woensdag 26 oktober 2005

Lancering Flexmens Magazine
& Opening Kantoor Plantage Doklaan te Amsterdam

Deze vrijdag 28 oktober, vanaf 21u, wordt het nieuwe format van Flexmens Magazine gelanceerd met muziek, spoken word, een foto-expositie en geborrel.

Flexmens Magazine is een kwartaalblad over politiek en cultuur. De laatste editie gaat over de stad, die van marketing, van rap en graffiti, van werk in supermarkten, van sociale bewegingen, kunstenaars, migranten. Het nummer gaat, kortom, over het continue gevecht om de stad en haar cultuur.

Muziek > Wide Awake Club, Johnny Kapot en muzikanten
Spoken Word > Aik Kramer
Fotoexpo en geborrel

Plaats: Plantage Doklaan 8-12 Amsterdam
Tijd: Vrijdag 28 oktober, 21u
http://www.flexmens.org

Zojuist verschenen:

‘Schotschrift tegen de kokerdenkers’

Commentaar op het ‘Beleidskader werk, participatie en reïntegratie 2006’ van de Dienst Werk en Inkomen te Amsterdam

Het totale beleid wordt ondergeschikt gemaakt aan het arbeidsmarktbeleid. Het nieuwe strenge beleid dat de gemeente Amsterdam ten aanzien van bijstandsgerechtigden voert en haar arbeidsmarktbeleid leidt tot

· Verslechtering van arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van werkenden en een verscherpte tweedeling op de arbeidsmarkt.

· Geprivilegieerde werkenden schermen hun posities steeds meer af waardoor doorstroming vanaf de onderkant van de arbeidsmarkt steeds minder mogelijk wordt.

· Effectief wordt weinig gedaan. Veel geld gaat in de overheadkosten zitten en reintegratiebedrijven bekostigen in de eerste plaats hun uitvoeringsorganisatie, waardoor weinig geld overblijft voor daadwerkelijke begeleiding en voorzieningen.

  • Het eenzijdig marktgerichte kokerdenken van bovenaf leidt tot steeds meer bureaucratie, waarbij kansen en mogelijkheden en eigen initiatieven van bijstandsgerechtigden onbenut blijven.

· Er zijn geen actuele kwantitatieve gegevens die de gevolgen van het beleid duidelijk in beeld brengen. De gemeente weet zelf niet, wat de gevolgen van haar beleid zijn. Het gaat om schadelastbeperking, minder bijstandsgerechtigden. De rest zien we wel.

De mens is meer dan een arbeidskracht. Niet de arbeidsmarkt en de vacatures van de werkgevers moeten centraal staan maar de mens. Niet de belangen van de werkgevers, maar de belangen van de stadssamenleving als geheel. Deze hoeven niet strijdig te zijn, maar de markt en de particuliere werkgevers voorzien niet in allerlei behoeften van de samenleving als geheel. Uitgangspunt moet de inventarisatie zijn van wat in de stad nodig is en wat de taken en de rol van de overheid hierbij zijn. Dit betekent niet van bovenaf allerlei plannen richting arbeidsmarkt bedenken, maar uitgaan van wat de mensen willen en kunnen en vooral wat ze zelf al doen, voor zichzelf en de samenleving, en dat stimuleren.

U kunt het schotschrift downloaden van http://www.bijstandsbond.org/kokerdenkers.htm

Maar u kunt het ook in brochurevorm bestellen door 3 euro incl. portokosten over te maken op giro 4554841 t.n.v. Bijstandsbond te Amsterdam onder vermelding van ‘kokerdenkers’. Dan wordt de brochure toegezonden.

woensdag 19 oktober 2005

CWI projectleider probeert werklozen, werkenden, Polen, Nederlanders en illegalen tegen elkaar uit te spelen.

De gevaarlijke borreltafelpraatjes van Jos Dautzenberg

Enige tijd geleden kwamen Poolse slaplukkers in het nieuws, die weigerden na 12 uur arbeid voor 5 euro per uur nog eens 4 uur door te werken, en die daarop op staande voet werden ontslagen. Met de steun van FNV Bondgenoten hebben de slaplukkers actie gevoerd, en de rechter gaf hen gelijk, ze mochten niet ontslagen worden. De zaak geeft wel aan, dat het met de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden in de tuinbouw niet best gesteld is. Langdurig zware arbeid op een tijdelijk contract en tegen een laag loon. Het project Seizoensarbeid van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), gemeenten, uikeringsinstantie UWV en land en tuinbouworganisatie LTO poogt Nederlandse werkzoekenden te vinden voor het zware werk in de tuinbouw. Ruim 10.000 werklozen werden het afgelopen jaar benaderd om te werken als sla- of tomatenplukker, of als aspergesteker. Tegelijkertijd nam de regering de maatregel, dat voor Poolse arbeiders die naar Nederland komen om in de tuinbouw te werken een uitzondering geldt: zij ondervinden geen enkele belemmering meer die in andere sectoren nog wel geldt als overgangsmaatregel voor vrij verkeer van personen tussen de nieuwe EU-landen en Nederland. Er waren 850 Nederlandse werklozen die als slaplukker of in een andere functie in de land en tuinbouw aan de slag gingen.

Het CWI probeert in navolging van de maatregelen van de Nederlandse regering duidelijk de Nederlandse en Poolse werklozen tegen elkaar uit te spelen om hen te dwingen de slechte arbeidsvoorwaarden en omstandigheden te aanvaarden. Nederlandse werklozen worden bedreigd met strafkortingen of zelfs stopzetting van de uitkering als ze het zware werk onder de huisige omstandigheden niet aanvaarden, de Polen zijn wel gedwongen, gezien de massa-werkloosheid in eigen land, zonder goede werkloosheidsuitkering, de onaanvaardbare toestanden in de tuinbouw te aanvaarden.

Jos Dautzenberg, projectleider van het project Seizoensarbeid, geeft op 19-10 een interview aan de Telegraaf waarin hij de Nederlandse werklozen nog eens extra in een kwaad daglicht zet, om zo de druk verder op te voeren. Meneer Dautzenberg zegt dat de Nederlandse werklozen door de telefoontjes merkten dat ze aan de slag moesten. Ach, meneer Dautzenberg, dat was blijkbaar nog niet tot hen doorgedrongen met al die strenge maatregelen van tegenwoordig. 'Veel werklozen zagen een baan op het land niet zitten en solliciteerden gauw ergens anders' zegt meneer Dautzenberg. Hoe hij dat weet? 'We hebben geen exacte cijfers, maar het is opvallend dat mensen na maanden werkloosheid ineens weer werk vonden en geen uitkering meer hoeven'. Meneer Dautzenberg weet donders goed dat statistisch gezien al jaren een groot deel van de werklozen sowieso na verloop van tijd weer aan het werk gaat als ze eindelijk iets hebben gevonden. Dat is allang zo. Dus het is maar de vraag, wat dat ene telefoontje nu voor invloed heeft. Dat weet meneer Dautzenberg ook niet, want hij heeft geen exacte cijfers. Het is maar een vage impressie van meneer Dautzenberg om zijn eigen winkeltje als belangrijk naar voren te schuiven. Borreltafelpraat dus uit de categorie: ik ken verschillende werklozen uit mijn omgeving die niet willen werken, dus de werklozen willen niet werken. Maar er zijn inderdaad werklozen die een strafkorting hebben gekregen of wier uitkering werd stopgezet omdat ze weigerden. En terecht.

De borreltafelpraatjes van Jos Dautzenberg zijn niet zonder gevaar. Zijn opmerkingen dragen bij aan het tegen elkaar opzetten van verschillende groepen, om hen te dwingen de soms onaanvaardbare arbeidssituaties in de land en tuinbouw te aanvaarden door hun onderlinge concurrentie te verscherpen. Daar trappen wij niet in. Samen strijden voor betere arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. De Nederlandse werklozen, die weigeren onaanvaardbare arbeidsomstandigheden te aanvaarden en de Poolse actievoerders, die strijden voor verbetering van hun situatie. Duidelijk is dat ze daarvoor niet bij meneer Dautzenberg moeten zijn.

Bijeenkomst op 20 oktober over de begeleiding van werkzoekenden

Mededeling Bijstandsbond

Bijeenkomst op 20 oktober over de begeleiding van werkzoekenden

Het beleid van de sociale dienst Amsterdam wordt steeds strenger. Ook klanten die vaak al jaren arbeidsongeschikt zijn verklaard worden opnieuw opgeroepen voor een keuring door een commercieel bedrijf en worden dan alsnog geheel of gedeeltelijk goedgekeurd.

Ook iemand van 60 jaar of die eerst jarenlang arbeidsongeschikt was verklaard, en die geen kansen heeft op de arbeidsmarkt moet nu vaak een traject volgen of onbetaalde arbeid met behoud van uitkering verrichten. Was er vroeger nog wel enige onderhandelingsruimte om je eigen weg uit te stippelen richting betaalde arbeid, vandaag de dag is dat veel moeilijker

Op deze bijeenkomst willen we inventariseren wat de stand van zaken is en nagaan in hoeverre je nog wel je eigen plan kunt trekken. Hoe moet je omgaan met de trajecten van al die reïntegratiebedrijven  en hoe kun je bereiken dat jouw voorstellen worden overgenomen?

Voor deze bijeenkomst komen twee onafhankelijk  arbeidsadviseurs van het Centrum voor Werk en Inkomen in Amsterdam uitleggen wat ze doen en wat de mogelijkheden zijn.

De bijeenkomst op 20 oktober begint om 14.00 uur en wordt gehouden in het Dijktheater, Da Costakade 160 in Amsterdam. (Zijstraat van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tramlijnen 17 en 7)

Voor meer informatie:
Bijstandsbond/WBVA/Komitee Vrouwen en de Bijstand/EVA
Da Costakade 162
1053 XD Amsterdam
Info@bijstandsbond.org
Www.bijstandsbond.org
020-6181815/6898806

Tuinbouwproject werklozen en de effecten

Persbericht. AMSTERDAM - Ruim duizend werklozen met een uitkering hebben 'onder dreiging van
een seizoensbaan' als sla- of tomatenplukker werk gevonden in andere sectoren.
Dat schrijft De Telegraaf woensdag. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
benaderde afgelopen jaar meer dan tienduizend werklozen tot 40 jaar om aan de
slag te gaan als seizoensarbeider. Wie weigerde, liep kans op verlies van
uitkering.

Doel van het gezamenlijke project van CWI, gemeenten, uitkeringsinstantie UWV,
en land- en tuinbouworganisatie LTO was om werklozen daadwerkelijk aan het werk
te helpen in de land- en tuinbouw. Zij zouden bijvoorbeeld appels, peren en
asperges kunnen oogsten. Totnogtoe gingen 850 mensen op deze manier aan de slag.

Amsterdam schroeft met ingang van 2006 de minimum leeftijd voor een uitkering omhoog van 23 naar 27 jaar.Op At5 staat een bericht dat Amsterdam volgend jaar de minimum leeftijd voor een
uitkering verandert van 23 naar 27 jaar. De stelling is dat hiermee voorkomen
wordt dat jongeren in een uitkering komen en daar blijven plakken. 'Jongeren'
tot 27 zullen zich eerst bemiddeld worden voor een baan of opleiding.

Ik begrijp uit dit bericht dat een uitkering onder de 27 wel mogelijk blijft
indien men eerst door de molen van bemiddeling gaat. Toch blijft het een heel
rare methode om uitkerings kosten te drukken.

dinsdag 18 oktober 2005

Relatiebemiddeling voor bijstandsvrouwen

Enschede - Ferdy Lammerink en Hans Hofte van de Enschedese Stadspartij gaan aanstaande zaterdag op de markt gratis strings uitdelen aan 'zielige' bijstandsmoeders, zodat ze dan misschien eerder aan de man komen. Zij doen dit als ludieke actie om te laten zien hoe belachelijk zij het vinden dat de VVD wil dat de gemeente moet gaan bemiddelen bij relatieproblemen, om zodoende het aantal bijstandsuitkeringen in Enschede naar beneden te brengen.
Sinds fractievoorzitter Jeroen Hatenboer woensdag bekendmaakte dat in het concept-verkiezingsprogramma van de VVD staat dat de gemeente moet gaan helpen om bijstandsmoeders weer aan de man te brengen, is het hommeles in de Enschedese politiek. De Stadspartij reageerde als eerste en noemde het voorstel discriminerend, vrouwonvriendelijk en
'paniek voetbal'. Binnen de VVD zelf is het nu ook al mis en dreigt er een scheuring te ontstaan. Hatenboer is zelf ook geschrokken van de negatieve media aandacht en noemt het voorstel nu 'uit het (maand) verband gerukt'.

vrijdag 14 oktober 2005

Campagne GATS-vrije gemeenten

Het GATS-platform voert campagne om lokale overheden te wijzen op de risico's van GATS Wat is GATS? Het GATS-akkoord is een van de handelsovereenkomsten tussen vele landen van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). In het GATS - het General Agreement on Trade in Services - worden afspraken en verplichtingen rond de internationale handel in diensten vastgelegd.

Het GATS-akkoord is uitermate omstreden, omdat het landen ertoe brengt allerlei publieke diensten te privatiseren. Dit wordt juridisch vastgelegd De belangen van het internationale bedrijfsleven worden daarbij veelal boven de belangen van mens en milieu gesteld. De 'vrije markt' krijgt ruim baan. Het GATS-platform vreest dat de kwaliteit van publieke diensten in gevaar komt, net als het vermogen van (lokale) overheden om regels op te stellen om sociale en maatschappelijke doelstellingen te bereiken.

Daarom heeft het GATS-platform zich aangesloten bij de campagne die in diverse Europese landen, waaronder België, Frankrijk, Italië en Engeland wordt gevoerd, om lokale overheden te wijzen op de risico's van dienstenliberalisering in de vrije markt.
Het GATS Platform roept gemeenten op om zich vooruitlopend op de WTO-top in Hong Kong symbolisch 'GATS-vrij' te verklaren om een signaal af te geven aan de politiek.

Het GATS-platform nodigt lokale overheden uit om zich door collega's uit heel Europa te laten informeren over de risico's van dienstenliberalisering op de Europese Conventie van Lokale Overheden tegen GATS in Luik op 22/23 oktober.

Zie voor meer informatie over GATS, de activiteiten van het Platform en
deze campagne de website van het platform, http://www.gats.nl

Zie ook:
www.agcs-gats-liege2005.net

De integrale brief en begeleidende documenten die toegezonden werden aan de Nederlandse gemeenten vind je hier als downloadbare .pdf bestanden.
Brief-gatsvrije gemeeenten
Voorbeeldmotie
Info-Gatsvrijegemeenten

Meer informatie over deze campagne:
www.gatswatch.org
www.globalinfo.nl
www.milieudefensie.nl

maandag 10 oktober 2005

Flitsdaten of speed dating. De nieuwste rage bij werving en selectie

Vind de ware in drie minuten

Door EB Management BV werd op de Amsterdamse Werkmarkt, die eind september in de Amsterdamse RAI werd gehouden, het flitsdaten geintroduceerd om aan personeel te komen. Het Speed Date Event vond plaats voor het podium in de grote hal, waar de verschillende stands omheen stonden. Er hebben zich 15 werkgevers voor het Event gemeld. Wat is dat nou, speed-daten? Het concept werd voor het eerst toegepast bij het met elkaar in contact brengen van vrijgezellen in Amerika. Maar het kan ook toegepast worden als een werkgever op zoek is naar nieuwe werknemers. Je gaat bij ontmoetingen vaak af op de eerste indruk, de eerste tien seconden, en dit moet worden uitgebuit. De werkgevers nemen plaats op bijvoorbeeld 30 stoelen, die naast elkaar staan opgesteld. Daartegenover staan dertig andere stoelen. Daarop nemen de werklozen plaats. Op de werkmarkt stond een tafel met drie barkrukken. Daar namen dan drie werkgevers plaats. Maar het principe is hetzelfde. Vervolgens krijgen de werklozen drie minuten de tijd om zich aan een werkgever te presenteren. De werkgever noteert aan de hand van de badge die de werkloze draagt de naam of een nummer, en vult op zijn formulier ‘ja’of ‘nee’in. De werkgever heeft een kook wekker op zijn tafeltje staan, om de tijd in de gaten te houden. Dan wisselen de werklozen van plaats en presenteren ze zich in drie minuten aan een andere werkgever. Zo schuiven de werklozen in het systeem steeds door. Drie minuten presenteren aan een werkgever, dan gaat de wekker, opschuiven, weer drie minuten presentatie, etc. Op basis van het gesprek kan een werkgever een vervolgafspraak maken. Dan is er sprake van een match! Zo niet, dan heeft de werkloze pech gehad.

In de metro van 6 oktover staat een reportage over snel daten voor vrijgezellen. De schrijver van het artikel, John van Schagen die aan zo’n sessie heeft meegedaan, zegt: ‘eigenlijk, zo merk ik al snel, weet je het al na tien seconden. De overige twee minuut vijftig zijn voor de opvulling’.

Speed-daten is bedacht in Amerika, waar men jongeren via het systeem met elkaar in contact bracht, maar pas nadat het fenomeen aandacht kreeg in populaire TV-series als Friends en Sex & The City werd het een rage.

Bijstandsbond
info@bijstandsbond.org/blog/blogger.html

Een leugentje van de directeur van FourStar?

Afgelopen donderdag hebben wij een persbericht verzonden over het reintegratiebedrijf Four Star BV. De FNV heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt, dat de analyse van de Bijstandsbond met zoveel woorden gedeeltelijk wordt erkend. Fourstar blijkt niet te beschikken over de vereiste bouw en andere vergunningen en 20 tot 30% van het personeelsbestand bestaat uit voormalige werklozen, die worden aangenomen op basis van een contract dat is afgestemd op de vereisten voor uitstroompremies van de sociale dienst.

Zie voor verslag van de reacties van Four Star in het FNV onderzoek de website van FNV lokaal:
http://www.fnv.nl/lokaal/renderer.do/menuId/52753/clearState/true/sf/52753/returnPage/52753/itemId/30317/realItemId/30317/pageId/6553/instanceId/52755/

De heer Verhoof van Fourstar bevestigt tegenover de FNV dat een ongeluk met een zaagmachine heeft plaatsgevonden. De cliënt zou echter slechts een klein sneetje in de top van
zijn duim hebben gezaagd. Bovendien zou de cliënt zelf hebben toegegeven dat hij tegen de voorschriften in met de zaagmachine had gewerkt, zonder dat deskundige begeleiding aanwezig was.

Getuigen verklaren echter, dat dit een leugen is. De hele top van de duim, dwz het hele stuk met de nagel lag er af en kon er in het ziekenhuis niet meer aangezet worden. Bepaald geen klein sneetje!

Ook is men verstoord over de bewering dat de client zou hebben toegegeven dat hij zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Er werden helemaal geen veiligheidsvoorschriften uitgevoerd. (Zijn die er sowieso wel???) Er was in het geheel geen deskundige begeleiding aanwezig, over voorschriften was men de hele tijd erg gemakkelijk.

Bij De Werkplaats zijn clienten ondergebracht met een REA-status, dwz zowel fysieke als psychische aandoeningen. Hoe is het dan mogelijk dat iemand plotseling op eigen houtje, zonder toezicht, op een zware houtzaagmachine aan het werk is? Is dat niet een teken dat het toezicht sowieso faalt?

Er is na dit ongeval geen melding gedaan bij de arbeidsinspectie, hoewel een bedrijf wel verplicht is om dat te doen, binnen 24 uur.

Bijstandsbond
info@bijstandsbond.org
020-6181815

zondag 9 oktober 2005

Bijeenkomst op 20 oktober over de begeleiding van werkzoekenden in Amsterdam

Het beleid van de sociale dienst Amsterdam wordt steeds strenger. Ook klanten die vaak al jaren arbeidsongeschikt zijn verklaard worden opnieuw opgeroepen voor een keuring door een commercieel bedrijf en worden dan alsnog geheel of gedeeltelijk goedgekeurd. Ook iemand van 60 jaar of die eerst jarenlang arbeidsongeschikt was verklaard, en die geen kansen heeft op de arbeidsmarkt moet nu vaak een traject volgen of onbetaalde arbeid met behoud van uitkering verrichten. Was er vroeger nog wel enige onderhandelingsruimte om je eigen weg uit te stippelen richting betaalde arbeid, vandaag de dag is dat veel moeilijker Op deze bijeenkomst willen we inventariseren wat de stand van zaken is en nagaan in hoeverre je nog wel je eigen plan kunt trekken. Hoe moet je omgaan met de trajecten van al die reïntegratiebedrijven en hoe kun je bereiken dat jouw voorstellen worden overgenomen?

Voor deze bijeenkomst komen twee onafhankelijk arbeidsadviseurs van het Centrum voor Werk en Inkomen in Amsterdam uitleggen wat ze doen en wat de mogelijkheden zijn.

De bijeenkomst op 20 oktober begint om 14.00 uur en wordt gehouden in het Dijktheater, Da Costakade 160 in Amsterdam. (Zijstraat van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tramlijnen 17 en 7)

Voor meer informatie:

Bijstandsbond
Da Costakade 162
1053 XD Amsterdam
Info@bijstandsbond.org
Www.bijstandsbond.org
020-6181815/6898806

vrijdag 7 oktober 2005

Persbericht Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

Onaanvaardbare toestanden bij heropvoedingsproject voor werklozen in Amsterdam

Gebouwen complex van FourStar BV op last van Bouw en Woningtoezicht ontruimd

Vanmiddag is op last van de dienst Bouw- en Woningtoezicht het gehele pand van Fourstar BV aan de Isolatorweg ontruimd. Om half vier werden alle werklozen opgeroepen om naar de kantine te komen, waar de directeur iets mee te delen had. Hij deelde mee, dat van de dienst bouw en woningtoezicht de vier adressen aan de Isolatorweg (nrs. 9 t/m 15) ontruimd moesten worden. Dit gold dus niet alleen voor de afdelingen De Werkplaats BV en
Workstar BV, maar ook voor de werkzaamheden van het bedrijf Oversteegen BV en de bovengelegen kantoren van Fourstar (overigens allemaal onderdelen van de BV-cluster Fourstar Reintegratieservice BV. Overigens maakt enig onderzoek op internet duidelijk, dat onder de naam FourStar een woud van BV’s schuil gaat, een stuk of 15. Four Star heeft contracten afgesloten met de Sociale Dienst Amsterdam voor de begeleiding van werklozen. Deze werden aan de Isolatorweg tewerkgesteld waarbij ze een vrijwel leegstaande fabriekshal geheel moesten verbouwen, zonder dat de voorschriften op het gebied van veiligheid en deskundigheid in acht werden genomen en zonder dat er professionele bouwvakkers voor de begeleiding aanwezig waren. De werkzaamheden liepen uiteen van het bouwen van muren, het timmeren van plinten, het verrichten van schilderwerk tot het met zware drilboren uithakken van sleuven in het beton. De werklozen werden onder druk gezet de situatie te accepteren onder constante dreigementen met strafkortingen van de sociale dienst.

De ‘begeleiders’ van de werklozen waren zelf kort daarvoor werkloos geweest en door Fourstar in dienst genomen om andere werklozen te begeleiden op contracten van een half jaar plus een dag... Dat heet 'langdurig werkzaam'. Daarna kunnen ze weer vervangen worden door anderen.

Een veel toegepaste truuc in de reintegratie-business om premies voor de uitstroom van werklozen naar betaald werk op te strijken. Op zeer ondeskundige wijze werd aan de verbouwing van het pand gewerkt, wat tot ongelukken heeft geleid. Onlangs zaagde een client zijn duim af op een zaagmachine.

Voor meer informatie:
Bijstandsbond
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
020-6181815

Piet van der Lende


donderdag 6 oktober 2005

Werkfabrieken en CDA plan verplicht vrijwilligerswerk van uitkeringsgerechtigden

mededeling van een uitkeringsgerechtigde

Vandaag heeft  een kommissie van het CDA een rapport gepresenteerd waarin
zij pleit voor verplicht vrijwilligerswerk. Ik het nieuws werd het
natuurlijk zo gepresenteerd alsof dit al een voldongen feit is.
Uiteindelijk gaat het om een verkapte verkiezingsprogramma voor het eerst
volgende verkiezingsprogramma.

Die kommissie wil in de komende jaren: "dat tegenover een
bijstandsuitkering een tegenprestatie komt te staan in de vorm van
vrijwilligerswerk of het vervullen van door de gemeenten aangeboden
werkzaamheden. Mensen zullen dan sneller aan een baan komen. Door een
betere begeleiding van bijstandsgerechtigden ontstaat ook meer zicht op
probleemsituaties van mensen en kan hen veel sneller en preventiever de
helpende hand worden geboden".

Aldus het rapport van het CDA. Link naar rapport:
http://www.cda.nl/domains/cda/pages/article.asp?content=11010000005807_2_100
00000001943&navid=

En dan dit nog:

Niet alleen Amsterdam heeft te maken met die zogenaamde werkfabrieken. In
Arnhem hebben ze ook zoiets op gezet. Op 21 maart 2005 opende
reïntegratiebureau SagEnn de "werkfabriek" op de Hazenkamp in Arnhem.
Bijstandsgerechtigden die daar naar toe zijn gestuurd moeten hier 4 uur per
dag licht produktiewerk doen.
Op de website http://www.werkenzonderwerk.nl wordt vertelt hoe het er
werkelijk aan toe gaat in die "werkfabriek".
Het gaat uiteindelijk hier ook om verplicht vrijwilligerswerk. Dit terwijl
hier nog geen wet voor is. Wat dus ook voor die Amsterdamse
vrijwilligersprojekten geld, waar uitkeringsgerechtigden door de
reïntegratieburo's verplicht te werk worden gezet.
De werkverschaffing is weer helemaal terug! Het is schandalig dat
uitkeringsgerechtigden als vodden worden behandeld. We hebben tegenwoordig
dan ook te maken met vooroordelen in de geheel maatschappij en worden
daardoor sterk gestigmatiseerd en gediskrimineerd!

Zelf heb ik ook te maken met schandalige praktijken door SagEnn. Ik heb nog
niet de uitslag van het verhoor naar aanleiding van mijn bezwaarschrift,
dat ik weer de sollicitatieplicht heb.  Dit doordat ik tijdens een keuring,
die in samenwerking met SagEnn was, geheel ben goedgekeurd. Ik werd dan ook
tijdens die reïntegratiekeuring schandalig behandeld. Ik werd daar geheel
niet serieus genomen. Mijn ziekte werd totaal gebagatelliseerd. Wat voelde
ik mij door die druk van SagEnn beroerd!
Ik wacht eerst de uitslag van dat verhoor af (bij de juridiese dienst van
Utrecht), waarna ik er over denk om een klacht tegen die keuringsarts in te
gaan dienen. Tevens ik ga kontakt zoeken met de mensen van
werkenzonderwerk.nl. Wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen.
Netwerken dus 

Onaanvaardbare toestanden bij heropvoedingsproject voor werklozen in Amsterdam

Persbericht Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

Onaanvaardbare toestanden bij heropvoedingsproject voor werklozen in Amsterdam

Gebouwen complex van FourStar BV op last van Bouw en Woningtoezicht ontruimd

Vanmiddag is op last van de dienst Bouw- en Woningtoezicht het gehele pand van Fourstar BV aan de Isolatorweg ontruimd. Om half vier werden alle werklozen opgeroepen om naar de kantine te komen, waar de directeur iets mee te delen had. Hij deelde mee, dat van de dienst bouw en woningtoezicht de vier adressen aan de Isolatorweg (nrs. 9 t/m 15) ontruimd moesten worden. Dit gold dus niet alleen voor de afdelingen De Werkplaats BV en
Workstar BV, maar ook voor de werkzaamheden van het bedrijf Oversteegen BV en de bovengelegen kantoren van Fourstar (overigens allemaal onderdelen van de BV-cluster Fourstar Reintegratieservice BV. Overigens maakt enig onderzoek op internet duidelijk, dat onder de naam FourStar een woud van BV’s schuil gaat, een stuk of 15. Four Star heeft contracten afgesloten met de Sociale Dienst Amsterdam voor de begeleiding van werklozen. Deze werden aan de Isolatorweg tewerkgesteld waarbij ze een vrijwel leegstaande fabriekshal geheel moesten verbouwen, zonder dat de voorschriften op het gebied van veiligheid en deskundigheid in acht werden genomen en zonder dat er professionele bouwvakkers voor de begeleiding aanwezig waren. De werkzaamheden liepen uiteen van het bouwen van muren, het timmeren van plinten, het verrichten van schilderwerk tot het met zware drilboren uithakken van sleuven in het beton. De werklozen werden onder druk gezet de situatie te accepteren onder constante dreigementen met strafkortingen van de sociale dienst.

De ‘begeleiders’ van de werklozen waren zelf kort daarvoor werkloos geweest en door Fourstar in dienst genomen om andere werklozen te begeleiden op contracten van een half jaar plus een dag... Dat heet 'langdurig werkzaam'. Daarna kunnen ze weer vervangen worden door anderen.

Een veel toegepaste truuc in de reintegratie-business om premies voor de uitstroom van werklozen naar betaald werk op te strijken. Op zeer ondeskundige wijze werd aan de verbouwing van het pand gewerkt, wat tot ongelukken heeft geleid. Onlangs zaagde een client zijn duim af op een zaagmachine.

Voor meer informatie:
Bijstandsbond
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
020-6181815
info@bijstandsbond.org <mailto:info@bijstandsbond.org>

maandag 3 oktober 2005

Persbericht Vereniging Bijstandsbond Amsterdam
03-10-2005

Onverwachte meevaller op bijstandsbudget voor gemeenten waar veel migranten van Marokkaanse afkomst boven de 65 wonen

Extra structurele meevaller kan worden ingezet voor broodnodige armoedebestrijding

Veel migranten die hier in de zeventiger jaren zijn gekomen om het smerige slecht betaalde werk te doen hebben geen volledige AOW. AOW-rechten bouw je op al naar gelang het aantal jaren dat je in Nederland woont. Alleen iemand die tussen zijn 18e en 65ste hier legaal heeft verbleven krijgt 100% AOW. De AOW-rechten worden opgebouwd met 2% per jaar. Aangezien veel migranten die hier decennia geleden kwamen vaak bij slechte werkgevers terecht kwamen was er veelal geen sprake van pensioenopbouw; toen deze mensen 65 werden kregen ze een onvolledige AOW-uitkering met aanvullende bijstand, die door de gemeenten wordt uitbetaald.

Met ingang van 1 november 2004 is het verdrag over de sociale zekerheid tussen Nederland en Marokko gewijzigd. Hierdoor gelden vanaf deze datum nieuwe berekeningsregels voor de AOW van migranten van Marokkaanse afkomst van 65 jaar en ouder. (Dat kunnen zowel migranten zijn met de Nederlandse als met de Marokkaanse nationaliteit) De nieuwe berekeningswijze is meestal gunstig voor het AOW pensioen en een eventuele toeslag, die men krijgt als men getrouwd is met een partner jonger dan 65 jaar zonder inkomsten. (Als de partner eigen inkomsten heeft is dit van invloed op de toeslag). Het recht op een AOW-pensioen kan worden verlaagd als men verhuist naar een niet EU/EER land.

Op grond van het nieuwe verdrag met Marokko kunnen partners die later naar Nederland zijn gekomen over een langere periode met terugwerkende kracht als verzekerd worden beschouwd. Deze en andere wijzigingen in het verdrag leiden ertoe, dat een AOW-er van Marokkaanse afkomst die ongeveer 15 jaar niet verzekerd is geweest met een partner zonder inkomsten die verzekerd was gedurende 14 jaar, in oktober een extra bedrag van de Sociale Verzekeringsbank krijgt uitbetaald van ongeveer 1000 euro netto. (Dus met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2004). De hogere AOW blijft ook in de toekomst doorlopen.

Aangezien de AOW van deze personen wordt aangevuld tot het sociale minimum uit het bijstandsbudget, betekent dit dat de grote gemeenten waar veel migranten boven de 65 wonen minder aanvullende bijstand hoeven te betalen. Voor deze gemeenten is dit een structurele besparing op het bijstandsbudget. De besparingen kunnen voor grote steden in de miljoenen lopen. Als er 1000 AOW-ers zijn die 1000 euro netto meer AOW per jaar krijgen is dat al een besparing van 1 miljoen netto exclusief de door de gemeente aan het Rijk af te dragen belasting.

Onlangs werd bekend uit de nieuwe Amsterdamse armoedemonitor dat de verarming in de stad snel toeneemt, met name onder (Marokkaanse) migranten en dat ook in andere grote steden veel mensen steeds minder te besteden hebben. In dit verband doen wij voor de besteding van deze structurele besparing twee voorstellen

  1. Niet over te gaan tot terugvordering van het extra bedrag dat Marokkaanse migranten boven de 65 nu met terugwerkende kracht van de Sociale Verzekeringsbank krijgen. De gemeenten zijn betrekkelijk vrij om hun eigen beleid te voeren op het vlak van terugvordering en verhaal. Deze beleidsvrijheid moet gebruikt worden om mensen, die het smerige en onderbetaalde werk hebben gedaan zonder pensioenvoorziening een extraatje te gunnen, ook al is het in veel situaties een druppel op een gloeiende plaat. Terugvordering bij een groep die toch al zo weinig heeft leidt voor de betrokkene en voor de gemeentelijke uitvoeringsorganisaties tot een dure bureacratische rompslomp die overbodig is. Niet valt uit te sluiten is dat in ieder geval in Amsterdam dit tot problemen zal leiden met lopende uitkeringen.
  2. De structurele meevaller extra in te zetten voor de broodnodige armoedebestrijding

Wij zouden het echt schande vinden als het nieuwe verdrag tussen Nederland en Marokko zou worden gebruikt om extra bezuinigingen in te voeren op het bijstandsbudget.

Voor meer informatie:
Bijstandsbond
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
020-6181815
info@bijstandsbond.org

zaterdag 1 oktober 2005

Tomatenplukkers in Florida behalen ongekend succes na jarenlange campagne

Fastfoodketen Taco Bell gaat om: fatsoenlijke prijzen voor fatoenlijke lonen

Informatie/discussie

De Coalition of Immokalee Workers zoekt samenwerking in Europa

Tijd:  Maandag 10 oktober, 20.00 uur,
Plaats: Plantage Doklaan 8-10 Amsterdam

Op 10 en 11 oktober komt een delegatie van de Coalition of Immokalee Workers (CIW) naar Nederland.

De CIW is een organisatie van landarbeiders uit Immokalee, een plaats midden in de tuinbouwgebieden van Florida, Verenigde Staten.

Nadat de tomatenplukkers van Immokalee jarenlang geprobeerd hadden de eigenaars van de grote farms tot loonsverhoging en betere arbeidsomstandigheden te bewegen, hebben ze vanaf 2001 hun terrein verlegd: naar de fastfoodketen Taco Bell die de meeste tomaten uit de buurt van Immokalee opkocht.
De eis was dat Taco Bell per pound 1 penny meer moest betalen en van de toeleveranciers respect voor de basisrechten van de werkers moest vragen.
Taco Bell weigerde. In een daarop volgende boycot-campagne werd steun verkregen van studentenorganisaties, vakbonden, kerken en organisaties in de gemeenschappen van de (vooral) migrantenwerkers.

Dit voorjaar, in maart, werd uiteindelijk een historisch akkoord gesloten met de eigenaar van Taco Bell, Yum! Brands, ‘s werelds grootste fastfoodketen (ook eigenaar van van o.a. Kentucky Fried Chicken en Pizza Hut).

Taco Bell legde zich vast voortaan 1 penny per pound meer te betalen en alleen nog te werken met toeleveranciers die die penny bij de werkers doen terechtkomen (waardoor de lonen verdubbelen) en die respect voor de basisrechten van de werkers garanderen.

De Coalitie van Immokalee Workers wil doorgaan op de ingeslagen weg en er samen met anderen aan werken dat de hele fastfood-industrie gedwongen wordt om fatsoenlijke lonen en arbeidsomstandigheden in te stellen.

Vanuit die gedachte tourt een delegatie van de CIW midden oktober door Europa. De CIW wil graag ervaringen uitwisselen met andere werkers en betrokkenen in de tuinbouw en gezamenlijk strategieën ontwikkelen om de grote inkoopketens aan hun verantwoordelijkheden te binden.

Zie ook http://www.ciw-online.org voor meer informatie over de CIW

In november zal een tweede avond georganiseerd worden over de tuinbouw en druk op de arbeidsverhoudingen, dan over ontwikkelingen in Zuid Frankrijk (Bouches du Rhône) en Zuid-Spanje en het Westland.

Inlichtingen: okia@hetnet.nl

Zie voor route naar Plantage Doklaan: http://www.plantagedok.nl