donderdag 11 februari 2016

Recent nieuws over juridische onderwerpen van 11 februari 2016

Erfenis en bijstand

Wanneer er sprake is van een erfenis en een van de erfgenamen zit in de bijstand dan zit de familie vaak met de handen in het haar. Een bijstandsgerechtigde die een erfenis ontvangt moet bijna alles inleveren, tot de grens van het vrij te laten vermogen, voor een alleenstaande ongeveer 5500 euro en voor een echtpaar of het hoofd van een een-ouder gezin het dubbele. Constructies om dit te omzeilen zijn bijna niet mogelijk, want je hebt altijd recht op de legitieme portie en die mag de bijstandsgerechtigde niet weigeren. Recent was er echter een uitspraakvan de Rechtbank Limburg die misschien openingen geeft. De ouders hadden hun dochter onterfd omdat zij in de bijstand zat. In haar plaats hadden zij als erfgenamen de beide kinderen van de dochter van hun dochter aangewezen. Deze kleinkinderen betalen weliswaar 80% meer erfbelasting maar nog ltijd beter dan volledig inleveren bij de bijstand. De beide kinderen van de bijstandsgerechtigde moeder kregen dus de volledige erfenis van hun grootouders en hoefden niet de helft (die legitieme portie) uit te betalen aan hun bijstandsmoeder. De Rechtbank Limburg was nu van mening dat het feit, dat de bijstandsgerechtigde geen beroep deed op de legitieme portie geen schenking was aan haar kinderen. Want voor een schenking is het nodig dat de schenkende partij verarmt wordt. Maar dat werd de uitkeringstrekkende moeder niet omdat zij de erfenis van haar ouders (of beter gezegd: de helft daarvan) nooit in haar bezit had gehad. Ergo: de gemeente kon de bijstand niet op de kleinkinderen verhalen. In de Telegraaf staat een uitgebreid artikel over de uitspraak


Nep dagvaardingen van incasso bureau's

De Consumentenbond stelt vandaag aan de kaak dat incassobureaus soms 'conceptdagvaardingen' versturen. Het is incassobureaus wettelijk niet toegestaan om dagvaardingen te sturen, alleen gerechtsdeurwaarders mogen dit. Verschillende bureaus omzeilen dit door te spreken van een 'concept' dagvaarding. De 'concept-dagvaardingen' lijken als twee druppels water op een echte dagvaarding maar is het dus niet. Hiermee wekken ze onterecht de indruk dat de (vermeende) schuldenaar voor de rechter moet verschijnen. In sommige brieven wordt zelfs een tijdstip en de locatie van de rechtbank vermeld. De Consumentenbond stelt, dat hiermee de mensen onterecht schrik wordt aangejaagd en dat ze op een oneigenlijke manier onder druk worden gezet. Consumenten betalen dan vaak maar, om er vanaf te zijn, ook als ze de vordering betwisten. Hier moet echt een eind aan komen vindt de Consumentenbond.


Ontslag aanzegging via Whatt' s app

Een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland laat zien dat een WhatsApp-bericht ook een medium kan zijn om een rechtsgeldig ontslag op staande voet te geven, al concludeerde de kantonrechter dat het ontslag in die kwestie op inhoudelijke gronden geen stand hield. ECLI:NL:RBGEL:2016:543


Wederzijdse zorg bij gezamenlijke huishouding

De Centrale Raad van Beroep lijkt nieuwe uitgangspunten te introduceren bij de beoordeling of er in de bijstand (Participatiewet) sprake is van een gezamenlijke huishouding van twee bijstandsgerechtigden of bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde en een werkende. Dit nadat de Hoge Raad hierover ook uitspraken had gedaan. Dit blijkt ook weer uit een recente uitspraak van de Centrale Raad. CRvB 27-10-2015, nr. 14/2685 WWB. De zaak gaat over een bijstandsgerechtigde, waarvan de uitkering was beeindigd omdat zij zou samenwonen met haar zus, die een eigen inkomen heeft. De gemeente had gesteld, dat sprake was van samenwoning omdat er sprake zou zijn van wederzijdse zorg, een van de criteria. De Centrale Raad blijkt dit begrip nu enger te interpreteren en oordeelt dat er geen sprake was van wederzijdse zorg. De zus van de bijstandsgerechtigde droeg wel zorg voor de bijstandsgerechtigde maar andersom was dat onvoldoende het geval. Nieuw is, dat het louter gezamenlijk boodschappen doen is te duiden als een voornamelijk sociale activiteit en niet als een element van zorg. Ook incidentele betalingen van boodschappen en af en toe voor elkaar koken kan onvoldoende worden beschouwd als wederzijdse zorg.


Nieuw wetsvoorstel met wijzigingen fraudewet

Bij een overtreding in het kader van de sociale zekerheidswetten wordt niet alleen het onterecht of teveel betaalde bedrag teruggevorderd, maar ook een boete opgelegd. De rechter maakte echter gehakt van de zeer strenge boetewetgeving. De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 11 januari 2016 bijvoorbeeld dat de hoogte van een bijstandsboete zo moet worden vastgesteld, dat een betrokkene deze binnen een redelijke termijn kan betalen. Minister Asscher gaat nu de Wet (fraudewet) aanpassen. De hoogte van de boete voor mensen met een uitkering wordt door UWV, SVB en gemeenten voortaan afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze verwijtbaar is en de omstandigheden van betrokkene. Dit betekent dat bij minder schuld ook een lagere boete wordt opgelegd. Het wetsvoorstel is naar de Tweede Kamer gestuurd.


Bijstandsvrouwen met kind 18 jaar financieel in de knel

Er zijn veel alleenstaande ouders in de bijstand waarvan het kind naar de middelbare school gaat en 18 wordt. Dat betekent geen kinderbijslag en geen kindgebonden budget. Het kind krijgt slechts een kleine toelage van het DUO. Je moet met zijn tweeen rondkomen van een eenouderuitkering. De kinderen kunnen alleen een beperkt aantal uren werken omdat zij ook huiswerk moeten maken en tijd besteden aan school. Het blijkt dat er een lacune in de wet zit. Het was in veel gemeentes zo, dat je een toeslag voormalig eenoudergezin kreeg. Sinds de participatie wet hebben gemeentes dit niet meer. Veel vrouwen vragen bijzondere bijstand aan en beginnen een procedure tegen de gemeente. Ook hebben vrouwen de situatie aangekaart bij de Tweede Kamer en de Tweede Kamercommissie.


Regelingen sociaal beleid 2016

Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU heeft een overzicht samengesteld van de belangrijkste sociale maatregelen voor 2016 getiteld REGELINGEN EN MAATREGELEN SOCIAAL BELEID 2016 Het gaat om de regelingen die door gemeenten, uitvoeringsinstanties en zorgverzekeraars uitgevoerd worden. Dus maatregelen op het gebied van de zorgverzekering, de bijstand, de WMO, etc. Overzicht van de FSU


Geen opmerkingen:

Een reactie posten