donderdag 20 december 2018

De zelfredzaamheidsmatrix en de zelfredzame daklozen. Zij worden binnenkort korte tijd intensief begeleid.

De Bijstandsbond heeft enkele malen gepraat met wethouder Rutger Groot Wassink. Naar aanleiding van deze gesprekken had de Bijstandsbond in een tweetal notities een aantal vragen gesteld, waarvan nu de eerste antwoorden binnengekomen zijn. De knelpunten die wij hebben gesignaleerd en de antwoorden erop zullen in afzonderlijke artikelen worden gepubliceerd. Een van de punten die wij aan de orde stelden was de zelfredzaamheidsmatrix op basis waarvan wordt beoordeeld of iemand zelfredzaam is en het feit, dat als zelfredzaam gekwalificeerde daklozen niet worden geholpen. De gemeente Amsterdam is naar aanleiding van de signalen van plan een pilot waarbij deze mensen beter worden geholpen uit te breiden. Wij hebben de volgende tekst aan de wethouder voorgelegd.

zelfredzaamheid en de matrix

In toenemende mate zwerven daklozen op straat of van het ene adres naar het andere. Zij worden gekwalificeerd als 'zelfredzaam', dus niet verslaafd of psychiatrisch patiënt, en moeten het zelf maar uitzoeken. Ze krijgen geen hulp van instanties om hun leven weer op de rails te krijgen. Basis voor dit onderscheid tussen 'zelfredzame' en 'niet- zelfredzame' daklozen is de zogenaamde 'zelfredzaamheidsmatrix'. De zrm is een test ontwikkeld door de GGD Amsterdam en wordt gepromoot door Movisie. De zelfredzaamheid van een cliënt wordt dan op elf levensterreinen in beeld gebracht.

Er is kritiek op dit testinstrument. Het is een grofmazig instrument, dat een te globaal beeld geeft van de situatie. Voor een goed ondersteuningsplan is juist concrete, specifieke informatie over de cliënt nodig. Er moet uitgegaan worden van wat de cliënt zelf, zo nodig met hulp van iemand uit de directe omgeving, aangeeft waar zij of hij problemen ondervindt. De professional moet aansluiten bij wat de cliënt aangeeft en doorvragen als deze vermoedt dat er achterliggende problemen zijn. Dit gebeurt echter in de praktijk te weinig. Onervarenen in het afnemen van psychologische tests hanteren de matrix als houvast en gaan in de praktijk niet flexibel met de matrix om. De matrix wordt daardoor een excuus voor de overheid en hulpverleningsorganisaties, om aan een groot gedeelte van het probleem van de dakloosheid niets te doen.

Op het spreekuur van de Bijstandsbond komen regelmatig zogenaamd 'zelfredzame' daklozen, die hiermee te maken hebben, voor wie alle deuren op slot gaan en die volkomen verdwaald zijn  geraakt in bureaucratische doolhoven.  Een voorbeeld. Een echtpaar boven de 50 jaar woont al 4 jaar in verschillende daklozenopvangen. Maar nu moeten zij uit de opvang vertrekken en komen weer op straat terrecht. Omdat zij geen problemen hebben zoals verslaving, schulden of psychische problemen komen zij niet in aanmerking voor een urgentie of tenminste een traject die ze kunnen volgen. Ze hebben de afgelopen tijd wanhopige pogingen gedaan een woning te vinden, maar dit is niet gelukt, omdat ze een minimaal inkomen hebben. Zij hebben hulp nodig om niet weer op straat te komen. Maar die hulp is er niet.

De wethouder formuleerde de volgende reactie

Zelfredzaamheidsmatrix

Anders dan de vraag veronderstelt is de zelfredzaamheidsmatrix als instrument niet leidend in het nemen van een beslissing over een traject van iemand die zich meldt voor Maatschappelijke Opvang. De Zelfredzaamheidsmatrix is op zichzelf geen testinstrument. Bij het gesprek tussen professional en aanvrager wordt de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) ingezet om het gesprek van te ondersteunen. De professionals gebruiken de ZRM om het functioneren van de aanvrager op 13 levensdomeinen in kaart te brengen, waarbij dus niet alleen naar psychiatrische klachten of verslavingsproblematiek wordt gekeken. Deze ZRM wordt ingezet om te zorgen dat het  gesprek over diverse levensdomeinen gaat. Hierdoor wordt voorkomen dat er alleen aandacht is voor levensdomeinen met problemen. En er wordt bevorderd dat ook in beeld wordt gebracht waar mogelijkheden liggen. Hiermee wordt juist minder naar diagnoses gekeken en meer naar de wijze waarop mensen functioneren. De ZRM dient ter ondersteuning van de afweging en de beslissing die door de professional wordt gemaakt.

Amsterdammers kunnen zich bij de centrale Toegang voor Maatschappelijke Opvang melden voor een screening. Deze screening wordt uitgevoerd door zeer ervaren Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen van de GGD en zorgorganisaties. Voor de toegang voor Maatschappelijke Opvang geldt dus geen onervarenheid met het afnemen van psychologische testen.

Ondersteuningsaanbod daklozen

Het signaal dat dat Amsterdammers die niet in aanmerking komen voor Maatschappelijke Opvang ‘het zelf maar moeten uitzoeken’ is de afgelopen periode vaker naar voren gekomen. Naar aanleiding van dit signaal heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het aanwezige ondersteuningsaanbod voor deze groep. De conclusie was dat er voor Amsterdammers die dakloos zijn, maar niet in aanmerking komen voor een intensief ‘Zorg met verblijf’ traject, wel ondersteuning beschikbaar is. Het probleem is dat deze ondersteuning voor hen moeilijk vindbaar is – vandaar het verdwalen in de zgn bureaucratische doolhoven. Om dit aan te pakken, is de gemeente afgelopen jaar een pilot gestart om de groep zelfredzame daklozen voor korte tijd intensief te begeleiden door een vaste contactpersoon richting de voor hen passende ondersteuning. De eerste resultaten hiervan zijn positief, en momenteel wordt verkend op welke wijze deze pilot kan worden uitgebreid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten