibele onderbetaalde deeltijdbaantjes te aanvaarden. Hetgeen de verslechtering van arbeidsvoorwaarden versterkt omdat de werkgevers gemakkelijker op hun voorwaarden werkzoekenden kunnen aannamen. Het beleid bevordert zo de afbraak van arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Bij de cohortaanpak in Amsterdam bleek, dat  bijstandsgerechtigden machteloos staan tegenover de almacht van de klantmanager die je tot van alles en nog wat probeert te dwingen en dat van redelijk overleg en maatwerk niets terecht komt. In veel gevallen probeert de klantmanager - die vaak maar zeer beperkt tijd heeft - bijstandsgerechtigden een traject op te leggen of allerlei verplichtingen, hetgeen tot veel klachten leidt over de houding van de klantmanager en frustraties en slapeloze nachten bij de bijstandsgerechtigden, die soms extra ziek worden en het moeras ingeduwd in plaats van verder op de been geholpen. Dit speelt ook in andere gemeenten. Alleen versterking van de rechtspositie van de werkzoekende kan dit voorkomen, maar zoals gezegd, de minister doet geen voorstellen.  

Mantelzorgers en extra verplichtingen

Een specifieke problematiek ook in dit verband is de positie van mantelzorgers. Er wordt gezegd dat bijstandsgerechtigden die geen kans hebben op de arbeidsmarkt mantelzorg mogen verrichten. Bij mensen die wel kunnen werken ligt dat moeilijker. Dit klemt des te meer, daar de gezondheidszorg en de hulpverlening vaak lange wachtlijsten kent of anderszins moeilijk toegankelijk is, en bijvoorbeeld bejaarde ouders een noodgedwongen beroep moeten doen op hun kinderen. In deze en vergelijkbare situaties zou de mogelijkheid moeten komen de sollicitatieplicht op te heffen, maar de minister komt er niet mee, en dus is alles weer afhankelijk van de almachtige klantmanager, die iemand die in zo’n situatie zit kan maken en breken. Het lijkt erop dat ook deze minister de bijstandsgerechtigden zoveel mogelijk wil dwingen gangbare arbeid of vrijwilligerswerk te aanvaarden, door het opleggen van allerlei extra verplichtingen. Voor het uit de wet halen van de verplichte tegenprestatie worden geen voorstellen gedaan. Maar wel komen er maatregelen om de nu nog voornamelijk generieke arbeidsverplichtingen meer toe te spitsen op de situatie van de bijstandsgerechtigde. Daardoor zou de bijstandsgerechtigde de verplichtingen als reëel ervaren, ‘wat de effectiviteit ten goed komt’. Ja, daar gaat het om. Hoe kunnen we de bijstandsgerechtigde effectief onder druk zetten? Menige klantmanager weet er wel raad mee. En dan komen er specifieke extra verplichtingen voor bijstandsgerechtigden met ‘een grote afstand tot de arbeidsmarkt’. Deze specifieke verplichtingen zijn erop gericht om meedoen (participatie) te stimuleren, zo mogelijk met als uiteindelijk perspectief arbeidsinschakeling, en op periodiek contact met de gemeente (voorkomen van isolement). Met andere woorden: ook langdurig werklozen en arbeidsongeschikten moeten sterker onder druk gezet worden te dansen naar de pijpen van de namens de almachtige overheid optredende klantmanager zonder dat hun rechten zijn geformuleerd. Specifieke verplichtingen op periodiek contact met de gemeente kunnen door gemeenten misbruikt worden om iemand te pas en te onpas op te roepen, zonder concrete aanleiding, met het argument ‘we willen isolement voorkomen’ maar in werkelijkheid om bijvoorbeeld vast te stellen dat iemand niet wat te lang op vakantie is geweest zonder toestemming. Met andere woorden: de touwtjes worden strakker aangehaald en de controles worden uitgebreid. 

De conclusie moet luiden dat in tegenstelling tot de berichten die in de media verschenen er helemaal geen fundamentele beleidsomslag is. Integendeel, de bijstand wordt nog strakker en geraffineerder en meer vanuit het Rijk geregeld. 


Piet van der Lende


zondag 5 juni 2022

Wekelijkse bijeenkomsten over inflatie Waar is wat het goedkoopste?


De Bijstandsbond gaat na enig onderzoek of er belangstelling voor is periodieke bijeenkomsten organiseren, iedere woensdagmiddag, met als thema inflatie. We gaan dan informatie uitwisselen over producten die in de aanbieding zijn. Veel mensen volgen de aanbiedingen van de supermarkten en andere bedrijven om zo goedkoop mogelijk in het levensonderhoud te voorzien. Maar iedereen houdt individueel een beetje bij waar de groente, vlees en aardappelen en melk bijvoorbeeld in de aanbieding zijn. Ook kan het zijn, dat een product of dienst bij een bedrijf 'in de aanbieding' is, maar dat bij nader inzien bij een ander bedrijf hetzelfde product niet in de aanbieding is, maar toch goedkoper. 

De Bijstandsbond gaat wekelijkse bijeenkomsten organiseren, te beginnen op 6 juli om 14.00 uur, waar je naartoe kunt gaan om met anderen trucs, tips en ideen uit te wisselen over waar wat het goedkoopste is of welk product je het beste kunt kopen.

inflatie

Tevens gaan we in op het thema inflatie. Wat is dat eigenlijk, gebruiken bedrijven het excuus van de inflatie niet om de prijzen te verhogen, terwijl dat niet nodig is? Ook ervaren mensen dat er allerlei nepaanbiedingen worden gedaan waarbij het lijkt of iets goedkoper lijkt, maar het niet is.  Gezien de (polis) voorwaarden die eraan verbonden zijn.  Hier hebben bijvoorbeeld mensen mee te maken, die bij een goedkoop vaak klein en jong energiebedrijf een contract hebben afgesloten, waarna het bedrijf failliet gaat of op den duur toch duurder blijkt te zijn. Vaak is er misleidende reclame op de televisie die je willen verleiden een product te kopen. Zijn de hoortoestellen van Specseavers echt gratis??? Ook daarover wisselen we informatie uit. We kunnen deskundigen uitnodigen ons wat te vertellen over zijn/haar ervaringen. Ook kunnen we, wanneer we misstanden constateren, of misleidingen, hieraan publiciteit geven of andere acties ondernemen. Ook kunnen we praten over mogelijkheden om aan inkomsten te komen, bijvoorbeeld de minimaregelingen van de gemeente of de aanbiedingen van de stadspas.

wekelijkse bijeenkomsten

Omdat aanbiedingen vaak tijdelijk zijn, en aanbiedingen voortdurend veranderen, gaan we wekelijkse bijeenkomsten organiseren. Iedere woensdagmiddag om 14.00 uur komen we bij elkaar in het kantoor van de Bijstandsbond om informatie over inflatie uit te wisselen. Kom ook! De toegang is vrij, aanmelden hoeft niet. Wil je op de mailinglijst van het initiatief, dan moet je even je emailadres doorgeven. We beginnen de wekelijkse bijeenkomsten in juli. De eerste bijeenkomst is woensdag 6 juli 2022 om 14.00 uur.

Kantoor Bijstandsbond

Da Costakade 162

1053 XD Amsterdam

020-6898806

info@bijstandsbond.amsterdam 

dinsdag 24 mei 2022

FNV voert maandag actie voor chronisch zieken en gehandicapten in de bijstand

 FNV lied en aankondiging van de actie. En het 1ste filmpje is online en heel mooi geworden.

Het is zover: de Tweede Kamer gaat luisteren naar mensen die chronisch ziek zijn in de bijstand! @ 

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer organiseert op maandag 30 mei 2022 van 10.00 tot 13.00 een openbaar rondetafelgesprek met als thema ‘Chronisch zieken in de bijstand’

Het rondetafelgesprek is openbaar in het gebouw van de Tweede Kamer, in de Troelstra zaal. Bezuidenhoutseweg 67 Den Haag (vlakbij Centraal Station). Je kunt op de tribune zitten om mee te kijken. Dan moet je er wel op tijd zijn i.v.m. beveiliging. Ook graag aanmelden van tevoren.  ( www.tweedekamer.nl/contact-en-bezoek/bezoek-de-tweede-kamer )

Melden bij ingang Prinses Irenepad 1 en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Als je lid bent van de FNV dan kun je de reiskosten terugkrijgen.

Het gehele rondetafelgesprek is ook online te volgen via de website van de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl) en terug te kijken via Debat Direct.

We gaan deze week alvast los met filmpjes op social media, twitter, etc. Ga ze vooral zoveel mogelijk delen!!! Hierbij alvast een linkje naar het 1`ste filmpje: https://www.facebook.com/FNVonline

en houd de website van de FNV in de gaten voor de verdere filmpjes: www.fnv.nl/ug

ACTIE!!

Voorafgaand aan het officiële Ronde Tafel gesprek hebben we een korte actie tegenover het Tweede Kamer gebouw aan de Bezuidenhoutseweg. Wil je daarbij zijn dan graag om 9.15 uur aanwezig. We gaan met een “gevangeniskoor” een lied ten gehore brengen over het thema “Gevangen in de Bijstand”! Daar moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen bij aanwezig zijn dus kom!!!

We gaan ervoor en op naar een betere, menselijke uitkering!!

Huur is te duur! - Demonstratiemars op 28 mei in Amsterdam.

 Huur is te duur! - Demonstratiemars op 28 mei in Amsterdam. Verzamelen om 14:00 bij het hoofdkantoor van woningbouwvereniging De Key, Hoogte Kadijk 179 - 181.

De maat is vol. De huur is voor iedereen onbetaalbaar duur geworden. Het maakt niet uit of je huurt van een grote of kleine commerciële verhuurder of dat je huurt van een woningcorporatie. Het maakt ook niet uit of je huurtoeslag ontvangt of dat je nét iets te veel verdient om daarvoor in aanmerking te komen. De huur slokt een veel te groot deel van het inkomen op. Bij veel huishoudens blijft er zelfs geen geld genoeg over voor elke dag een warme maaltijd of voor de energierekening.

Tijd voor actie

De maat is vol. We pikken het niet meer! Wij willen dat de komende jaren de huren worden bevroren. Om deze eis kracht bij te zetten roepen wij iedereen op om de huurverhoging te weigeren, en wordt er een demonstratiemars georganiseerd in Amsterdam, waar we vanaf de Hoogte Kadijk richting de Stopera lopen.

Meer info over de actiemethode van Wij Weigeren de Huurverhoging op www.wijweigerendehuurverhoging.nl
www.huuristeduur.nl 

Deze actie wordt georganiseerd door leden van Amsterdamse huurdersverenigingen, actiegroep Niet te duur en Wij Weigeren de Huurverhoging. Kijk ook op de website van www.huuristeduur.nl.
                 

dinsdag 17 mei 2022

Het fonds voor vergoeding van tandartskosten in Amsterdam. Dit is geen oplossing

Sinds kort loop ik met een minimuminkomen de rest van het jaar onverzekerd rond tegen tandartskosten. Dat komt zo. Ik maak gebruik van de collectieve zorgverzekering Amsterdam van Zilveren Kruis. Dat is een ziektekostenverzekering voor minima in Amsterdam die de gemeente met Zilveren Kruis geregeld heeft. Dat heeft verschillende voordelen. Lagere premie voor de basisverzekering Basis Zeker door korting via de gemeente Amsterdam en lagere premie voor de aanvullende verzekering doordat gemeente Amsterdam daarin financieel bijdraagt. Uitgebreide dekkingen in de aanvullende verzekering, zoals 100% vergoeding van de eigen bijdragen voor bijvoorbeeld medicijnen, kraamzorg, hoortoestel en ziekenvervoer. Tot zover gaat alles goed. Ook neem je voor het eigen risico automatisch deel aan de regeling ‘vooraf gespreid betalen’ van de gemeente Amsterdam. Je betaalt dan in 12 termijnen € 32,08 per maand voor het eigen risico. Voor zorg die niet in de basisverzekering zit, heeft Zilveren Kruis samen met de gemeente Amsterdam 3 aanvullende verzekeringen samengesteld. Deze heten AV Amsterdam 1, 2 en 3. Het is binnen de collectieve zorgverzekering Amsterdam verplicht een van deze aanvullende verzekeringen af te sluiten. Met een aanvullende verzekering krijgt u vergoeding voor bijvoorbeeld mondzorg, fysiotherapie, brillen/lenzen en alternatieve geneeswijzen. Ik heb het meest uitgebreide pakket genomen, ik word ouder en allerlei ziektes en lichamelijke ongemakken liggen op de loer. In totaal betaal ik voor de basisverzekering, het gespreide eigen risico en de AV plus 3 het aardige sommetje van 194,37 euro van mijn minimuminkomen. 

onverzekerd

In de afgelopen maanden heb ik een gebitsreparatie laten uitvoeren (een vulling, tandsteen verwijderen, een kroon laten plaatsen). En daar rolden de rekeningen van de tandarts in mijn bus die niet door de zorgverzekering worden vergoed. Wat blijkt? De aanvullende verzekering AV plus 3 vergoed tandartskosten tot maximaal 500 euro. En dat bedrag had ik overschreden. Het blijkt verder, dat het met de collectieve verzekering van de gemeente niet mogelijk is een wat duurdere tandartsverzekering af te sluiten, waarbij bijvoorbeeld tot maximaal 1000 euro vergoed wordt. Dan moet je uit de collectieve verzekering gaan en een afzonderlijk privé contract afsluiten met Zilveren Kruis. En zo komt het, dat ik de rest van het jaar onverzekerd rondloop. 

Brief

Tegelijkertijd met de rekeningen rolde bij mij op 22 april een brief in de bus van de gemeente over de oprichting van een fonds voor de vergoeding van tandartskosten. Na lezing van de brief heb ik niet de illusie dat ik daarvoor in aanmerking kom. Je moet financieel, lichamelijk en geestelijk op instorten staan om een kans te maken. En ook bijzondere bijstand behoort niet tot de mogelijkheden. Sinds jaar en dag worden niet verzekerde tandartskosten per definitie NIET door de bijzondere bijstand vergoed. De weinige mensen die het wel vergoed hebben gekregen betrof een noodsituatie, waarbij ze ‘geluk’ hebben gehad. Maar vergoeding via de bijzondere bijstand is praktisch onmogelijk. Een bezwaarschrift schrijven en naar de rechter gaan heeft geen zin, want rechters honoreren in dezen altijd de afwijzing van de gemeente. In plaats van de bijzondere bijstand nu wel open te stellen voor vergoeding van tandartskosten door het geld wat nu beschikbaar is in die pot te stoppen, heeft de gemeente gekozen voor een financiele bijdrage aan een particulier fonds, dat wordt uitgevoerd door het Fonds Bijzondere Noden. 

Fonds Bijzondere Noden

Het Fonds Bijzondere Noden in Amsterdam wordt gefinancierd door de gemeente en door vermogensfondsen, zoals kerkelijke instellingen. Zij hebben de uitkering van bedragen aan minima en andere noodsituaties gecentraliseerd. Je kunt dus in principe geen beroep meer doen op die afzonderlijke vermogensfondsen. Het is niet eenvoudig een bijdrage van het Fonds Bijzondere Noden te krijgen. Je kunt zelf geen aanvraag doen. Dat moet gaan via het professionele maatschappelijk werk, bijvoorbeeld via een ambulante ondersteuner van het Leger des Heils of een medewerker van de nieuwe buurtteams. Zij beoordelen eerst of een aanvraag kan worden gedaan en passen een eerste selectie toe. Je moet aantonen, dat alle voorliggende voorzieningen zoals de sociale dienst van de gemeente of de ziektekostenverzekering weigeren een uitbetaling te doen. Dat moet je allemaal aantonen, daarna kan de maatschappelijk werker de aanvraag doen. Als die dat tenminste wil. Vervolgens gaan ze bij het fonds de aanvraag beoordelen. Het Fonds Bijzondere Noden is een particulier fonds, dus de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.  Je kunt geen bezwaar maken, of naar de rechter stappen. Nieuwe mogelijkheid bij het Fonds is de aanvraag van vergoeding van tandartskosten. 

Vergoeding tandartskosten

Het fonds voor tandartskosten heet ‘noodhulp tandartskosten’. Dit wordt geregeld door een speciaal fonds het FBNA. Het gaat om een eenmalige subsidie van 500.000 euro van de gemeente Amsterdam en geldt dus alleen voor dit jaar. Met de bijdrage voor noodhulp tandartskosten worden dit jaar naar verwachting 800 Amsterdammers met gebitsproblemen geholpen. Het is dus een eenmalig minimaal bedrag dat niet toegevoegd kan worden aan uitbreiding van de bijzondere bijstand, want dan zijn er volgend jaar natuurlijk ook mensen die er een beroep op doen met het argument ‘mijn buurman kreeg het vorig jaar ook’ en daar trekt de gemeente geen geld voor uit. Bovendien lijkt het mij, dat het om een laag bedrag gaat, een druppel op een gloeiende plaat van de vele mensen met een minimuminkomen die net als ik slechts beperkt verzekerd zijn voor tandartskosten. De gemeente heeft bij de onderhandelingen met het Zilveren Kruis ook geen geld uitgetrokken om een uitgebreidere tandartsverzekering, bijvoorbeeld tot 1000 euro, mogelijk te maken. 

Voorwaarden

De brief van 22 april schetst strenge regels. ‘Het kan zijn dat u een dringende behandeling van uw gebit nodig hebt’. Het moet dus dringend zijn. Sterker nog onder het kopje ‘wanneer kun u het aanvragen?’ staat: ‘u hebt pijn aan uw tanden en kiezen. U kunt uw gebit niet goed gebruiken. Het is belangrijk dat u hulp van de tandarts krijgt. U hebt niet genoeg spaargeld om de rekening te kunnen betalen. En u kunt ook niet in meerdere keren betalen’. Dus veel minima vallen af. Je moet financieel helemaal aan de grond zitten, en bovendien pijn aan je tanden en kiezen hebben, die dringend verholpen moet worden, en dan… krijg je misschien kosten vergoed. Maar dat is nog een hele procedure. Je gaat naar de klantbegeleider van de sociale dienst of iemand van het buurtteam, of een ambulante begeleider van het Leger des Heils bijvoorbeeld, en die gaat als eerste beoordelen of je de kosten echt niet zelf kunt betalen. (De klantbegeleider van de sociale dienst, wie is dat nu weer? Ja, ze hebben de naam van de ambtenaren weer eens veranderd. De vroegere ‘klantmanager’ heet nu klantbegeleider. ) Na deze eerste selectie moet je een behandelplan laten maken door de tandarts. Je vraagt een kostenoverzicht zodat duidelijk is wat het kost. Dan doet de klantbegeleider een aanvraag voor ‘noodhulp’ tandartskosten. De FBNA gaat vervolgens beoordelen of u de kosten vergoed krijgt. Ze zeggen dat ze de beslissing snel nemen, maar een aanvraag bij het Fonds Bijzondere Noden kan weken duren. Dus je wordt ‘s nachts wakker met een barstende kiespijn en dan: ‘even het FBNA bellen voor vergoeding van tandartskosten, want ik kan hier geen weken mee rondlopen’. Nou zo werkt het dus niet. 

Behandelmethode

Maar goed, stel, het FBNA besluit jouw een vergoeding toe te kennen. Je zou denken, dat ze dan ook een kwalitatief goede behandeling vergoeden. Maar dat is niet zo. Op haar website zegt het FBNA: ‘Vanuit het fonds wordt enkel de meest basale tandheelkundige noodhulp vergoed. Het gaat dan hoofdzakelijk om de volgende behandelingen:

    • Pijnverlichting en ernstige ontstekingsbestrijding als eerste hoofddoel

    • Het leveren van eenvoudige hulp ter vervanging van ontbrekende (front) elementen

    • Het vervangen van kiezen voor herstel van kauwfunctie’. 

Het is duidelijk dat dit geen oplossing is van het probleem, dat veel minima in vaak schrijnende situaties onverzekerd zijn voor tandartskosten. Ik kan het wel zeggen wat de oplossing is, maar het kan met slappe vakbonden heel lang duren voor die oplossing er is. 

Dokters van de wereld

Tandartskosten in het basispakket, waarvoor al jaren actie wordt gevoerd. Gemeenten, waaronder de gemeente Amsterdam, dringen al jaren aan bij de regering om een goede regeling. Dokters van de Wereld heeft een petitie lopen. ‘Bijna 1,5 miljoen volwassenen in Nederland gaan vanwege geldgebrek niet, of te weinig, naar de tandarts of mondhygiënist. Met alle gevolgen van dien. Onze hulpverleners zien dagelijks de schrijnende gevolgen van verwaarloosde mondzorg. Wij doen wat we kunnen om mensen van hun pijn af te helpen, maar met alleen noodbehandelingen lossen we de problemen niet op. Dokters van de Wereld vindt mondzorg geen luxe, maar een basisrecht. Daarom willen wij dat mondzorg terugkomt in het basispakket van de zorgverzekering. Jij ook?

https://doktersvandewereld.org/campagnes/mondzorg

De petitie  is meer dan 130.000 keer getekend en het streefgetal is 150.000. De petitie wordt overigens gesponsord wordt door een tandpastafabrikant, nee, niet mijn merk, ik gebruik een andere tandpasta. Bij de Mondzorgkaravaan, een mobiele tandartspraktijk van Dokters van de Wereld op het Stadionplein, werd op 15 februari het startschot gegeven voor de extra noodhulp voor tandartskosten. De eerste patiënten ontvingen daar een noodbehandeling en poetsvoorlichting. (Van wie?) Vanaf 2019 trekt Dokters van de Wereld met de Mondzorgkaravaan het land door om gratis noodbehandelingen aan te bieden. Bovendien creëert de organisatie netwerken van tandartsen en mondhygiënisten die gratis vervolgbehandelingen willen geven. Maar het is allemaal beperkte hulp voor acute nood, geen echte oplossing.

Piet van der Lendedonderdag 12 mei 2022

Energietoeslag gemeente Amsterdam


De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor 2022. De overheid heeft het bedrag van de eenmalige energietoeslag verhoogd van € 200,- naar € 800,- per huishouden. Amsterdam heeft nu € 200,- aan een groot deel van de huishoudens uitbetaald.

De volgende fase treedt in Amsterdam nu in. De mensen die op 23 maart een brief hebben gekregen en aan wie de 200 euro automatisch is uitbetaald ontvangen eind juni de extra 600 euro op hun rekening. Alle andere mensen moeten nog wachten.

  1. U hebt op 23 maart € 200,- gekregen maar u denkt dat u er geen recht op hebt. U kunt dat melden bij de gemeente: bel 020 252 6000. U mag wel de € 200,- houden.
  2. U hebt op 30 maart een brief gekregen om uw rekeningnummer aan ons door te geven. De meeste aanvragers krijgen rond 4 mei € 200,- gestort. Krijgt u het dan niet, dan bent u 2 weken later aan de beurt.
  3. U hebt geen geld en geen brief gekregen. U denkt dat u wel recht hebt op de energietoeslag. Bijvoorbeeld omdat u te weinig verdient met werken. Vraag dan de energietoeslag aan. U moet voldoen aan de voorwaarden die hieronder staan.
 Meer informatie vindt u hier:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/energietoeslag/

maandag 9 mei 2022

Weg met het knip en plakwerk van de regering tegen de armoede. Er moet een structurele oplossing komen!

Veel mensen hebben gemerkt dat de boodschappen veel duurder worden door de torenhoge inflatie. Bovendien rijzen de prijzen van veel grondstoffen zoals gas de pan uit. Velen moeten plotseling bij de jaarlijkse afrekening honderden euro’s bijbetalen. Veel minima moeten zich in de schulden steken om dat allemaal te kunnen betalen. De armoede lijkt toe te nemen en in de media verschijnen veel interviews met mensen, die niet meer rond kunnen komen en in een financieel moeras terechtkomen waar geen uitweg uit is.

De afgelopen drie jaar heeft de beweging voor14 druk aan de weg getimmerd om een structurele oplossing van deze problematiek te eisen. Het is de beweging voor verhoging van het Wettelijk Minimumloon (WML) en de daaraan gekoppelde uitkeringen tot 14 euro per uur bruto. Deze eis is drie jaar geleden opgesteld, maar door de oorlog in Oekraïne waardoor alles duurder wordt, en de coronacrisis, lijkt deze eis alweer achterhaald. Waarbij ik overigens de indruk heb dat de oorlog in Oekraïne ook wel als smoes gebruikt wordt om de prijzen te verhogen.

Er gaan stemmen op 15 euro per uur te eisen. De beweging had succes. In veel sectoren, o.a. bij de gemeente-CAO en bij andere CAO’ s werd afgesproken dat het minimum uurloon 14 euro wordt. Terwijl drie jaar geleden een WML van 14 euro nog een utopisch perspectief leek, ver weg van de realiteit, hebben inmiddels veel politieke partijen verhoging van het WML als hun doelstelling aanvaard. Weliswaar niet allemaal 14 euro op korte termijn, maar toch een structurele verhoging van het WML. En ook de Sociaal Economische Raad adviseerde de regering het WML structureel te verhogen, al werden werkgevers en werknemers het niet eens over hoe hoog die verhoging dan zou moeten zijn.

Maar wat doet de nieuwe regering Rutte evenals de vorige regering Rutte? In de media debiteren Rutte en minister van armoede Schouten dat in het bedrijfsleven de lonen flink omhoog moeten. Maar dat werkgevers en werknemersorganisaties daarover gaan. Vrijblijvende propaganda voor de bühne. Zelf doen ze niets structureels. Ze reageerden op de campagne voor verhoging van WML door in het nieuwe regeerakkoord af te spreken dat het WML verhoogd zou worden met 85 cent per uur (7,5%) tegen het einde van de kabinetsperiode. Ver weg van het WML van 14 euro, en volstrekt onvoldoende om de toenemende verarming van de bevolking tegen te gaan.

In plaats daarvan nam de regering,  tijdens de coronacrisis en nu, hap snap maatregelen, incidentele tijdelijke uitkeringen aan groepen die het meest getroffen zouden zijn. Daarmee erkende de regering overigens wel, dat de hoogte van het WML en de daaraan gekoppelde minimumuitkeringen zoals bijstand voor velen volstrekt onvoldoende koopkracht opleveren om rond te kunnen komen. Laat staan dat ze een reserve kunnen opbouwen voor eventuele tegenslagen. Eerst werden tijdens de coronacrisis tijdelijke maatregelen genomen voor kleine zelfstandigen en ZZP-ers, die geen of weinig werk hadden door de lock downs, en werden bedrijven gesteund met tijdelijke loonkostensubsidies om mensen in dienst te houden. Nu heeft men na veel discussie besloten de volgens de regering 800.000 minima een energietoeslag van 800 euro te geven, een eenmalige uitkering die in de loop van 2022 uitbetaald moet zijn.

De gemeenten moeten de energietoeslag uitbetalen en nu al ontstaan er grote uitvoeringsmoeilijkheden. De 800 euro zou gelden voor alle minima tot 120% van het sociale minimum (bijstandsniveau). Maar veel minima tot 120% van het sociale minimum zijn bij de gemeente helemaal niet bekend en er moet dus een heel formulierencircus met vele ambtenaren uit de grond gestampt worden om die mensen in aanmerking te laten komen. De uitvoering van de uitbetaling van de energietoeslag via de gemeenten is erg ingewikkeld. Die uitvoering liep dan ook aanzienlijke vertraging op.

Veel gemeenten gaven in eerste instantie aan dat het geld dat de regering had uitgetrokken volstrekt onvoldoende was om dat aan de hele groep te betalen. Omdat de gemeenten bang waren er geld bij in te schieten kregen minima in sommige gemeenten alleen tot 110% van het sociale minimum een toeslag van 200 euro, in andere gemeenten smeren ze het geld uit over de groep tot 125% of 130% van het sociale minimum. Het is over het gehele land bezien volstrekt onzeker wie 800 euro krijgt en op wat voor termijn.

Daarop heeft de regering besloten na enige tijd achteraf nog eens een geldbedrag uit te trekken voor betaling van de toeslag. Geen structurele verhoging van het minimum maar werken met tijdelijke toeslagen heeft nog meer nadelen. Toeslagen zoals de energietoeslag voor een specifiek doel kunnen in strijd zijn met allerlei andere regelingen. Waardoor je daar niet meer voor in aanmerking komt. Zo moet bij kwijtschelding van gemeentebelastingen een zeer strenge vermogensnorm gehanteerd. Je vermogen moet 0 zijn. Staat de energietoeslag van 800 euro langer dan drie maanden op je rekening? Dan wordt het als vermogen gezien waar je belasting van kunt betalen. Gemeentebelastingen plus waterschapslasten kunnen oplopen tot wel 400 of 500 euro. Meer informatie vind je op de website van de Bijstandsbond. https://bijstandsbond.blogspot.com/2022/05/gevaar-bestaat-dat-minima-de.html

Kamerlid Pieter Omtzigt in de media: "Dit gaat in een nieuw uitvoeringsschandaal eindigen."

Er moet een structurele oplossing komen door verhoging van het WML en de gekoppelde uitkeringen tot 15 euro bruto en geen hap snap beleid dat leidt tot uitvoerings -schandalen.

Piet van der Lende

maandag 2 mei 2022

Gevaar bestaat dat minima de energietoeslag van 800 euro moeten inleveren in de vorm van belastingen

 Persbericht Bijstandsbond

Energietoeslag zit kwijtschelding van gemeentebelastingen een beetje in de weg. Gevaar bestaat dat minima de energietoeslag van 800 euro moeten inleveren in de vorm van belastingen

Voor kwijtschelding van gemeentebelastingen en waterschapslasten bestaan belachelijke regels. Je ‘vermogen’ moet 0 zijn. Is het een beetje meer, dan wordt er van uitgegaan dat je belasting kunt betalen. De energietoeslag van 800 euro voor de minima is een extraatje om de uit de pan gerezen energiekosten enigszins te kunnen dekken. Staat dit bedrag langer dan 3 maanden op je rekening, dan bestaat in principe het gevaar, dat het tot je vermogen wordt gerekend en dat je er belasting van moet betalen. De waterschapslasten en gemeentebelastingen kunnen in sommige gemeenten wel oplopen tot 400 of 500 euro tezamen. 

Voor kwijtschelding van waterschapslasten en gemeentebelastingen bestaan in principe de volgende regels. Voor kwijtschelding mag u niet meer geld op uw betaalrekening, spaarrekening of gezamenlijke rekening hebben dan het normbedrag voor kwijtschelding dat geldt voor je leefsituatie. (bijstandsniveau). Plus 1 maand kale huur plus 1 maand ziektekostenverzekering zonder het bedrag van gespreide eigen risico en minus de normpremie ziektekosten 2022. Bij een alleenstaande is dat 34 euro en bij een echtpaar 79 euro. 

Staat er ook nog wat spaargeld buiten de bovengenoemde bedragen op je rekening, dan wordt je geacht belasting te kunnen betalen. In de praktijk moet je de eerste 400 euro die je spaart weggeven aan de gemeentebelastingen en waterschapslasten. Pas wat je daarboven spaart, mag je houden. En dat bedrag aan gemeentebelastingen moet je ieder jaar betalen. Als iemand met een minimuminkomen dus in een jaar van meevallertjes 1000 euro spaart, en het jaar daarop zit het wat tegen dan kan hij die 1000 euro dus niet gebruiken om tegenvallers op te vangen. Alles moet ingeleverd worden bij de gemeentebelastingen. Dat geldt onder bepaalde voorwaarden ook voor het vakantiegeld, dat in mei/juni wordt uitbetaald. Dit vakantiegeld mag maximaal drie maanden op je rekening staan, want daarna wordt het als vermogen gezien waarvan je belasting kunt betalen. Die regel van drie maanden geldt in principe voor alle extra uitbetalingen, zoals vakantiegeld, 800 euro energietoeslag, teruggave eigen risico, etc. Die 800 euro energietoeslag wordt als bijzondere bijstand uitbetaald, en voor de gemeentebelastingen niet als inkomen gerekend. Maar als het langere tijd op je rekening staat is het vermogen en moet je gemeentebelastingen betalen. Dit werkt door op andere terreinen. Rechters gaan er in bijzondere bijstand zaken waarbij geprotesteerd wordt tegen afwijzing van bijzondere bijstand vanuit, dat je met een inkomen op bijstandsniveau kunt sparen en houden er geen rekening mee, dat je belasting moet gaan betalen. 

Een woordvoerster van de gemeente Amsterdam gaf aan, dat als de 800 euro na een half jaar nog op je rekening staat, omdat de naheffing van de energie nog niet heeft plaatsgevonden, en je krijgt aan aanslag belastingen, dan kun je een speciaal verzoek indienen om het vrij te laten. Maar dan moet je wel zelf aan de bel trekken. Bij de gemeente beschikken ze slechts over het saldo van 3 maanden bankafschriften, en ze kunnen dan niet zien dat het om een doeluitkering gaat die tot doel heeft energiekosten te betalen. Maar het is onduidelijk of ze wat dit betreft in alle gemeenten dezelfde regels hanteren.

Al met al bestaat er door de belachelijke regels op het gebied van kwijtschelding het gevaar, dat mensen met een minimuminkomen belasting moeten gaan betalen bij uitbetaling van de energietoeslag. 

Ongeveer een jaar geleden heeft de vorige regering de maatregel genomen, dat duurzaam arbeidsongeschikten en AOW-ers 2000 euro spaargeld mogen hebben, om toch voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Maar door de trage besluitvorming is die maatregel nog steeds niet ingevoerd, en gelden voor dit jaar nog steeds de bovengenoemde belachelijke regels. Er wordt al jaren geprotesteerd tegen deze regels, en de Tweede Kamer heeft al jaren geleden een motie aangenomen dat de regels moeten veranderen, maar minister Ollengren weigerde systematisch de regels op het gebied van vermogen tegen de Kamermeerderheid in te veranderen en pas vorig jaar werd het besluit van de 2000 euro spaargeld voor specifieke groepen genomen. Overigens wellicht ten overvloede: de regels voor vermogen in de bijstand betreft andere bedragen maar dat heeft niets met de kwijtscheldingsregels te maken. 

Piet van der Lende


dinsdag 19 april 2022

Tentoonstelling over tewerkstelling in het Amsterdamse Bos en op Schiphol in de tweede wereldoorlog en daarvoor

Er is een tentoonstelling over tewerkstelling in het Amsterdamse Bos en op Schiphol https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/joodse-werkkampen/

Het Amsterdamse Bos, waar ook voor de oorlog werklozen te werk werden gesteld met behoud van uitkering. Het Amsterdamse Bos, dat wij zo goed kennen van de projecten werken met behoud van uitkering enige jaren geleden, georganiseerd vanuit het reintegratiecentrum aan de Laarderhoogtweg, dat na de nodige zwartboeken van onze kant en een onderzoek van het Bureau integriteit van de gemeente en na alle schandalen die boven water kwamen gesloten is. Wel opmerkelijk dat ze erg laconiek doen over de tewerkstelling vóór de oorlog, alsof er toen geen sprake was van onderbetaling en beroerde arbeidsomstandigheden. De schandalen van enige jaren geleden worden niet genoemd. Maar er is natuurlijk wel een groot verschil tussen deze schandalen en de tewerkstelling van joden in de tweede wereldoorlog, die na enige tijd werden afgevoerd en vermoord in concentratiekampen. Voor de oorlog en enige jaren geleden werden geen mensen vermoord, hoe beroerd de omstandigheden ook waren, al hebben vele werklozen voor de oorlog en enige jaren geleden wel traumatische schade opgelopen. Voor velen staat het Amsterdamse Bos met zijn mooie natuur, groene weiden en bloemen meer in zijn algemeenheid symbool voor de ellende die de staat en/ of het fascisme mensen kan aandoen. Zo is de tentoonstelling in deze tijd van opnieuw opkomende extreem-rechtse krachten een waarschuwing om niet met hen in zee te gaan gezien de ellende die ons dan te wachten staat. Om te beginnen binnenkort in Frankrijk. Macron is in mijn ogen ook niks, maar de hemel beware ons voor het aan de macht komen van Le Pen.

Piet van der Lende

Blog van de Bijstandsbond wordt vernieuwd

 De blog van de Bijstandsbond wordt vernieuwd. Zo is er een contactformulier aan de site toegevoegd en een domeinnaam gekoppeld aan de blog. De blog is ook bereikbaar op https://bijstandsbond.amsterdam

Het emailadres is info@bijstandsbond.amsterdam