maandag 29 februari 2016

Nieuws van 29 februari 2016

Eindelijk erkenning dat er 2 miljoen werklozen zijn en niet een half miljoen

De Nederlandse Bank publiceerde het volgende bericht op haar website. De betekenis van de werkloosheid als maatstaf voor de spanning op de arbeidsmarkt neemt af. Naast werklozen willen een miljoen werkenden meer uren werken. Nog eens een half miljoen Nederlanders participeren nu niet op de arbeidsmarkt, maar willen dat wel. Dit onderbenutte arbeidspotentieel drukt mogelijk de loongroei. Dus er zijn eigenlijk 2 miljoen werklozen. Eindelijk een erkenning van een officiele instantie dat de tot nu toe gepubliceerde werkloosheidscijfers een veel te rooskleurig beeld geven. Bericht van de Nederlandse Bank


Belastingaangifte 2015

Staatssecretaris Wiebes heeft op 29 februari het startsein gegeven voor de aangifteperiode voor inkomstenbelasting over het jaar 2015. Hij was er op tijd bij, want ondanks het startsein kun je vandaag nog geen aangifte doen. Het is vandaag schrikkeldag, dat was de staatssecretaris misschien even vergeten. Je kunt pas vanaf 1 maart aangifte doen. Dit jaar hebben acht miljoen mensen een uitnodiging om online aangifte te doen ontvangen. Nou uitnodiging, het zal voor velen wel een verplichtende uitnodiging zijn. Mensen die voor 1 april aangifte doen, horen vóór 1 juli of zij geld terugkrijgen of moeten betalen.


Weer meer bijstandsgerechtigden

Het aantal bijstandsgerechtigden blijft groeien. Eind vorig jaar waren het er 450 duizend, een toename van 16 duizend vergeleken met het jaar ervoor. Vooral meer jongeren en 45-plussers zijn in 2015 in de bijstand terechtgekomen. Dit meldt CBS. In 2015 bestond de grootste groep instromers uit 45-plussers, namelijk 11 duizend. Dat verschilt niet veel met de cijfers van de twee voorgaande jaren. Het aantal jongeren tot 27 jaar met bijstand is met 4 duizend gestegen. In 2014 bleef het aantal jeugdige bijstandsontvangers nog nagenoeg gelijk. Deze stijging komt voor een deel door de instroom van jongeren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, naar schatting zo’n 2 à 3 duizend. Tot 2015 konden zij in veel gevallen een beroep doen op de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de toelating tot de Wajong beperkt. Alleen jongeren die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, komen nog in aanmerking voor een uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren die weinig of geen inkomen respectievelijk geen vermogen hebben, kunnen bij de gemeente een beroep doen op bijstand. De instroom in de Wajong is sinds 1 januari 2015 drastisch afgenomen. In 2014 ging het om zo’n 1400 personen per maand, in 2015 waren dat er 300.


Op weg naar deflatie?

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari 4,1 procent lager dan in januari 2015. Een maand eerder waren de prijzen 5 procent lager dan een jaar eerder. De prijsdaling zwakt al een paar maanden op rij af. Opnieuw waren vooral de olieprijs en de prijzen in de aardolie-industrie sterk gedaald, aldus CBS. De prijzen van de producten van de chemische industrie waren 5,4 procent lager dan een jaar eerder. Producten van de voedingsmiddelenindustrie waren bijna 2 procent goedkoper dan een jaar eerder. Verder waren de prijzen van de producten van de basismetaalindustrie ruim 5 procent lager. De prijzen van ruw staal daalden ook. Daarentegen waren producten van de kunststof- en rubberindustrie, machine- en auto-industrie iets duurder dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs van metaalproductenindustrie bleef nagenoeg gelijk. Bezien van maand op maand daalden de afzetprijzen van de industrie. In januari waren producten van de industrie gemiddeld 2 procent goedkoper dan in december. De prijzen op de binnenlandse markt daalden met 1,9 procent wat minder sterk dan de prijzen op de buitenlandse markt (-2,1 procent). De olieprijzen daalden in januari opnieuw aanzienlijk ten opzichte van een maand eerder.


Bij het NIBUD kunnen ze niet rekenen

Het NIBUD publiceert vandaag- schrikkeldag- de volgende kletskoek. 2016 is een schrikkeljaar: februari telt 29 dagen in plaats van 28. Volgens berekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) geeft een gezin op deze extra dag gemiddeld 60 euro uit aan onder andere eten, drinken, gas, water en licht. Schrikkeldag levert een gezin ook wat op: een gratis dagje sporten met sportschoolabonnement, een dag extra tv kijken of internetten en een dagje gratis verzekerd, ter waarde van in totaal 47 euro. Voor een gemiddeld gezin betekent dit dat het die dag 13 euro inlevert. Een alleenstaande schiet er 3 euro bij in. Wat een onzin, want tegenover de extra kosten staan geen extra inkomsten. Dus de reele kosten zijn gewoon 60 euro.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

donderdag 25 februari 2016

Nieuws van 25 februari 2016

logobbappDe verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden weer in het nieuws

Staatssecretaris Klijnsma heeft het beleid van de gemeenten op het gebied van de verplichte tegenprestatie in het kader van de Participatiewet geevalueerd en een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waaruit blijkt dat sommige gemeenten de tegenprestatie niet ingevoerd hebben, omdat het handhavingsapparaat te duur is, geld beter kan gaan naar reintegratieactiviteiten om werklozen aan betaald werk te helpen, en omdat werken met behoud van uitkering bestaande betaalde arbeid verdringt, en nog zo wat argumenten. Die moeten het nu van de staassecretaris alsnog gaan invoeren. De gemeenten mogen wel zeggen tegen de werkloze: zoek zelf maar een leuk vrijwilligersbaantje, maar het principe, dat ze iets moeten zoeken, is verplicht volgens de staatssecretaris. Wethouder Arjen Vliegenthart van Amsterdam heeft in Dit is de Dag op de radio al laten weten de tegenprestatie niet in te voeren en hij weigert dus aan de opdracht van de staatssecretaris gevolg te geven. Wordt vervolgd. Lees hier de brief van de staatssecretaris

De reactie van Vliegenthart is te beluisteren op de radio via internet. Beluister hier de reactie van Vliegenthart


logobbappRoute naar jeugdhulp nog steeds lang, onduidelijk en onaangenaam

Niet weten waar je als ouders terecht kunt, als je de jeugdhulp voor je kind wilt regelen. Veel te lang wachten op een reactie van de gemeente. En je niet gehoord en serieus genomen voelen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd. In 2015 ontving de Monitor Transitie Jeugd 472 meldingen over knelpunten die voortkomen uit de decentralisatie van jeugdhulp naar de gemeenten. De knelpunten die in begin 2015 geconstateerd zijn, bestaan aan het eind van het jaar nog steeds. De jaarraportage is uitgevoerd door het Landelijk Platform GGz, de clienten en familiekoepel in de GGz. Lees verder over de monitor op de website van het LPGGz.


logobbappDuizend Wajongers aan de slag bij Albert Heyn

ZAANDAM - Albert Heijn heeft steeds meer Wajongers in dienst. De supermarktketen bereikte deze week zelfs een mijlpaal met de duizendste medewerker. Directeur UWV Werkbedrijf Tof Thissen en AH directeur winkels & logistiek Cees van Vliet kondigden aan alles in het werk te stellen om dit eind 2016 te verdubbelen tot tweeduizend Wajongers die dan aan de slag zijn bij Albert Heijn. De meesten werden geplaatst en begeleid door een jobcoach van USG Restart. Is dat nou uit liefde voor de Wajongers dat Albert Heyn dit doet? Nou, het zijn ook wel goedkope arbeidskrachten dus. Wajongers worden terwerk gesteld volgens het systeem van de loondispensatie. Een werkgever betaalt voor de productiviteit van de Wajonger. Die productiviteit wordt samen met een arbeidsdeskundige van het UWV vastgesteld. Is dat zestig procent, dan betaalt de werkgever zestig procent. De Wajonger krijgt vervolgens een aanvulling op zijn salaris van het UWV. Met andere woorden: het is werken beneden het minimumloon. In de praktijk zijn de loonwaardevaststellingen aanvechtbaar. De werkgever heeft bij de loonwaardevaststelling een vinger in de pap, en dus kunnen Wajongers in de praktijk meer werk verrichten dan volgens de arbeidsdeskundige is vastgesteld. Tel uit je winst!


logobbappAfhandeling claims n.a.v. uitspraak Hoge Raad inzake vakantiedagen.

Vóór 1 januari 2012 was in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Als een werknemer na langdurig ziek te zijn geweest werd ontslagen, dan kreeg hij voor de ziekteperiode alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Het Europees Hof van Justitie heeft echter in 2009 geoordeeld dat beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met de Europese ‘Arbeidstijdenrichtlijn’.* Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie is de wetgeving per 1 januari 2012 aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn ook over de hele ziekteperiode hun vakantiedagen op. Deze wetswijziging heeft echter uitsluitend betrekking op vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2012. De Hoge Raad heeft op 18 september 2015 geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden (als gevolg van de wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari 2012), doordat zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn ongeveer 1.300 schadeclaims ingediend. De claims worden op volgorde van de datum van ontvangst van de claim in behandeling genomen door het Agentschap SZW. Nieuwe claims kunnen nog tot 23 november 2016 ingediend worden bij het Agentschap SZW. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Agentschap SZW.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.


maandag 22 februari 2016

Nieuws van 22 februari 2016

logobbappOp 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag

Tekst van het 8 maart comité. Op deze dag gaan vrouwen in de hele wereld de straat op voor rechten van vrouwen en meisjes, tegen onderdrukking, voor zelfbeschikkingsrecht. We zetten ons in om de oorzaken van onze onderdrukking te bestrijden en het systeem van uitbuiting dat ons leven beklemt en onderdanigheid van ons eist. We roepen je op samen met ons naar demonstratie op 8 maart te gaan en ons verder te organiseren en ons te verbinden met alle bevrijdingsbewegingen. Zo maken we een sprong in de bevrijding van de vrouw!. Programma: Wij verzamelen om 17.30 uur op de Dam, waar het programma begint met muziek en toespraken. Om 18.30 uur gaan we met de spandoeken en leuzen, in optocht van de Dam naar gebouw HTIB - 1ste Weteringplantsoen 2C Amsterdam. Vanaf 19.15 uur begint feestelijke manifestatie (gebouw HTIB) met muziek, toespraak namens 8 maartcomité, optredens en zelfverzorgde buffet. Meer informatie bij het comite


logobbappLustrumprogramma Februaristaking 75 jaar

Op 25 februari 1941 vond in Amsterdam het enige massale, openlijke protest tegen de Jodenvervolging in Europa plaats: de Februaristaking. Nu, 75 jaar later, wordt deze collectieve verzetsdaad de hele maand februari herdacht, met o.m. oefeningen in empathie, een hedendaags perspectief in woord, beeld en muziek en een fototentoonstelling over de razzia. Kijk op www.februaristaking.nl voor het volledige lustrumprogramma (vanaf 16 februari) in o.a. de Balie, Verzetsmuseum en openlucht fototentoonstelling op het Jonas Daniël Meijerplein . ,,Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig’’. Velen kennen wel dit devies in het stadswapen van Amsterdam. Maar hoe velen weten dat Amsterdam dit devies te danken heeft aan de Februaristaking? Het devies werd de hoofdstad in 1946 toegekend door de toenmalige koningin Wilhelmina als blijk van Koninklijke waardering voor het verzet van de Amsterdammers tegen de Jodenvervolging tijdens de Februaristaking in 1941 en ter nagedachtenis daaraan.


logobbappRegelarme bijstand

Bij verschillende gemeenten leven plannen om een antwoord te vinden op knelpunten in de participatiewet. Uitvoerders merken dat de wet veel te zwaar leunt op wantrouwen en te weinig is afgestemd op daadwerkelijke kansen op de arbeidsmarkt; bijverdienen loont niet en de wet is zo star dat te weinig rekening kan worden gehouden met individuele omstandigheden. Met meer speelruimte en minder regeldruk denken veel uitvoerders meer resultaten te kunnen bereiken. Maar het is sterk de vraag of het de eerste stappen zijn op een route die mogelijk op termijn leidt naar een basisinkomen voor iedereen. De Sociale Alliantie heeft een overzicht gemaakt van all experimenten. Overzicht experimenten met regelvrije bijstand


logobbappMedewerkers van de distributiecentra van Jumbo gaan deze week actievoeren voor een goede cao

Supermarkten Jumbo wil veel verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers doorvoeren. Volgens de vakbonden moeten die van tafel vóór de volgende cao-onderhandelingsronde op 3 maart. De vakbonden zeggen dat Jumbo totale willekeur wil bij de inzet van mensen in de distributiecentra, en lonen die, afgezet tegen inflatie, dalen in plaats van stijgen: 1,5 procent over 18 maanden. De overurentoeslagen zouden vrijwel volledig verdwijnen, mensen moeten op commando van het management langer of korter werken afhankelijk van het seizoen en in de distributiecentra heerst een jaagsysteem. Elke medewerker moet een minimaal aantal colli verwerken, anders krijg je een slechte beoordeling en vervolgens word je ontslagen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zaterdag 20 februari 2016

Nieuws van 20 februari 2016

logobbappThuiszorgwerkers voeren actie

Thuiszorgmedewerkers van de FNV hebben op 19 februari het gemeentehuis van Bronckhorst in de Achterhoek bezet. Collega’s deden vandaag hetzelfde in Hollands Kroon (Noord-Holland). Hun huidige werkgever en tevens de grootste thuiszorginstelling van Nederland, TSN, gaat failliet. De wethouder van Bronckhorst wil de thuiszorg laten overnemen door studenten die voor een bodemprijs het werk gaan doen. De gemeenten Schagen en Hollands Kroon in Noord-Holland willen het werk laten overnemen door een schoonmaakbedrijf. Gemeenten hebben meer taken gekregen om de thuiszorg te organiseren. Veel gemeenten hanteren daarbij te lage tarieven waardoor zorginstellingen de zorg steeds goedkoper moeten leveren. De druk die ontstaat door de lage tarieven gaat ten koste van arbeidsvoorwaarden en betekent vaak dat er ook gekort wordt op de zorg voor cliënten. TSN Thuiszorg BV heeft op 27 november 2015 surseance van betaling aangevraagd. Deze betreft uitsluitend de Hulp bij de huishouding waar ruim 12.000 professionals zorg bieden aan ruim 40.000 cliënten. In december heeft staatssecretaris Van Rijn 300 miljoen extra ter beschikking gesteld voor de gemeentelijke thuiszorg. Blijkbaar houden de wethouders toch de hand op de knip en vinden de zorg niet belangrijk genoeg.


logobbappKomend weekend: 2.Dh5 in Maastricht.

Komend weekend vindt in Maastricht de 11e editie van het 2.Dh5-festival plaats. Ooit begonnen als plek om op een prettige manier informatie uit te wisselen over zaken die belangrijk zijn als je niet bij de pakken neer wilt zitten maar de wereld wilt veranderen. En dat is het nog steeds. Het thema van dit jaar: Over De Grens. Er zijn op zaterdag en zondag (in caracola) workshops, presentaties en debatten over van alles en nog wat (van 'alternatief geld' tot 'solidariteit met Koerden', van 'liefde en politiek' tot antimilitarisme 2.0. Ook actuele campagnes komen aan bod. Kijk voor het programma op de website


logobbapp Aanbieden reintegratietraject aan bijstandsgerechtigde moet wel aan voorwaarden voldoen

In december heet de Centrale Raad weer een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de gemenete bij het aanbieden van een reintegratietraject wel maatwerk moet leveren en dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Het is niet aan de bijstandsgerechtigde, maar aan het bijstandverlenend orgaan (sociale dienst) om te bepalen welke re-integratievoorziening als bedoeld in artikel 9 Participatiewet voor de bijstandsgerechtigde is aangewezen om het uiteindelijk beoogde doel, arbeidsinschakeling, te bereiken. Met andere woorden, de gemeente bepaalt, daar heb je als werkloze uiteindelijk niets over te zeggen. Wel is vereist dat het bijstandverlenend orgaan (de sociale dienst) maatwerk levert en dat de voorziening het resultaat is van een zorgvuldige, op de persoon toegesneden afweging. De sociale dienst dient voorts aan de belanghebbende kenbaar te maken waaruit de voorziening concreet bestaat, waarom deze voorziening, gelet op de feiten en omstandigheden in het individuele geval, is aangewezen en welk tijdpad wordt gevolgd. Kijk hier voor de uitspraak van de rechter


logobbappSociale Alliantie heeft nieuwe voorzitter

De Sociale Alliantie is een netwerk van de vakbondne, de kerken, vele clientenraden en belangenorganisaties en enkele charitatieve instellingen. Willem Jelle Berg heeft in januari 2016 de voorzittershamer van de Sociale Alliantie overgenomen van Ruud Kuin, bestuurder van FNV. Hij zal de komende twee jaar voorzitter zijn. Berg is lid van het Dagelijks Bestuur van CNV Vakcentrale. Hij houdt zich binnen het bestuur bezig met pensioenen, sociale zaken, de collectieve sector, macro-economische zaken en belastingen. Vanuit het CNV heeft hij als bestuurslid zitting in de Stichting van de Arbeid en hij is plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad. Hij zit in het bestuur van CNV Internationaal en het Christelijk Sociaal Congres. Ook zit hij in het bestuur van het ABP en in het bestuur van het VUT-fonds, het SBB en dit jaar dus voorzitter van de Sociale Alliantie. Een spin in het web dus.


logobbappOp 16 en 21 maart en op 4 april organiseert de FNV bijeenkomsten over de reparatie van de WW

Het kabinet heeft de opbouw en de lengte van de WW verkort. De FNV heeft samen met de andere vakbonden en werkgevers afspraken gemaakt om de WW te repareren. Daardoor houden mensen die hun werk verliezen meer zekerheid over hun inkomen, en worden zij beter begeleid naar ander werk. De reparatie-afspraken zijn merkbaar voor iedereen vanaf ongeveer 30 jaar en ouder, een enorme groep dus! In de bijeenkomsten legt men precies uit wat de reparatie van de WW precies inhoudt, en waarom het zo belangrijk is. Kijk hier voor de bijeenkomsten


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

vrijdag 19 februari 2016

juridisch nieuws van 19 februari 2016

Nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht ingegaan. Word je ontslagen, dan is de kans vrij groot dat je in aanmerking komt voor een 'transitievergoeding'. De 'transitievergoeding' komt in de plaats van de vroegere ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. Als een werknemer twee jaar of langer in tijdelijke of vaste dienst is en wordt ontslagen, dan komt hij/zij in aanmerking voor een transitievergoeding. Lees hier over de veranderingen in de wet. De NOS heeft nu een eerste evaluatie van het nieuwe ontslagrecht gemaakt. Ontslagzaken worden vaker geschikt. Ook worden geregeld hogere vergoedingen betaald dan volgens de nieuwe wet wenselijk is. Dat zeggen kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten tegen de NOS. Werkgevers zijn bang dat wanneer ze het op een rechtszaak laten aankomen er een afwijzing van de kantonrechter komt, omdat ze niet hebben voldaan an de strenge voorwaarden van de nieuwe wet. De werkgeversvereniging AWVN klaagt haar nood: het ontslagrecht zou ingewikkelder zijn geworden in plaats van eenvoudiger.


Verscherping taaleis in de bijstand

Dit jaar is een verscherping van de taaleis in de bijstand ingegaan. 'Geen Nederlands, geen bijstand' is echter niet het uitgangspunt van de wet. Het niet of onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal op zich heeft geen gevolg voor het recht op bijstand. De wet gaat uit van een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Alleen als een bijstandsgerechtigde behorende tot de doelgroep met een taalniveau onder het vereiste 1F (moedertaalsprekers) of A2 (anderstaligen) zich niet inspant om het taalniveau te verbeteren, kan het college overgaan tot verlaging van de bijstand, maar dan maximaal met 20 procent gedurende een half jaar. Het is aan de gemeente om te beoordelen of betrokkene aan zijn of haar verplichtingen voldoet. Verwacht wordt echter dat nogal wat mensen met een (te) laag taalniveau niet binnen de doelgroep gaan vallen. Te denken valt bijvoorbeeld aan laaggeletterden die de basisschool hebben afgerond, of mensen die ondanks het behalen van hun inburgeringsdiploma onvoldoende Nederlands spreken. Bij hen is verlaging van de bijstand niet mogelijk. Bijstandsaanvragers die wel behoren tot de doelgroep, wordt een taaltoets afgenomen (spreken, gesprekken voeren, luisteren, lezen en schrijven) en indien nodig wordt een taalplan opgesteld. De groepsgerichte reïntegratieaanpak kan worden uitgebreid met een taalpracticum.


Centrale Raad haalt boetesysteem onderuit

De Centrale Raad van Beroep heeft het boetebeleid in de sociale zekerheid van Klijnsma en Asscher helemaal onderuit gehaald. De mogelijkheden van de absurd hoge boetes die konden worden opgelegd worden ingeperkt. De Centrale Raad van Beroep zegt in een uitspraak van 11 januari 2016 dat er bij de de hoogte van een bijstandsboete van moet worden uitgegaan, dat een bijstandsgerechtigde deze binnen een redelijke termijn kan betalen. Zo wordt voorkomen dat het opleggen van een boete tot gevolg heeft dat je zeer langdurig op het absolute minimum moet leven. De Centrale Raad van Beroep gaat uit van een maximale termijn van twee jaar. Toelichting op de uitspraak van de Centrale Raad.


Regelingen sociaal beleid 2016

Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU heeft een overzicht samengesteld van de belangrijkste sociale maatregelen voor 2016 getiteld REGELINGEN EN MAATREGELEN SOCIAAL BELEID 2016 Het gaat om de regelingen die door gemeenten, uitvoeringsinstanties en zorgverzekeraars uitgevoerd worden. Dus maatregelen op het gebied van de zorgverzekering, de bijstand, de WMO, etc. Overzicht van de FSU


Nieuw belastingverdrag

Met ingang van 1-1-2016 is er een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Het oude verdrag uit 1959 wordt hiermee geactualiseerd en voldoet weer aan de normen die de OESO stelt en die in het maatschappelijke verkeer gelden. Een opname over de belangrijkste aanpassingen in het verdrag en wat dit betekent voor werknemers, grensarbeiders, gepensioneerden en bestuurders.


XXX


donderdag 18 februari 2016

Nieuws van 18 februari 2016

logobbappNederland zegt sociale verzekeringsverdrag met Marokko op

De Eerste Kamer is nu ook akkoord met het opzeggen van het sociale verzekeringsverdrag met Marokko. Het verdrag dateert uit 1972. Minister Asscher wilde het aanpassen omdat de kosten van levensonderhoud in Marokko lager zijn. Overleg met Marokko liep stuk toen Rabat op het laatst met aanvullende eisen kwam. Met name de eis om het gebied waar Nederlandse uitkeringen worden uitbetaald uit te breiden naar de bezette Westelijke Sahara, is wat Asscher betreft niet mogelijk. In de senaat stemden GL, de SP en Asschers eigen PvdA tegen. De minister houdt echter alle deuren open. Hij schrijft dat Nederland nog steeds bereid is om tot een akkoord te komen. Als het verdrag voor deze zomer formeel wordt beëindigd, geldt het niet meer vanaf 1 januari. Vanaf dat moment worden nieuwe uitkeringen niet meer naar Marokko overgemaakt. Voor bestaande uitkeringen verandert er niets. Toeslagen als kinderbijslag en kindgebonden budget komen wel te vervallen. In de praktijk betekent het ook dat Marokkanen die uit Nederland zijn teruggekeerd gekort worden op hun AOW. Ze krijgen dan nog maar de helft van het wettelijk minimumloon, omdat Nederland zonder het verdrag niet meer kan controleren of er sprake is van samenwonen. Lees hier het verslag van het debat in de Eerste Kamer


logobbappBuurtbijeenkomst over vrijwilligerswerk

Kom naar de buurtbijeenkomst over vrijwilligerswerk. woensdag 24 februari vanaf 19.00 uur Salon Jeltje, 1ste Helmersstraat 106 N, Amsterdam. Hoe kunnen vrijwilligers samenwerken met professionals? Welke knelpunten komen we tegen? Horen vrijwilligers een beloning of vrijwilligersvergoeding te krijgen? Hoe kunnen we voorkomen dat vrijwilligers en mantelzorgers te zwaar worden belast omdat professionals wegvallen? Hoe kunnen ook vrijwilligersorganisaties het hoofd boven water houden en hun voortbestaan verzekeren? De gemeente bezuinigt immers juist nu ook op (financiële) ondersteuning van die organisaties. Deze en andere onderwerpen het vrijwilligerswerk betreffnede komen aan de orde op deze avond, georganiseerd door Wereldse Wijk en de Bijstandsbond. Met Monique Verhoeven (UvA, schrijver van 'Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?'), Mellouki Cadat (Movisie), Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie), Malène Duijst (Cliëntenbelang). Meer informatie


logobbapp Kwart zorgvragers ziet af van zorg door hoge kosten.

De eigen bijdragen die gemeenten voor Wmo-voorzieningen vragen, leiden ertoe dat een kwart van de zorgvragers afhaakt. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage, ook niet als deze omhoog gaat. Dit blijkt uit onderzoek van Ieder(in) en Binnenlands Bestuur. Lees meer


Wordt Rotterdam een yuppenstad?

logobbapp Er is een Rotterdams referendum in de maak tegen de sloop van 20.000 sociale huurwoningen. De plannen voor die sloop komen uit koker van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA. Zij willen van de stad een yuppie-stad maken voor goedopgeleide tweeverdieners met kinderen. Zoals in een aantal hoofdsteden van Europa, zoals London, waar huisvesting onbetaalbaar is voor de gewone burger. Daarbij wordt volkomen voorbij gegaan aan de werkelijkheid van de Rotterdamse economie. Kijk bijvoorbeeld eens naar de schuldenlast van de mensen die klant zijn van de Gemeentelijke Kredietbank Rotterdam (GKR). Er zijn 28.230 Rotterdammers met problematische schulden, terwijl het gemiddelde schuldbedrag per klant 46.670 euro is. Dit zijn cijfers, zoals naar voren gebracht door een voorlichtster van de GKR. Voor deze en andere mensen met een minimuminkomen wordt Rotterdam ontoegankelijk. Lees de kritiek op de sloopplannen van de Rotterdamse sociale alliantie.


logobbappErfrecht versoepeld

Mensen die een erfenis aanvaarden komen soms voor onaangename verrassingen te staan. Vooral wanneer blijkt, dat er onbekende schulden zijn. Je hebt de erfenis aanvaard en dus draai je op voor de schulden. De regering wil hier nu iets aan doen. De regering heeft voorgesteld, dat er een wetswijziging komt waarbij je na het aanvaarden van een erfenis nog drie maanden de tijd hebt om naar de rechter te stappen om ontheffing te vragen. Je verwerpt dan de erfenis alsnog en draait niet meer op voor de schulden. Voorwaarde is dat je niet wist van de schuld. Ook regelt het wetsvoorstel dat je niet direct erfgenaam bent als je een kleinigheid meeneemt. Je hebt alleen de erfenis aanvaard als je dure spullen verkoopt of weggeeft.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

woensdag 17 februari 2016

Buurtbijeenkomst over vrijwilligerswerk in Amsterdam

woensdag 24 februari vanaf 19.00 uur
Salon Jeltje, 1ste Helmersstraat 106 N, Amsterdam

Hoe kunnen vrijwilligers samenwerken met professionals? Welke knelpunten komen we tegen? Horen vrijwilligers een beloning of vrijwilligersvergoeding te krijgen? Hoe kunnen we voorkomen dat vrijwilligers en mantelzorgers te zwaar worden belast omdat professionals wegvallen? Hoe kunnen ook vrijwilligersorganisaties het hoofd boven water houden en hun voortbestaan verzekeren? De gemeente bezuinigt immers juist nu ook op (financiële) ondersteuning van die organisaties. Wat kan een 'exit-strategie' zijn voor zowel individuen als organisaties? Welke alternatieve ondersteuning kun je eventueel organiseren? Je bent welkom om over deze en andere vragen mee te praten in het forum of in de zaal om samen een oplossing te vinden.

Veel mensen dragen graag een steentje bij aan een vereniging of een buurthuis ten behoeve van kwaliteit van leven en voor een sociale buurt en samenleving. De laatste jaren wordt veel over dit onderwerp gesproken. Met het verdwijnen van de oude welvaartsstaat wordt een deel van de werkzaamheden die voorheen door de overheid en door professionele organisaties werden verzorgd, meer en meer overgedragen aan vrijwilligers. De professionele organisaties worden deels wegbezuinigd. Vrijwilligers moeten de gaten opvullen die er door de bezuinigingen ontstaan. Vrijwilligersorganisaties krijgen hiermee een kans om een grotere rol te spelen in de maatschappij, mogelijk op een andere manier dan vroeger. Sommige werkzaamheden moeten door de overheid en professionals gedaan blijven worden.

Leve het vrijwilligerswerk!

Heb je een idee om van deze bijeenkomst een succes te maken, stuur een email.

Aanwezig zijn: Monique Verhoeven (UvA, schrijver van 'Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?'), Mellouki Cadat (Movisie), Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie), Malène Duijst (Cliëntenbelang), ABC-alliantie, ervaringsverhalen van diverse vrijwilligersorganisaties.

Voor meer informatie:
020-6898806
info@bijstandsbond.org

wereldsewijk@hotmail.com

dinsdag 16 februari 2016

Nieuws van 16 februari 2016

logobbappForse bezuinigingen bij het ANGO fonds

Veel mensen zijn niet bekend met het bestaan van het Ango fonds. Lichamelijk gehandicapten kunnen vanuit de WMO of andere regelingen zoals bijzondere bijstand soms voor vergoeding van hulpmiddelen in aanmerking komen. Wanneer via het CAK de aanvraag soms wordt afgewezen, biedt het Ango fonds wel eens uitkomst. Het Ango fonds wordt uitgevoerd door de gehandicaptenorganisatie Ango en wordt gefinancierd met financiele steun van particuliere fondsen. Op haar website deelt Ango mee, dat In verband met mogelijke beleidswijzingen het niet mogelijk is in het eerste kwartaal van 2016 aanvragen in behandeling te nemen.U kunt naar verwachting vanaf 1 april 2016 weer aanvragen insturen. De reden van de aangekondigde 'beleidswijziging' is onder andere, dat verschillende particuliere fondsen zijn gestopt met de individuele hulpverlening, zoals het Prinses Beatrix Fonds, het Reuma fonds, het Fonds Psychische Gezondheid en het Longfonds. Zodat patienten met longaandoeningen, spierziekten of reuma geen beroep meer kunnen doen op het Ango fonds in de toekomst. Maar de Ango zelf heeft ook financiele problemen door wanbeleid. website Ango


logobbappGereduceerde parkeertarieven in Amsterdam uitgebreid.

In Amsterdam rijzen de parkeertarieven de pan uit. Een dagje Amsterdam met de auto is erg duur. Wat veel mensen niet weten is, dat je in veel delen van Amsterdam korting op de parkeertarieven kunt krijgen, als je op bezoek gaat bij een Amsterdammer (of een Amsterdammer kent). Amsterdammers kunnen nl een bezoekersvergunning aanvragen. Met ingang van 1 februari 2016 is het voor Amsterdammers in de stadsdelen West en Noord ook mogelijk om een bezoekersvergunning aan te vragen. In sommige stadsdelen kunnen bezoekers van een Amsterdammer met een vergunning maximaal 10 uren voor de helft van het volle tarief parkeren. In Nieuw-West is het aantal parkeeruren van de bezoekersvergunning verhoogd van 10 naar 30 per maand. In de overige stadsdelen, behalve Centrum, was het aanvragen van een bezoekersvergunning al mogelijk. Bezoekers van Buitenveldert kunnen zelfs gratis parkeren. In Centrum is geen bezoekersvergunning, omdat bezoekers gebruik kunnen maken van P+R. In de stadsdelen Zuid-Oost, Zuid, Nieuw-West en Oost zijn al regelingen voor bezoekersparkeren ingevoerd. Er zijn nog andere voorzieningen waarmee een korting op de parkeertarieven mogelijk is, zoals een 'kraskaart' of een ontheffing voor mantelzorgers. website Cition


logobbappartikelenserie in NRC over sociale diensten

In NRC Handelsblad is men een artikelenserie begonnen met reportages over sociale diensten in den lande. Het eerste artikel was een reportage over Veghel. De tweede reportage gaan over Almere. Hoe pakt de nieuwe uitkeringswet in de praktijk uit? In de reportages schrijnende verhalen over armoede in de bijstand. En ze redden het niet. Gisteren: Almere, waar bijstandsgerechtigden die kosten delen, nu worden gekort.


logobbapp

Reintegratieconsulent gemeente Amsterdam: wij adviseren mensen met een lelijke kop die van je CV te halen. Anders komen sommigen nooit aan de bak

Een bijstandsgerechtigde kreeg een gesprek met de sociale dienst. (In Amsterdam WPI -Werk, Participatie en Inkomen geheten). Hij liet zijn CV zien en had- om zichzelf te presenteren- naast wat hij allemaal kon en gedaan had een fotootje van zichzelf neergezet. De consulent deelde daarop in een twistgesprek mee, dat hij soms mensen adviseerde die lelijke kop weg te halen, want anders komen ze nooit aan de bak. De betrokkene protesteerde tegen dit beleid en kreeg antwoord van de gemeente. Na weken van duwen en trekken aan de sociale dienst van Amsterdam, stelde de sociale dienst eindelijk expliciet dat het adviseren van het weghalen van een foto op een CV als je een lelijke kop hebt geen beleid is. Gelukkig maar….website van Frank van der Linde


logobbappBescherming van persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een open brief aan Raden van Bestuur van zorginstellingen in Nederland aandacht gevraagd voor de bescherming van patiëntgegevens. Een zorginstelling moet bij de verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en kan patiënten niet aan het risico blootstellen dat onbevoegden medische gegevens inzien. Natuurlijk moeten die gegevens altijd toegankelijk zijn voor medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling of zorg voor een specifieke patiënt. Maar tegelijkertijd mogen die gegevens niet in handen komen van medewerkers die niets te maken hebben met die patiënt. Maatregelen op het gebied van autorisaties (wie kan er bij de gegevens), logging (bijhouden van raadplegingen gegevens) en controle van logging zijn daarvoor onontbeerlijk.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zondag 14 februari 2016

Nieuws van 14 februari 2016

logobbappOprichting West Fries Werklozen Collectief

Om steun bij collega-werklozen te zoeken heeft Mike Leurs (46) de Facebookpagina Westfries Werklozen Collectief opgericht. Op Facebook kunnen werklozen elkaar tips geven, op banen wijzen en soms een ondersteunde schouder bieden. Het is de bedoeling dat de leden van het Westfries Werklozen Collectief elke maand een keer bij elkaar komen. "Nieuwe leden zijn trouwens van harte welkom", aldus oprichter Mike Leurs uit De Goorn. De gemeente Koggenland heeft daarvoor op het gemeentehuis een ruimte ter beschikking gesteld. De facebookpagina van het WWC.


logobbappMensenrechten in het bedrijfsleven

Inmiddels drie jaar geleden bood de regering het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan bij de Tweede Kamer. Op basis van dit plan verwacht de overheid dat bedrijven mensenrechten respecteren en concrete actie ondernemen, in hun eigen activiteiten én in de productieketen. Inmiddels zijn er verschillende activiteiten ondernomen, maar een overzicht van de stand van zaken ontbreekt. Het College voor de Rechten van de Mens vindt het van belang dat voor een ieder duidelijk is hoe de uitvoering van het actieplan ervoor staat. Daarom dringt het College bij de minister van Buitenlandse Zaken aan op een voortgangsrapportage van het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten.


logobbapp

vrijwilligersdag op 19 maart

Op 19 maart organiseren verschillende groepen en organisaties in het land weer de vrijwilligersdag NLdoet. Dit is een jaarlijks evenement dat beperkt wordt gefinancierd en georganiseerd door het vercommercialiseerde Oranjefonds in samenwerking met de Postcodeloterij. Allerlei burgers gaan een dagje met ouderen op stap, halen vuilnis op in een bos of doen andere leuke dingen. Als het maar een gedepolitiseerd en vrijblijvend praktisch afgebakend tijdelijk klusje is waar geen verplichtingen aan vast zitten. Aardig zijn voor elkaar en aandacht besteden aan elkaar en geen discriminatie, een dag per jaar, dat moet toch kunnen?


logobbappStijgende vraag naar juristen

Juridische vacatures flink toegenomen: dreigend tekort aan ervaren juristen. Het aantal juridische vacatures is in het vierde kwartaal met meer dan 25% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste vraag komt nog steeds vanuit de zakelijke dienstverlening (+47%) en de intermediairs (+17%). Maar ook de overheid zoekt naarstig naar juristen. Deze sector laat een stijging van 36% zien van het aantal juridische vacatures. Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2015’ van Yacht een uitzendbureau dat onderdeel is van Randstad. Waarneembaar is een stijgende vraag naar juristen die bezwaarzaken voor gemeenten behandelen. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Juist hier verwacht men een stijging van het aantal bezwaarzaken. Dit betekent, dat de gemeenten de uitvoering nog lang niet op orde hebben en dat clienten vaak naar de rechter moeten stappen om hun recht te halen, omdat de gemeente een aanvechtbare beslssing neemt.


logobbappCBS: Voor het eerst meer dan 10 miljoen banen.

Voor het eerst zijn er in Nederland meer dan 10 miljoen banen. In het laatste kwartaal van 2015 steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen tot 10 020 duizend. In totaal groeide het banenbestand vorig jaar met 101 duizend tot het hoogste aantal ooit. In 2008, kort voor het uitbreken van de economische crisis, werd de mijlpaal al dicht genaderd. In de jaren daarna gingen echter veel banen verloren. Dit meldt CBS. In 1995 waren er nog 8 miljoen voltijd- en deeltijdbanen in Nederland. Sinds 2000 waren het er meer dan 9 miljoen. Voor het volgende miljoen was aanzienlijk meer tijd nodig. Er zijn vooral veel banen bijgekomen in de gezondheidszorg, de zakelijke dienstverlening exclusief financiele dienstverlening, handel en bij uitendbureau's. Ten opzichte van 1995 steeg het aantal banen in andere sectoren nauwelijks, of er was een daling, zoals in de industrie. Het aantal banen via uitendbureau's verdubbelde sinds 1995. Het aantal banen voor zelfstandigen steeg nauwelijks en bedraagt al sinds 1995 ongeveer 20% van het totaal.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

vrijdag 12 februari 2016

Nieuws van 12 februari 2016

 logobbappKantlijn, de schrijfclub van dak- en thuislozen in Amsterdam

Een bijzonder project dat mensen in de marge van de samenleving de mogelijkheid geeft om hun (schrijf)talent te ontwikkelen en gehoord te worden. Om nare en lelijke ervaringen om te vormen tot iets moois. Kantlijn krijgt namelijk nauwelijks subsidie en is dus voor een belangrijk deel afhankelijk van donateurs. Om die reden zijn ze een crowdfunding gestart. Zo wil men ervoor zorgen dat de daklozen ook dit jaar weer door kunnen gaan met de wekelijkse schrijfworkshops: ‘verhalen van de straat de wereld in.’ We zouden het heel erg op prijs stellen als u dit project wilt steunen met een bijdrage. Dat is hard nodig, want zonder die steun houdt Kantlijn op te bestaan en dat zou zonde zijn, voor schrijvers en lezers. Als u steun geeft, wil kantlijn u uiteraard bedanken met een mooi cadeau. Op dit webadres vindt u meer informatie over het project Daar is een kort filmpje te zien waarin wordt uitgelegd wat Kantlijn precies is en waarom het belangrijk is dat het blijft bestaan. En, niet onbelangrijk, daar kunt u ook een donatie doen. Met uw steun zorgen we er voor dat er ook dit jaar weer mooie teksten kunnen worden geschreven. Zoals deze van Pieter Groen:

Zo trots als een pauw
spreid ik mijn veren
tussen maan en sterren. 

Schiet goud en groen

uit koningsblauwe ogen.

Ben ik niet oogverblindend?


 logobbappStilte actie tegen armoede

Iedere derde dinsdag van de maand wordt in Den Haag rond het Binnenhof een stilteactie tegen armoede gehouden. Ook aanstaande dinsdag is dat weer het geval. Er is een wereld van glamour en glitter en een wereld waarin mensen voortdurend bezig moeten zijn met materiele zaken die steeds stuk gaan en die niet zomaar te vervangen zijn. Mensen die naar de kringloopwinkel gaan omdat het moet. En er is een wereld waarin mensen zich druk maken over een laatste modetrend, weer nieuwe schoenen en de volgende vakantie en die hun geld eigenlijk niet op kunnen maken. Zijn er verbindingen tussen die werelden? Niet veel. Er gaapt een kloof van ongelijkheid die feitelijk groter wordt en die iedere keer weer pijnlijk duidelijk wordt als er weer een publiek salaris van boven de 5 ton wordt ontdekt. Die kloof is niet opgelost en de feitelijke ongelijkheid veroorzaakt de politieke extremen ter linker en ter rechterzijde. De Stilte actie is in het tiende jaar van haar bestaan. Op 21 juni gaan we dat vieren. Hou het dan tussen de middag alvast vrij. Maar voor nu welkom op 16 februari 13.00 u. aan het Plein te Den Haag. Norga Simons, Madeline Andringa en Henk Baars


 logobbappWordt een bijstandsgerechtigde of eigenlijk iedere burger geacht iedere dag, dus ook op maandag, in zijn brievenbus te kijken?

Een ambtenaar van de sociale dienst in Amsterdam, tegenwoordig WPI geheten (Werk, Participatie en Inkomen) doet op maandag een brief in de bus van een bijstandsgerechtigde dat hij de dag daarop, dus dinsdag, op een bepaalde tijd op kantoor moet verschijnen voor een gesprek. De Bijstandsgerechtigde kijkt pas op dinsdag in de brievenbus en ontdekt de brief te laat en verschijnt niet op het gesprek. Daarop wordt hem een sanctie toegekend. In de rechtszaak die daarop volgde met behulp van een advocaat werd naar voren gebracht, dat op maandag in Nederland tegenwoordig nooit post bezorgd wordt en dat het dus niet onredelijk is dat de bijstandsgerechtigde op maandag niet in zijn brievenbus keek. Nee hoor, zei de rechter afgelopen maandag 8 februari, je wordt wel geacht op maandag in je brievenbus te kijken, want zei de rechter ik doe het zelf ook. Dat de brief pas de dag voor het gesprek in de bus gedaan werd en dat het dus een te korte termijn was, is geen argument. Volgens jurisprudentie vindt de Centrale Raad van Beroep het redelijk als de brief pas de dag van te voren in de bus gedaan wordt.


logobbappVakbondsmarkt in Amsterdam

Op zaterdag 12 maart wordt in Amsterdam de Vakbondsmarkt gehouden waar je kennis kunt maken met de FNV-leden die in Amsterdam actief zijn. Je kunt met al je vragen en nieuwsgierigheid terecht bij de mensen die vanuit FNV in Amsterdam aan de slag zijn. Op deze vakbondsmarkt zie je welke dienstverlening en belangenbehartiging er voor jou is en kun je meedoen met een interessant programma met workshops, debat en uitwisseling. Op het programma staan verschillende activiteiten, bijvoorbeeld: De volgende stap in jouw loopbaan: Coachcafé Maatschappelijk debat: Vakbondscafé Het vakbondshuis: denk mee over FNV’s publieksplek onder constructie Digitaal beïnvloeden: Workshop Social media en FNV als jouw podium

12 maart in Podium Mozaiek (Amsterdam West)!


logobbappMetaalstaking afgelopen na akkoord

FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 hebben op 11 februari een principeakkoord afgesloten voor de cao Metalektro (grootmetaal) met werkgeversorganisatie FME. De circa 140.000 metaalmedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun eigen werktijden en 5,9% hoger loon. Na negen maanden en 42.000 stakingsdagen bewijst dit cao-resultaat dat het in de metaal om mensen gaat en niet alleen over machines. Metaalwerkers krijgen meer zeggenschap over hun eigen werktijden en vrije tijd, dat was voor de leden een keiharde eis. Net zoals de mogelijkheid om vaker te kunnen kiezen voor een vierdaagse werkweek, zodat ze beter in staat zijn gezond hun pensioen te halen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Wil je algemene nieuwsberichten en juridische berichten van oudere datum bekijken? weblog met oude nieuwsberichten

donderdag 11 februari 2016

Recent nieuws over juridische onderwerpen van 11 februari 2016

Erfenis en bijstand

Wanneer er sprake is van een erfenis en een van de erfgenamen zit in de bijstand dan zit de familie vaak met de handen in het haar. Een bijstandsgerechtigde die een erfenis ontvangt moet bijna alles inleveren, tot de grens van het vrij te laten vermogen, voor een alleenstaande ongeveer 5500 euro en voor een echtpaar of het hoofd van een een-ouder gezin het dubbele. Constructies om dit te omzeilen zijn bijna niet mogelijk, want je hebt altijd recht op de legitieme portie en die mag de bijstandsgerechtigde niet weigeren. Recent was er echter een uitspraakvan de Rechtbank Limburg die misschien openingen geeft. De ouders hadden hun dochter onterfd omdat zij in de bijstand zat. In haar plaats hadden zij als erfgenamen de beide kinderen van de dochter van hun dochter aangewezen. Deze kleinkinderen betalen weliswaar 80% meer erfbelasting maar nog ltijd beter dan volledig inleveren bij de bijstand. De beide kinderen van de bijstandsgerechtigde moeder kregen dus de volledige erfenis van hun grootouders en hoefden niet de helft (die legitieme portie) uit te betalen aan hun bijstandsmoeder. De Rechtbank Limburg was nu van mening dat het feit, dat de bijstandsgerechtigde geen beroep deed op de legitieme portie geen schenking was aan haar kinderen. Want voor een schenking is het nodig dat de schenkende partij verarmt wordt. Maar dat werd de uitkeringstrekkende moeder niet omdat zij de erfenis van haar ouders (of beter gezegd: de helft daarvan) nooit in haar bezit had gehad. Ergo: de gemeente kon de bijstand niet op de kleinkinderen verhalen. In de Telegraaf staat een uitgebreid artikel over de uitspraak


Nep dagvaardingen van incasso bureau's

De Consumentenbond stelt vandaag aan de kaak dat incassobureaus soms 'conceptdagvaardingen' versturen. Het is incassobureaus wettelijk niet toegestaan om dagvaardingen te sturen, alleen gerechtsdeurwaarders mogen dit. Verschillende bureaus omzeilen dit door te spreken van een 'concept' dagvaarding. De 'concept-dagvaardingen' lijken als twee druppels water op een echte dagvaarding maar is het dus niet. Hiermee wekken ze onterecht de indruk dat de (vermeende) schuldenaar voor de rechter moet verschijnen. In sommige brieven wordt zelfs een tijdstip en de locatie van de rechtbank vermeld. De Consumentenbond stelt, dat hiermee de mensen onterecht schrik wordt aangejaagd en dat ze op een oneigenlijke manier onder druk worden gezet. Consumenten betalen dan vaak maar, om er vanaf te zijn, ook als ze de vordering betwisten. Hier moet echt een eind aan komen vindt de Consumentenbond.


Ontslag aanzegging via Whatt' s app

Een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland laat zien dat een WhatsApp-bericht ook een medium kan zijn om een rechtsgeldig ontslag op staande voet te geven, al concludeerde de kantonrechter dat het ontslag in die kwestie op inhoudelijke gronden geen stand hield. ECLI:NL:RBGEL:2016:543


Wederzijdse zorg bij gezamenlijke huishouding

De Centrale Raad van Beroep lijkt nieuwe uitgangspunten te introduceren bij de beoordeling of er in de bijstand (Participatiewet) sprake is van een gezamenlijke huishouding van twee bijstandsgerechtigden of bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde en een werkende. Dit nadat de Hoge Raad hierover ook uitspraken had gedaan. Dit blijkt ook weer uit een recente uitspraak van de Centrale Raad. CRvB 27-10-2015, nr. 14/2685 WWB. De zaak gaat over een bijstandsgerechtigde, waarvan de uitkering was beeindigd omdat zij zou samenwonen met haar zus, die een eigen inkomen heeft. De gemeente had gesteld, dat sprake was van samenwoning omdat er sprake zou zijn van wederzijdse zorg, een van de criteria. De Centrale Raad blijkt dit begrip nu enger te interpreteren en oordeelt dat er geen sprake was van wederzijdse zorg. De zus van de bijstandsgerechtigde droeg wel zorg voor de bijstandsgerechtigde maar andersom was dat onvoldoende het geval. Nieuw is, dat het louter gezamenlijk boodschappen doen is te duiden als een voornamelijk sociale activiteit en niet als een element van zorg. Ook incidentele betalingen van boodschappen en af en toe voor elkaar koken kan onvoldoende worden beschouwd als wederzijdse zorg.


Nieuw wetsvoorstel met wijzigingen fraudewet

Bij een overtreding in het kader van de sociale zekerheidswetten wordt niet alleen het onterecht of teveel betaalde bedrag teruggevorderd, maar ook een boete opgelegd. De rechter maakte echter gehakt van de zeer strenge boetewetgeving. De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 11 januari 2016 bijvoorbeeld dat de hoogte van een bijstandsboete zo moet worden vastgesteld, dat een betrokkene deze binnen een redelijke termijn kan betalen. Minister Asscher gaat nu de Wet (fraudewet) aanpassen. De hoogte van de boete voor mensen met een uitkering wordt door UWV, SVB en gemeenten voortaan afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze verwijtbaar is en de omstandigheden van betrokkene. Dit betekent dat bij minder schuld ook een lagere boete wordt opgelegd. Het wetsvoorstel is naar de Tweede Kamer gestuurd.


Bijstandsvrouwen met kind 18 jaar financieel in de knel

Er zijn veel alleenstaande ouders in de bijstand waarvan het kind naar de middelbare school gaat en 18 wordt. Dat betekent geen kinderbijslag en geen kindgebonden budget. Het kind krijgt slechts een kleine toelage van het DUO. Je moet met zijn tweeen rondkomen van een eenouderuitkering. De kinderen kunnen alleen een beperkt aantal uren werken omdat zij ook huiswerk moeten maken en tijd besteden aan school. Het blijkt dat er een lacune in de wet zit. Het was in veel gemeentes zo, dat je een toeslag voormalig eenoudergezin kreeg. Sinds de participatie wet hebben gemeentes dit niet meer. Veel vrouwen vragen bijzondere bijstand aan en beginnen een procedure tegen de gemeente. Ook hebben vrouwen de situatie aangekaart bij de Tweede Kamer en de Tweede Kamercommissie.


Regelingen sociaal beleid 2016

Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU heeft een overzicht samengesteld van de belangrijkste sociale maatregelen voor 2016 getiteld REGELINGEN EN MAATREGELEN SOCIAAL BELEID 2016 Het gaat om de regelingen die door gemeenten, uitvoeringsinstanties en zorgverzekeraars uitgevoerd worden. Dus maatregelen op het gebied van de zorgverzekering, de bijstand, de WMO, etc. Overzicht van de FSU


woensdag 10 februari 2016

Nieuws van 10 februari 2016

Volgens de Grondwet werkt internationaal recht in Nederland rechtstreeks door. Vele voorstellen van het kabinet op het gebied van de verzorgingsstaat, oa over werken met behoud van uitkering (dwangarbeid verbod) ‬ en ongedocumenteerden zijn in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. De VVD heeft al geprobeerd sommige van die verdragen door Nederland opgezegd te krijgen. Maar als een zwaard van Damokles hangt een nieuwe afbraak van de rechtsstaat nog steeds boven de markt. De VVD heeft een initiatiefwetsontwerp uit 2013 ingediend, toendertijd, dat de rechter internationale verdragen niet meer mag toetsen. Een wetsontwerp waar de VVD twee jaar aan gewerkt heeft. Voorbeeld van een voorstel van de VVD dat vanwege strijdigheid met internationale verdragen om die reden al jaren niet wordt gehonoreerd, is de wens om immigranten niet direct toegang te geven tot sociale zekerheidsrechten, zoals een bijstandsuitkering, maar ze deze geleidelijk te laten verdienen. Tot nu toe werd een dergelijk voorstel door de regering en de Raad van State afgewezen omdat daarvoor geen ruimte zou zijn in de verschillende internationale verdragen.


Krimp van de economie? Iedereen schiet ervan in een kramp. Dat is immers het ergste wat er kan gebeuren in een economie die op groei is gebaseerd. Toch biedt degrowth tal van mogelijkheden om de economie weer dienstbaar te maken; dienstbaar aan mensen in plaats van geld; dienstbaar aan een bestaan waarin kwaliteit en eerlijker delen de basis vormen. De economen Willem Hoogendijk en Frans van der Steen zien een kans in krimp van de economie. Zij willen kleinschalige lokale productie met eerlijk delen weer invoeren. Hoewel dit aansluit bij de partcipatiemaatschappij die vanuit de bevolking zelf komt en niet van de overheid, is het toch de vraag of in een stelsel van vrije ondernemingsgewijze productie dus kapitalisme krimp niet altijd leidt tot armoede voor velen. Je moet als ondernemer onder concurrentieverhoudingen aan schaalvergroting, omzetvergroting en markt uitbreiding doen, anders ga je in de concurrentiestrijd ten onder omdat je duurder bent en geen efficiency slag kunt maken. Aan de lotgevallen van de in de 19e eeuw opgerichte cooperaties kun je zien hoe het kan gaan. In het verlengde daarvan is het ook dr vraag, of een combinatie van grote kapitaalkrachtige bedrijven onder concurrentieverhoudingen en kleinschalige, lokale productie wel mogelijk is op de lange duur. Lees hier het artikel van de economen.


Wanneer er sprake is van een erfenis en een van de erfgenamen zit in de bijstand dan zit de familie vaak met de handen in het haar. Een bijstandsgerechtigde die een erfenis ontvangt moet bijna alles inleveren, tot de grens van het vrij te laten vermogen, voor een alleenstaande ongeveer 5500 euro en voor een echtpaar of het hoofd van een een-ouder gezin het dubbele. Constructies om dit te omzeilen zijn bijan niet mogelijk, want je hebt altijd recht op de legitieme portie en die mag de bijstandsgerechtigde niet weigeren. Recent was er echter een uitspraakvan de Rechtbank Limburg die misschien openingen geeft. De ouders hadden hun dochter onterfd omdat zij in de bijstand zat. In haar plaats hadden zij als erfgenamen de beide kinderen van de dochter van hun dochter aangewezen. Deze kleinkinderen betalen weliswaar 80% meer erfbelasting maar nog ltijd beter dan volledig inleveren bij de bijstand. De beide kinderen van de bijstandsgerechtigde moeder kregen dus de volledige erfenis van hun grootouders en hoefden niet de helft (die legitieme portie) uit te betalen aan hun bijstandsmoeder. De Rechtbank Limburg was nu van mening dat het feit, dat de bijstandsgerechtigde geen beroep deed op de legitieme portie geen schenking was aan haar kinderen. Want voor een schenking is het nodig dat de schenkende partij verarmt wordt. Maar dat werd de uitkeringstrekkende moeder niet omdat zij de erfenis van haar ouders (of beter gezegd: de helft daarvan) nooit in haar bezit had gehad. Ergo: de gemeente kon de bijstand niet op de kleinkinderen verhalen. In de Telegraaf staat een uitgebreid artikel over de uitspraak


Op 24 Februari organiseert de Wereldse Wijk samen met de Bijstandsbond het Cultuurcafé in Buurtsalon Jeltje! Een discussieavond over vrijwilligers en professionals. Hoe kunnen vrijwilligers samenwerken met professionals? Welke knelpunten komen we tegen? Horen vrijwilligers een beloning of vrijwilligersvergoeding te krijgen? Deze en andere vragen komen aan de orde. Aanwezig zijn: Monique Verhoeven (UvA, schrijfster van ‘Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?’), Mellouki Cadat (Movisie), Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie), Malène Duijst (Cliëntenbelang), ABC-aliantie, ervaringsverhalen van diverse vrijwilligersorganisaties. Buurtsalon Jeltje. Eerste Helmersstraat 106-N, 1054 EG Amsterdam


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

maandag 8 februari 2016

Nieuws van 8 februari 2016

Het UWV krijgt er veertig tot vijftig keuringsartsen bij om achterstanden bij uitkeringsinstantie UWV weg te werken. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft de uitbreiding vrijdag aan de Tweede Kamer gemeld. De artsen worden opgeleid om te beoordelen of iemand nog wel recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Vanaf de tweede helft van 2016 gaan de eerste nieuwe keuringsartsen aan het werk. Dat levert dit jaar 7.800 extra herbeoordelingen op.

Vier op de tien relaties tussen ouders en volwassen kinderen zijn niet harmonieus. Van de broers en zussen heeft de helft weinig, slecht of geen contact. Als bloedverwanten elkaar al de helpende hand toesteken, bij ziekte of werkloosheid, neemt het aantal onderlinge conflicten vaak toe. Het is dan ook de vraag of de overheid succes kan boeken bij het stimuleren van mantelzorg. Dat schrijft onderzoeker en socioloog Martijn van Hogerbrugge - op basis van een analyse van de familiebanden in Nederland - in Demos, het blad van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Het nieuwste nummer van Demos kunt u hier vinden.

Een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland laat zien dat een WhatsApp-bericht ook een medium kan zijn om een rechtsgeldig ontslag op staande voet te geven, al concludeerde de kantonrechter dat het ontslag in die kwestie op inhoudelijke gronden geen stand hield. ECLI:NL:RBGEL:2016:543

Gemeenten moeten uitterlijk op 29 februari het 'beeld van de uitvoering 2015' indienen bij het Ministerie van SZW. Op de site van het gemeenteloket SZW kunnen de gemeenten een formulier invullen. Meer informatie op de site van het gemeenteloket SZW. Tegen de tijd dat de gemeenten hun evaluatie hebben ingeleverd zal wel meer publiciteit komen over een eerste indruk van hoe de participatiewet in de praktijk uitpakt.

De Consumentenbond stelt vandaag aan de kaak dat incassobureaus soms 'conceptdagvaardingen' versturen. Het is incassobureaus wettelijk niet toegestaan om dagvaardingen te sturen, alleen gerechtsdeurwaarders mogen dit. Verschillende bureaus omzeilen dit door te spreken van een 'concept' dagvaarding. De 'concept-dagvaardingen' lijken als twee druppels water op een echte dagvaarding maar is het dus niet. Hiermee wekken ze onterecht de indruk dat de (vermeende) schuldenaar voor de rechter moet verschijnen. In sommige brieven wordt zelfs een tijdstip en de locatie van de rechtbank vermeld. De Consumentenbond stelt, dat hiermee de mensen onterecht schrik wordt aangejaagd en dat ze op een oneigenlijke manier onder druk worden gezet. Consumenten betalen dan vaak maar, om er vanaf te zijn, ook als ze de vordering betwisten. Hier moet echt een eind aan komen vindt de Consumentenbond.

Het zogenaamde Christelijk Sociaal Congres bestaat in 2016 125 jaar. Sinds 2014 wordt er nagedacht over een bijzonder programma voor de viering van 125 jaar christelijk sociale beweging in 2016. De data zijn alvast vastgelegd: het is van 31 augustus tot 2 september 2016, een dag langer dan het congres doorgaans duurt. Er wordt een aantal bijzondere (inter)nationale sprekers aan getrokken, met daarnaast een interessant nevenprogramma met cultuur en bezinning. Er is een website gemaakt met meer informatie Voorafgaand aan het congres zijn er vele activiteiten.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zaterdag 6 februari 2016

Nieuws van 6 februari 2016

Er is een petitie gestart om de Tweede Kamer ertoe te brengen een onvoorwaardelijk basisinkomen te bespreken. In de petitie wordt het volgende geconstateerd. Er komen steeds meer lokale regionale initiatieven voor vormen van een basisinkomen, maar dat is niet meer dan een regelarme bijstand. Het wordt tijd dat de landelijke politiek serieus naar het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen gaat kijken. In de petitie wordt de regering verzocht om het Parlement, dus de Tweede Kamer, de Initiatiefnota "Zeker Flexibel: Over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijke basisinkomen". te laten behandelen. Lees meer over de petitie

Het College voor de Rechten van de Mens presenteerde op 3 februari zijn rapport ‘De Cliënt Centraal’. Hierin staan de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de mensenrechten van ouderen in verpleeghuizen. De kern van het rapport: er wordt hard gewerkt aan goede zorg voor bewoners. Er liggen echter ook risico’s op de loer, waardoor de waardigheid van ouderen – een van de fundamenten van mensenrechten – in het gedrang kan komen. Deze risico’s kunnen verpleeghuizen ondervangen door meer aandacht te hebben voor mensenrechten en door te allen tijde de cliënt centraal te stellen. U kunt het rapport vinden op de website van het College

FNV Metaal en CNV Vakmensen roepen maandag 8 februari medewerkers van vijftig noordelijke metaalbedrijven op tot staking. Naar verwachting leggen meer dan 1200 mensen het werk neer voor een fatsoenlijke cao Metalektro (grootmetaal). Belangrijkste geschilpunten in de cao zijn meer zeggenschap over eigen werktijden en een hoger loon.

Op 3 plekken in Amsterdam opent de FNV vanaf 23 februari wekelijks een breed FNV Zorgactiepunt waar bewoners van Amsterdam en medewerkers uit de zorg met hun verhalen, klachten, bezwaren en ideeën over de zorg in Amsterdam terecht kunnen. Via dit FNV Zorgactiepunt gaat men bewijzen verzamelen over de uitvoering van de WMO in Amsterdam. Daarmee moet de politiek worden beïnvloed en waar nodig de naleving van de afspraken worden afgedwongen door middel van acties en activiteiten. Meer informatie over de zorg actiepunten

De Centrale Raad van Beroep lijkt nieuwe uitgangspunten te introduceren bij de beoordeling of er in de bijstand (Participatiewet) sprake is van een gezamenlijke huishouding van twee bijstandsgerechtigden of bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde en een werkende. Dit nadat de Hoge Raad hierover ook uitspraken had gedaan. Dit blijkt ook weer uit een recente uitspraak van de Centrale Raad. CRvB 27-10-2015, nr. 14/2685 WWB. De zaak gaat over een bijstandsgerechtigde, waarvan de uitkering was beeindigd omdat zij zou samenwonen met haar zus, die een eigen inkomen heeft. De gemeente had gesteld, dat sprake was van samenwoning omdat er sprake zou zijn van wederzijdse zorg, een van de criteria. De Centrale Raad blijkt dit begrip nu enger te interpreteren en oordeelt dat er geen sprake was van wederzijdse zorg. De zus van de bijstandsgerechtigde droeg wel zorg voor de bijstandsgerechtigde maar andersom was dat onvoldoende het geval. Nieuw is, dat het louter gezamenlijk boodschappen doen is te duiden als een voornamelijk sociale activiteit en niet als een element van zorg. Ook incidentele betalingen van boodschappen en af en toe voor elkaar koken kan onvoldoende worden beschouwd als wederzijdse zorg.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

donderdag 4 februari 2016

Nieuws van 4 februari 2016

VVD en PvdA zijn het niet eens over de regels waar zorgverzekeraars zich aan moeten houden bij het toekennen van een persoonsgebonden budget (pgb). Met het pgb kunnen mensen met een beperking zelf hun zorg op maat regelen. Dat bleek tijdens een recent kamerdebat. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer, inclusief de PvdA, vindt dat zorgverzekeraars te vaak een verzoek afwijzen als iemand niet de wijkverpleegkundige maar een vriend of buurvrouw wil inschakelen om bijvoorbeeld te helpen bij het douchen. Ze willen daarom extra waarborgen opnemen in de zorgverzekeringswet. De VVD is ertegen. Zoals de VVD altijd tegen versterking van de rechten van werkenden, werkzoekenden, bijstandsgerechtigden en chronisch zieken is, zoals gisteren bleek bij de voorstellen van wethouder Arjen Vliegenthart in Amsterdam om naar creatieve alternatieven te zoeken voor werklozen die kansloos zijn op de arbeidsmarkt en nooit meer betaald werk zullen of kunnen verrichten. En met Tweede Kamermeerderheden heeft de VVD niets te maken. Ze zetten de andere regeringspartij, de PvdA gewoon onder druk om de PGB rechten niet in te voeren.

Nog een staaltje VVD politiek. De VVD is tegen de uitbreiding van rechten van PGB houders, tegen creatieve oplossingen voor de werkloosheid, en daarbij hebben ze een filmpje gemaakt. Dat filmpje kun je hier inzien. In het filmpje wordt de 'hardwerkende Nederlander die belasting betaalt en 'smorgens vroeg opstaat' aangesproken. Misschien wil die hardwerkende Nederlander ook even letten op het volgende. VVD en D66 willen dat Asscher het algemeen verbindend verklaren van Collectieve Arbeids Overeenkomsten (CAO 's) inzet als drukmiddel om de cao's te hervormen. Lees; flexibiliseren en verslechteren. Zodra de minister van Sociale Zaken een cao algemeen verbindend verklaart, gelden de afspraken voor alle werknemers en werkgevers in de gehele bedrijfstak. Ook voor bedrijven die niet bij de totstandkoming van de cao waren betrokken. Dit moet scheefgroei van lonen binnen een sector tegengaan en zo oneerlijke concurrentie voorkomen. Bovendien zijn in de CAO's de door vakbonden en werkgevers gemaakte afspraken vastgelegd, zodat je geen wildgroei krijgt van onderbetaalde, slechte rotbaantjes met slechte arbeidsomstandigheden. Dat willen VVD en D'66 nu een beetje afschaffen, zeg maar. Dus, hardwerkende Nederlander, valt u onder een CAO? Dan zou ik mij wel drie keer bedenken voor ik de leugenachtige praatjes van de VVD in het filmpje zou geloven.

Veel farmaceutische bedrijven hebben tekortkomingen in de interne procedures die toezien op onder andere onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en sales. Daardoor scoren zij onvoldoende bij het bewaken van de kwaliteit van medicijnen voor patiënten en de wijze waarop medicijnen op de markt worden gebracht. Lees verder bij de bron

Nu.nl bericht, dat vrijdag een artikel in het Financieel Dagblad zou verschijnen met voorstellen van de FNV voor wijzigingen in het pensioenstelsel. De pensioenopbouw van werknemers zou inkomensafhankelijk moeten worden. Het FD interviewt FNV-bestuurder en pensioenexpert Gijs van Dijk De vakbondsman stelt voor om hogere inkomens bij hetzelfde premiepercentage minder pensioen te laten opbouwen en lagere inkomens juist meer. ''Op dit moment subsidieert bij sommige fondsen de vuilnisman de hoogleraar'', stelt Van Dijk.

Consumenten kopen steeds bewuster, waarbij ze niet alleen rekening houden met de prijs en kwaliteit, maar ook met duurzaamheid, en politieke of ethische motieven. Dit schrijft het Centraal Planbureau (CPB) donderdag, op basis van onderzoek. 33 procent van de Nederlanders koopt bewust, dat was in 2002 nog maar 26 procent, zo blijkt uit de cijfers van het CPB. Consumenten kopen hun producten vanwege het milieu of dierenrechten, of ze boycotten juist bepaalde producten.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

woensdag 3 februari 2016

Het njet van de VVD

Geschreven op persoonlijke titel

Arjen Vliegenthart, wethouder werk en inkomen in de gemeente Amsterdam heeft een concept koersbesluit voorgelegd aan vele vertegenwoordigers van belangengroepen in de stad. Twee ambtenaren trokken twee keer een maand lang rond om met veel mensen te praten. En in januari werd bekend, dat 1 op de 10 mensen in de bijstand daar al meer dan 15 jaar inzit. In de Volkskrant stonden de cijfers van het CBS op de voorpagina, en Jacques Peeters werd geïnterviewd, columnist van MUG Magazine en vrijwilliger bij de Bijstandsbond. Zie MUG magazine voor een verslag. De wethouder mocht in het TV programma Een Vandaag uitleggen hoe het Amsterdamse beleid in elkaar steekt. De wethouder vindt het eerlijk tegen de mensen die geen kansen meer hebben dat ook te zeggen. En hen niet aan het lijntje te houden met zinloze re-integratietrajecten en een streven naar betaald werk dat ze nooit meer zullen hebben. Daarbij is maatwerk richtinggevend. Streven naar vrijwilligerswerk voor die groep, zodat de maatschappij kan profiteren van de vele vaardigheden die die mensen dikwijls wel hebben. Er kwam in het interview naar voren dat van de 39.000 bijstandsgerechtigden 30.000 niet meer op hun sollicitatieactiviteiten worden gecontroleerd. Zijn die mensen vrijgesteld van de sollicitatieplicht vroeg de journalist. De wethouder beaamde dat. En komen er meer mensen die een beroep doen op de bijstand als voor de grootste groep de sollicitatieplicht afschaft? (Aanzuigende werking?) Nee dus. Het aantal bijstandsgerechtigden in Amsterdam loopt terug, in tegenstelling tot de landelijke trend. De Bijstandsbond is altijd voorstander geweest van afschaffing van de sollicitatieplicht over de gehele linie. De wethouder wil een groep van 9000 bijstandsgerechtigden echter toch onder druk blijven zetten. Dit staat in het concept Koersbesluit dat de gemeente heeft gepubliceerd. Dit betekent, dat hoewel wordt benadrukt dat het om maatwerk moet gaan, naast de 600 leer-werk stages mensen nog steeds gedwongen kunnen worden rot baantjes beneden hun niveau te gaan doen met voorbijzien aan hun ontplooiingsmogelijkheden. Met dit concept koersbesluit kun je daarom eigenlijk alle kanten op. Een rechtse wethouder kan er zich net zo goed op baseren als een linkse wethouder vind ik. Toch valt te prijzen dat de wethouder zoekt naar alternatieven voor het huidige, zinloze beleid. De wethouder heeft maanden lang ambtenaren op pad gestuurd om met professoren, belangenbehartigers, vakbonden, werkgevers en wie allemaal nog meer te praten over het concept Koersbesluit en er lang over nagedacht en vele meningen gehoord.

De mantra's van de VVD

Maar voor de VVD is het al teveel. De partij herhaalt gewoon dezelfde onzin die ze al jaren met desastreuze gevolgen zonder naar anderen te luisteren ventileert. De VVD wil landelijk en in Amsterdam voortzetting van het oude, zinloze beleid. VVD raadslid Marianne Poot wil aanstaande w0ensdag een spoeddebat in de gemeenteraad. Uitbreiding en handhaving van het sociale panopticum in de vorm van de Participatiewet, een soort virtuele gevangenis voor de bijstandsgerechtigden, is de repeterende mantra van de VVD. Wat anderen ook zeggen. In het kader van hun gehak op bijstandsgerechtigden protesteren zij tegen de koers van Vliegenthart die het panopticum een beetje wil versoepelen en naar alternatieven zoeken. Nee, zegt de VVD, we moeten niet eerlijk zijn tegen de werklozen en niet naar alternatieven zoeken voor de kansloze, zinloze, tot niets leidende 're-integratie' trajecten. En daarmee geld over de balk smijten. Nee, we mogen bijstandsgerechtigden niet serieus nemen en naar hen luisteren, naar de vakbonden en andere belangenbehartigers trouwens ook niet, we moeten mensen strafkortingen geven als ze niet ieder onderbetaald rotbaantje of dwangarbeid accepteren en dat noemen wij 'mensen niet in de steek laten'. Een creatieve zoektocht naar alternatieven is verboden, zoals met de experimenten met regelvrije bijstand. Ook dit kan onmiddellijk rekenen op een 'njet' van de VVD. Ik vraag mij af: waar komt die onvruchtbare dogmatiek van de VVD toch vandaan? Wat beweegt een klein groepje bevoorrechten in de maatschappij, de mensen die het minst hebben in de hoek te zetten en te straffen zonder naar anderen ook maar een moment te luisteren? De VVD is er als de kippen bij om de armen in de samenleving ieder reëel perspectief te ontnemen. Waarom toch? Waarschijnlijk omdat ze anders moeten toegeven dat uitvoering van het dogma van de neoliberale markteconomie voor velen geen vrede, vrijheid en welvaart betekent. Nou en reken maar, mensen, als over ene jaar de VVD over een jaar met de PVV gaat regeren (allebei dezelfde liberale partijen die hetzelfde willen) dan zullen pogingen worden ondernomen iedere creatieve zoektocht naar alternatieven voor de sociaaleconomische ellende bij velen consequent om zeep worden geholpen. Ik ben niet zo van de eindtijds-ideologen en zo, maar dan gaat toch voor de werklozen in het algemeen en de bijstandsgerechtigden in het bijzonder een beetje het licht uit.
Piet van der Lende

dinsdag 2 februari 2016

nieuws van 2 februari 2016

Mirjam de Rijk schreef het boek ' 51 mythes over wat goed zou zijn voor de economie . Een prikkelende kijk op de economie van deze tijd' . De schrijfster ontrafelt de belangrijkste mythes: over werk en werkloosheid, de crisis, de markt en de overheid. Hoe onbetaalbaar is de zorg nou echt? Zijn de loonkosten inderdaad te hoog? etc. De schrijfster vertelt dat je op een andere manier naar economie kunt kijken dan nu in de hoofdstroom van opvattingen gebeurt. Vandaag publiceerde De Rijk een ingezonden stuk in de regionale dagbladen over dit onderwerp.


Naomi Klein schreef het opzienbarende boek ' No Time' . Nederlandse vertaling: ' Verander nu, voor het klimaat alles verandert' . Er is nu ook een film gemaakt over de klimaatverandering. Naomi Klein maakte die film samen met Avi Lewis. vrijdag 26 feb 2016 is er in Eindhoven - 20:00-22:00 een vertoning van de film. De film heeft als titel:' This changes everything' . Over klimaatverandering versus kapitalisme. Lengte: 1,5 uur. Engelstalig, niet ondertiteld. Met nagesprek. Omslag, Hoogstraat 301a. Vrijwilige bijdrage. Vooraf aanmelden! Vanaf 19:30 is er verse koffie en thee.. Org: Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Info: 040-2910295. E-mail: omslag@omslag.nl. Web: www.omslag.nl.


Arjen Vliegenthart, wethouder werk en inkomen in de gemeente Amsterdam heeft een concept koersbesluit over reintegratie van werklozen voorgelegd aan vele vertegenwoordigers van belangengroepen in de stad. Twee ambtenaren trokken twee keer een maand lang rond om met veel mensen te praten. En in januari werd bekend, dat 1 op de 10 mensen in de bijstand daar al meer dan 15 jaar inzit. In de Volkskrant van dinsdag 2 februari stonden de cijfers van het CBS op de voorpagina, en Jacques Peeters werd geinterviewd, columnist van MUG Magazine en vrijwilliger bij de Bijstandsbond. Zie MUG magazine voor een verslag. De wethouder mocht in het TV programma Een Vandaag uitleggen hoe het Amsterdamse beleid in elkaar steekt. De wethouder vindt het eerlijk tegen de mensen die geen kansen meer hebben dat ook te zeggen. En hen niet aan het lijntje te houden met zinloze reintegratietrajecten en een streven naar betaald werk dat ze nooit meer zullen hebben. Daarbij is maatwerk richtinggevend. Streven naar vrijwilligerswerk voor die groep, zodat de maatschappij kan profiteren van de vele vaardigheden die die mensen dikwijls wel hebben. Er kwam in het interview naar voren dat van de 39.000 bijstandsgerechtigden 30.000 niet meer op hun sollicitatieactiviteiten worden gecontroleerd. Zijn die mensen vrijgesteld van de sollicitatieplicht vroeg de journalist. De wethouder beaamde dat. En zie, het beleid heeft succes, het aantal bijstandsgerechtigden in Amsterdam loopt terug, in tegenstelling tot de landelijke trend.


Vandaag maakte het Europese statistiekbureau Eurostat cijfers over de werkloosheid in de eurozone bekend. Die is in december afgenomen tot 10,4 procent van de beroepsbevolking en nog nooit zo laag geweest, sinds september 2011. Ook in Nederland verbeterde de arbeidsmarkt, met een werkloosheidspercentage van 6,6 in december tegen 6,7 een maand eerder. In december 2014 zaten 643.000 mensen, ofwel 7,2 procent, zonder werk. En in Duitsland gaat het nog beter, aldus Eurostat. De werkloosheid kwam uit op 6,2 procent van de beroepsbevolking. Bij de Oosterburen zitten 2,7 miljoen mensen zonder werk. Overigens moet je deze cijfers wel met een korreltje zout nemen. Door de beperkende definities van wat een werkloze is vallen veel werklozen buiten de tellingen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.