dinsdag 28 februari 2012

Verzoek invullen enquete eigen bijdrage ggz op meldjezorg.nl

Sinds 1 januari 2012 moeten cliënten een eigen bijdrage betalen voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Deze eigen bijdrage geldt voor behandeling en kan per individu variëren van minimaal 100 tot 200 euro per jaar. Ook geldt de eigen bijdrage voor verblijf en dan kunnen de kosten oplopen tot circa 2000 euro per jaar. LPGGz en GGZ Nederland willen onderzoeken wat de gevolgen zijn van de invoering van de eigen bijdrage tweedelijns ggz. Daarom is een vragenlijst opgesteld waarin onderzocht wordt of cliënten daadwerkelijk stoppen met de behandeling, of men wel goed geïnformeerd is over de eigen bijdrage en wat de financiële consequenties zijn. Op www.meldjezorg.nl staat de enquête, het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Cliënten, familie en andere betrokkenen kunnen de enquête invullen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en de reacties worden gebundeld in een rapport. Aan instellingen en organisaties het verzoek betrokkenen op de enquête te wijzen.
Minister Schippers van VWS wil door de drempel naar specialistische zorg fors te verhogen, besparingen in de ggz bewerkstelligen. Ondertussen is er veel discussie over de eigen bijdrage ggz. De kranten berichten dat cliënten zouden wegblijven bij instellingen, zij moeten noodgedwongen stoppen met de behandeling, psychiaters krijgen minder werk enzovoort. Nu stelt staatssecretaris Teeven van Justitie dat de eigen bijdrage ertoe kan leiden dat mensen met psychische problemen afzien van behandeling en vervolgens in aanraking zouden kunnen komen met justitie. Op verzoek van de Tweede Kamer is minister Schippers al met de sector in overleg is of de meest kwetsbare groepen bij de maatregel kunnen worden ontzien. LPGGz streeft ernaar de bijdrage helemaal van tafel te krijgen. Volgens LPGGz is de regel namelijk discriminerend en lijkt het ook strijdig te zijn met het in de Zorgverzekeringswet verankerde recht op zorg.
Het Landelijk Platform GGz is de koepelorganisatie van 20 cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg en vertegenwoordigt ruim één miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep moeten doen op geestelijke gezondheidszorg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten