woensdag 1 november 2023

Verkiezingen en verandering

 Gaat er na de verkiezingen echt iets veranderen?

Op 22 november zijn er weer verkiezingen. Gaat er iets veranderen? Er zijn nieuwe spelers op het toneel van de massacommunicatie. Naast Frans Timmermans, Pier Omtzigt en Carolien van der Plas  Dilan Yeşilgöz voor de VVD. Vooral het optreden van Frans Timmermans en Pier Omtzigt geeft velen hoop. Dat we voorbij het jarenlange desastreuze  neoliberale regeringsbeleid van de VVD nu eindelijk een effectieve aanpak krijgen van de problemen waar ons land voor staat. Voorlopig verandert er echter niets. Het VVD beleid is desastreus geweest voor de toename van armoede in Nederland. Half oktober kondigde demissionair minister Hugo de Jonge aan, dat we  5,8% huurverhoging in 2024 krijgen.  Vreselijk. In oktober werd in Den Haag voortdurend gekletst over bestaanszekerheid. Maar de vaste lasten voor mensen met lage inkomens blijven de pan uitrijzen. De zorgpremie en de huren stijgen volgend jaar fors. Weg compenserende maatregelen om de armoede te bestrijden. Hier wreekt zich, dat we na jaren VVD beleid in Nederland een fout financieringssysteem hebben. De achtereenvolgende regeringen hebben een beleid gevoerd, waarbij de directe belastingen voor de rijken werden verlaagd en de grote bedrijven praktisch geen belasting hoefden te betalen en om de uitgaven toch te financieren werden veel indirecte heffingen en belastingen ingevoerd, waardoor de lasten voor de lagere inkomens fors stegen en in dit onrechtvaardige systeem betaalt iedereen rijk en arm, evenveel voor de voorzieningen. We moeten toe naar een ander systeem, waarbij de voorzieningen weer worden betaald uit een verhoging van directe belastingen voor de rijken. In het huidige systeem is armoedebestrijding praktisch onmogelijk. 

Verloedering Haagse politiek

Gaat dat na de verkiezingen veranderen? Ik heb daarover twee boeken gelezen, ‘een nieuw sociaal contract’ van Pieter Omtzigt en ‘Voor ieder wat waars’ van Rob Wijnberg. 

 Gemeenschappelijk in deze analyses is de constatering dat de Haagse politiek verloedert is, d.w.z. de democratie functioneert niet meer, het machtsevenwicht in de trias politica (uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht) is verstoord ten gunste van een bureaucratisch apparaat, dat zijn gang kan gaan bij de zoektocht naar technocratische oplossingen van problemen door de inzet van moderne middelen als algoritmen bij de opsporing van fraude, zwarte lijsten van mensen die fraude plegen, etc. Daarbij treedt discriminatie, racisme en stigmatisering op van hele bevolkingsgroepen, waarbij dan de wetgevende en rechtsprekende macht niet meer functioneren als instituties waar de burger zijn recht kan halen. In de toeslagenaffaire moesten de gedupeerde burgers met een telefoonnummer bellen, de belastingtelefoon, voor de rest was de belastingdienst ontoegankelijk. Ontoegankelijkheid, discriminatie, depolitisering van problemen, niet naar de burger luisteren kenmerken de bureaucratiën van de Nederlandse staat. Het ' maatschappelijk middenveld'  functioneert in de polder ook niet meer. Organisaties die eens zelfstandige buitenparlementaire sociale bewegingen waren zijn volledig ingekapseld in het overlegmodel van de polder en die organisaties zijn sterk afhankelijk geworden van subsidies waardoor ze slechts beperkt kritiek uitoefenen op de regering en parlement. Omtzigt constateert in zijn boek ook dat het maatschappelijk middenveld niet meer functioneert als tegenmacht die de rechten van burgers kan realiseren. 

Nieuw evenwicht

Omtzigt en anderen doen voorstellen om het evenwicht in de trias politica te herstellen, en gaan daar in deze verkiezingsstrijd de markt mee op. En met succes, want de partij van Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, staat hoog in de peilingen. In feite wordt in de peilingen nu door drie partijen gestreden om wie de grootste wordt. En wie dus na de verkiezingen het voortouw mag nemen in de coalitievorming. Nieuw Sociaal Contract, de combinatie PvdA/Groen Links of de VVD. D' 66 gaat grote verliezen lijden ten opzichte van de vorige verkiezingen. Blijkbaar zijn veel stemmers op D’66 het niet eens met wat D’66 in het regeren met de VVD bereikt heeft. Maar een goede vierde is de BBB van Carolien van der Plas. De BoerenBurgerBeweging oftewel de spreekbuis van de boerenbeweging, is een politiek partij die met haar leidster van der Plas gelanceerd is door een PR Bureau die als belangrijkste clienten de grote slachthuizen in Nederland heeft, en zij werken voor grote multinationale ondernemingen als Bayer. Het is een lobby circuit voor de grootschalige landbouwindustrie. 

klimaatverandering

Zullen dus deze parlementaire verkiezingen alles veranderen? Ontegenzeggelijk is er door de toeslagenaffaire een klimaatverandering opgetreden. Vele bestuurders zeiden dat de overheid veel te streng optreedt tegen haar burgers en niet uitgaat van vertrouwen maar van wantrouwen dat de burgers de regels niet zullen volgen. Ik ga hier niet alles opnoemen wat critici van de huidige parlementaire democratie illusies van het parlementarisme noemen, maar het is duidelijk dat ook bij deze verkiezingen blijkens de peilingen geen enkele partij de meerderheid haalt en dat dus na de verkiezingen de sociaal democraten en Omtzigt op zoek moeten naar coalities. En daar wringt de schoen. Omtzigt is een rechtse politicus, die uit het CDA komt, en die gestreden heeft voor afschaffing van de VUT en die voor een strenge begrotingsdiscipline is (lees: bezuinigen ). Op Europees niveau hebben de leiders van de EU landen al jaren geleden een akkoord gesloten over de overheidsfinanciën, het zogenaamde stabiliteits pact. Daarin staan zeer rigide regels over hoe groot het begrotingstekort in de afzonderlijke Eu-landen mag zijn. Het zijn zeer strenge regels over de uitgaven. Omtzigt wil, dat de landen in Europa zich houden aan het stabiliteits pact over de begrotingstekorten. Het is niet onmogelijk dat Omtzigt tot overeenstemming komt met de VVD en de BBB over een beperkte hervorming van de rechtsstaat (voorzover het nog een rechtsstaat is) en dat voor de rest op het gebied van sociaal-economisch beleid alles bij het oude blijft. Dit is in mijn ogen na de verkiezingen de meest waarschijnlijke coalitie, een beetje afhankelijk van of ze met zijn drieën een meerderheid halen. Maar zoniet, dan zijn er altijd nog wat kleinere partijen zoals de Christenunie die kunnen aanschuiven. 

Een andere mogelijkheid

Maar een andere mogelijkheid is een coalitie tussen PvdA/Groen Links, BBB en Nieuw Sociaal Contract. Ook dan voorspel ik, dat er weinig zal veranderen. De woningbouw is in Nederland stil komen te liggen vanwege rechterlijke uitspraken over de CO2 uitstoot, die bij de woningbouw teveel zou zijn. Timmermans heeft al gezegd in het eerste grote verkiezingsdebat op de televisie, dat hij graag wil regeren met de BBB en dat hij de woningbouw los wil trekken, en over de stikstofuitstoot worden wij het dan wel eens zei hij tegen van der Plas. Een coalitie van VVD en PvdA/Groen Links zie ik er niet van komen. Dat zou voor de sociaal-democratische coalitie zelfmoord betekenen. In de verkiezingsdebatten gaat het verder ook nauwelijks over fundamentele uitgangspunten om het jarenlange VVD beleid fundamentele te veranderen. (Terugdraaien privatiseringen, fundamentele herbezinning op het belastingsysteem van directe en indirecte belastingen,  hervorming van de voedselproductie, etc. ) Mooie woorden worden in deze verkiezingstijd gewijd aan het klimaatbeleid, en dat de rijken meer belasting moeten betalen, maar na de verkiezingen zal daar toch met de VVD en/of BBB over onderhandeld moeten worden. Waarbij dan bij BBB (grootschalige landbouwindustrie) en bij de VVD de grote multinationals een flinke vinger in de pap hebben. En dan zie ik er weer niks van terechtkomen. Zolang er geen sterke zelfstandige buitenparlementaire sociale bewegingen opkomen blijft het doormodderen in de polder. Rob Wijnbergen is optimistischer. Hij constateert dat wij het over veel dingen eens zijn, dat de door de media breed uitgemeten polarisatie tussen centrumpolitiek en rechtser helemaal niet zo groot is, en dat wij mensen sociale wezens zijn die elkaar vooral willen helpen.  We moeten toe naar een gedeelde waarheid over de noodzakelijke energietransitie. De economie drijft op fossiele brandstoffen, en die energietransitie naar groene energie is een noodzaak om klimaatverandering, vernietiging van de natuur en grote armoede en rampen in de wereld tegen te gaan. Daarover moeten wij het eens worden, een gedeelde waarheid, voorbij het postmodernisme, dat egoistische individuen bevordert. Hoe dit in het kapitalisme met zijn machtige kapitaalbezitters gerealiseerd moet worden noemt hij niet. Het woord kapitalisme komt in zijn boek niet voor, en verder dan een enigszins abstracte oproep tot samenwerken aan een gedeelte waarheid komt hij ook niet. 

Piet van der Lende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten