dinsdag 22 november 2022

Nieuws over het Amsterdamse minimabeleid

 Nieuws over het Amsterdamse minimabeleid

extra 85 euro

Iedereen met recht op de individuele inkomenstoeslag krijgt begin december (ergens rond de 9e) een extra toeslag van het huidige bedrag. Dat is dus een extra €85 per persoon. Voor echtparen betekent dit dus €170.

herijking inlichtingen plicht

Bij de inzet van handhaving is proportionaliteit in Amsterdam een vereiste. De bijstandsuitkering is complex en voor veel Amsterdammers die hier op aangewezen zijn, ondoorgrondelijk geworden. Dat leidt tot fouten en onbewust oneigenlijk gebruik. In onze aanpak houden we daar rekening mee. Die complexiteit zit met name in het veelal verouderde begrippenkader van de Participatie en de inlichtingenplicht. Die inlichtingenplicht schrijft bijstandsgerechtigden voor zelf bij het college melding te doen van alle veranderingen in diens leven die mogelijk van invloed zijn op het recht op uitkering. Het fraudebegrip in de sociale zekerheid bepaalt dat een handeling die in strijd is met die inlichtingenplicht als fraude in aanmerking moet worden genomen. Hoewel het Rijk al lange tijd geleden heeft aangekondigd het handhavingsinstrumentarium te gaan herijken, is het niet de verwachting dat dit voor 1 januari 2025 zal lukken. Het college vindt dit te lang duren en onderzoekt nu op welke wijze we in Amsterdam de omgang met de inlichtingenplicht kunnen vereenvoudigen om zodoende minder repressieve maatregelen te hoeven treffen. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2023 wordt afgerond. Het college zal de Raad dan daarover nader informeren.

Piet van der Lende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten