zaterdag 19 november 2005

De gevaarlijke borreltafelpraatjes van Jos Dautzenberg

CWI projectleider probeert werklozen, werkenden, Polen, Nederlanders en illegalen tegen elkaar uit te spelen.

De gevaarlijke borreltafelpraatjes van Jos Dautzenberg

Enige tijd geleden kwamen Poolse slaplukkers in het nieuws, die weigerden na 12 uur arbeid voor 5 euro per uur nog eens 4 uur door te werken, en die daarop op staande voet werden ontslagen. Met de steun van FNV Bondgenoten hebben de slaplukkers actie gevoerd, en de rechter gaf hen gelijk, ze mochten niet ontslagen worden. De zaak geeft wel aan, dat het met de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden in de tuinbouw niet best gesteld is. Langdurig zware arbeid op een tijdelijk contract en tegen een laag loon. Het project Seizoensarbeid van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), gemeenten, uikeringsinstantie UWV en land en tuinbouworganisatie LTO poogt Nederlandse werkzoekenden te vinden voor het zware werk in de tuinbouw. Ruim 10.000 werklozen werden het afgelopen jaar benaderd om te werken als sla- of tomatenplukker, of als aspergesteker. Tegelijkertijd nam de regering de maatregel, dat voor Poolse arbeiders die naar Nederland komen om in de tuinbouw te werken een uitzondering geldt: zij ondervinden geen enkele belemmering meer die in andere sectoren nog wel geldt als overgangsmaatregel voor vrij verkeer van personen tussen de nieuwe EU-landen en Nederland. Er waren 850 Nederlandse werklozen die als slaplukker of in een andere functie in de land en tuinbouw aan de slag gingen.

Het CWI probeert in navolging van de maatregelen van de Nederlandse regering duidelijk de Nederlandse en Poolse werklozen tegen elkaar uit te spelen om hen te dwingen de slechte arbeidsvoorwaarden en omstandigheden te aanvaarden. Nederlandse werklozen worden bedreigd met strafkortingen of zelfs stopzetting van de uitkering als ze het zware werk onder de huisige omstandigheden niet aanvaarden, de Polen zijn wel gedwongen, gezien de massa-werkloosheid in eigen land, zonder goede werkloosheidsuitkering, de onaanvaardbare toestanden in de tuinbouw te aanvaarden.

Jos Dautzenberg, projectleider van het project Seizoensarbeid, geeft op 19-10 een interview aan de Telegraaf waarin hij de Nederlandse werklozen nog eens extra in een kwaad daglicht zet, om zo de druk verder op te voeren. Meneer Dautzenberg zegt dat de Nederlandse werklozen door de telefoontjes merkten dat ze aan de slag moesten. Ach, meneer Dautzenberg, dat was blijkbaar nog niet tot hen doorgedrongen met al die strenge maatregelen van tegenwoordig. 'Veel werklozen zagen een baan op het land niet zitten en solliciteerden gauw ergens anders' zegt meneer Dautzenberg. Hoe hij dat weet? 'We hebben geen exacte cijfers, maar het is opvallend dat mensen na maanden werkloosheid ineens weer werk vonden en geen uitkering meer hoeven'. Meneer Dautzenberg weet donders goed dat statistisch gezien al jaren een groot deel van de werklozen sowieso na verloop van tijd weer aan het werk gaat als ze eindelijk iets hebben gevonden. Dat is allang zo. Dus het is maar de vraag, wat dat ene telefoontje nu voor invloed heeft. Dat weet meneer Dautzenberg ook niet, want hij heeft geen exacte cijfers. Het is maar een vage impressie van meneer Dautzenberg om zijn eigen winkeltje als belangrijk naar voren te schuiven. Borreltafelpraat dus uit de categorie: ik ken verschillende werklozen uit mijn omgeving die niet willen werken, dus de werklozen willen niet werken. Maar er zijn inderdaad werklozen die een strafkorting hebben gekregen of wier uitkering werd stopgezet omdat ze weigerden. En terecht.

De borreltafelpraatjes van Jos Dautzenberg zijn niet zonder gevaar. Zijn opmerkingen dragen bij aan het tegen elkaar opzetten van verschillende groepen, om hen te dwingen de soms onaanvaardbare arbeidssituaties in de land en tuinbouw te aanvaarden door hun onderlinge concurrentie te verscherpen. Daar trappen wij niet in. Samen strijden voor betere arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. De Nederlandse werklozen, die weigeren onaanvaardbare arbeidsomstandigheden te aanvaarden en de Poolse actievoerders, die strijden voor verbetering van hun situatie. Duidelijk is dat ze daarvoor niet bij meneer Dautzenberg moeten zijn.

Piet van der Lende

Bijstandsbond
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
020-6181815
info@bijstandsbond.org

woensdag 19 oktober 2005

Bijeenkomst op 20 oktober over de begeleiding van werkzoekenden

Mededeling Bijstandsbond

Bijeenkomst op 20 oktober over de begeleiding van werkzoekenden

Het beleid van de sociale dienst Amsterdam wordt steeds strenger. Ook klanten die vaak al jaren arbeidsongeschikt zijn verklaard worden opnieuw opgeroepen voor een keuring door een commercieel bedrijf en worden dan alsnog geheel of gedeeltelijk goedgekeurd.

Ook iemand van 60 jaar of die eerst jarenlang arbeidsongeschikt was verklaard, en die geen kansen heeft op de arbeidsmarkt moet nu vaak een traject volgen of onbetaalde arbeid met behoud van uitkering verrichten. Was er vroeger nog wel enige onderhandelingsruimte om je eigen weg uit te stippelen richting betaalde arbeid, vandaag de dag is dat veel moeilijker

Op deze bijeenkomst willen we inventariseren wat de stand van zaken is en nagaan in hoeverre je nog wel je eigen plan kunt trekken. Hoe moet je omgaan met de trajecten van al die reïntegratiebedrijven  en hoe kun je bereiken dat jouw voorstellen worden overgenomen?

Voor deze bijeenkomst komen twee onafhankelijk  arbeidsadviseurs van het Centrum voor Werk en Inkomen in Amsterdam uitleggen wat ze doen en wat de mogelijkheden zijn.

De bijeenkomst op 20 oktober begint om 14.00 uur en wordt gehouden in het Dijktheater, Da Costakade 160 in Amsterdam. (Zijstraat van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tramlijnen 17 en 7)

Voor meer informatie:
Bijstandsbond/WBVA/Komitee Vrouwen en de Bijstand/EVA
Da Costakade 162
1053 XD Amsterdam
Info@bijstandsbond.org
Www.bijstandsbond.org
020-6181815/6898806

Tuinbouwproject werklozen en de effecten

Persbericht. AMSTERDAM - Ruim duizend werklozen met een uitkering hebben 'onder dreiging van
een seizoensbaan' als sla- of tomatenplukker werk gevonden in andere sectoren.
Dat schrijft De Telegraaf woensdag. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
benaderde afgelopen jaar meer dan tienduizend werklozen tot 40 jaar om aan de
slag te gaan als seizoensarbeider. Wie weigerde, liep kans op verlies van
uitkering.

Doel van het gezamenlijke project van CWI, gemeenten, uitkeringsinstantie UWV,
en land- en tuinbouworganisatie LTO was om werklozen daadwerkelijk aan het werk
te helpen in de land- en tuinbouw. Zij zouden bijvoorbeeld appels, peren en
asperges kunnen oogsten. Totnogtoe gingen 850 mensen op deze manier aan de slag.

Amsterdam schroeft met ingang van 2006 de minimum leeftijd voor een uitkering omhoog van 23 naar 27 jaar.Op At5 staat een bericht dat Amsterdam volgend jaar de minimum leeftijd voor een
uitkering verandert van 23 naar 27 jaar. De stelling is dat hiermee voorkomen
wordt dat jongeren in een uitkering komen en daar blijven plakken. 'Jongeren'
tot 27 zullen zich eerst bemiddeld worden voor een baan of opleiding.

Ik begrijp uit dit bericht dat een uitkering onder de 27 wel mogelijk blijft
indien men eerst door de molen van bemiddeling gaat. Toch blijft het een heel
rare methode om uitkerings kosten te drukken.

donderdag 6 oktober 2005

Werkfabrieken en CDA plan verplicht vrijwilligerswerk van uitkeringsgerechtigden

mededeling van een uitkeringsgerechtigde

Vandaag heeft  een kommissie van het CDA een rapport gepresenteerd waarin
zij pleit voor verplicht vrijwilligerswerk. Ik het nieuws werd het
natuurlijk zo gepresenteerd alsof dit al een voldongen feit is.
Uiteindelijk gaat het om een verkapte verkiezingsprogramma voor het eerst
volgende verkiezingsprogramma.

Die kommissie wil in de komende jaren: "dat tegenover een
bijstandsuitkering een tegenprestatie komt te staan in de vorm van
vrijwilligerswerk of het vervullen van door de gemeenten aangeboden
werkzaamheden. Mensen zullen dan sneller aan een baan komen. Door een
betere begeleiding van bijstandsgerechtigden ontstaat ook meer zicht op
probleemsituaties van mensen en kan hen veel sneller en preventiever de
helpende hand worden geboden".

Aldus het rapport van het CDA. Link naar rapport:
http://www.cda.nl/domains/cda/pages/article.asp?content=11010000005807_2_100
00000001943&navid=

En dan dit nog:

Niet alleen Amsterdam heeft te maken met die zogenaamde werkfabrieken. In
Arnhem hebben ze ook zoiets op gezet. Op 21 maart 2005 opende
reïntegratiebureau SagEnn de "werkfabriek" op de Hazenkamp in Arnhem.
Bijstandsgerechtigden die daar naar toe zijn gestuurd moeten hier 4 uur per
dag licht produktiewerk doen.
Op de website http://www.werkenzonderwerk.nl wordt vertelt hoe het er
werkelijk aan toe gaat in die "werkfabriek".
Het gaat uiteindelijk hier ook om verplicht vrijwilligerswerk. Dit terwijl
hier nog geen wet voor is. Wat dus ook voor die Amsterdamse
vrijwilligersprojekten geld, waar uitkeringsgerechtigden door de
reïntegratieburo's verplicht te werk worden gezet.
De werkverschaffing is weer helemaal terug! Het is schandalig dat
uitkeringsgerechtigden als vodden worden behandeld. We hebben tegenwoordig
dan ook te maken met vooroordelen in de geheel maatschappij en worden
daardoor sterk gestigmatiseerd en gediskrimineerd!

Zelf heb ik ook te maken met schandalige praktijken door SagEnn. Ik heb nog
niet de uitslag van het verhoor naar aanleiding van mijn bezwaarschrift,
dat ik weer de sollicitatieplicht heb.  Dit doordat ik tijdens een keuring,
die in samenwerking met SagEnn was, geheel ben goedgekeurd. Ik werd dan ook
tijdens die reïntegratiekeuring schandalig behandeld. Ik werd daar geheel
niet serieus genomen. Mijn ziekte werd totaal gebagatelliseerd. Wat voelde
ik mij door die druk van SagEnn beroerd!
Ik wacht eerst de uitslag van dat verhoor af (bij de juridiese dienst van
Utrecht), waarna ik er over denk om een klacht tegen die keuringsarts in te
gaan dienen. Tevens ik ga kontakt zoeken met de mensen van
werkenzonderwerk.nl. Wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen.
Netwerken dus 

Onaanvaardbare toestanden bij heropvoedingsproject voor werklozen in Amsterdam

Persbericht Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

Onaanvaardbare toestanden bij heropvoedingsproject voor werklozen in Amsterdam

Gebouwen complex van FourStar BV op last van Bouw en Woningtoezicht ontruimd

Vanmiddag is op last van de dienst Bouw- en Woningtoezicht het gehele pand van Fourstar BV aan de Isolatorweg ontruimd. Om half vier werden alle werklozen opgeroepen om naar de kantine te komen, waar de directeur iets mee te delen had. Hij deelde mee, dat van de dienst bouw en woningtoezicht de vier adressen aan de Isolatorweg (nrs. 9 t/m 15) ontruimd moesten worden. Dit gold dus niet alleen voor de afdelingen De Werkplaats BV en
Workstar BV, maar ook voor de werkzaamheden van het bedrijf Oversteegen BV en de bovengelegen kantoren van Fourstar (overigens allemaal onderdelen van de BV-cluster Fourstar Reintegratieservice BV. Overigens maakt enig onderzoek op internet duidelijk, dat onder de naam FourStar een woud van BV’s schuil gaat, een stuk of 15. Four Star heeft contracten afgesloten met de Sociale Dienst Amsterdam voor de begeleiding van werklozen. Deze werden aan de Isolatorweg tewerkgesteld waarbij ze een vrijwel leegstaande fabriekshal geheel moesten verbouwen, zonder dat de voorschriften op het gebied van veiligheid en deskundigheid in acht werden genomen en zonder dat er professionele bouwvakkers voor de begeleiding aanwezig waren. De werkzaamheden liepen uiteen van het bouwen van muren, het timmeren van plinten, het verrichten van schilderwerk tot het met zware drilboren uithakken van sleuven in het beton. De werklozen werden onder druk gezet de situatie te accepteren onder constante dreigementen met strafkortingen van de sociale dienst.

De ‘begeleiders’ van de werklozen waren zelf kort daarvoor werkloos geweest en door Fourstar in dienst genomen om andere werklozen te begeleiden op contracten van een half jaar plus een dag... Dat heet 'langdurig werkzaam'. Daarna kunnen ze weer vervangen worden door anderen.

Een veel toegepaste truuc in de reintegratie-business om premies voor de uitstroom van werklozen naar betaald werk op te strijken. Op zeer ondeskundige wijze werd aan de verbouwing van het pand gewerkt, wat tot ongelukken heeft geleid. Onlangs zaagde een client zijn duim af op een zaagmachine.

Voor meer informatie:
Bijstandsbond
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
020-6181815
info@bijstandsbond.org <mailto:info@bijstandsbond.org>