vrijdag 12 november 2021

Individuele Inkomens Toeslag (IIK) in Amsterdam verhoogd in december 2021

Wethouder armoede beleid mevrouw Moorman heeft de gemeenteraad in Amsterdam voorgesteld de Individuele Inkomens Toeslag eenmalig te verhogen van 85 euro naar 135 euro. Dit om de financiele gevolgen van de coronacrisis wat te verzachten, zegt de wethouder. De toeslag wordt in december uitbetaald. 

belangrijk! maatwerk ingevoerd

Een belangrijke verandering in de verordening op de Individuele Inkomens Toeslag is, dat in artikel 5 van de verordening van het vaste bedrag een minimumbedrag wordt gemaakt: 'Het college stelt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag jaarlijks en uiterlijk voor het einde van het loopjaar vast en dat met een minimumbedrag van €85,-.' De wethouder zegt over die wijziging: 'aanpassing van de regels biedt meer ruimte voor maatwerk'. Aha, maatwerk biedt nu de mogelijkheid, in individuele gevallen (ver?) boven het minimumbedrag te gaan. Blijkbaar kun je nu een aanvraag indienen om in jouw geval een hogere Individuele Inkomens Toeslag te ontvangen boven met minimumbedrag van 85 euro en, lijkt mij ook boven het bedrag van dit jaar van 135 euro. De aanpassing van de beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag biedt het college nu meer ruimte om maatwerk toe te passen.

Kindtegoed

Ook de kindtegoeden in december 2021 worden verhoogd. De leeftijdsgroep 0 tot 3 jaar krijgt eenmalig €25,- [totaal €50],-, de andere doelgroepen krijgen ieder €35,- erbij. Dus de tijdelijke bedragen zijn 4 tot en met 9 jaar €110,-, 10 tot en met 11 jaar €235,- en 12 tot en met 14 jaar €185,-. In het schooljaar 2021/2022 is er een compensatiegroep voor 15jarigen. Ook zij krijgen eenmalig een verhoging tot €185,-.

Meer over de wijzigingen kun je vinden op https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10743582/1/09012f97804180e8

De wijzigingen worden behandeld in de Commissievergadering van de gemeenteraad Werk, Participatie en Inkomen van woensdag 17 november. Aanvang 09.00 uur. De agenda van de Commissie kun je hier vinden. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/917098/WIO%2017-11-2021

Piet van der Lende

woensdag 10 november 2021

De Duitse verkiezingen en het lot van de armen en werklozen aldaar

 Grote sociale conflicten op komst

In Duitsland zijn enige tijd geleden evenals in Nederland verkiezingen geweest. Deze verkiezingen en het vervolg daarop, de formatie van een regering, zijn een breuk met het verleden. In Duitsland regeerden altijd twee partijen, maar bij de verkiezingen verloor de CDU fors, en er was winst voor de sociaaldemocraten van de SDP, de Groenen en de liberalen van de FDP. Zij onderhandelen momenteel voor het eerst in Duitsland over een regering van drie partijen. Bij de verkiezingen waren er twee belangrijke thema’s: het streven naar sociale gerechtigheid en de klimaatcrisis, op de agenda gekomen door de grote overstromingen in West-Duitsland. De SPD eiste bij de verkiezingen een wettelijk minimumloon van 12 euro per uur, en de Groenen wilden sluiting van de kolencentrales en o.a. een maximumsnelheid op de autowegen. 

Onderhandelingen

De onderhandelingen tussen de drie partijen zijn nog aan de gang, maar er komt af en toe iets naar buiten. De drie partijen hebben een notitie over de onderhandelingen naar buiten gebracht, het zogenaamde ‘Sonderungspapier’. De SPD gaat waarschijnlijk haar eis van 12 euro minimumloon binnenhalen. Al is niet duidelijk op welke termijn het ingevoerd wordt. De groenen halen binnen dat de kolencentrales op termijn gesloten worden en de liberalen van de FDP willen geen belastingverhogingen en een wettelijke beperking van de staatsschulden. De FDP is tegen uitgebreide staatsinterventie, maar die gaat er wat betreft de ecologische ombouw van de infrastructuur toch komen. Maar men verwacht op het thema sociale gerechtigheid niet, dat er uitgebreide staatsinterventies komen om de tegenstellingen tussen arm en rijk tegen te gaan en de armoede te bestrijden. De nieuwe regering zal sterk inzetten op het uitbouwen van de hernieuwbare energieproductie. Het is de vraag of Duitsland echter haar doelstelling, in 2050 klimaatneutraal zijn, gaat halen. De klimaatactivisten van Fridays for Future gaven een oproep over klimaatverandering uit, waarin wordt gesteld dat we ons over deze regering geen illusies moeten maken. 

Verder willen de onderhandelaars over de nieuwe regering sterk inzetten op ‘elektromobiliteit’. De uitbreiding van elektrische auto’s. De vakbonden maken zich hier erg ongerust over. De omschakeling van de omvangrijke automobielindustrie zal veel arbeidsplaatsen kosten, ook in andere bedrijven. Toeleverancier van de automobielindustrie Bosch gaat veel van haar fabrieken sluiten door de overcapaciteit die ontstaat door de geringere productie van benzine en diesel auto’s.  En voor de productie van elektrische auto’s  zijn minder arbeiders nodig. Volkswagen heeft voornemens, 30.000 arbeidsplaatsen te schrappen. De banenreductie zou betekenen dat ongeveer een kwart van het totaal aantal banen bij het hoofdmerk Volkswagen op de tocht staat. Dit zou wel eens een groot sociaal conflict kunnen worden. 

Hervorming van de bijstand (Harz IV)

De Groenen en de SDP willen een hervorming van de bijstand (Harz IV) door de invoering van wat ‘Bürgergeld’ wordt genoemd. Daarnaast willen zij een hervorming van de ziektekostenverzekeringen dat ‘Bürgerversicherungsgeld’ wordt genoemd. Wat betreft de bijstand moeten er versoepelingen van de regelingen komen. Daarbij worden de verdiensten uit bijbanen meer vrij gelaten, zodat het loont een baantje te nemen. Tot nu toe ging je er in Duitsland net als in Nederland nauwelijks op vooruit als je een deeltijdbaan met aanvullende bijstand hebt. Verder worden de verplichtingen te verhuizen als je in een groot huis woont versoepeld. (Die regel is nu in Duitsland veel strenger als in de Nederlandse Participatiewet). Het Hoger Gerechtshof sprak in 2019 uit, dat sancties wegens het niet voldoen aan de verplichtingen in de bijstand van 60% tot 100% in een maand in strijd is met de grondwet. De sancties worden als reactie daarop in de nieuwe wet versoepeld. Maar ook bij het ‘Bürgergeld’ blijft terugkeer naar de arbeidsmarkt c.q. betaalde arbeid centraal staan. De sollicitatieplicht blijft bestaan.  Over de hoogte van het nieuwe ‘Burgergeld’ wordt in de onderhandelingen nog hard onderhandeld. De vakbonden eisen een verhoging van de bijstand naar 600 euro. (De huurkosten vallen buiten de reguliere uitkering in Duitsland). Maar FDP en Groenen zeggen dat de bijstand niet drastisch kan worden verhoogd. De inflatie in Duitsland is momenteel 4% en de energieprijzen rijzen de pan uit. Dat is voor alle mensen met een minimuminkomen, waaronder bijstandsontvangers, een groot probleem. Het is maar de vraag, of bij de hervorming van de bijstand er een aanzienlijke verhoging van het bedrag komt. 

discussie

Er ontwikkelt zich in Duitsland een ideologische discussie over de verarming, waarbij twee punten van belang zijn. In de eerste plaats betekent de aankondiging van de hervormingen een nieuwe impuls voor de discussie over een basisinkomen, voorstanders daarvan brengen de doelstelling van een onvoorwaardelijk basisinkomen in en daarmee komt een oude discussie die in Duitsland jarenlang in de marge gevoerd werd, weer meer prominent op de politieke agenda. In de tweede plaats is wat steeds meer naar voren komt (van rechterzijde en van de liberalen en de ondernemersorganisaties) dat er een soort conflict is tussen de sociale doelen en de klimaatdoelen. De ambitieuze agenda qua investeringen om de klimaatcrisis tegen te gaan betekenen dat je zuinig moet zijn met geld uitgeven aan sociale zekerheid en verhoging van de lonen. De verwachting is, dat de nieuwe regering dit conflict ideologisch zal uitdragen, in een of andere vorm, omdat de FDP de eis heeft binnengehaald dat de belastingen niet worden verhoogd en er een grens zit aan de staatsschuld. De vakbonden en de milieubeweging lijken in deze discussies niet precies te weten hoe ze moeten reageren en hebben geen duidelijk eenduidig antwoord. 

Conflicten

Duitsland lijkt onder de nieuwe regering af te stevenen op een periode van sociale conflicten en stakingen tegen de sociale gevolgen van de klimaatmaatregelen, zoals massa ontslagen, sluiting van fabrieken en een verdere verarming van een deel van de bevolking door de hoge inflatie die slechts gedeeltelijk wordt gecompenseerd en de hoge energieprijzen. Daarbij zullen naar ik inschat buitenparlementaire protestbewegingen opkomen of zich uitbreiden. Een parlementair steunpunt hebben die bewegingen nauwelijks. De Linke heeft bij de verkiezingen zwaar verloren en is verdeeld in verschillende elkaar bestrijdende stromingen. De partij moet zichzelf opnieuw uitvinden. Centraal thema in die komende protesten staat in het licht van de doelstellingen en beperkingen van de nieuwe regering de vraag, of klimaatdoelstellingen gevolgen hebben voor het sociaal beleid en zo ja, welke. De situatie in Duitsland is ook van invloed in Nederland. Er is over de vorming van een nieuwe regering hier inhoudelijk niets bekend. Het laatste wat ik las was dat informateur Koolmees meedeelde dat de onderhandelingen in een ‘verdiepingsfase’ waren beland. Het zal moeten blijken of deze ‘verdieping’ ook evenals in Duitsland inhoudt, dat met name de liberalen zich afvragen hoe de noodzakelijke miljardeninvesteringen om klimaatneutraal te worden zich verhouden tot de uitgaven op andere gebieden vanuit de gedachte dat de belastingen niet mogen stijgen en de staatsschuld beperkt moet blijven. De ‘verdieping' is dan de ideologische prietpraat om een combinatie van voortgaande bezuinigingen en investeringen in de infrastructuur te verkopen. 

Piet van der Lende

vrijdag 5 november 2021

Klachten medewerkers Werk, Participatie en Inkomen (sociale dienst) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) over het beleid in Amsterdam

Persbericht Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

05-11-2021

Klachten medewerkers Werk, Participatie en Inkomen (sociale dienst)  en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) over het beleid in Amsterdam 

De kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk en de menselijke maat is zoek. Er  zijn werkachterstanden en hierdoor wordt geld over de balk gesmeten. 

De juristen van het Juridisch Bureau Sociaal (JBS) behandelen niet exclusief zaken van de Participatiewet. Zij behandelen ook bezwaar- en beroepszaken van de WMO, bezwaar- en beroepen van ongedocumenteerde vreemdelingen en zaken over Jeugdzorg en dus ook sinds anderhalf jaar AVG-zaken. Het is zo dat de schriftelijke documentatie die de jurist van het JBS genereert (dus het bezwaarschrift, de beslissing op het bezwaar en het verslag van de hoorzitting) in het databestand Octopus wordt geregistreerd. Dit bestand zet de genoemde documenttypen automatisch over naar het bestand genaamd Focus, dat wordt gebruikt om informatie van bijstandsgerechtigden in op te slaan, indien de betreffende cliënt een WPI-administratienummer heeft
Medewerkers van de afdeling bezwaar en Beroep WPI/WMO (Werk, Participatie en Inkomen en Wet Maatschappelijke Ondersteuning) klagen hun nood over de situatie bij WPI. Wij hebben een reeks van ambtenaren gesproken die allemaal hetzelfde zeggen. 
Er is een grote achterstand in het verwerken van bezwaarschriften. Er worden nu soms bezwaarschriften behandeld, die vorig jaar al zijn ingediend. Extra knelpunt is, dat de postkamer niet goed functioneert. De interne postbezorging loopt weken achter waardoor ook daardoor bezwaarschriften niet op tijd worden behandeld, brieven van de rechtbank niet worden beantwoord en ambtenaren soms voor niets naar de rechtbank gaan omdat de zitting niet doorgaat.

dwangsommen

Als niet op tijd op een bezwaarschrift wordt beslist, kan de burger de overheid in gebreke stellen. Dan heeft de overheid nog twee weken om op het bezwaarschrift te beslissen. Doe de overheid (gemeente) dat niet, dan kan de overheid een dwangsom verbeuren met een maximum van 1440 euro. Is er dan nog steeds geen besluit, dan kan de burger in beroep bij de rechtbank. Die kan een hogere dwangsom opleggen. Er zijn bij de gemeente Amsterdam heel veel in gebreke stellingen en er is ook vaak een dwangsom verschuldigd. Zo is er een voorbeeld van een aanvraag bijzondere bijstand van tweemaal 152 euro. Omdat de gemeente niets deed, ook niet na de in gebreke stelling heeft dat de gemeente een extra bedrag van 4500 euro aan dwangsommen en proceskosten gekost. 

Menselijke maat ontbreekt

Medewerkers voelen zich aan hun lot overgelaten en men vindt dat vanuit het management de menselijke maat ontbreekt naar de medewerkers toe. Men vindt dat ook de menselijke maat ontbreekt in het werk van WPI naar klanten van het WPI toe. Een van de medewerkers: ‘Ik denk wel vaak: arme klanten van het WPI, de menselijke maat ontbreekt geheel’

Men merkt op dat de mensen op de afdeling bezwaar en beroep afgestompt raken en er zijn heel veel zieken en mensen met een burn-out. Er zijn mensen die al jaren ziek zijn en het ziekteverzuim is heel hoog. Medewerkers zijn ongemotiveerd en er loopt heel veel inhuur rond met niet genoeg kennis op het gebied van bijstand waardoor de kwaliteit van het werk te wensen over laat (en uiteindelijk tot extra proceskosten zal leiden) . De kwaliteit van hun werk is discutabel. Het is ook de bedoeling dat dit werk gedaan blijft worden door inhuur. De vele inhuur heeft negatieve gevolgen voor de klanten. Een ingehuurde kracht zal gemakkelijker afwijzen dan toe te kennen omdat ze geen band hebben met de gemeente. Op het gebied van bijstand en WMO zijn er veel zaken die niet zwart of wit zijn maar grijs. Je kunt verschillende kanten op. Inhuurders kiezen sneller voor afwijzen omdat ze zeer strikt de regels van de wet interpreteren, dat is veiliger dan de grenzen van de wet opzoeken, het contract moet wel worden verlengd. Vanuit het management wordt dit totaal niet bijgestuurd. Die zijn bezig met managen en niet met de inhoud. 

reorganisatie

Sinds 2018 is er sprake van een reorganisatie waardoor de werkdruk enorm is toegenomen en mensen daardoor ziek worden. Bij het werk dat ze moeten doen hebben ze zoals reeds gezegd de menselijke maat geheel uit het oog verloren. De Ondernemingsraad heeft over deze situatie bij de wethouder al aan de bel getrokken. Groot knelpunt is ook, dat er bij de gemeente een nieuw computersysteem is ingevoerd voor alle diensten maar dat dit nieuwe systeem totaal niet is afgestemd op de uitvoering van WPI en WMO. In het kader van de reorganisatie zijn mensen bij de afdeling bezwaarschriften weggehaald en overgeheveld naar de behandeling van WMO zaken. Ze moeten nu dingen doen waar ze geen verstand van hebben. Een van de medewerkers zei: ‘we hebben een cursusje van een ochtend gevolgd’. De gemeente neemt via externe inhuur krachten aan waarvan zoals gezegd de kwaliteit van hun werk discutabel is. Het merendeel van de krachten is nu externe inhuur. Er werken nog maar enkele vaste krachten parttime en de rest is allemaal externe inhuur van mensen die er 2 maanden tot een half jaar werken. Dat blijft ook zo, denkt men. Maar er zijn in feite te weinig mensen om het werk te doen. Er is sprake van onderbezetting. 

Binnen de afdeling WMO is er ook veel gedoe omdat de primaire afdeling binnen WMO die de aanvankelijke beslissingen neemt almachtig is. Signalen van de afdeling bezwaar en beroep dat ze bepaalde dingen niet goed doen worden genegeerd.

Bijstandsbond
06-20367458
020-6898806
info@bijstandsbond.org

zondag 31 oktober 2021

De Bijstandsbond organiseert: Voorlichtingsbijeenkomst over kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten

De regels op het gebied van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen zijn gewijzigd. Er doen allerlei geruchten over die wijzigingen de ronde. Op deze bijeenkomst gaan we na hoe het precies zit met de teamleider kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in Amsterdam Zarina Syed. Zij neemt een van haar collega’s mee.


Wanneer: donderdag 18 november
Waar: Tet-theater Tetterode
Bilderdijkstraat 165B
Amsterdam

Wij willen graag dat je je van te voren opgeeft om inzicht te hebben in het aantal mensen dat komt.

Hoe laat: van 14.00 uur tot 16.00 uur

Voor aanvang van de bijeenkomst wordt de QR code gescand. Heb je geen code? Neem dan contact met ons op voor overleg.

Bijstandsbond
Da costakade 162
1053 XD Amsterdam
info@bijstandsbond.org
020-6898806

zaterdag 23 oktober 2021

Heinz Mölders overleden

Heden bereikte ons het droevige bericht dat Heinz Mölders is overleden. Hij is overleden op 19 oktober 2021. Hij werd 74 jaar. Heinz was de drijvende kracht achter de multiloogbijeenkomsten, het was zijn levenswerk. Maar niet alleen bij de multiloogbijeenkomsten, gespreksgroepen waarvan er vele jaren vele zijn gehouden, ook daarbuiten was Heinz steun en toeverlaat van mensen die in armoede leven of die een moeilijke periode doormaakten in hun leven. Ook bij de Bijstandsbond werden de multiloogbijeenkomsten gehouden. Wij hebben Heinz leren kennen als een man, die solidair was met mensen die buitengesloten werden van de maatschappij. Hij had kritische opvattingen over de gevolgen van de kapitalistische samenleving waarin wij leven, de doorgeschoten individualisering en de verdeeldheid zaaiende overheidspolitiek. In de multiloogbijeenkomsten probeerde hij een verbinding tot stand te brengen tussen deze kritiek op de maatschappij en de ellende waarin veel mensen leven door de psychische problematiek waarmee veel mensen worstelen  in die maatschappelijke context te plaatsen. Op deze wijze heeft hij bij velen het besef versterkt, dat zij er niet alleen voor stonden.

We zullen Heinz missen. Wilt u reageren? In plaats van bloemen graag een donatie aan Stichting Vrienden van Multiloog, bankrekening NL14 INGB 0006 417967 t.n.v. Stichting Vrienden van Multiloog. Multiloog is het levenswerk van Heinz.

correspondantieadres: Buskenblaserstraat 32 -1hg 1055 AJ Amsterdam

http://inca-pa.nl

Piet van der Lende

vrijdag 22 oktober 2021

De Bijstandsbond organiseert: kinder -voorleesmiddag

 De Bijstandsbond organiseert: kindervoorleesmiddag

Spannende sprookjes en verhalen voor kinderen 4 tot 10 jaar.
Woensdagmiddag 10 november
van 14.00 uur-15.00 uur.
Tet-theater in Tetterode,
Bilderdijkstraat 165B

Deelnemers moeten zich van te voren opgeven.
Voor aanvang van de voorstelling wordt de QR-code gescand.

De schrijver Henk Kroon organiseert 


samen met Petra Kamphuis en Sieb Tieleman 


een voorleesmiddag voor kinderen tussen 4 en 10 jaar.Wij gaan 


kinderen verhalen en sprookjes vertellen die spannend en avontuurlijk zijn.


Wij willen 


graag bij kinderen de belangstelling voor verhalen en sprookjes stimuleren.


Bovendien hopen we dat het leidt tot het zelf lezen van verhalen en sprookjes.


Voorts kan het een creatieve impuls opwekken bij de kinderen hopen we.

 

info@bijstandsbond.org
06-20367458


maandag 11 oktober 2021

presentatie boek 'Zeggenschap zonder bezit' bij 40 jarig bestaan Tetterode

Aanstaande zaterdag 16 oktober organiseren we twee heel toffe activiteiten rond ons jubileum, een presentatie van ons boek 'Zeggenschap zonder bezit’ en aansluitend een reeks gesprekken met andere panden en initiatieven. Hieronder meer informatie. Om erbij te zijn moet je je wel even aanmelden via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zeggenschap-zonder-bezit-de-stad-als-casco-184950541047Doen!


Zeggenschap zonder bezit
Mosterd na de maaltijd? Niks hoor, het boek over 40 jaar zelfbeheer van ons WWPT is relevanter dan ooit. Daarom organiseren we op zaterdag 16 oktober (eindelijk) de officiële presentatie van ‘Zeggenschap zonder bezit’. Klaske Oenema en Marianne Theunissen vertellen over de achtergrond en de bijzondere vorm van het boek, twee nieuwe bewoners lezen sprekende passages eruit voor, en Frank Bijdendijk en Teun Stekelenburg discussiëren over de hedendaagse mogelijkheden en doelstellingen van een pand als Tetterode. Vervolgens wordt aan Bijdendijk en Stekelenburg een eerste exemplaar van het boek aangeboden.

De stad als Casco
Praat mee!!!  Na de presentatie van Zeggenschap zonder bezit vertelt Roel Griffioen over 'Kansen en knelpunten voor de vrijplaatsen van vandaag en morgen’ en start rondetafelgesprekken over input & impact van woonwerkpanden, vrijplaatsen en experimentele wooncoöperaties in ontwikkeling van de stad, met deelname van De Groene Gemeenschap / Vrijcoop, De vrijkoop van Bajesdorp, de Culturele Stelling van A’dam, VWWO Waterwolf, ADM (Slibvelden) en Loods 6.

Aanvang 11.00 (duur 2:30 uur)
Locatie: Galerie Hofland, IJzerwerkplaats, Fanfare, Crèche.
Coronacheck van toepassing


Zie voor meer informatie over het jubileum weekend de website:


Met hartelijke groeten van Klaske Oenema en Marianne Theunissen

woensdag 6 oktober 2021

De Bijstandsbond organiseert een borrel op 17 october

 Borrel

16 en 17 october viert het woonwerk pand Tetterode in Amsterdam haar 40 jarig bestaan. De Bijstandsbond is in dit woonwerk pand gevestigd. Het voorlopig programma staat hieronder maar als je op de hoogte wilt zijn van de actuele stand van zaken moet je de website raadplegen. https://www.wwpt.nl/40-jarig-jarig-jubileum/. Voor eventuele rondleidingen moet je je aanmelden.

Naar aanleiding van dit heuglijke feit organiseert de Bijstandsbond op zondagmiddag 17 october van 14.00 uur tot 18.00 uur een borrel met hapjes en drankjes voor leden, symphatisanten en andere belangstellenden. Een goede gelegenheid om elkaar na de coronacrisis weer eens te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Vanaf 16.00 uur kun je genieten van DJ Socrates op de binnenplaats, naast alle andere activiteiten die je op zaterdag en zondag kunt bezoeken. Aanbellen Op Bilderdijkstraat 165B

Iedereen van harte welkom!

Het complex van Tetterode aan de Da Costakade is in het weekend alleen toegankelijk via de ingang Bilderdijkstraat 165B. Daar staan mensen om qr codes te scannen. Het jubileumweekend in Tetterode is toegankelijk met een geldige QR-code in de CoronaCheck-app of uitgeprint. De ingang van de Bijstandsbond op de Da Costakade 162 is dus gesloten. zaterdag 16 oktober 11:00 – 18:00 uur

(Via) Marmeren Hal

13:00-14:00 Rondleidingen (hier aanmelden)
15:00-16:00 Rondleidingen (hier aanmelden)
13:00-14:30 Workshop lederen camerariem maken door designer Jana Chocholackova
15:30-17:00 Workshop lederen camerariem maken door designer Jana Chocholackova

Galerie Gerard Hofland

11:00-13:30 De Stad als Casco – gesprekken met woonwerkpanden en vrijcoöps

Dijktheater
13:00-15:00 TetTalks met presentator Serge Verheugen 
15:00-18:00 Optredens muziekbandjes: Viomando, Schommel en Schenk, Epic divas, Flamenco tangos en Bea91

Doorlopend 

zondag 17 oktober 11:00 – 18:00 uur

In Tetterode

11:00-12:00Optreden Project Wildeman

12:00-15:00Groenworkshop zaadbommen maken door Wildernis (vrije in- en uitloop)

13:00-14:00Rondleidingen (hier aanmelden)

15:00-16:00Rondleidingen (hier aanmelden)

16:00-18:00Optreden DJ Socrates op de binnenplaats 


13:30-18:00 West Wednesdays – met PJ Roggeband, Dominique Panhuysen, Wiener Wals reprise, Bombito Percussion, Klaske Oenema en eindigend met DJ Socrates in Tetterode. De tour start om 13:30 uur in Passage de Hallen (Tollensstraat) en komt rond 16:00 uur aan in Tetterode. Aanmelden is verplicht! Meer informatie vind je hier. 

Doorlopend 

GRATIS TOEGANG met uitzondering van de rondleidingen


AANMELDEN!

Zaterdag en zondag om 13:00 en 15:00 uur > Bijzondere rondleidingen door het pand – €7,50 mét Tetterode boek ‘Zeggenschap zonder bezit’ – aantal plaatsen is beperkt, meld je snel aan via deze link

Zaterdag om 13:00 en 15:30 uur > Workshop lederen camerariem maken door designer Jana Chocholackova. Stuur een mail info@chocholackova.com als je je wil aanmelden

woensdag 22 september 2021

Lighthouse Reports is op zoek naar mensen die een uitkering ontvangen en mee willen werken aan een interview

Lighthouse Reports is op zoek naar mensen die een uitkering ontvangen en mee willen werken aan een interview. Lighthouse Reports is een onderzoeksorganisatie in Nederland die al veel prijzen heeft gewonnen voor de onderzoeken die ze hebben gedaan.

Overheidsinstanties, zoals de belastingdienst en gemeenten, gebruiken steeds vaker geautomatiseerde systemen. Dit doen ze ook om erachter te komen of mensen die een uitkering ontvangen, zoals bijstand of ww, fraude plegen. Vaak willen de instanties niet alles vertellen over hoe de systemen die ze gebruiken precies werken. 

We weten wel dat het soms mis gaat bij het gebruik van deze systemen, omdat ze zorgen voor verkeerde beslissingen of discrimineren. Lighthouse Reports wil graag beter begrijpen hoe deze systemen werken en ook of er mensen de dupe van zijn geworden. Daarom willen we graag horen hoe jij het vond om bijstand of een uitkering aan te vragen en te ontvangen. Vooral als je beschuldigd bent geweest van fraude, of bent afgewezen om een (bijstands)uitkering te ontvangen. Alles wat je met ons deelt of ons vertelt is op anonieme basis. Behalve als jij dat zelf graag anders wilt. En je mag ons alles vragen. 

 Later dit jaar zullen we een verhaal over dit onderzoek publiceren in verschillende media. Dit verhaal zal gaan over de fouten die zijn gemaakt door de systemen en over hoe die fouten gevolgen hebben gehad voor mensen. We hopen dat er hierdoor beter zal worden nagedacht over hoe automatische systemen worden gebruikt.

Wil je meewerken aan een interview? Stuur een email naar: gabriel@gabrielgeiger.me


zondag 19 september 2021

De Vereniging Basisinkomen organiseert een demonstraie op het Museumplein op 25 september.

De Vereniging Basisinkomen organiseert een demonstraie en bijeenkomst op het Museumplein op 25 september. Om 11 uur verzamelen op het Museumplein. Alwaar korte toespraken van Alexander de Roo (voorzitter Vereniging Basisinkomen) en een spreker namens de Basisinkomenpartij. Omstreeks 11.15 zetten we ons in beweging achter het spandoek. Men loopt met diverse kleurige borden met slogans over het basisinkomen via het Leidseplein naar de Keizersgracht 577 alwaar om 12:30 een symposium wordt gehouden. https://mailchi.mp/546e5882ace8/nieuwsbrief-basisinkomen-november-6505314?e=df177b2e2a