dinsdag 21 juni 2011

Nieuw Wetsontwerp voor de Wet Werk en Bijstand

Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen dat als het wet wordt als uitgangspunt zal gaan dienen voor de samenvoeging van de Wajong, de huidige Wet Werk en Bijstand en de Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) en de Wet Sociale Werk Voorziening (WSW) is voorzover ik kan zien nog steeds niet openbaar. Wel zijn een reeks van belangrijke wijzigingen van de Wet Werk en Bijstand WWB  bij de Tweede kamer aanhangig gemaakt.  Daarbij wordt de Wet WIJ afgeschaft en een toets op het huishoudinkomen ingevoerd. Wanneer dit wet wiordt weet ik niet, het moet nog in de Eerste en Tweede Kamer behandeld worden, en dus kan het op zijn vroegst 1 januari 2012 zijn lijkt mij. De verplichtingen voor uitkeringsgerechtigden op zoek te gaan naar een baan worden aangescherpt oa. De Raad van State vat het wetsontwerp als volgt samen
´De belangrijkste maatregelen zijn het aanscherpen van de regels ten aanzien van jongeren tot 27 jaar die thans in de Wet investeren in jongeren (WIJ) zijn opgenomen, en deze over te hevelen naar de WWB, het afschaffen van de bijstand voor inwonenden, het vervangen van de toets op het inkomen van de partner door een toets op gezinsniveau (huishoudinkomen), het vervallen van de specifieke ontheffing van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met jonge kinderen, de maximering van het gemeentelijke minimabeleid en de introductie van de mogelijkheid om de verplichting op te leggen om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten als tegenprestatie voor bijstandsverlening.´.

Aan dit laatste en ook aan de loondispensatie dus werken onder het minimumloon, wijdt de Raad van State een hele beschouwing in het kader van EVRM en de ILO verdragen, waarbij zij in feite met zoveel woorden zegt dat het wetsvoorstel daarmee in strijd is.

Piet


Het persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken.

Het wetsvoorstel

Advies van de Raad van State

Geen opmerkingen:

Een reactie posten