woensdag 10 februari 2016

Nieuws van 10 februari 2016

Volgens de Grondwet werkt internationaal recht in Nederland rechtstreeks door. Vele voorstellen van het kabinet op het gebied van de verzorgingsstaat, oa over werken met behoud van uitkering (dwangarbeid verbod) ‬ en ongedocumenteerden zijn in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. De VVD heeft al geprobeerd sommige van die verdragen door Nederland opgezegd te krijgen. Maar als een zwaard van Damokles hangt een nieuwe afbraak van de rechtsstaat nog steeds boven de markt. De VVD heeft een initiatiefwetsontwerp uit 2013 ingediend, toendertijd, dat de rechter internationale verdragen niet meer mag toetsen. Een wetsontwerp waar de VVD twee jaar aan gewerkt heeft. Voorbeeld van een voorstel van de VVD dat vanwege strijdigheid met internationale verdragen om die reden al jaren niet wordt gehonoreerd, is de wens om immigranten niet direct toegang te geven tot sociale zekerheidsrechten, zoals een bijstandsuitkering, maar ze deze geleidelijk te laten verdienen. Tot nu toe werd een dergelijk voorstel door de regering en de Raad van State afgewezen omdat daarvoor geen ruimte zou zijn in de verschillende internationale verdragen.


Krimp van de economie? Iedereen schiet ervan in een kramp. Dat is immers het ergste wat er kan gebeuren in een economie die op groei is gebaseerd. Toch biedt degrowth tal van mogelijkheden om de economie weer dienstbaar te maken; dienstbaar aan mensen in plaats van geld; dienstbaar aan een bestaan waarin kwaliteit en eerlijker delen de basis vormen. De economen Willem Hoogendijk en Frans van der Steen zien een kans in krimp van de economie. Zij willen kleinschalige lokale productie met eerlijk delen weer invoeren. Hoewel dit aansluit bij de partcipatiemaatschappij die vanuit de bevolking zelf komt en niet van de overheid, is het toch de vraag of in een stelsel van vrije ondernemingsgewijze productie dus kapitalisme krimp niet altijd leidt tot armoede voor velen. Je moet als ondernemer onder concurrentieverhoudingen aan schaalvergroting, omzetvergroting en markt uitbreiding doen, anders ga je in de concurrentiestrijd ten onder omdat je duurder bent en geen efficiency slag kunt maken. Aan de lotgevallen van de in de 19e eeuw opgerichte cooperaties kun je zien hoe het kan gaan. In het verlengde daarvan is het ook dr vraag, of een combinatie van grote kapitaalkrachtige bedrijven onder concurrentieverhoudingen en kleinschalige, lokale productie wel mogelijk is op de lange duur. Lees hier het artikel van de economen.


Wanneer er sprake is van een erfenis en een van de erfgenamen zit in de bijstand dan zit de familie vaak met de handen in het haar. Een bijstandsgerechtigde die een erfenis ontvangt moet bijna alles inleveren, tot de grens van het vrij te laten vermogen, voor een alleenstaande ongeveer 5500 euro en voor een echtpaar of het hoofd van een een-ouder gezin het dubbele. Constructies om dit te omzeilen zijn bijan niet mogelijk, want je hebt altijd recht op de legitieme portie en die mag de bijstandsgerechtigde niet weigeren. Recent was er echter een uitspraakvan de Rechtbank Limburg die misschien openingen geeft. De ouders hadden hun dochter onterfd omdat zij in de bijstand zat. In haar plaats hadden zij als erfgenamen de beide kinderen van de dochter van hun dochter aangewezen. Deze kleinkinderen betalen weliswaar 80% meer erfbelasting maar nog ltijd beter dan volledig inleveren bij de bijstand. De beide kinderen van de bijstandsgerechtigde moeder kregen dus de volledige erfenis van hun grootouders en hoefden niet de helft (die legitieme portie) uit te betalen aan hun bijstandsmoeder. De Rechtbank Limburg was nu van mening dat het feit, dat de bijstandsgerechtigde geen beroep deed op de legitieme portie geen schenking was aan haar kinderen. Want voor een schenking is het nodig dat de schenkende partij verarmt wordt. Maar dat werd de uitkeringstrekkende moeder niet omdat zij de erfenis van haar ouders (of beter gezegd: de helft daarvan) nooit in haar bezit had gehad. Ergo: de gemeente kon de bijstand niet op de kleinkinderen verhalen. In de Telegraaf staat een uitgebreid artikel over de uitspraak


Op 24 Februari organiseert de Wereldse Wijk samen met de Bijstandsbond het Cultuurcafé in Buurtsalon Jeltje! Een discussieavond over vrijwilligers en professionals. Hoe kunnen vrijwilligers samenwerken met professionals? Welke knelpunten komen we tegen? Horen vrijwilligers een beloning of vrijwilligersvergoeding te krijgen? Deze en andere vragen komen aan de orde. Aanwezig zijn: Monique Verhoeven (UvA, schrijfster van ‘Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?’), Mellouki Cadat (Movisie), Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie), Malène Duijst (Cliëntenbelang), ABC-aliantie, ervaringsverhalen van diverse vrijwilligersorganisaties. Buurtsalon Jeltje. Eerste Helmersstraat 106-N, 1054 EG Amsterdam


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten