donderdag 9 juni 2016

Nieuws van 9 juni 2016

Akkoord over aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko

Nederland en Marokko zijn dit weekend aanpassingen van het sociale zekerheidsverdrag overeengekomen. De Nederlandse ambassadeur in Marokko en de Marokkaanse minister van Sociale Zaken ondertekenden in Rabat de aangepaste verdragstekst. Dat betekent dat Nederland het verdrag niet zal opzeggen. De ministers Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Koenders (Buitenlandse Zaken) hebben dit vandaag de Tweede Kamer laten weten. Afgesproken is om het zogenaamde woonlandbeginsel (hoogte van de uitkering afhankelijk maken van het prijspeil in het betreffende land) in te voeren voor geëxporteerde uitkeringen zoals de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag gestopt, daarnaast wordt de vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) beëindigd.


Door privaat bedrijf ingeschakelde zzp’er niet bevoegd tot uitwonendencontrole

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 1 juni 2016 dat herziening van eerder toegekende studiefinanciering op basis van een uitwonendencontrole die – mede – is uitgevoerd door een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), die voor dat onderzoek is ingeschakeld door een privaat bedrijf, niet mogelijk is. De hier bedoelde zogenoemde uitwonendencontroles mogen op grond van de Wet studiefinanciering 2000 worden uitgevoerd door ambtenaren en andere personen die door de minister als toezichthouder zijn aangewezen. In zijn uitspraak van 2 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4192, heeft de Raad geoordeeld dat de wettelijke regeling het mogelijk maakt dat de minister voor de uitwonendencontroles aanwijst werknemers in dienst van private bedrijven, zoals bijvoorbeeld SV-Land en Investiga. De Centrale Raad heeft nu, in de uitspraak van 1 juni 2016, geoordeeld dat het niet geoorloofd is dat deze private bedrijven voor de uitwonendencontroles zzp’ers inschakelen. Deze zzp’ers zijn immers geen werknemers in dienst van het private bedrijf.


Daklozen mogen briefadres hebben

Met de grote woningnood in Amsterdam waarbij het moeilijk is een sociale huurwoning te verkrijgen bestaat vaak de situatie dat bijvoorbeeld daklozen verblijven bij iemand anders, maar dat de persoon waar ze verblijven niet wil dat de dakloze zich op dat adres laat inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie (bevolkingsregister). Reden kan bijvoorbeeld zijn, dat de dakloze dan wordt gezien als fiscale toeslagpartner en de verschillende toeslagen naar beneden gaan. De feitelijke verblijfplaats wordt dan aan de sociale dienst doorgegeven als briefadres. De gemeente Amsterdam stelde zich op het standpunt, dat het verblijfadres hetzelfde moet zijn als de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. Zo niet, dan geen uitkering. Dit leverde vele moeilijkheden op, als de persoon waar de dakloze verblijft inschrijving tegenhoudt. Met de grote woningnood beperkte dit de mogelijkheden voor daklozen een verblijfadres te vinden. De rechter heeft nu bepaald dat niet ingeschreven staan op hetzelfde adres als het verblijfadres geen reden mag zijn een uitkering te weigeren. Er moet gekeken worden naar de feitelijke situatie en wanneer duidelijk is, dat die persoon daar woont, en duidelijk is dus dat hij of zij in de desbetreffende gemeente woont, dan moet een uitkering worden verstrekt. Lees hier de uitspraak van de rechter


Oudere werklozen moeten sterk inleveren bij nieuwe baan

Iemand die na een tijd zonder werk weer een baan heeft gevonden, moet rekening houden met een lager salaris. Vooral senioren leveren loon in. Dat blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV in opdracht van de Volkskrant. Hoogopgeleide 55-plussers op de administratieve markt, in de zorg, dienstverlening en de ict gaan er respectievelijk 20, 23 en 24 procent op achteruit. Oorzaak is de concurrentie van jongeren, die massaal staan te trappelen om aan het werk te gaan. Ook verouderde kennis speelt een rol. In de ict, een sector die zich razendsnel ontwikkelt, verloopt de aansluiting op de arbeidsmarkt voor senioren moeilijk.
Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zondag 5 juni 2016

Nieuws van 5 juni 2016

Financiën ziet kansen voor nog eens 50 miljard bezuinigingen. Ministerie van Financiën zet alle mogelijkheden op een rij
Na jaren bezuinigen om de begroting op orde te krijgen, zijn er voor het volgende kabinet nog volop mogelijkheden om verder te saneren. Het ministerie van Financiën ziet opties voor nog eens 50 miljard euro aan bezuinigingen. Zo wil men 10% verlaging van de bijstandsuitkeringen, versobering van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, geen vakantietoeslag in de bijstand (gelijkmatige afbouw in 10 jaar), invoering nieuwe voorziening loondispensatie binnen beschutte werkplek (30.000 plekken), loondispensatie in de Participatiewet ipv loonkostensubsidie, afschaffen ANW-tegemoetkoming, verlagen bijverdienregeling verlaging uitkeringshoogte AO-uitkeringen van 75% naar 70%. Kortom: de definitieve kaalslag in de laatste sociale zekerheid die tot bittere armoede zal leiden. Hebben die ambtenaren op Financien geen gevoel? In ieder geval is duidelijk wat de rechtse agenda (inclusief die van de PVV) zal zijn in de komende jaren.

De patientenfederatie NPCF meldt: Zorg werkt slecht bij complexe problemen
Mensen met een complexe zorgvraag zijn het slachtoffer van de veranderingen die sinds vorig jaar in de zorg zijn doorgevoerd. Het duurt lang voor ze het juiste loket hebben gevonden en nog langer voor ze echt passende zorg krijgen. Dit blijkt uit ruim 16.000 meldingen die samenwerkende cliëntenorganisaties het afgelopen half jaar hebben verzameld.

Prominent FNV kaderlid stapt op
De samenwerking tussen Theo Hartogs en de FNV is voorbij. Hartogs was voorzitter van de sector Uitkeringsgerechtigden en campagneleider van de landelijke FNV-actie 'Stop Werken Zonder Loon'. Als alternatief heeft hij het Platform Anti Armoede en Dwangarbeid opgericht. ,,Wij zijn een zelfstandige club die nauw samenwerkt met andere onafhankelijke organisaties zoals de Bijstandsbond, Sociale Alliantie en Meldpunt Uitkeringen." Lees het hele interview

CPB publiceert ramingen over de economie die positief zijn
De economische groei houdt aan, met een belangrijke rol voor de binnenlandse bestedingen. De consumptie neemt toe door een combinatie van stijgende contractlonen, lage inflatie en lastenverlichting. In 2017 groeien de investeringen voor het vierde jaar op rij harder dan het bbp. De overheidsbestedingen blijven achter bij de economische groei. Het bbp in Nederland groeit met 1,8% dit jaar en 2,1% volgend jaar. De werkloosheid neemt af van 6,9% in 2015 naar 6,2% in 2017.

Reactie van FNV op CPB ramingen: 'Tijd voor nieuw investeringsmenu in plaats van bezuinigingsmenu'
'De politiek moet van een bezuinigingsmenu naar een nieuw investeringsmenu. Dat willen we het kabinet meegeven nu ze de begroting van 2017 gaat bespreken. Want het dieet van bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, werkt niet', zegt FNV vicevoorzitter Gijs van Dijk. 'De menukaart met 50 miljard aan mogelijke bezuinigingen voor een volgend kabinet, die deze week uitlekte, gaat dus ook niet werken. Te veel mensen zitten in onzekerheid doordat ze geen baan hebben, onzeker werk, of te weinig inkomen om goed van rond te komen.'

Het kabinet trekt 30 miljoen euro structureel uit voor de aanpak van personen met verward gedrag. Het geld wordt onder meer ingezet voor een regeling voor onverzekerden. Dat blijkt uit de voorjaarsnota.
In februari liet het Aanjaagteam Verwarde personen in een tussenrapportage weten dat er grote verschillen zijn in de manier waarop gemeenten omgaan met verwarde personen. Het team, onder leiding van de Alphense burgemeester Liesbeth Spies deed naast aanbevelingen aan gemeenten, ook enkele aanbevelingen aan het rijk. Bijvoorbeeld over het wegnemen van financiële drempels van onverzekerden. Die handschoen heeft het rijk nu opgepakt. De 30 miljoen wordt vanaf volgend jaar toegekend. Voor dit jaar krijgen de gemeenten 15 miljoen. Het geld is ook bedoeld voor acute zaken, zoals het opzetten en uitbreiden van pilots en projecten in het land. Het aanjaagteam is blij met het geld. ‘Hieruit blijkt dat het landelijke vraagstuk wordt opgepakt’, aldus voorzitter Liesbeth Spies.
Briefadres
Gemeenten moeten vanaf juni een sluitende aanpak hebben ontwikkeld over hoe om te gaan met verwarde personen. Eerder besloten gemeenten al, samen met het rijk, dat dak- en thuislozen een briefadres krijgen, zodat het makkelijker wordt om te zorgen dat ze een zorgverzekering en medische zorg krijgen.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

dinsdag 3 mei 2016

Nieuws van 3 mei 2016

Motie ChristenUnie en GroenLinks: zorg apotheker moet uit eigen risico.

De zorg van de apotheker moet uit het eigen risico. Dat stellen de ChristenUnie en GroenLinks in een motie die zij op 21 april indienden tijdens het Kamerdebat over Eerstelijnszorg. De ChristenUnie en GroenLinks vinden het onwenselijk dat er op dit moment geen eenduidigheid is voor de patiënt en de verzekerde. Zodoende willen zij dat de kern van de lokale zorg - de apotheker, huisarts en wijkverpleegkundige - allen buiten het eigen risico vallen. In het Kamerdebat over Eerstelijnszorg deden zij middels een motie dit verzoek aan de regering.


Schippers: beschermingsconstructie farmaceutische bedrijven doorgeschoten.

De beschermingsconstructies voor farmaceutische bedrijven zijn te ver doorgeschoten. Dit stelt minister Schippers van VWS in een reactie op de introductie van Amfexa 5 mg. Dit middel heeft als geregistreerd handelspreparaat de apotheekbereiding dexamfetamine 5 mg per 1 mei uit de markt gewerkt. Schippers kondigt aan dit in Europees verband aan de orde te stellen. Schippers reageert in de NOS Journaals van maandag 2 mei. In deze uitzendingen komt ook directeur Léon Tinke van de KNMP aan het woord. Hij hekelt de hoge prijs die de producent hanteert voor Amfexa 5 mg. Deze ligt ruim drie keer hoger dan die van dexamfetamine 5 mg. De apotheekbereiding werd gebruikt door 30.000 ADHD-patiënten en vergoed vanuit de basisverzekering. Voor Amfexa moeten patiënten fors bijbetalen. ‘Het gaat vaak om een kwetsbare mensen, die soms duizenden euro’s per jaar moeten bijbetalen’, zegt Tinke. De KNMP stelde vorige maand al met een persbericht deze kwestie aan de orde.


Heeft een erfenis gevolgen voor mijn bijstand?

Het antwoord op bovenstaande vraag is: soms wel en soms niet. Om recht te hebben op een bijstandsuitkering mag het vermogen niet te hoog zijn. Er geldt een vermogenstoets. Een alleenstaande in de bijstand mag niet meer dan €5920 euro hebben, voor echtparen is dat het dubbele. Als de bijstandsontvanger een eigen huis heeft, gelden andere regels. Wanneer u een erfenis ontvangt, kijkt de sociale dienst in uw gemeente hoe hoog die erfenis is. Komt het bedrag boven de grens van het vrij te laten vermogen uit, dan gaat de sociale dienst eerst uw bijstandsuitkering terugvorderen vanaf de datum van overlijden van de erflater. Dit doen ze tot de grens van het vrij te laten vermogen. Dus er kan- wanneer u niet ver boven de grens van het vrij te laten vermogen zit- bijvoorbeeld twee maanden worden teruggevorderd en als u verder boven de grens zit meer maanden. Blijft na terugvordering nog een bedrag over boven de grens van het vrij te laten vermogen dan wordt uw uitkering stopgezet, in andere gevallen, wanneer dit niet zo is, blijft uw uitkering gewoon doorlopen. U mag niet afzien van de erfenis, want de gemeente kan in dat geval oordelen dat u een onnodig beroep op bijstand blijft doen, met alle gevolgen van dien. Ook als u de erfenis snel opmaakt, kan dat vervelende gevolgen voor u hebben. De gemeente kan dan uw nieuwe bijstandsuitkering verlagen of de bijstand aan u lenen. Denk er ook aan dat u verplicht bent de erfenis bij de gemeente te melden.


Op de 1 mei bijeenkomst van de FNV waren volgens de vakbond 9000 mensen

Negenduizend mensen hebben samen met de FNV vandaag de ‘Dag van de Echte Banen’ gevierd in Amsterdam. In andere wereldsteden, zoals Parijs en Londen, wordt de Dag van de Arbeid al jaren groots gevierd. In Amsterdam is dit een nieuwe traditie, die meer en meer wordt omarmd. Op de Dag van de Echte Banen vierde de FNV de successen van de vakbond. Het CBS maakte zondag bekend dat er in 2015 fors meer is actiegevoerd, bijvoorbeeld in de zorgsector, het openbaar vervoer, de metaalsector, de sociale werkvoorziening en bij de politie. Ook de jongeren van Young & United voerden flink actie. Allen boekten volgens de vakbond succesvolle resultaten op het gebied van onder andere zeggenschap over werktijden, meer koopkracht en hogere lonen voor jongvolwassenen. Velen van de actievoerders liepen vandaag dan ook mee in een mars door Amsterdam. Aansluitend op de mars vierden dus duizenden mens deze dag in het Oosterpark.


Veel signalen van onderbetaling bij inspectie horeca door Inspectie SZW

Bij een controle van de schoonmaakwerkzaamheden in 44 horecaondernemingen, vooral restaurants en eetcafés, werden bij 6 ondernemingen door de Inspectie SZW overtredingen geconstateerd. Daarnaast doet de Inspectie nog nader onderzoek bij 22 ondernemingen. De actie van de Inspectie SZW vond afgelopen donderdag plaats in Amsterdam, Breda, Eindhoven en Groningen. Bij 4 horecaondernemingen werden overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen geconstateerd. Totaal zijn bij deze 4 horecaondernemingen 5 vreemdelingen aangetroffen voor wie een tewerkstellingsvergunning was vereist. Bij 5 horecaondernemingen zijn overtredingen van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag vastgesteld. Overtredingen van de Arbeidstijdenwet werden bij 4 horecaondernemingen geconstateerd. Bij 1 van deze horecaondernemingen werkte een arbeidskracht, sinds 2010, 7 dagen per week en had naar eigen zeggen nog nimmer een dag vrij gehad. Daarnaast kreeg de Inspectie 20 signalen van onderbetaling. In het kader van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag worden deze nader onderzocht. Ook constateerde de Inspectie dat bij 4 horecaondernemingen arbeidskrachten een uitkering ontvingen van de gemeente of van het UWV. De betrokken instanties worden door de Inspectie hiervan in kennis gesteld.


Brede aanpak onverzekerdheid

Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaan gezamenlijk het probleem van onverzekerdheid aanpakken. Dit schrijven ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag aan de Tweede Kamer. In de praktijk komt het helaas voor dat mensen geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en ook geen briefadres. Een zorgverzekering vereist een adres. Hierdoor hebben deze dak- en thuislozen ook geen zorgverzekering en zijn zij verstoken van medisch noodzakelijk zorg. Om dit aan te pakken is afgesproken dat gemeenten mensen zonder een adres actief traceren en een briefadres verstrekken. Daarnaast zet het ministerie van VenJ zich maximaal in om ervoor te zorgen dat geen gedetineerde verzekeringsplichtige zonder zorgverzekering de gevangenis verlaat. Door deze acties moet het aantal mensen zonder verzekering sterk worden teruggebracht. Als ultimum vangnet komt er vanuit het ministerie van VWS een regeling opdat er in geval van nood, en voordat de papieren in orde zijn, zorg verleend kan worden. Dit geldt niet alleen voor levensbedreigende zorg, maar voor alle noodzakelijke zorg. Hierna worden zo snel mogelijk het adres en de verzekering in orde gebracht.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zaterdag 30 april 2016

Nieuws van 30 april 2016

Voorbereidingen jubileumviering Bijstandsbond in volle gang

In mei bestaat de Vereniging Bijstandsbond 40 jaar. Dat wordt gevierd met een symposium, een feest, een tentoonstelling en de uitgave van een jubileumboek. Alle activiteiten vinden plaats in het Nelson Mandelacentrum in Amsterdam. Mensen die facebook hebben kunnen zich opgeven


'Koersbesluit reintegratie' in Amsterdam

Het nieuwe beleid van wethouder Arjen Vliegenthart van Amsterdam m.b.t. de reintegratie van werkzoekenden zoals vast gelegd in het 'koersbesluit'heeft al veel publiciteit opgeleverd. De wethouder gaat in het 'Koersbesluit' uit van de opvatting, dat er momenteel niet voor iedereen betaald werk is. Voor veel (langdurig) werklozen is vrijwilligerswerk de hoogst haalbare doelstelling. Deze mensen kunnen -ook als ze verder niet arbeidsongeschikt zijn- in individuele gevallen worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Op 19 april jl. heeft het Amsterdamse college van B&W ingestemd met het Koersbesluit Re-integratie. Dit Koersbesluit is tot stand gekomen na een uitgebreide analyse- en consultatiefase met belanghebbenden. Met de besluitvorming door het college is het Koersbesluit Re-integratie nog niet definitief vastgesteld. Het laatste woord is –zoals dat hoort- aan de gemeenteraad van Amsterdam. Op 11 mei 2016 wordt het Koersbesluit besproken in de raadscommissie Werk en Economie en de verwachting is dat op 1 juni 2016 het stuk definitief kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Via deze link kun je het Koersbesluit Re-integratie (zoals dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd) downloaden en vind je ook de bijbehorende stukken waaronder een document met de uitkomsten van de consultatiefase. Direct na de besluitvorming door de gemeenteraad start de implementatiefase. Coraline Noordzij is inmiddels aangesteld als programmamanager voor de implementatie van het Koersbesluit.


1 mei viering Groen Links

Komende zondag, 1 mei, is de dag van de arbeid. Zoals elk jaar viert GroenLinks dit met een inhoudelijk evenement. Dit jaar discussiëren Kamerlid Linda Voortman, FNV-bestuurder Gijs van Dijk en publicist Merijn Oudenampsen over de vraag 'Hoe flex wil je het hebben?', de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De bijeenkomst start om 20:00 uur en vindt plaats in De Burcht in Amsterdam. Naast deze sprekers, gaan bezoekers in discussie over het onderwerp. Marjolein Meijer (voorzitter GroenLinks) leidt het programma, Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter van Groen Links in de gemeenteraad van Amsterdam, zal een column voordragen. De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel.


1 mei viering FNV

Ook dit jaar gaat de FNV weer de straat op voor meer Echte banen. Iedereen verdient een Echte baan. Kom ook naar Amsterdam en laat je stem horen! De 1 mei demonstratie start om 12.00 uur bij de Dokwerker in Amsterdam en gaat dan naar het Oosterpark, waar vanaf 13.00 uur een manifestatie met sprekers en muziek zal plaatsvinden, bij de ingang Mauritskade. Echte banen, dat zijn banen met genoeg zekerheid, kwaliteit en koopkracht. En dat is hard nodig, want steeds meer mensen maken zich zorgen over de toekomst van hun baan, leven gedwongen van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Werkgevers ontduiken ondertussen cao-afspraken door goedkope arbeidskrachten in te schakelen. Of ze laten mensen met een uitkering het werk doen van betaalde krachten.


Vereniging basisinkomen creert oneigenlijke tegenstelling die niet hoeft te bestaan.

De Vereniging basisinkomen publiceert, terwijl zoals hierboven blijkt de FNV strijdt voor meer banen, de volgende verklaring, waarin ze afstand nemen van de vakbonden. Verklaring: Dag van de Arbeid moet niet gaan over veeleisend ‘meer banen’ of hogere lonen. Dag van de Arbeid moet strijden voor de emancipatie van onnodige arbeid, onvrijwillige arbeid, uitgebuite arbeid. Het moet een feest voor de vermindering van de arbeidstijd, het krijgen van meer vrije tijd, meer vrijheid buiten de marktwerking. Er is geen vrije arbeidsmarkt als iedereen in principe wordt gedwongen om een ​​baan te vinden. (sic, alsof de vakbonden vinden dat iedereen gedwongen moet worden, pvdl) Basisinkomen is de noodzakelijke voorwaarde voor het toestaan ​​van mensen om daadwerkelijk kiezen voor de arbeidsmarkt, en dus voor een werkelijk vrije economie. 1 mei is een dag om de bijdragen van de arbeidersbeweging en haar strijd en prestaties door de jaren heen te erkennen. Waar vakbonden eens de arbeider de 40-urige werkweek en de 8-urige werkdag gaf, hebben globalisering de vooruitgang in de technologie het vermogen van vakbonden om verandering teweeg te brengen te uitgehold. Tot zover de verklaring. Hiermee creer je een oneigenlijke tegenstelling, in mijn ogen. Vanuit de sector uitkeringsgerechtigden is het basisinkomen volop in discussie met het doel om op het congres van de FNV in 2017 het nastreven van een voldoende hoog basisinkomen in goede kaders als doelstelling aangenomen te krijgen (waarom noemt de vereniging basisinkomen dat niet? ). Maar ook als een basisinkomen wordt ingeveoerd, moet er voor iedereen die daarnaast een betaalde (deeltijd) baan wil voldoende werkgelegenheid zijn en dus blijft strijden voor voldoende werkgelegenheid ook bij het basisinkomen een must. Anders is het een goedkope afkoopsom voor werkloosheid van alleen de mensen die kansloos zijn. Dat de vereniging vindt dat het niet moet gaan over hogere lonen vind ik een gotspe. Juist nu deze week in de publiciteit was, dat de Nederlandse Bank een rapport heeft gepubliceerd waarin staat (ondersteund door vele economen die nota bene worden geinterviewd in De Telegraaf) dat de lonen de afgelopen jaren veel te veel zijn gematigd en dat ze best fors omhoog kunnen. Maar de vereniging basisinkomen vindt meer banen en hogere lonen 'veeleisend'. Ze kunnen beter met de sector uitkeringsgerechtigden van de FNV om de tafel gaan zitten om het basisinkomen in goede maatschappelijke kaders te plaatsen. Piet van der Lende.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

donderdag 28 april 2016

Nieuws van 28 april 2016

De lonen hadden de afgelopen jaren veel meer moeten stijgen

De lonen hadden de afgelopen jaren best meer kunnen stijgen, blijkt volgens het Financieel Dagblad uit nieuwe berekeningen van De Nederlandsche Bank. Bedrijven kunnen de toegevoegde waarde die ze creëren uitkeren als loon, rente of winst. Het deel dat is uitgekeerd als loon (de arbeidsinkomensquote) lag in 2015 op 73,5% en niet, zoals eerder was berekend,op 78%. Dat betekent dat vooral de bedrijfswinsten fors hoger waren. In tijden van crisis of herstel pleiten werkgevers altijd voor loonmatiging. Maar minder loon is minder koopkracht en dus een rem op de economische groei, zeggen veel economen tegenwoordig. De FNV roept werkgevers en opdrachtgevers op om een stap vooruit te maken in de koopkracht van vakmensen. Vooral de onderbetaling van zzp'ers moet stoppen; hun onderhandelingsmacht richting opdrachtgevers is veel te vaak onvoldoende in balans. 'Voor grote bedrijven en vermogenden is de crisis al lang voorbij. Nu is het tijd voor koopkracht en echte banen voor de mensen die het werk doen', zegt Gijs van Dijk, vicevoorzitter FNV. De FNV vindt dat werkgevers en opdrachtgevers een stap vooruit moeten maken. Ook ligt de bal bij de overheid; het is nu veel te makkelijk voor werkgevers om een slaatje te slaan uit de fiscale voordelen van zzp'ers - met alle sociale gevolgen van dien. De fiscale voordelen worden vaker verwerkt in verlaging van het uurloon en dat is in strijd met de bedoeling van het fiscale voordeel. Op deze manier is het regelrechte loonkostensubsidie en staatsteun.


Meer hulp voor ontslagen winkelmedewerkers.

De sociale partners in de detailhandel gaan zich inzetten om mensen die hun baan verliezen snel aan ander werk te helpen. Het gaat om een aanvulling op de dienstverlening van UWV. Het projectplan kost 900.000 euro, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt de helft. Met name de eerste maanden van dit jaar kreeg de retailsector te maken met een aantal zware faillissementen, zoals die van V&D en Perry Sport. In hun val trokken deze grote winkelketens andere bedrijven mee. Hierdoor kwamen duizenden mensen op straat te staan. Voor de mensen die hierdoor onlangs hun baan verloren blijkt de dienstverlening van UWV in veel gevallen voldoende. In het projectplan wordt daarom ingezet op activiteiten die aanvullend zijn aan de dienstverlening die UWV biedt. Het gaat daarbij om de telefonische loopbaansupportlijn detailhandel, loopbaangesprekken, workshops, bijeenkomsten en een loopbaanportaal. Deze supportlijn gaat vandaag van start. Detailhandel Nederland, CNV Vakmensen en FNV Handel hebben er vertrouwen in dat de faciliteiten uit het projectplan mensen op laagdrempelige wijze weer op weg helpen.


Kortzichtigheid gemeenten en sociale wijkteams belemmert inzet van collectieve projecten voor mantelzorgers en vrijwilligers

Geen subsidie voor collectieve voorzieningen. Bijna alle gemeenten werken met sociale (wijk)teams. Ooit werden deze teams opgezet om burgers in de wijk te activeren het zelf te doen. In de praktijk blijkt dat deze teams zich nu vooral richten op individuele vragen van cliënten en gezinnen. Het integrale en vraaggerichte werken staat bij de wijkteams centraal. Een bezoekdienst, aan hulpbehoevenden, gerund door vrijwilligers, zet je niet op voor een individuele vraag. Het is een collectieve, preventieve voorziening waarbij goed getrainde, ervaringsdeskundige vrijwilligers permanent in de startblokken staan om mensen bij te staan. Hoe goed zo’n voorziening ook past bij het gedachtegoed van de participatiesamenleving, de praktijk wijst uit dat gemeenten de subsidie voor deze activiteiten stopzetten. Zij verwijzen naar de sociale wijkteams. Maar de sociale wijkteams gaan gebukt onder het grote aantal individuele vragen. Hierdoor komen zij niet toe aan het ondersteunen of opzetten van collectieve voorzieningen in de wijk, zo blijkt uit het Movisie-rapport Sociale (wijk)teams in beeld.


'Gemeenten vergroten financiële zorgen jeugdhulp'.

Steeds meer jeugdhulporganisaties in Nederland komen in ernstige financiële problemen doordat gemeenten niet of veel te laat betalen. Volgens koepelorganisatie Jeugdzorg Nederland is er sinds het overhevelen van zorgtaken van de rijksoverheid naar gemeenten begin vorig jaar, een enorme administratieve rompslomp ontstaan. ,,Daar hebben vooral gespecialiseerde jeugdhulpinstellingen last van die met verschillende gemeenten en contracten werken. Er is veel onduidelijkheid over de voorwaarden van factureren. Daardoor wordt er te laat betaald en ontstaan liquiditeitsproblemen'', legt een woordvoerster uit. Donderdag meldde NRC dat Intermetzo, een van de grootste jeugdhulporganisaties in Nederland, op de rand van de afgrond bungelt. Gemeenten zouden nog miljoenen euro's aan de organisatie moeten betalen. Een woordvoerster van Intermetzo wilde geen commentaar geven.


FNV pleit voor meldplicht werkgever bij beroepsziekte.

Een meldplicht wanneer iemand een beroepsziekte heeft opgelopen en vliegende brigades bij de inspectie SZW (arbeidsinspectie). Daarvoor pleit de FNV om het aantal ziekten en sterfgevallen door werk terug te dringen. Wanneer iemand een beroepsziekte krijgt, zou de bedrijfsarts dit volgens de FNV voortaan moeten melden aan zowel de werkgever als aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). De werkgever zou het vervolgens moeten doorgeven aan de Inspectie SZW. ”Wij willen de werkgever verantwoordelijk maken. En wat ons betreft komt er op niet-melden een forse boete te staan. Zo ontstaat een goed overzicht van plekken waar beroepsziekten voorkomen. De meeste bedrijfsartsen doen daarover nu geen melding”, aldus de FNV. Elk jaar gaan in ons land 3000 mensen eerder dood door een ongeluk of door een ziekte die met het werk heeft te maken, meestal kanker. De schatting is afkomstig van het NCvB, aldus de bond.


Nagstreefde aantal banen voor gehandicapten en mensen in de bijstand op basis van het sociaal akkoord bij lange na niet gehaald.

In 2013 spraken overheid, werkgevers en vakbonden af dat het bedrijfsleven tot 2026 honderdduizend extra (garantie)banen schept voor mensen met een arbeidsbeperking en de overheid 25.000 banen. De banen zijn bedoeld voor Wajongers, SW’ers, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en mensen met een bijstandsuitkering. Eind 2015 nam verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma een cheque van werkgeversvereniging AWVN in ontvangst. Het toegezegde aantal van 7500 extra banen was meer dan gehaald, namelijk 7583. Er werd een feestelijke foto gemaakt met daarop een lachende Klijnsma (zie SW-Journaal 1, 2016, pagina 8) en een al even vrolijke Harry van de Kraats, directeur van AWVN. Bij nadere beschouwing blijkt het echter om geambieerde banen te gaan; gerealiseerd waren eind 2015 slechts 3507 banen. Op de website www.werkgeversgaaninclusief.nl staan veel good practices. Maar helaas is meer dan de helft van de tot eind 2015 beloofde banen nog niet ingevuld. Ook de overheid haalde de doelstelling van drieduizend extra banen tot eind 2015 niet. Harde cijfers over het aantal banen dat wél is gerealiseerd, zijn er slechts tot zomer 2015. Toen waren dat vijftienhonderd extra banen. Belangenorganisaties en parlementariërs zitten flink achter de uitvoering van de banenafspraken aan. Zie voor een overzicht van de stand van zaken: Bron: Annemiek Onstenk, SW Journaal april 2016.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

dinsdag 26 april 2016

Nieuws van 26 april 2016

''' logobbapp

Nieuws

Wil je algemene nieuwsberichten en juridische berichten van oudere datum bekijken? weblog met oude nieuwsberichten

Ango failliet verklaard

Op 15 maart 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). De curator is Cees de Jong van Van Benthem & Keulen advocaten uit Utrecht. De Ango was de laatste tijd niet meer in staat aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De Algemene Ledenraad heeft in januari jl. maatregelen genomen om de situatie te veranderen, maar de financiële problemen – deels veroorzaakt door vermeende fraude van een oud-bestuurslid – waren te groot. Tegen het oud-bestuurslid is aangifte gedaan en het voormalig dagelijks bestuur is collectief aansprakelijk gesteld. Door het faillissement worden veel mensen gedupeerd. Op de eerste plaats de mensen met een beperking die een financiële bijdrage voor hulpmiddelen hebben gevraagd en de mensen die begeleid worden met advies en lotgenotencontact. Het voormalige dagelijks bestuur heeft o.a. gelden van de samenwerkende fondsen in de algemene middelen laten vloeien, waardoor deze niet meer beschikbaar waren voor de financiële hulp die aan cliënten was toegezegd. In januari 2016 heeft het waarnemend bestuur besloten om geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Waar mogelijk zijn de meeste aanvragers van hulpmiddelen geïnformeerd over de ontstane situatie. De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden de financiële hulpverlening, het advieswerk en de andere activiteiten op een andere manier voort te zetten. Naar verwachting zal in de komende weken meer duidelijk worden over de toekomst van de Ango.


Afspraken tussen gemeente en Rijk over kinderopvang

Gemeenten moeten alle peuters voor minstens twee dagdelen opvang bieden. Kinderen van ouders die niet allebei werken, krijgen dan een plek aangeboden die wordt betaald door de gemeente. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken afgesproken met de gemeenten. Nu is er niet voor alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar plek. De gemeenten krijgen zes jaar de tijd om de opvang te regelen. Rond Prinsjesdag werd al bekend dat gemeenten daar 60 miljoen euro voor krijgen. Twee dagdelen. En die andere dagdelen dan? O, over 6 jaar. Dat is pas een ingrijpende maatregel. Nou is alles goed geregeld, toch?


AOW-gerechtigden komen alsnog in aanmerking voor huurtoeslag

Het zal menigeen zijn ontgaan, maar AOW-gerechtigden met een vermogen tussen € 21.437 en € 24.437 kunnen alsnog in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dat wordt aangekondigd in een Novelle bij het Belastingplan 2016. Eerder kregen AOW-gerechtigden met een vermogen van meer dan € 21.437 in september een brief van de Belastingdienst waarin werd aangegeven dat de ouderentoeslag per 1 januari 2016 komt te vervallen. Uit de "Novelle bij het Belastingplan 2016" blijkt dat de groep AOW-gerechtigden met een vermogen tussen de 21.437 en 24.437 euro alsnog in aanmerking komt voor huurtoeslag indien zij voor 1 september 2017 met terugwerkende kracht zelf de huurtoeslag aanvragen. Dat de Belastingdienst de AOW-gerechtigden niet gericht informeert over deze belangrijke wijziging, is volgens de staatssecretaris 'gezien de resterende tijd niet meer mogelijk.' Graag wijzen wij bij deze daarom op de gevolgen van de verhoging van het heffingsvrije vermogen voor ouderen, en roepen op om deze informatie zo veel mogelijk te delen.


Nederlandse ouders betalen hun oppas slechter dan in andere landen het geval is.

Oudermatch.nl heeft een onderzoek gedaan onder oppassers en ouders over de gehanteerde oppastarieven. In dit onderzoek wordt Nederland vergeleken met 5 andere Europese landen waar moederbedrijf 2Care4Kids Group actief is. Het onderzoek laat zien dat er grote verschillen zijn binnen Europa. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1800 ouders en oppassers in Nederland, Spanje, Italië, Finland, Denemarken en Noorwegen. De resultaten die hieronder belicht worden hebben betrekking op de financiële vergoeding, de relatie tussen ouders en oppassers en wat voor werkzaamheden ouders van oppassers verwachten. Enkele opvallende resultaten: Nederlandse oppassers verdienen het minst, gemiddeld €5,76 per uur, Deense oppassers het meest, gemiddeld €10,50 per uur. 39% van de Nederlandse oppassers durft niet te onderhandelen over hun uurtarief. 70% van de Nederlandse ouders betaalt hun oppas niet extra als er vriendjes en vriendinnetjes komen spelen. 48% van de Nederlandse oppassers vindt het betaalmoment ongemakkelijk, in Italië hebben oppassers daar aanzienlijk minder moeite mee (27%)


Bijna 17% van de Nederlanders ontvangt zorg en ondersteuning.

25 april 2016. In het rapport Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 is op een rij gezet hoeveel zelfstandig wonende Nederlandse 18-plussers in 2014 zorg en ondersteuning ontvangen, welke typen hulp dit zijn en van wie ze de hulp (willen) krijgen. Ook is bestudeerd welke mensen hulp krijgen. Van dit rapport is ook een digitale samenvatting beschikbaar!. Circa 2,2 miljoen volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen, krijgen hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Zij ontvangen vooral zorg en ondersteuning van mensen uit hun sociale netwerk (ruim 10% van de zelfstandig wonende 18-plussers). Meestal gaat het om hulp in het huishouden (ongeveer 14% van de zelfstandig wonende 18-plussers). Mensen die voor langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen hulp in het huishouden het liefst van naasten en gespecialiseerde zorg van professionals. Ruim een op de tien Nederlanders beschikt niet over een sociaal netwerk dat hulp en ondersteuning kan bieden als dat nodig is. Bij ouderen en mensen met beperkingen is dit een op de vijf. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geschreven door Lisa Putman, Debbie Verbeek-Oudijk, Mirjam de Klerk en Evelien Eggink. Lees meer


NEET

Veertien miljoen jonge Europeanen tot 30 jaar zijn NEET. Ik had wel van 'nerds'gehoord, maar een neet? Een NEET is 'Not in Employment, Education or Training'. Deze jongeren gaan niet (meer) naar school, hebben geen werk en doen geen poging zich bij- of om te scholen. Neet-jongeren zijn niet of nauwelijks politiek of maatschappelijk geïnteresseerd en staan wantrouwend tegenover de overheid. In Nederland bleek dat In 2015 ongeveer 66.000 jongeren onder de 27 met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, het contact verloren hebben met de instanties die hen op weg naar een baan kunnen helpen. Ze zijn uit beeld geraakt. Een opsomming van hap snap maatregelingetjes met hier en daar wat geld om de problemen op te lossen. Veel zal er niet veranderen zo.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

zondag 24 april 2016

Jubileumviering vereniging Bijstandsbond

Jubileum Bijstandsbond

In mei 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar. En de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting bestaan 20 jaar. Dat gaan we vieren !.

Op 26 mei 1976 werd de Bijstandsbond opgericht, de huidige Bijstandsbond Amsterdam komt daaruit voort. Dat betekent dat de Bijstandsbond Amsterdam dit jaar 40 jaar bestaat. Dat gaan we vieren!. Met een tentoonstelling, een symposium, een feest en de uitgave van een jubileumboek. De festiviteiten worden alle gehouden in het Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringplantsoen 2c Amsterdam. http://www.nelsonmandelacentrum.com Telefoon: 020-6242306 / 020-4288825

Tentoonstelling

40 jaar strijd voor de belangen van mensen met een minimuminkomen in woord en beeld. Er zijn 40 overzichtsbladen samengesteld over de verschillende jaren. Van ieder jaar is een overzichtsblad. Op de bladen zijn pamfletten, foto’s, stickers, affiches, logo’s en ander illustratiemateriaal aangebracht. Deze worden opgehangen in het Nelson Mandela Centrum gedurende de week van 16 mei tot en met 22 mei. Aldaar overdag te bezichtigen.

Symposium

We openen de feestweek met een symposium op 18 mei over 40 jaar belangenstrijd, de hoogte en dieptepunten, en wat we daarvan kunnen leren. Ook zal aandacht worden besteed aan hoe de situatie in Amsterdam nu is. Wat hebben we bereikt, wat kan beter? Bij de aanvang van het symposium wordt om 10.30 uur het jubileumboek gepresenteerd door Anke van der Vliet, al 40 jaar aan de Bijstandsbond verbonden en medeoprichtster van de bond.

Dagvoorzitter van het symposium is Madelene Duijst, werkzaam bij de vereniging Clientenbelang in Amsterdam.

In het ochtendgedeelte dat om 11.00 uur begint zal er op basis van bovenstaande probleemstellingen een forumdiscussie zijn waaraan deelnemen:

– Jacques Peeters, kaderlid van de Bijstandsbond

– Anke van der Vliet, secretaris van de Bijstandsbond

– Bart Louwman, lid van de Participatieraad en kaderlid van FNV uitkeringsgerechtigden

– Mark van Hoof, advocaat

– Patrick Hartwig voorzitter van de daklozenvakbond en lid van de Participatieraad

Het middag gedeelte van het symposium, dat aanvangt om 14.00 uur zal gaan over de toekomst. Welke hoopvolle initiatieven zijn er, hoe moeten we opkomen voor onze belangen verder organiseren in het licht van de ervaringen uit het verleden?

Aan de forumdiscussie zullen deelnemen:

– professor Gijsbert Vonk

– Maaike Zorgman, bestuurder FNV uitkeringsgerechtigden

– Henk Kroon, kaderlid Bijstandsbond

– Jaap de Bie organizer bij de FNV op Schiphol

– Linda Slagter, medewerker communicatie Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Na afloop is er een hapje en een drankje

Multiloog

Regelmatig zijn er Multiloog - bijeenkomsten in Amsterdam. Onder leiding van psycholoog Heinz MÖlders. De deelnemers luisteren naar elkaars verhalen over eigen en problemen van anderen in het dagelijks leven, over psychische en psychiatrische problemen in het bijzonder. Ze bespreken wat die voor hen betekenen en waar ze kracht en inspiratie uit halen om allerlei obstakels het hoofd te kunnen bieden. Er wordt een verband gelegd tussen persoonlijke dingen en maatschappelijke misstanden en er wordt gepraat over hoe je daar bijvoorbeeld vis de Bijstandsbond iets aan kunt doen. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken, luisteren en mee te praten. De multiloog begint om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Wordt vriend van Multiloog op de Facebook pagina www.facebook.com/multiloog

Feest

Vrijdag 20 mei organiseren we een feest voor leden en sympatisanten en oud-medewerkers. Aanvang 18.00 uur. Wij maken een inventarisatie van alle oud-medewerkers en contacten om hen voor het feest uit te nodigen. Hopelijk wordt dat een soort reunie.

Euromarsen bestaan 20 jaar

De Bijstandsbond maakt deel uit van een Europees netwerk van zusterorganisaties, de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Vertegenwoordigers van dat netwerk zullen op vrijdagavond vanaf 17.00 uur in Amsterdam aankomen en deelnemen aan het feest, met muziek, toespraken en een hapje en een drankje. Op zaterdag en zondag wordt de halfjaarlijkse coordinatie vergadering van de Euromarsen in het Nelson Mandelacentrum gehouden. De Euromarsen bestaan dit jaar 20 jaar, dus dat geeft het feest een extra feestelijk tintje.

Voor meer informatie: Piet van der Lende pvdlende@dds.nl Anke van der Vliet a_vandervliet@hotmail.com Jacques Peeters wbva@dds.nl 020-6181815