donderdag 28 oktober 2010

Inzien van giroafschriften of bankafschriften wanneer je een bijstandsuitkering hebt

Af en toe komen er vragen van bijstandsgerechtigden die willen weten welke privegegevens van giro en bankafschriften de sociale dienst wel mag inzien en welke niet. In oktober 2010 heeft de Centrale Raad van beroep hierover uitspraken gedaan. CRvB 12-10-2010, nrs. 09/3696 WWB e.a., LJN: BO0480 Het college is in het kader van het onderzoek naar het recht op bijstand in beginsel gerechtigd inzage te verlangen in de giro- en bankafschriften van een belanghebbende over de laatste drie maanden. Indien een belanghebbende bezwaar blijkt te hebben tegen het verlenen van inzage in zijn uitgaven, dient dit te worden gerespecteerd, tenzij deze gegevens werkelijk noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het recht op bijstand. Hiervan is slechts sprake indien er in het betreffende geval gegronde redenen zijn om inzicht te verkrijgen in het uitgavenpatroon van de belanghebbende. CRvB 06-07-2010, nr. 09/4855 WWB e.a., LJN: BN0614 Het onleesbaar maken van mutaties en saldi op bankafschriften op een zodanige wijze, dat het onmogelijk is om te beoordelen of, en zo ja in hoeverre, over middelen wordt beschikt die in het kader van de bijstandsverlening in aanmerking moeten worden genomen, hoeft het college niet te accepteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten